Nařízení Evropského parlamentu GDPR o ochraně osobních údajů č. 2016/679 s účinností od 25. 5. 2018 a Zákon o ochraně osobních údajů ZOOÚ č. 101/2000 Sbírky zákonů ČR

1. Rozsah

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o tom, jak společnost Farmakon Press, spol. s r.o. se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha, IČ: 27223841, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 105701 (dále jen společnost) využívá osobní údaje o uživatelích těchto webových stránek.

2.  Získávání a shromažďování informací

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy osobně (např. když nás kontaktujete se svými dotazy, nebo budete potřebovat zřídit online přístup na naše webové stránky apod.). Dalším důležitým zdrojem je společnost SEND předplatné s.r.o., od které získáváme informace o všech předplatitelích časopisu Farmakoterapie, jako je titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon, pracoviště, příp. adresa bydliště.

Veškeré tyto informace jsou zpracovávány pouze pro účely naší společnosti a nejsou poskytnuty třetím stranám.

3. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a používány výhradně pro předem stanovené účely. Tyto účely zahrnují zejména:

  • Poskytování, vylepšení a podpora našich webových stránek – jedná se o analýzu dat, identifikaci trendů využití, výpočty a statistiky o uživatelském chování,
  • Přístup k online verzím časopisu Farmakoterapie – Vaše osobní údaje budou také použity pro vygenerování přístupových údajů do online verze časopisu Farmakoterapie na těchto webových stránkách.
  • Realizaci tiskových materiálů, zpracování a editaci textů a článků pro přípravu těchto materiálů dle průběžné dohody.

4. Právo na informace

V případě požadavku z Vaší strany Vás budeme stručným a srozumitelným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Informace Vám poskytujeme v elektronické formě na Vaši e-mailovou adresu, či telefonicky.

5. Právo na opravu / výmaz

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Zejména se jedná o změny kontaktních údajů, či adresy pracoviště/bydliště.

Dále máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány,
  • Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • Vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro realizaci tiskových materiálů aj.

Oprava či výmaz Vašich osobních údajů je proveden bez zbytečného odkladu.

6. Bezpečnost osobních údajů

Přijali jsme značné množství opatření pro zabezpečení osobních údajů tak, abychom zajistili plnou důvěrnost a integritu Vašich osobních údajů. Vzhledem k povaze internetu bychom Vás však rádi upozornili na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery a že 100% ochrana osobních údajů zamezující přístupu třetích stran není možná.

7. Kde a jak uplatnit Vaše práva

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte:

Farmakon Press, spol. s r.o.
Václavská 316/12, 120 00 Praha
+420 725 527 847
gajtandzieva@farmakoterapie.cz

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky