Analýza nákladové efektivity tacrolimu dávkovaného jednou denně v porovnání s dávkovacím schématem dvakrát denně u pacientů po transplantaci ledviny v podmínkách České republiky

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Analýzy nákladové efektivity
Autoři: Jiří Klimeš 1,2
Milan Vocelka 1,3
Tomáš Doležal 1
Autoři - působiště: 1 Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Praha
2 Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
3 3. lékařská fakulta UK, Praha
Klíčová slova: tacrolimus, transplantace, compliance, adherence, analýza nákladové efektivity

Souhrn

Pacienti léčení tacrolimem dávkovaným 1x denně vykazují vyšší compliance a adherenci k léčbě než při režimu dávkování 2x denně. Následná vyšší adherence k imunosupresivní terapii je spojená s nižším výskytem akutní rejekce (AR) a nižším rizikem dialýzy a retransplantace. Práce hodnotí nákladovou efektivitu podávání tacrolimu 1x denně v porovnání s tacrolimem 2x denně v léčbě pacientů po transplantaci ledviny v horizontu 15 let.

V programu TreeAge PRO 2012 byl vytvořen Markovův kohortový model s jednoročním cyklem. Modelovaným přínosem byl rok získaného života (LYG) a byla zvolena perspektiva zdravotních pojišťoven v ČR. Dle literárních údajů byly použity časově závislé pravděpodobnosti přechodů mezi jednotlivými zdravotními stavy (včetně mortalitních údajů). Pacienti vstupovali do modelu v okamžiku úspěšně provedené transplantace ledviny. Modelovanými zdravotními stavy byly: štěp plně funkční, AR, stav po AR s funkčním štěpem, dialýza a retransplantace. Pacienti mohou v modelu zemřít z každého stavu.

Pořizovací náklady na tacrolimus 1x denně byly počítány o 10 % vyšší v porovnání s náklady na tacrolimus 2x denně. Další náklady byly odvozeny dle panelu expertů a aktuálních číselníků, konkrétně AR 45 104 CZK, dialýza 844 480 CZK a transplantace 417 050 CZK. Byla použita 3% diskontní sazba pro náklady i přínosy. Byla provedena jednocestná (OWSA) a probabilistická analýza senzitivity (PSA), převážně s deviací ±20 % od vstupní hodnoty základního scénáře.

Model byl validován s ohledem na přežívání pacientů s výsledky registrů. V rámci deterministické analýzy bylo zjištěno, že léčba tacrolimem 1x denně generuje náklady ve výši 1 691 608 Kč (10,714 LYG) a tacrolimem 2x denně 1 713 140 Kč (10,581 LYG), tacrolimus 2x denně tedy poskytuje inkrementální náklady ve výši 21 532 Kč a zároveň o 0,133 LYG méně. Výsledky PSA pak ukazují, že tacrolimus 1x denně je dominantní intervencí s pravděpodobností 96,5 %, a s pravděpodobností 100,0 % je pak pod zvolenou hranicí ochoty platit (1 HDP na osobu v ČR).

Tacrolimus 1x denně je tedy dominantní intervencí (je spojen s nižšími náklady a současně poskytuje vyšší přínos), a to i přes 10% bonifikaci v rámci pořizovací ceny v porovnání s tacrolimem 2x denně. Výsledky OWSA pak ukazují, že výsledky jsou nejvíce senzitivní s ohledem na pořizovací náklady na tacrolimus 1x denně, adherenci a náklady na dialýzu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky