Nová léčiva / Nové indikace

 

Ročník 2019

Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Číslo 3 / 2019

Poslední výsledky studie III. fáze COLUMBUS – přínos léčby další generace inhibitorů BRAF a MEK enkorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s BRAF-mutovaným lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2019

Nové možnosti v léčbě nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

 

Ročník 2017

Nivolumab v léčbě karcinomů hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Nivolumab v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Rychleji působící inzulin aspart – Fiasp

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2017

Nové možnosti v léčbě chronického srdečního selhání – sakubitril/valsartan

hemoprof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Moderní antidiabetika v synergii: fixní kombinace empagliflozin/linagliptin

Kardiovaskulárdoc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Číslo 4 / 2017

Ixekizumab

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Duální cílená terapie u pacientů s maligním melanomem

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Palbociklib – nový rozměr paliativní léčby karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2017

Kabozantinib pro léčbu metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Ezetimib/atorvastatin – nová kombinace hypolipidemik

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 1 / 2017

Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Marcela Szabó

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Sakubitril/valsartan v léčbě chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

Číslo 5 / 2016

bosutinib

MUDr. Lucia Vráblová; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 5 / 2016

Tiotropium/olodaterol (Spiolto) v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; MUDr. Barbora Novotná; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Význam fixní kombinace atorvastatin, perindopril a amlodipin (Lipertance)

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 4 / 2016

Secukinumab v léčbě ankylozující spondylitidy

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Nivolumab, inhibitor PD-1 – nová cesta v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.; prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Evolocumab, inhibitor proproteinové konvertázy subtilizinu/kexinu 9, k intenzivní léčbě dyslipidemií

hyProf. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 1 / 2016

Nové trendy v léčbě skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Číslo 1 / 2016

Rekombinantní inzulin glargin (Abasaglar)

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Vortioxetin – nové antidepresivum

Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Enzalutamid v 1. linii léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Ceritinib – nová naděje pro nemocné s ALK-pozitivní přestavbou nemalobuněčných karcinomů plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Číslo 5 / 2015

Olaparib v léčbě karcinomu vaječníků

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Adalimumab v léčbě psoriázy u dětí a dospívajících

MUDr. Stanislava Polášková

Číslo 4 / 2015

Fixní kombinace empagliflozinu a metforminu v léčbě diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Číslo 4 / 2015

Flutikason furoát/vilanterol trifenatát – nová fixní kombinace v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2015

Fixní kombinace inzulin degludec/liraglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2015

Využití tocilizumabu v subkutánní formě k léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

alemtuzumab

MUDr. Ivana Kovářová

Supplementum 2 / 2015

Regorafenib v léčbě pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2015

Talimogen laherparepvec – onkolytická virová léčba s imunoterapeutickým potenciálem

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2015

Sorafenib – nová molekula pro léčbu diferencovaného karcinomu štítné žlázy

MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 2 / 2015

Macitentan, tkáňově specifický duální antagonista endotelinových receptorů, v léčbě plicní arteriální hypertenze

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Fixní kombinace dapagliflozin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Nová fixní kombinace v klinické praxi v ČR: candesartan + amlodipin

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Nová možnost léčby nekontrolovaného bronchiálního astmatu

MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kudela

Číslo 1 / 2015

Kombinace pioglitazonu a alogliptinu v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Kombinace statinu s fibrátem, tentokrát fixní

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

alemtuzumab

MUDr. Ivana Kovářová

Číslo 6 / 2014

Současné postavení 223Radia v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 5 / 2014

Postavení aclidinium bromidu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Číslo 4 / 2014

Perindopril arginin/indapamid/amlodipin: první fixní trojkombinace v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 4 / 2014

Ustekinumab – novinka v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Liliana Šedová

Číslo 3 / 2014

dabrafenib

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2014

Trastuzumab-DM1 – šance pro pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu bez použití chemoterapie?

MUDr. Markéta Palácová

Číslo 2 / 2014

 

Ročník 2013

Nalmefen – nová možnost v léčbě závislosti na alkoholu

MUDr. Petr Popov

Číslo 6 / 2013

Možnosti využití afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Ondřej Venclíček, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Supplementum 1 / 2013

Crizotinib, inhibitor více signálních drah, v molekulárně cílené léčbě nemalobuněčných karcinomů plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Supplementum 1 / 2013

Nintedanib, nový inhibitor angiokináz, v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Doc. MUDr. František Salajka

Supplementum 1 / 2013

Mifamurtid – nový terapeutický přístup pro adjuvantní léčbu osteosarkomů

MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 5 / 2013

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Imunomodulační terapie – lenalidomid v léčbě myelodysplastického syndromu nízce rizikových skupin s delecí dlouhého raménka 5. chromosomu

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 5 / 2013

Nová léková forma palonosetronu

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 5 / 2013

Nová éra sekundární prevence: rivaroxaban u pacientů s akutním koronárním syndromem

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 4 / 2013

Ruxolitinib v léčbě primární myelofibrózy

MUDr. Libor Červinek, prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

regorafenib

MUDr. Jiří Tomášek

Číslo 2 / 2013

Crizotinib, inhibitor více signálních drah, v molekulárně cílené léčbě nemalobuněčných karcinomů plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Číslo 2 / 2013

Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.;doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Fixní kombinace linagliptin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta

Číslo 1 / 2013

Azilsartan, blokátor receptorů AT1 pro angiotenzin II

MUDr. Lea Pinková, Ph.D.;MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.;prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2013

dapagliflozin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Stroncium ranelát v léčbě osteoporózy u mužů

MUDr. Petr Hrdý; MUDr. Pavel Novosad

Číslo 6 / 2012

Nomegestrol acetát + estradiol: nová kombinovaná perorální antikoncepce

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Amlodipin a bisoprolol – nová fixní kombinace v léčbě hypertenze

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Hana Procházková-Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Catumaxomab v léčbě maligního ascitu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 2 / 2012

Nové možnosti překonání rezistence na hormonální léčbu u metastatického karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2012

Roflumilast – první perorální inhibitor fosfodiesterázy 4 uvedený do klinické praxe pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2012

Klinické zkušenosti s mometason furoátem v inhalační formě

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Paliperidon palmitát – dlouhodobě působící injekční antipsychotikum

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 6 / 2011

Lidokain ve formě náplasti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Tasonermin jako součást izolované perfuze končetin

MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.; MUDr. Petr Mitáš; MUDr. Ivana Krajsová, MBA; Ing. Jiří Trnka, Ph.D.†; MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.††; prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Číslo 5 / 2011

Linagliptin – nový zástupce farmak s inkretinovým účinkem

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Číslo 4 / 2011

Dabigatran v prevenci CMP u nemocných s fibrilací síní

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Číslo 4 / 2011

Dasatinib v 1. linii léčby chronické myeloidní leukemie

MUDr. Petra Bělohlávková

Číslo 3 / 2011

Vakcína proti pertusi, tetanu a záškrtu (Adacel) – řešení pro stoupající incidenci pertuse

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Nilotinib v 1. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

MUDr. Daniela Žáčková, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 3 / 2011

Cabazitaxel

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Sunitinib – další nová perspektiva v terapii neuroendokrinních nádorů pankreatu

MUDr. Eva Sedláčková

Číslo 2 / 2011

Lapatinib v kombinaci s inhibitory aromatázy v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 2 / 2011

Prasugrel

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Nimesulid pro lokální aplikaci

MUDr. Martina Olejárová, CSc. 

Supplementum 1 / 2010

Inovativní aplikační forma etanerceptu

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Číslo 6 / 2010

Komentář k článku

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Pramipexol s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Denosumab v léčbě kostního postižení u karcinomu prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 

Číslo 5 / 2010

Ipilimumab v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA 

Číslo 5 / 2010

Pazopanib v léčbě nádorů ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová 

Číslo 5 / 2010

Ambrisentan, selektivní antagonista endotelinového receptoru ETA, v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Číslo 4 / 2010

Biologická léčba těžkého astmatu u dětí monoklonální anti-IgE protilátkou omalizumabem

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP 

Číslo 4 / 2010

Respimat SMI – nový inhalační systém v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák; Eva Feketeová

Číslo 4 / 2010

Intradermální vakcína proti chřipce

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Číslo 3 / 2010

Saxagliptin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

2010: rok niacinu?

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM

Číslo 1 / 2010

Azithromycin v nové lékové formě

MUDr. Jiří Slíva; prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Fixní kombinace oxycodonu a naloxonu v terapii chronické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

Číslo 6 / 2009

Certolizumab pegol

MUDr. Andrea Pavelková; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 6 / 2009

Nová léková forma metforminu – nápoj

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 4 / 2009

Ustekinumab v celkové léčbě psoriázy

MUDr. Nina Benáková

Číslo 3 / 2009

Methylnaltrexon v léčbě zácpy indukované opioidy

MUDr. Ondřej Sláma

Číslo 3 / 2009

Význam clofarabinu v léčbě akutních myeloidních leukemií

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; MUDr. Alžběta Zavřelová

Číslo 3 / 2009

Plerixafor

MUDr. Daniel Lysák

Číslo 2 / 2009

Ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetan

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 2 / 2009

Bortezomib v 1. linii terapie – další zlepšení výsledků léčby mnohočetného myelomu

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 2 / 2009

Sunitinib v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2009

Alemtuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie?

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2009

 

Ročník 2008

Přímé inhibitory reninu: nová léková skupina antihypertenziv

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 6 / 2008

Rivastigmin ve formě náplasti

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 6 / 2008

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Heřman Mann

Číslo 6 / 2008

Quetiapin s prodlouženým uvolňováním – nová léková forma atypického antipsychotika

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.; MUDr. Sylva Racková

Číslo 6 / 2008

Rufinamid – nová možnost v léčbě Lennox-Gastautova syndromu

MUDr. Michal Ryzí; MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Číslo 6 / 2008

Cetuximab v první linii léčby kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 5 / 2008

Trabectedin – nová možnost léčby sarkomů měkkých tkání

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Everolimus v léčbě nádorových onemocnění

MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Liraglutid

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 3 / 2008

Vildagliptin

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 3 / 2008

Dasatinib – nové informace o dávkování, účinnosti a bezpečnosti

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 2 / 2008

Sorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2008

Oxid arsenitý v léčbě akutní promyelocytární leukemie

MUDr. Zdeněk Kořístek

Číslo 2 / 2008

Temsirolimus

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 2 / 2008

Kyselina zoledronová 1x ročně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie HORIZON – PFT (Pivotal Fracture Trial)

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 1 / 2008

Fluticason furoát – nový intranazální kortikosteroid

MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

Číslo 1 / 2008

Fixní kombinace alendronát 70 mg + cholekalciferol 2 800 UI v týdenní dávce

MUDr. Tomáš Hála

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Nové indikace modafinilu

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Číslo 6 / 2007

Abatacept – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 6 / 2007

Ranibizumab

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Číslo 5 / 2007

Bivalentní vakcína proti lidským papilomavirům typu 16 a 18

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Číslo 5 / 2007

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2007

Hydromorfon v aktivním osmotickém systému OROS

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 2 / 2007

Sorafenib v léčbě renálního karcinomu

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2007

Posaconazol

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2007

Současné postavení imiquimodu v dermatologii

MUDr. Zuzana Rozehnalová; MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Efalizumab v léčbě ložiskové psoriázy

MUDr. Helena Drozenová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2007

Fixní kombinace ezetimibu a simvastatinu v léčbě dyslipidemií a prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2007

Sunitinib – nové klinické studie

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2007

Fondaparinux v léčbě akutních koronárních příhod

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.; doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Číslo 4 / 2007

Perindopril arginin – nová sůl inhibitoru ACE perindoprilu

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Nateglinid

Doc. MUDr. František Saudek, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Exenatid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Rimonabant


MUDr. Denisa Jančíková-Žďárská; doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2006

Role sildenafilu v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Číslo 2 / 2006

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2006

Exemestan ve switch adjuvanci

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2006

Nebivolol

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.

Číslo 2 / 2006

Palonosetron

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

Duloxetin u neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Injekční forma paracetamolu

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Pregabalin

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Nimesulid ve formě gelu v léčbě muskuloskeletálních onemocnění

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 4 / 2006

Clopidogrel v neurologii

Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

Číslo 4 / 2006

Léčba metastazujícího karcinomu kolorekta fixní kombinací tegafur + uracil

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 4 / 2006

Fixní kombinace amlodipinu a atorvastatinu

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Číslo 4 / 2006

Inhibitory cyklooxygenázy u familiární adenomatózní polypózy

MUDr. Ivona Krejčí; prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.;prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Číslo 4 / 2006

Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem

MUDr. Tomáš Doležal;prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Číslo 4 / 2006

Rekombinantní lidský růstový faktor pro keratinocyty (rHuKGF) – palifermin: současný stav klinického použití

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Tomáš Skácel

Číslo 5 / 2006

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2006

Darifenacin

MUDr. Pavel Verner

Číslo 5 / 2006

Zolpidem s modifikovaným uvolňováním

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Číslo 6 / 2006

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

MUDr. Ján Praško, CSc.;MUDr. Hana Prašková

Číslo 6 / 2006

Rituximab – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Gefitinib

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Docetaxel v nových indikacích

MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Cetuximab

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Supplementum 1 / 2005

Erlotinib

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Supplementum 1 / 2005

Bevacizumab

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Supplementum 1 / 2005

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Supplementum 1 / 2005

Pemetrexed

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Galantamin – nová léková forma

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 6 / 2005

Atomoxetin – selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu v léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1; Mgr. Michaela Procházková2

Číslo 6 / 2005

Kombinace carbidopy, levodopy a entacaponu v léčbě Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 6 / 2005

Duloxetin v terapii inkontinence

MUDr. Miroslav Záleský; doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D.; doc. MUDr. Michael Urban

Číslo 5 / 2005

Ibandronat v léčbě postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Tomáš Hála

Číslo 5 / 2005

Solifenacin

MUDr. Eugen Hinterbuchner; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2005

Strontium ranelat v léčbě osteoporózy

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Číslo 5 / 2005

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2005

Pregabalin v léčbě epilepsie

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Číslo 4 / 2005

Adefovir dipivoxil

Doc. MUDr. Petr Husa, CSc.

Číslo 4 / 2005

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Číslo 4 / 2005

Bevacizumab

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 4 / 2005

Pegaptanib – anti-VEGF aptamer v léčbě makulární degenerace

MUDr. Ivan Fišer

Číslo 3 / 2005

Naltrexon v léčbě alkoholové a jiných závislostí

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Erlotinib

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Analgetická kombinace paracetamolu s tramadolem

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Číslo 3 / 2005

Nová transdermální forma fentanylu

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Topiramat v profylaxi migrény

MUDr. Tomáš Doležal; MUDr. David Doležil, PhD

Číslo 3 / 2005

Cetuximab

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2005

Eplerenon – další příspěvek k léčení chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

Číslo 2 / 2005

Fondaparinux

MUDr. Stanislav Šimek, CSc.; prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Číslo 2 / 2005

Tenecteplasa

MUDr. Petr Janský

Číslo 2 / 2005

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Číslo 2 / 2005

Bosentan

MUDr. Eugen Hinterbuchner

Číslo 2 / 2005

Inzulin detemir

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Číslo 1 / 2005

Tiotropium a jeho místo v léčbě stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2005

Inzulin glulisin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Číslo 1 / 2005

Gefitinib

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Číslo 1 / 2005

Ciclesonid – nový inhalační kortikosteroid

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky