Nové trendy ve farmakoterapii

 

Ročník 2018

Buněčná terapie (CAR T-lymfocyty) v léčbě lymfomů

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Číslo 6 / 2018

 

Ročník 2017

Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy

MUDr. Kateřina Kopečková

Číslo 6 / 2017

Ribociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2017

 

Ročník 2016

Evolocumab – nové možnosti v léčbě hyperlipidemie

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Číslo 4 / 2016

Fixní trojkombinace flutikason furoát/ umeklidinium/vilanterol v terapii chronické obstrukční plicní nemoci

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Pembrolizumab v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 2 / 2016

 

Ročník 2015

Trimetazidin – nový pohled na jeho kardioprotektivní účinek

MUDr. Michal Krutský; MUDr. Milan Vrána, DrSc.

Číslo 6 / 2015

 

Ročník 2014

Nové možnosti podání vildagliptinu v trojkombinaci

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Supplementum 2 / 2014

Trendy ve farmakoterapii chronické plicní hypertenze

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Aflibercept v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2014

Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s B-nehodgkinskými lymfomy

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

 

Ročník 2013

Neoadjuvantní terapie u HER2-pozitivního karcinomu prsu – aktualizované výsledky studií hodnotících patologické kompletní odpovědi

MUDr. Lucie Betlachová

Číslo 5 / 2013

Inhibice mTOR jako nová možnost v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 2 / 2013

Novinky v anti-HER2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2013

Ciclesonid v preventivní farmakoterapii průduškového astmatu: ovlivnění zánětu v periferních dýchacích cestách

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.;doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Nové možnosti podání vildagliptinu v trojkombinaci

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Linagliptin v léčbě diabetu v roce 2012 – novinky a perspektivy

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.;MUDr. Pavel Trachta;MUDr. Monika Urbanová

Číslo 4 / 2012

Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Současný stav a novinky v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Supplementum 1 / 2012

Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum – mechanismus účinku a klinické důsledky

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.;doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 3 / 2012

 

Ročník 2011

Novinky ve farmakoterapii bolesti

Doležal T.

Supplementum 1 / 2011

Novinky v léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru

MUDr. Zdeněk Linke; prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Volasertib (BI 6727) a jeho možné uplatnění v protinádorové léčbě

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Číslo 5 / 2011

Inhibice Janus kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Stav infekce lidským papilomavirem mění náhledy na nádory hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl; MUDr. Otakar Bednařík

Číslo 2 / 2011

 

Ročník 2010

Inhibice angiogeneze v léčbě zhoubných nádorů

Číslo 5 / 2010

Indacaterol – první inhalační β2-agonista s ultra-dlouhodobým účinkem (ultra-LABA) pro léčbu CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Lenka Babičková, Ph.D., MUDr. Bohdan Kadlec

Číslo 5 / 2009

Novinky v adjuvantní léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2009

 

Ročník 2008

Kyselina zoledronová – univerzální adjuvantní léčba hormonálně senzitivního karcinomu prsu?

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2008

Gliptiny – nová skupina léčiv v diabetologii

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Endokanabinoidní systém a kardiometabolické rizikové faktory

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Číslo 3 / 2008

Novinky ve farmakoterapii epilepsie

MUDr. Jana Zárubová

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Budou mít statiny a bisfosfonáty společné indikace?

MUDr. Ľubica Cibičková; MUDr. Norbert Cibiček

Číslo 6 / 2007

Některé nové poznatky v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Číslo 5 / 2007

Ivabradin a blokáda specifického kaliového kanálu If – nový přístup k léčbě anginy pectoris

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Číslo 2 / 2007

Novinky ve farmakoterapii obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Duální blokáda receptorů PPAR

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 1 / 2006

Torcetrapib – nové hypolipidemikum na obzoru

Doc. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Číslo 2 / 2006

Potenciál kanabinoidů v léčbě bolesti

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2006

Novinky v adjuvantní léčbě karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Číslo 4 / 2006

Neuroprotektivní účinky statinů u Alzheimerovy demence

MUDr. Ľubica Cibičková

Číslo 6 / 2006

Neuroprotektivní účinky statinů u cévní mozkové příhody

MUDr. Pavel Otruba

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Farmakogenetika protinádorové terapie

MUDr. Ondřej Slanař

Supplementum 1 / 2005

Novinky a trendy v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Jiří Piťha

Číslo 6 / 2005

Novinka v léčbě intracerebrálního krvácení: zabránit růstu hematomu

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.1; doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.2; doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.3; MUDr. Dan Václavík4

Číslo 6 / 2005

Nové perspektivy v léčbě osteoporózy

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.1; MUDr. Daniel Feřtek1,2; MUDr. Tomáš Hála1; prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.2

Číslo 5 / 2005

Nové trendy ve farmakoterapii obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 4 / 2005

Neurotrofní účinky antidepresiv

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Číslo 3 / 2005

Statiny jako volně prodejné léky?

MUDr. Tomáš Doležal; prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Číslo 2 / 2005

Inhalační léčba inzulinem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 1 / 2005

Anti-IgE protilátky (omalizumab) v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2005

Možnosti ovlivnění funkce B-buněk glitazony

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky