Fokus: Revmatologie

 

Ročník 2019

Golimumab u pacientů po předchozí biologické léčbě (switch)

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Strategie léčby revmatoidní artritidy

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – přehled současných znalostí a výběr pacientů

Číslo 6 / 2019

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – přehled současných znalostí a výběr pacientů

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Setrvání na léčbě tofacitinibem u pacientů s revmatoidní artritidou v dlouhodobých extenzích studií – data za 9,5 roku

Číslo 6 / 2019

Setrvání na léčbě tofacitinibem vs. inhibitorem TNF vs. biologikem s jiným mechanismem účinku u pacientů s revmatoidní artritidou – observační data z registru Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Disease

Číslo 6 / 2019

Tofacitinib a setrvání na léčbě

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Výsledky těhotenství u pacientek s juvenilní idiopatickou artritidou léčených DMARD – údaje z německého registru JuMBO

Číslo 6 / 2019

Účinnost a bezpečnost etanerceptu u pacientů s různými formami juvenilní idiopatické artritidy – výsledky po šesti letech sledování

Číslo 6 / 2019

Dlouhodobé setrvání na léčbě inhibitory TNF-α u pacientů s revmatoidní artritidou – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 6 / 2019

Editorial

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2019

Multioborový pohled na pacienta s revmatickým onemocněním

Číslo 3 / 2019

Sekukinumab v léčbě palmoplantární psoriázy indukované inhibitory TNF u pacientů s ankylozující spondylitidou

MUDr. Marian Tošovský

Číslo 3 / 2019

Aktuální přístupy k léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Číslo 3 / 2019

Nové indikace léčby anakinrou

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Číslo 3 / 2019

Účinnost a bezpečnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2019

Novinky v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 3 / 2019

Adherence k léčbě subkutánně podávanými inhibitory TNF a hodnocení dávkového intervalu u pacientů se zánětlivou artritidou: analýza kanadské databáze

Číslo 3 / 2019

Adherence k léčbě subkutánně podávanými inhibitory TNF a hodnocení dávkového intervalu u pacientů se zánětlivou artritidou: analýza kanadské databáze

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Dlouhodobé setrvání na léčbě anakinrou u Stillovy nemoci dospělých a prediktivní faktory léčebné odpovědi

Číslo 3 / 2019

Dlouhodobé setrvání na léčbě anakinrou u Stillovy nemoci dospělých a prediktivní faktory léčebné odpovědi

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.

Riziko žilního tromboembolismu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tofacitinibem vs. inhibitory TNF-α

Číslo 3 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost léčby revmatoidní artritidy tofacitinibem (9,5 roku) – souhrnná analýza studií zahrnutých do klinického programu vývoje

Číslo 3 / 2019

Vliv etanerceptu na strukturální změny na sakroiliakálních kloubech na MR u pacientů s non-radiografickou axiální spondyloartritidou – analýza studie EMBARK

Číslo 3 / 2019

 

Ročník 2017

Baricitinib v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

tofacitinib

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Tocilizumab v léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo 6 / 2017

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Vliv léčby etanerceptem, adalimumabem nebo metotrexátem na výskyt uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo 6 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo 6 / 2017

Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF-α léčbě – výsledky analýzy švédských registrů

Číslo 6 / 2017

Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF-α léčbě – výsledky analýzy švédských registrů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Kristýna Bubová


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky