Fokus: hematologie/hematoonkologie

 

Ročník 2019

Pokroky ve farmakoterapii nádorových chorob krvetvorby

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Číslo 2 / 2019

Emicizumab – nový léčebný přístup k hemofilii A

MUDr. Ester Zápotocká

Číslo 2 / 2019

Nové terapeutické přístupy a perspektivy v léčbě myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Terapie folikulárního lymfomu v roce 2019

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Nové možnosti v léčbě Hodgkinova lymfomu

MUDr. Veronika Hanáčková; doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Nové trendy v léčbě mnohočetného myelomu

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 2 / 2019

Současné možnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu

MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Zlepšení stavu kloubů u pacientů s těžkou hemofilií A léčených profylakticky rekombinantním faktorem VIII s Fc fúzním proteinem (rFVIIIFc)

Číslo 2 / 2019

Zlepšení stavu kloubů u pacientů s těžkou hemofilií A léčených profylakticky rekombinantním faktorem VIII s Fc fúzním proteinem (rFVIIIFc)

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Finální analýza celkového přežití pacientů s CLL léčených obinutuzumabem s chlorambucilem – studie CLL11

Číslo 2 / 2019

Prodloužení dávkového intervalu rekombinantního faktoru IX Fc fúzního proteinu na 14 a více dní u pacientů s hemofilií B

Číslo 2 / 2019

Prodloužení dávkového intervalu rekombinantního faktoru IX Fc fúzního proteinu na 14 a více dní u pacientů s hemofilií B

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Světlana Köhlerová

Analýza účinnosti a bezpečnosti inotuzumabu ozogamicinu podle věku pacientů s relabující nebo refrakterní ALL – studie INO-VATE

Číslo 2 / 2019

Analýza účinnosti a bezpečnosti inotuzumabu ozogamicinu podle věku pacientů s relabující nebo refrakterní ALL – studie INO-VATE

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Hrabovský

Léčebné výsledky ibrutinibu podle počtu předchozích linií terapie a po ukončení léčby ibrutinibem u pacientů s CLL

Číslo 2 / 2019

 

Ročník 2017

Léčba relapsu Hodgkinova lymfomu po autologní transplantaci monoterapií brentuximab vedotinem

MUDr. Jana Marková; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Úspěšná dlouhodobá terapie ponatinibem u pacienta s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi s vývojem mutace T315I a mutací Y253Hwt a L364Fwt po 2. linii léčby

MUDr. Olga Černá

Číslo 2 / 2017

Prvé skúsenosti s liečbou pacientov s mnohopočetným myelómom pomalidomidom na Slovensku

MUDr. Zdenka Štefániková; doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.; MUDr. Emília Flochová, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.; MUDr. Miroslav Šimek, PhD.; MUDr. Natália Štecová; MUDr. Erika Švorcová

Číslo 2 / 2017

Venetoklax – inhibitor proteinu BCL2 v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Peter Turcsányi; Dr. Ing. Eva Kriegová

Číslo 2 / 2017

Panobinostat v terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2017

Pixantron v monoterapii pacientů s relabujícím nebo refrakterním agresivním non-hodgkinským lymfomem – post hoc analýza

Číslo 2 / 2017

Pixantron v monoterapii pacientů s relabujícím nebo refrakterním agresivním non-hodgkinským lymfomem – post hoc analýza

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Ixazomib v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie TOURMALINE-MM1

Číslo 2 / 2017

Aktualizovaná doporučení pro léčbu imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s non-hodgkinskými lymfomy z B-buněk v roce 2017

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Účinnost a bezpečnost elotuzumabu v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 2 / 2017

Nivolumab v léčbě pacientů s relabujícím klasickým Hodgkinovým lymfomem – studie II. fáze

Číslo 2 / 2017

Daratumumab v monoterapii pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – poolovaná analýza

Číslo 2 / 2017

Blinatumomab vs. chemoterapie u pacientů s pokročilou akutní lymfoblastickou leukemií – studie TOWER

Číslo 2 / 2017

Blinatumomab vs. chemoterapie u pacientů s pokročilou akutní lymfoblastickou leukemií – studie TOWER

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

nodoc. MUDr. Jan M. Horáček, Ph.D.

Karfilzomib prodlužuje celkové přežití pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – aktualizované výsledky studií ASPIRE a ENDEAVOR

Číslo 2 / 2017

 

Ročník 2016

Karfilzomib, selektivní inhibitor proteasomu – nová možnost léčby mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých

MUDr. František Folber, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

ruxolitinib

MUDr. Libor Červinek

Číslo 2 / 2016

Pixantron – nová možnost v terapii pacientů s non-hodgkinským lymfomem

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Aktuální problematika terapie imunitní trombocytopenie dospělých

MUDr. Eva Konířová; prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Číslo 2 / 2016

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2016

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šimkovič

Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Číslo 2 / 2016

Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Karfilzomib, lenalidomid a dexamethason v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem – studie ASPIRE

Číslo 2 / 2016

Karfilzomib, lenalidomid a dexamethason v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem – studie ASPIRE

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Dlouhodobé výsledky léčby dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – analýza studie CA180-034

Číslo 2 / 2016

Dlouhodobé výsledky léčby dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – analýza studie CA180-034

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Farmakokinetika a bezpečnost subkutánně podávaného rituximabu

Číslo 2 / 2016

Udržovací léčba ofatumumabem v porovnání s pouhým sledováním u relabující chronické lymfocytární leukemie: studie PROLONG

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v 1. linii léčby chronické fáze chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2016

 

Ročník 2015

Nové léky v terapii chronické lymfocytární leukemie

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Ponatinib, tyrosinkinázový inhibitor třetí generace, v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Význam ruxolitinibu v léčbě primární myelofibrózy

MUDr. Petra Bělohlávková

Číslo 5 / 2015

Vliv ruxolitinibu na celkové přežití v léčbě myelofibrózy

Číslo 5 / 2015

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie: aktualizované výsledky studie CLL11

Číslo 5 / 2015

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie: aktualizované výsledky studie CLL11

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D.

Brentuximab vedotin v léčbě relabujícího/refrakterního Hodgkinova lymfomu – metaanalýza

Číslo 5 / 2015

Brentuximab vedotin v léčbě relabujícího/refrakterního Hodgkinova lymfomu – metaanalýza

Číslo 5 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Idelalisib a rituximab v léčbě relabující chronické lymfocytární leukemie

Číslo 5 / 2015

Ibrutinib – ireverzibilní kovalentní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy v léčbě nemocných s B-buněčnými maligními lymfomy

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Renata Urbanová; MUDr. Peter Turcsányi

Číslo 3 / 2015

Současné a potenciální využití plerixaforu, inhibitoru CXCR4/SDF1α

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

Obinutuzumab – nová možnost v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie

Doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.;MUDr. Renata Urbanová

Číslo 3 / 2015

Kombinace voriconazol + anidulafungin v léčbě invazivní aspergilózy v 1. linii má nejvyšší přínos pro snížení mortality u nemocných s diagnózou pravděpodobné invazivní aspergilózy založenou na (časném) stanovení galaktomannanu

MUDr. Jan Haber, CSc.

Číslo 3 / 2015

Idelalisib v léčbě pacientů s folikulárním lymfomem

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

Idelalisib v léčbě chronické lymfocytární leukemie

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

Ponatinib v léčbě leukemií s pozitivním Philadelphským chromosomem

Číslo 3 / 2015

Ponatinib v léčbě leukemií s pozitivním Philadelphským chromosomem

Číslo 3 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Nová možnost perorální léčby v antimykotické terapii

MUDr. Jan Haber, CSc.

Číslo 3 / 2015

Postavení a účinnost brentuximab vedotinu v léčbě Hodgkinova lymfomu

MUDr. Jana Marková

Číslo 2 / 2015

Jednoroční a dlouhodobá odpověď na nilotinib a dasatinib u nemocných s CML

Číslo 2 / 2015

Jednoroční a dlouhodobá odpověď na nilotinib a dasatinib u nemocných s CML

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie v otázkách a odpovědích

MUDr. Eva Konířová;MUDr. Libor Červinek

Číslo 2 / 2015

Porovnání ruxolitinibu a standardní terapie u polycythaemia vera

Číslo 2 / 2015

Účinnost, celkové přežití a bezpečnost terapie ruxolitinibem během tříletého sledování pacientů s myelofibrózou ve studii COMFORT-I

Číslo 2 / 2015

Účinnost, celkové přežití a bezpečnost terapie ruxolitinibem během tříletého sledování pacientů s myelofibrózou ve studii COMFORT-I

Číslo 2 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky