Fokus: pneumologie/alergologie

 

Ročník 2020

Novinky v diagnostice a léčbě intersticiálních plicních procesů 2019

Číslo 1 / 2020

Cesta pacienta s CHOPN

Číslo 1 / 2020

Kdy zahájit a kdy ukončit antifibrotickou léčbu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou?

Číslo 1 / 2020

Kdy zahájit a kdy ukončit antifibrotickou léčbu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou?

Číslo 1 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Fixní trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol v léčbě CHOPN

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2020

Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s progresivními fibrotizujícími intersticiálními plicními onemocněními

Číslo 1 / 2020

Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s progresivními fibrotizujícími intersticiálními plicními onemocněními

Číslo 1 / 2020

Jsou výsledky studie Flahertyho a kol. překvapivé? (komentář)

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Bezpečnost a účinnost pembrolizumabu v monoterapii u starších pacientů s PD-L1-pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: poolovaná analýza dat ze studií KEYNOTE-010, KEYNOTE-024 a KEYNOTE-042

Číslo 1 / 2020

Léčba CHOPN z pohledu klinické praxe v roce 2020

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 1 / 2020

Vliv aklidinium bromidu na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod a exacerbací u pacientů s CHOPN a vysokým rizikem  studie ASCENT-COPD

Číslo 1 / 2020

Měření inspiračního průtoku při inhalační terapii zkušenosti s testerem In-Check DIAL G16

MUDr. Milan Judásek

Číslo 1 / 2020

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost fixních kombinací LAMA/LABA u pacientů s CHOPN síťová metaanalýza

Číslo 1 / 2020

Biologická léčba type 2-high astmatu

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Číslo 1 / 2020

Umeklidinium/vilanterol vs. flutikason propionát/salmeterol jako iniciální udržovací terapie chronické obstrukční plicní nemoci účinnost v reálné klinické praxi

Číslo 1 / 2020

Umeklidinium/vilanterol vs. flutikason propionát/salmeterol jako iniciální udržovací terapie chronické obstrukční plicní nemoci účinnost v reálné klinické praxi

Číslo 1 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Eva Voláková

 

Ročník 2019

Mukoaktivní terapie CHOPN

Číslo 4 / 2019

Současná strategie léčby astmatu

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Fixní trojkombinace v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2019

Benralizumab – profil léku a první klinická zkušenost

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Léčba malobuněčného karcinomu plic – imunoterapie

MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Známé i méně známé role IgE v patogenezi alergického astmatu

MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 4 / 2019

Nintedanib, pirfenidon a jejich lékové interakce

PharmDr. Josef Suchopár

Číslo 4 / 2019

Účinnost a bezpečnost kombinace aklidinium/formoterol vs. aklidinium, formoterol nebo tiotropium u pacientů se středně těžkou až těžkou symptomatickou CHOPN – studie AMPLIFY

Číslo 4 / 2019

Bezpečnost a snášenlivost bilastinu v dávce 10 mg podávaného po 12 týdnů u dětí s alergickými onemocněními

Číslo 4 / 2019

Bezpečnost a snášenlivost bilastinu v dávce 10 mg podávaného po 12 týdnů u dětí s alergickými onemocněními

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Duální bronchodilatace kombinací tiotropium/olodaterol snižuje námahovou dušnost u pacientů s CHOPN výrazněji než monoterapie tiotropiem – studie OTIVATO

Číslo 4 / 2019

Duální bronchodilatace kombinací tiotropium/olodaterol snižuje námahovou dušnost u pacientů s CHOPN výrazněji než monoterapie tiotropiem – studie OTIVATO

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Eva Voláková

Bezpečnost a přežití pacientů s idiopatickou plicní fibrózou léčených nintedanibem – spojená analýza 6 klinických studií

Číslo 4 / 2019

Bezpečnost a přežití pacientů s idiopatickou plicní fibrózou léčených nintedanibem – spojená analýza 6 klinických studií

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Vliv nintedanibu na plicní funkce u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou ve studiích INPULSIS

Číslo 4 / 2019

Perinatální výstupy těhotných žen s astmatem léčených omalizumabem v porovnání s kohortou těhotných žen se středně těžkým a těžkým astmatem bez omalizumabu – registr EXPECT

Číslo 4 / 2019

Perinatální výstupy těhotných žen s astmatem léčených omalizumabem v porovnání s kohortou těhotných žen se středně těžkým a těžkým astmatem bez omalizumabu – registr EXPECT

Číslo 4 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Heribanová

Alektinib v léčbě ALK-pozitivního NSCLC – finální analýza přežití bez progrese a druhá interim analýza celkového přežití ze studie J-ALEX

Číslo 4 / 2019

Bevacizumab, atezolizumab a chemoterapie jako iniciální léčba pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic a jaterními metastázami – studie IMpower150

Číslo 4 / 2019

Konference o intersticiálních plicních procesech/idiopatické plicní fibróze

Číslo 1 / 2019

Postavení bilastinu v terapii alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dětí a dospělých

MUDr. Mojmír Račanský; doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Číslo 1 / 2019

Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky studie INPULSIS-ON

Číslo 1 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky studie INPULSIS-ON

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Číslo 1 / 2019

Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Michal Šotola

Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití – pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE

Číslo 1 / 2019

Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití – pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Monika Žurková, Ph.D.; doc. Dr. Eva Kriegová

Bezpečnost fixní kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN – poolovaná analýza tří randomizovaných 52týdenních studií

Číslo 1 / 2019

Bezpečnost fixní kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN – poolovaná analýza tří randomizovaných 52týdenních studií

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo 1 / 2019

Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Marianna Štefániková

Paradoxy astmatu

MUDr. Vladimír Zindr

Číslo 1 / 2019


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky