Kazuistiky / Klinická praxe

 

Ročník 2019

Pseudoprogrese imitující kostní metastázu u pacienta léčeného nivolumabem pro metastazující melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; MUDr. Jiří Jahoda; MUDr. Martin Syrůček; MUDr. Roman Kučera

Číslo 3 / 2019

Olaparib v léčbě recidivujícího karcinomu ovaria

MUDr. Anna Germanová

Číslo 3 / 2019

Přežití pacientů v závislosti na skóre MSKCC při léčbě sunitinibem v 1. linii léčby mRCC

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Na analýze spolupracovali; doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kopečková; Ing. Tomáš Mlčoch; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Ondřej Fiala

Číslo 3 / 2019

Regorafenib v léčbě kolorektálního karcinomu

MUDr. Stanislav Batko

Číslo 2 / 2019

Alektinib v léčbě pacientky s adenokarcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Zora Křížová; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Číslo 2 / 2019

Účinnost anti-VEGF terapie (aflibercept) u pokročilého kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2019

Nová léková forma adalimumabu 40 mg/0,4 ml – klinické zkušenosti z České republiky

Ing. Barbora Filková; MUDr. Katrin Wolfová; Mgr. Jan Tužil; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání – data z reálné klinické praxe

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Zkušenosti s léčbou metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty radiem-223

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Když fixní kombinace, tak fixní kombinace!

MUDr. Jaroslav Brotánek

Číslo 6 / 2018

Léčba HER2-dependentního generalizovaného karcinomu prsu v 1. linii u mladé pacientky

MUDr. Gabriela Pazdrová

Číslo 5 / 2018

Zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

paMUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Fulvestrant v léčbě metastatického karcinomu prsu – kazuistika z klinické praxe

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Idiopatická plicní fibróza v antifibrotické éře

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

Optimalizace léčby srdečního selhání s využitím fixní kombinace bisoprolol/perindopril u pacientky s chronickým srdečním selháním se zachovalou systolickou funkcí levé komory (HFpEF)

MUDr. Milan Ranostaj

Číslo 4 / 2018

Léčba platina-senzitivního recidivujícího karcinomu vaječníků s užitím inhibitoru PARP olaparibu

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Klinické zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pacientů s NSCLC

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Michaela Pařezová; MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 3 / 2018

Kompletní remise generalizovaného maligního melanomu léčeného nivolumabem, komplikovaná plicní toxicitou

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček; MUDr. Miroslav Žiaran

Číslo 3 / 2018

Fixní kombinace netupitant/ palonosetron (NEPA) v prevenci nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií u nemocných nemalobuněčným karcinomem plic

doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; MUDr. Jiří Polívka, CSc.; MUDr. Martin Šafanda

Číslo 3 / 2018

Případ pacientky s těžkou formou revmatoidní artritidy neúspěšně léčené řadou biologických léků a poklesem aktivity na terapii tocilizumabem, završený těhotenstvím

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 3 / 2018

Pembrolizumab u předléčeného pacienta

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček

Číslo 2 / 2018

Inhibitory PARP v léčbě karcinomu ovaria

MUDr. Radmila Lemstrová

Číslo 2 / 2018

Léčba pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem trifluridinem/tipiracilem

MUDr. Lenka Lisnerová

Číslo 2 / 2018

Bevacizumab v léčbě pacientky s nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby

doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.; MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D.; MUDr. Karolina Poredská; MUDr. Lenka Kučerová

Číslo 1 / 2018

Chronická obstrukční plicní nemoc – běh na dlouhou trať

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Kombinovaná léčba diabetes mellitus 2. typu fixní kombinací dapagliflozin a metformin

MUDr. Šárka Wernerová

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Účinnost antiVEGF terapie afliberceptem u pokročilého kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 6 / 2017

Případ rozsáhlého multifokálního penetrujícího bazaliomu léčeného vismodegibem

MUDr. David Šulc

Číslo 6 / 2017

Léčba pacienta s pokročilým hepatocelulárním karcinomem regorafenibem

MUDr. Tomáš Vlásek

Číslo 6 / 2017

Registr TRIOLA (TRIplixam v OLomoucké Ambulantní praxi) – srovnání indikace a účinnosti fixní trojkombinace antihypertenziv ve specializované kardiologické ambulanci a terciárním centru

MUDr. Eva Kociánová

Číslo 4 / 2017

Naše zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacientky s idiopatickou plicní fibrózou

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.;MUDr. Monika Žurková;MUDr. Tomáš Tichý; MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Pacientka s diabetem po infarktu myokardu – léčba a optimalizace následné farmakoterapie

MUDr. Tereza Káfuňková; MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Trifluridin/tipiracil v léčbě kolorektálního karcinomu

MUDr. Martin Šafanda; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Déle trvající léčebný přínos sorafenibu ve 3. linii léčby u pacienta s metastatickým renálním karcinomem

MUDr. Igor Richter

Číslo 3 / 2017

Koncepce sekvenční léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, kazuistika

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Regorafenib v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Věra Jílková a kolektiv

Číslo 2 / 2017

Klinické zkušenosti s léčbou chemoterapií indukované nauzey a zvracení kombinací palonosetron/netupitant u nemocného s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Marcela Tomíšková

Číslo 2 / 2017

Hepatopatie při léčbě pazopanibem – je nutné ukončit léčbu?

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Úspěšná profylaktická léčba přípravkem FEIBA v prevenci krvácení u pacienta s těžkou formou hemofilie A a vysokým titrem inhibitoru FVIII

MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

Číslo 2 / 2017

Sekvenční léčba docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina

Číslo 2 / 2017

Účinek kombinace dapagliflozinu s intenzifikovaným inzulinovým režimem a metforminem u nespolupracujícího pacienta

MUDr. Jiřina Pavlíčková

Číslo 1 / 2017

Kombinace intenzifikované inzulinové léčby a fixní kombinace metformin/dapagliflozin u obézního diabetika 2. typu po vyčerpání několika terapeutických kombinací

MUDr. Jitka Zemanová

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Použití fixní trojkombinace atorvastatin/perindopril/amlodipin v praxi

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 6 / 2016

Dapagliflozin jako možnost zlepšení života dekompenzovaného obézního pacienta s diabetes mellitus 2. typu s těžkým kombinovaným postižením pohybového systému

MUDr. Eva Pěkná

Číslo 6 / 2016

Dlouhodobá léčebná odpověď na terapii everolimem u pacientky s metastatickým karcinomem ledviny a nesnášenlivostí inhibitorů tyrosinkinázy

MUDr. Adam Paulík

Číslo 5 / 2016

Pacientka s chronickou myeloidní leukemií s rezistencí a/nebo nesnášenlivostí léčby třemi tyrosinkinázovými inhibitory

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Svérázný pacient a léčba dapagliflozinem

MUDr. Ivana Flanderová

Číslo 4 / 2016

Kombinace linagliptin/metformin – zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Eva Račická

Číslo 4 / 2016

Úspěšná léčba etanerceptem u pacientky s revmatoidní artritidou na biologické léčbě přerušené pro plánovanou graviditu

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 3 / 2016

Pacient s metastazující nediferencovanou formou papilárního karcinomu štítné žlázy

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2016

Sorafenib v léčbě karcinomu štítné žlázy

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.; MUDr. Denisa Vitásková

Číslo 2 / 2016

Naše zkušenosti s léčbou enzalutamidem

MUDr. Darja Šustrová

Číslo 2 / 2016

Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Marie Kočová

Číslo 2 / 2016

Pertuzumab v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Petra Pokorná

Číslo 2 / 2016

Naše zkušenosti s kabazitaxelem u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Darja Šustrová

Číslo 2 / 2016

Jak pacientovi s hrubě „zarezlým“ astmatem pomohla jemná mlžina…

Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Časné zahájení léčby bazálním inzulinem a následná intenzifikace přidáním agonisty receptoru pro GLP-1

MUDr. Martina Košková

Číslo 1 / 2016

Léčba aklidinium bromidem v klinické praxi

MUDr. Eva Voláková

Číslo 1 / 2016

Úspěšná léčba dyslipidemie u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jana Psottová

Číslo 1 / 2016

Zlepšení diabetické dyslipidemie při kombinační terapii hypolipidemiky

MUDr. Alica Veselá

Číslo 1 / 2016

Obraz běžné intersticiální pneumonie u pacienta s idiopatickou plicní fibrózou

MUDr. Eva Kočová; MUDr. Vladimír Bartoš

Číslo 1 / 2016

Přínos fixní kombinace dapagliflozin/ metformin při léčbě diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.;MUDr. Hana Zálešáková

Číslo 1 / 2016

Zkušenosti s duální bronchodilatací fixní kombinací indakaterol/glykopyrronium v ambulanci praktického pneumologa

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Abatacept v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Aflibercept u pacientky s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Stanislav Batko

Číslo 6 / 2015

Zkušenosti se systémovou léčbou psoriázy

MUDr. Jaroslav Urbánek

Číslo 6 / 2015

Fulvestrant v terapii hormonálně dependentního karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Pazopanib v léčbě karcinomu ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová

Číslo 5 / 2015

Biologická léčba v kombinaci s chemoterapií prodlužuje přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Účinnost afatinibu u nádorů plic v klinické praxi

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Číslo 5 / 2015

Denosumab v terapii kostních metastáz u nemocných s generalizovaným bronchogenním karcinomem

MUDr. Michaela Fridrichová;MUDr. Jana Krejčí

Číslo 5 / 2015

Cabazitaxel ve 2. linii léčby metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty

MUDr. Martina Chodacká

Číslo 5 / 2015

Vildagliptin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Kateřina Urbancová

Číslo 4 / 2015

Zkušenost s léčbou fixní kombinací perindopril arginin/indapamid/amlodipin v ordinaci interního lékaře

MUDr. Jana Šmakalová

Číslo 4 / 2015

Zkušenosti s léčbou linagliptinem

MUDr. Marcela Szabó

Číslo 4 / 2015

Lixisenatid jako „stále“ moderní antidiabetikum s dlouhotrvajícím účinkem

MUDr. Michala Pelikánová

Číslo 4 / 2015

Případ zapeklité hypertenze

MUDr. Jaroslav Brotánek

Číslo 4 / 2015

Klinické zkušenosti s canagliflozinem

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Radka Bittenglová;MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Pacienti s Bechtěrevovou chorobou dlouhodobě léčení etanerceptem

MUDr. Věra Vlasáková; MUDr. Sevda Augustinová

Číslo 3 / 2015

Linagliptin – bezpečný lék pro diabetika staršího věku

MUDr. Marcela Szabó

Číslo 3 / 2015

Everolimus v léčbě pacientky s metastatickým karcinomem prsu – viscerální krize?

MUDr. Dagmar Brančíková

Číslo 3 / 2015

Intenzivní terapie nově vzniklého DM 2. typu s cílem zachování aktivního života u pacienta v produktivním věku

MUDr. Jan Vrkoč

Číslo 3 / 2015

Dlouhodobá léčba ankylozující spondylitidy golimumabem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

Úspěšná léčba ankylozující spondylitidy golimumabem

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Číslo 3 / 2015

Infliximab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Eva Šimíčková-Novosadová; MUDr. Libor Novosad; Jiří Novosad

Číslo 3 / 2015

Dlouhodobé přežívání pacienta s generalizovaným renálním karcinomem

MUDr. Martin Kupec; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 3 / 2015

Pazopanib v léčbě nádorů měkkých tkání

MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.

Číslo 2 / 2015

Cetuximab v léčbě stenozujícího adenokarcinomu rekta po chirurgické léčbě

MUDr. Milan Kohoutek

Číslo 2 / 2015

Cetuximab v léčbě pacientky s karcinomem rekta

MUDr. Dagmar Brančíková

Číslo 2 / 2015

Paclitaxelem indukovaná těžká chronická symetrická axonální senzomotorická polyneuropatie dolních končetin

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Číslo 2 / 2015

Biologická léčba metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Andrea Jurečková

Číslo 2 / 2015

Radium-223 v léčbě pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty předléčeného docetaxelem

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.;MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Číslo 2 / 2015

Záměna inhalačního systému lékárníkem a její potenciální vliv na kontrolu astmatu a stabilizaci CHOPN – výzkumný projekt metodou Delphi

MUDr. Viktor Kašák; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.;MUDr. Petr Kubec;doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.;doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.;prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.; MUDr. Ester Seberová;doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.; MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Fingolimod v léčbě aktivní roztroušené sklerózy – případy z praxe

MUDr. Veronika Tichá

Číslo 6 / 2014

Chemoterapií indukovaná periferní neuropatie a možnosti její léčby

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Dlouhodobá léčba golimumabem u pacienta s ankylozující spondylitidou

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 6 / 2014

Glatiramer acetát v léčbě nemocného s klinicky izolovaným syndromem

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 6 / 2014

Léčba bronchogenního karcinomu crizotinibem u pacientky s ALK translokací

MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Ondřej Fischer; MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Číslo 5 / 2014

Cabazitaxel v léčbě pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Igor Richter;doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.;MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Číslo 5 / 2014

Erlotinib v léčbě metastazujícího nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Markéta Černovská

Číslo 5 / 2014

Úloha rilmenidinu v kombinační terapii arteriální hypertenze u nemocné s metabolickým syndromem

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 4 / 2014

Systémová léčba psoriázy – případy z praxe

MUDr. Lubomír Drlík

Číslo 4 / 2014

Rivaroxaban při fibrilaci síní

Doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Tacrolimus v léčbě akrální formy atopické dermatitidy

MUDr. Soňa Bouzková

Číslo 4 / 2014

Strategie dlouhodobé léčby etanerceptem u pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 3 / 2014

Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Dlouhodobá léčba psoriatické artritidy infliximabem

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 3 / 2014

Zkušenost s vyšším dávkováním tigecyklinu v léčbě pneumonie a flegmóny u hematologického pacienta ve febrilní neutropenii

MUDr. Jan Haber, CSc.;MUDr. Lenka Kupidlovská

Číslo 2 / 2014

Axitinib – zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Hana Študentová;MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.;prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem léčený kombinovanou biochemoterapií – možnost zlepšení kvality života

MUDr. Andrea Jurečková; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Vliv výsledků studie BOLERO-2 na klinickou praxi a budoucí léčbu postmenopauzálních pacientek s pokročilým HR+/HER2– karcinomem prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Zuzana Donátová

Číslo 2 / 2014

Setrvalá remise imunitní trombocytopenie po léčbě agonisty trombopoetinového receptoru

MUDr. Libor Červinek

Číslo 2 / 2014

Cetuximab v 1. linii léčby nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Michaela Fridrichová

Číslo 2 / 2014

Cílená léčba everolimem u karcinomu ledviny

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Montelukast již 15 let nejen v léčbě astmatu. V medicíně běží čas rychleji.

Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.; MUDr. Jitka Pallerová

Číslo 1 / 2014

Zkušenosti se současnými možnostmi terapie linagliptinem u pacientky s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jana Psottová

Číslo 1 / 2014

Zkušenosti s použitím ivabradinu v terapii chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Přetrvávající kompletní remise po léčbě ipilimumabem u dvou pacientů s metastatickým maligním melanomem

MUDr. Jarmila Prošvicová; MUDr. Eugen Kubala

Číslo 6 / 2013

Pomalá progrese jaterních metastáz po předchozí stabilizaci u pacienta s melanomem choroidey léčeného ipilimumabem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 6 / 2013

Okamžitá léčebná odpověď na ipilimumab u pacientky s maligním melanomem, přetrvávající 31 měsíců od zahájení léčby

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 6 / 2013

Dlouhodobá bezpečnost při léčbě středně těžké až těžké psoriázy adalimumabem

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

Číslo 6 / 2013

Zkušenost s léčbou lanreotidem v kombinaci s everolimem v léčbě karcinomu z Merkelových buněk

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Číslo 6 / 2013

Imunopatologické komplikace biologické léčby

MUDr. Dana Ďuricová; MUDr. Naděžda Machková; MUDr. Martin Bortlík; MUDr. Doubravka Frausová; MUDr. Martin Lukáš

Číslo 6 / 2013

Léčba periferní neuropatické bolesti vysoce koncentrovaným kapsaicinem ve formě náplasti – případ z klinické praxe v České republice

MUDr. Nataša Popperová

Číslo 6 / 2013

Léčba deprese agomelatinem

Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Číslo 6 / 2013

Kazuistika našeho druhého nemocného léčeného crizotinibem

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Martin Haas; RNDr. Petr Grossmann

Supplementum 1 / 2013

Erlotinib ve 4. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Marcela Tomíšková;prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis; Mgr. Blanka Robešová; Mgr. Michaela Bajerová;Ing. Dana Dvořáková; S. Richter

Supplementum 1 / 2013

Pět let biologicky cílené léčby u nemocného s adenokarcinomem plic

MUDr. Šárka Trhlíková; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.;MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. Dagmar Slípková

Supplementum 1 / 2013

Pemetrexed v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.;MUDr. Jana Špeldová; MUDr. Ondřej Venclíček

Supplementum 1 / 2013

Everolimus ve 2. linii paliativní bioterapie u nemocného s metastazujícím renálním karcinomem s klinicky závažnými projevy paraneoplastické polyglobulie

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Naše zkušenosti s tigecyclinem v léčbě pneumonie a komplikovaných infekcí u hematoonkologických pacientů

MUDr. Alexandra Ligová;RNDr. Eva Chmelařová

Číslo 5 / 2013

Sekvenční bioterapie pokročilého karcinomu ledviny

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Kombinační léčba hypertenze a ovlivnění kardiovaskulárního rizika

MUDr. Jaroslav Brotánek

Číslo 4 / 2013

Biologická léčba při ankylozující spondylitidě

MUDr. Sevda Augustinová;MUDr. Věra Vlasáková

Číslo 3 / 2013

Zkušenosti s léčbou sorafenibem u metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová

Číslo 2 / 2013

Pacientka s adenokarcinomem rektosigmatu generalizovaným do plic léčená bevacizumabem v 1. linii

MUDr. Marta Holíková

Číslo 2 / 2013

Sorafenib v léčbě nemocných s renálním karcinomem – tři kazuistiky

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab + FOLFIRI u pacienta s metastazujícím kolorektálním karcinomem

MUDr. Michal Vočka;prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 2 / 2013

 

Ročník 2012

Možnosti změny terapie při perzistujícím flu-like syndromu během léčby interferonem-β u pacientky s roztroušenou sklerózou

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 6 / 2012

Certolizumab v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Libor Novosad; MUDr. Eva Šimíčková Novosadová

Číslo 6 / 2012

Pacientka s revmatoidní artritidou s minimálním poškozením kloubů

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Fentanyl v léčbě průlomové bolesti

MUDr. Dana Vondráčková

Číslo 5 / 2012

Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny

Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.;prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.;doc. MUDr. Jindřich Fínek, CSc.

Číslo 5 / 2012

Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.;Mgr. Zbyněk Bortlíček; Mgr. Karel Hejduk;prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.;prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.†;prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.;doc. MUDr. František Salajka, CSc.;MUDr. Leona Koubková;MUDr. Marcela Tomíšková;MUDr. Ivona Grygárková;MUDr. Libor Havel;MUDr. Michal Hrnčiarik;MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.;MUDr. Dimka Sixtová;MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.;MUDr. Helena Čoupková;MUDr. Kateřina Košatová

Číslo 5 / 2012

Použití esmololu v léčbě paroxysmální fibrilace síní u nemocné se subklinickou hyperthyreózou

Doc. MUDr. Jiří Špác; MUDr. Karola Balšíková

Číslo 4 / 2012

Ovlivňuje modulace tepové frekvence prognózu pacienta s ICHS?

MUDr. Eva Motyková; doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Syndrom CINCA – nejzávažnější onemocnění ze skupiny kryopyrinopatií

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Supplementum 1 / 2012

Kazuistika dospělé pacientky se Stillovou chorobou léčené anakinrou

MUDr. Kateřina Jarošová

Supplementum 1 / 2012

Pacient vhodně indikovaný k léčbě tigecyclinem

MUDr. Václava Adámková

Číslo 2 / 2012

Biliární peritonitida se syndromem toxického šoku – případ úspěšné antibiotické léčby tigecyclinem

MUDr. Radovan Uvízl

Číslo 2 / 2012

Využití cetuximabu v praxi – současné standardy a možnosti v budoucnosti

MUDr. Tomáš Pokrivčák; MUDr. Ondřej Sláma;prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Číslo 2 / 2012

Imunoterapie přináší nové typy klinické odpovědi: ipilimumab u pacientů s metastatickým melanomem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Radek Lakomý; MUDr. Eugen Kubala; Dr. Marek Šťastný; MUDr. Denisa Vitásková†; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.†

Číslo 2 / 2012

Pseudoprogrese při léčbě ipilimumabem u pacienta s diseminovaným maligním melanomem

MUDr. Radek Lakomý; MUDr. Alexandr Poprach; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Číslo 2 / 2012

Kompletní remise po léčbě ipilimumabem u dvou pacientů s metastatickým maligním melanomem

MUDr. Jarmila Prošvicová; MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2012

Metastazující uveální melanom

MUDr. Denisa Vitásková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Petr Beneš, Ph.D.; MUDr. Vladimír Benýšek

Číslo 2 / 2012

Okamžitá léčebná odpověď na léčbu ipilimumabem u pacientky s maligním melanomem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 2 / 2012

Stabilizace onemocnění u pacienta s metastatickým melanomem choroidey po léčbě ipilimumabem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; MUDr. Josef Hořejš, CSc.

Číslo 2 / 2012

Zkušenost s léčbou pacienta s refrakterní chronickou B-lymfocytární leukemií monoklonální protilátkou ofatumumabem

MUDr. Renata Urbanová; MUDr. Zuzana Kubová

Číslo 2 / 2012

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice

MUDr. Lubomír Slavíček; MUDr. Věra Benešová; MUDr. Stanislava Cahová; MUDr. Václav Janovský; MUDr. Jiří Bartoš; MUDr. Milan Lysý; Ing. Petr Brabec†; doc. RNDr. Ladislav Dušek, DrSc.†; Mgr. Zbyněk Bortlíček†

Číslo 2 / 2012

Lapatinib ve 2. linii biologické léčby generalizovaného HER2-pozitivního karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2012

Klinické zkušenosti s použitím ultrakrátce působícího β-blokátoru esmololu v prostředí jednotky intenzivní kardiologické péče

MUDr. Jan Přeček; MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.;doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Číslo 1 / 2012

Rychlý účinek lokální léčby 0,1% tacrolimem na atopickou dermatitidu v obličeji a na krku

MUDr. Hana Janatová

Číslo 1 / 2012

Sitagliptin a chronické onemocnění ledvin

MUDr. Stanislav Šurel; MUDr. Michal Šurel

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Tiaprid v léčbě pooperačního deliria

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Číslo 6 / 2011

Kazuistika pacienta s ankylozující spondylitidou léčeného golimumabem

MUDr. David Suchý

Číslo 6 / 2011

Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu – kazuistika

MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem ve 3. linii

MUDr. Ondřej Venclíček; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Petronela Výrostková

Číslo 5 / 2011

Vyšetřování citlivosti k telavancinu u klinicky významných kmenů Staphylococcus spp., Streptococcus spp. a Enterococcus spp. v 16 mikrobiologických laboratořích České republiky

MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.; RNDr. Pavla Urbášková, CSc.; MUDr. Marta Fridrichová a spolupracovníci

Číslo 4 / 2011

Léčba diseminované zygomykózy u kojence s akutní lymfoblastickou leukemií lipidovým komplexem amfotericinu B

Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Ester Pindurová; MUDr. Vanda Chrenková; MUDr. Martin Vyhnánek; MUDr. Martin Kyncl; MUDr. Petr Pavlíček†; prof. MUDr. Jiří Šnajdauf††, DrSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Číslo 3 / 2011

Těžká forma atopického ekzému a léčba topickým imunomodulátorem

MUDr. Jarmila Čelakovská

Číslo 3 / 2011

Mikafungín v antimykotickej profylaxii u detí po transplantácii krvotvorných buniek – vlastné skúsenosti

MUDr. Júlia Horáková, PhD.; MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.; MUDr. Ivana Boďová, PhD.; MUDr. Alica Dzurenková; prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH

Číslo 3 / 2011

Cetuximab v kombinaci s radioterapií jako konkomitantní léčba lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu kořene jazyka a levé tonsily

MUDr. Jana Strážnická

Číslo 2 / 2011

Kazuistika pacienta s metastatickým renálním karcinomem léčeného everolimem

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Vlček, Ph.D.; MUDr. Jiří Vaníček; MUDr. Antonín Krpenský

Číslo 2 / 2011

Zkušenosti s chelatační léčbou u pacientky s myelodysplastickým syndromem

MUDr. Petra Bělohlávková

Číslo 2 / 2011

Strukturální změny srdce spojené s neléčenou či špatně léčenou hypertenzí

MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.; MUDr. Rudolf Foglar, CSc.

Číslo 1 / 2011

Nové léky otevírají nové léčebné možnosti

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Léčba aliskirenem u pacientů s hypertenzí a diabetickou nefropatií

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Kazuistika mladého diabetika s hypertenzí a proteinurií

MUDr. Štěpánka Burešová

Číslo 1 / 2011

Léčba chronického ekzému tacrolimem

MUDr. Zuzana Nevoralová

Číslo 1 / 2011

Léčba dermatitidy v oblasti očních víček

MUDr. Ivana Prochocká

Číslo 1 / 2011

Sekundární hypertenze – léčba telmisartanem

MUDr. Vladěna Čapková

Číslo 1 / 2011

Fixní kombinace antihypertenziv zlepšuje compliance a je několikanásobně účinnější

MUDr. Marie Jozífová

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Kazuistiky nemocných léčených injekčním methotrexátem

MUDr. Kateřina Jarošová

Číslo 6 / 2010

Kombinace levodopa/ carbidopa/entacapon v léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci: kazuistická sdělení

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Kombinace levodopa/carbidopa/entacapon v léčbě pacientů s pokročilou Parkinsonovou chorobou

MUDr. Petr Dušek

Číslo 6 / 2010

Léčba deprese spojené s nespavostí trazodonem

MUDr. Věra Bartůňková

Číslo 6 / 2010

Léčba Alzheimerovy nemoci rivastigminem ve formě náplasti

Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Cetuximab ve 2. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu – kazuistika

MUDr. Tomáš Svoboda

Číslo 5 / 2010

Zařazení biologické léčby do léčebného algoritmu generalizovaného kolorektálního karcinomu

MUDr. Marta Ročárková

Číslo 5 / 2010

Význam tyrosinkinázových inhibitorů před transplantací kmenových buněk a po ní u pacientů s Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Profylaxe neutropenie pegfilgrastimem u pacientů s mnohočetným myelomem

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 5 / 2010

Znovunavození účinnosti imatinib mesylátu u metastatického gastrointestinálního stromálního tumoru po předchozím selhání imatinibu a sunitinibu

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Rozhodování o změně léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií s přihlédnutím k mutacím BCR-ABL1 v praxi

MUDr. Jaroslava Voglová; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.; doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Využití fixní kombinace v léčbě pacienta s nedostatečně kompenzovanými rizikovými faktory

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Číslo 4 / 2010

Léčba pacienta kombinací kyselina nikotinová/laropiprant

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Číslo 4 / 2010

Naše první zkušenosti s dabigatran etexilátem v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu

MUDr. Radek Kunovský

Číslo 4 / 2010

Snižování kardiovaskulárního rizika – místo pro fixní kombinaci léčiv

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; MUDr. Eva Motyková

Číslo 4 / 2010

Léčba „triple pozitivního“ karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 3 / 2010

Možnosti léčby seborrhoické dermatitidy – kazuistika

MUDr. Jindřich Rutta

Číslo 3 / 2010

Použití oxidu arsenitého v léčbě akutní promyelocytární leukemie

MUDr. Tomáš Svoboda

Číslo 3 / 2010

Chemoterapie Hodgkinova lymfomu komplikovaného fulminantní klostridiovou difuzní kolitidou s podpůrnou léčbou pegfilgrastimem

MUDr. Milan Matuška, Ph.D.

Číslo 3 / 2010

Radioimunoterapie ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetanem u nemocných s folikulárním non-hodgkinským lymfomem – zkušenosti jednoho pracoviště

MUDr. Jan Straub; MUDr. Robert Pytlík; MUDr. Jan Haber; MUDr. Evženie Kolešková; MUDr. Jozef Kubinyi; doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Číslo 3 / 2010

Terapie pacientky s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem perorálním chelátorem deferasiroxem

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 3 / 2010

Úspěšná léčba velmi těžké psoriázy infliximabem

MUDr. Helena Drozenová

Číslo 3 / 2010

Kombinace VMP (bortezomib/melfalan/prednison) v dávkování dle studie VISTA v primoléčbě mnohočetného myelomu s primární AL amyloidózou  

MUDr. Irena Čápová; doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 3 / 2010

Kazuistika pacienta s metastázami do skeletu u karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Vítězslav Vít; MUDr. Karol Bolčák

Číslo 2 / 2010

Lenalidomid v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu

MUDr. Mgr. Jiří Minařík; prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; MUDr. Tomáš Pika; doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.

Číslo 2 / 2010

Recidivující angina pectoris po selhání komplexní revaskularizace myokardu

MUDr. Jozef Jakabčin

Číslo 1 / 2010

Kombinovaná léčba perorálními antidiabetiky a inzulinem u pacientky s diabetem 2. typu a ICHS

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Číslo 1 / 2010

Sitagliptin a inzulin glargin – účinná a bezpečná kombinace pro léčbu diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2010

Léčba bisfosfonáty – modelová kazuistika

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2010

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky