Minitéma čísla: Antitrombotická léčba

2019

Antikoagulancia v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. *; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC *; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **

Číslo 4 / 2019

Protidestičková léčba u akutního koronárního syndromu

MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Studie ENSURE-AF: edoxaban a elektrická kardioverze

doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Číslo 4 / 2019


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky