Pokyny pro autory a recenzenty

 • Rozsah příspěvku není pevně určen, jedná se pouze o doporučení. Podle typu sazby tvoří přibližně 3, popř. 4 normostrany (NS) textu 1 tiskovou stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer) – viz pokyny k jednotlivým rubrikám.
 • Obrázky, schémata, tabulky, rtg snímky apod. mohou být dodány v elektronické formě nebo na papíře. U grafů a schémat stačí i jednoduchý návrh nakreslený tužkou – grafickou úpravu zajistíme v redakci.
 • Součástí článku je i souhrn a klíčová slova, v češtině a angličtině. Překlad do angličtiny je možné zajistit redakčně.
 • Literaturu je nejlépe řadit konsekutivně, lze však i abecedně. Doporučený počet max. 50 citací. Má-li citovaná práce několik autorů, uvádějte první tři, et al.
  • Příklad citace článku v časopise:
   39 Dupont IE, Carpentier YA, Newmann PB, et al. Clinical use of lipid emulsions. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999;2:139–46.
  • Příklad citace monografie:
   Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. New  York: Springer-Verlag, 1988.
 • Text je možno doladit ještě během redakčních úprav před sazbou, a především před tiskem, kdy dostane každý autor příspěvek v tiskové podobě ke korektuře a ke schválení (imprimatur). Při autorských korekturách akceptujeme i rozsáhlejší opravy, resp. případnou aktualizaci.
 • Příspěvek je honorován částkou 400,- Kč za 1 NS (tj. 1 800 znaků včetně mezer). Tabulky a obrázky jsou zohledněny zvlášť formou dalšího příplatku.
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky