Farmakoterapeutické postupy

 

Ročník 2019

Zhodnocení výsledků léčby bazálními inzuliny druhé generace na podkladě dat získaných ze studií z reálné klinické praxe

MUDr. Petr Žák

Číslo 3 / 2019

Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Číslo 3 / 2019

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního HER2-pozitivního karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2019

Prevence tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

MUDr. Jana Nevoránková

Číslo 2 / 2019

Regorafenib – postavení léku v současné běžné praxi onkologa

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 2 / 2019

Nádorová mutační nálož z pohledu molekulární patologie

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Nádorová mutační nálož – pohled klinického onkologa

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Výsledky léčby alirocumabem ve studiích ODYSSEY OUTCOMES (s důrazem na novější data tohoto programu)

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.; MUDr. Jakub Víšek, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Porovnání trendů terapie diabetu v České republice s aktuálními mezinárodními doporučeními

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.; Mgr. Klára Benešová; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Kombinovaná léčba hypertenze v roce 2019

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2019

Přínosy fixní kombinace inzulin glargin/lixisenatid u pacientů dlouhodobě léčených pro diabetes mellitus 2. typu ve světle nových dat

MUDr. Petr Žák

Číslo 1 / 2019

Fixní kombinace v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Judita Klímová

Číslo 1 / 2019

Liraglutid v léčbě obezity

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2019

Omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro centrální nervový systém

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Nivolumab v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Postavení kombinace amlodipinu s inhibitory RAAS v léčbě hypertenze

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Kabozantinib v léčbě RCC

MUDr. Eva Strecková; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Současné možnosti léčby spondyloartritid

MUDr. Monika Gregová, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti

MUDr. Libor Havel

Číslo 6 / 2018

Trazodon a jeho využití v léčbě depresivní poruchy

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Imunomodulační vlastnosti bevacizumabu a jejich přínos v kombinaci s atezolizumabem – studie IMpower150

MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Barbora Novotná; MUDr. Jana Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 6 / 2018

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Číslo 6 / 2018

Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 6 / 2018

Inhibitory VEGF ve 2. a dalších liniích léčby kolorektálního karcinomu

MUDr. Barbora Dobiašová

Číslo 5 / 2018

Výskyt a liečba metastatického alebo neresekovateľného melanómu s mutáciou BRAF V600 génu

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 5 / 2018

Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR

metabodoc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii

MUDr. Lucie Reifová

Číslo 5 / 2018

Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC

MUDr. Leona Koubková

Číslo 5 / 2018

Léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty chemoterapií, hormonoterapií a radioizotopy

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 5 / 2018

Možnosti terapie hypotyreózy

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

Prevence a léčba exacerbací CHOPN – současné možnosti

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

Aktuální pohled na místo inhibitorů SGLT2 (gliflozinů) v léčbě diabetu

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 4 / 2018

Současný pohled na léčbu onychomykóz

MUDr. Radek Litvik

Číslo 4 / 2018

Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 4 / 2018

Atezolizumab a jeho úloha v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Možnosti monoterapie tofacitinibem v klinické praxi

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Kateřina Zegzulková

Číslo 3 / 2018

Výsledky studie CABOSUN a jejich dopad na léčbu pacientů s metastatickým renálním karcinomem

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Jan Válka; doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; doc. MUDr. Iuri Marinov, CSc.

Číslo 3 / 2018

Pokroky v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 3 / 2018

Imunoterapie renálního karcinomu

léčebdoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 3 / 2018

Aktuální možnosti léčby ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Číslo 2 / 2018

Léčba pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání docetaxelu

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Postavení kabozantinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu

podmínprof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Číslo 2 / 2018

Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2018

Strategie léčby pacientů s maligním melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2018

Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; Mgr. Martin Brož; PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 1 / 2018

Co přinášejí nová doporučení České společnosti pro hypertenzi

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2018

Farmakoterapie dyslipidemií vycházející z Evropských doporučených postupů z roku 2016

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 1 / 2018

Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; MUDr. Jiří Laštůvka; MUDr. Martin Šatný; MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Sakubitril/valsartan v klinické praxi

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2018

Lixisenatid/glargin – nová injekční kombinace s fixním poměrem složek a její postavení v léčbě diabetu 2. typu

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2018

Možnosti léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou

MUDr. Olga Zapletalová

Číslo 6 / 2017

Neutropenie jako prediktor účinku trifluridinu/tipiracilu u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Erlotinib v léčbě NSCLC se zaměřením na pacienty bez mutace EGFR a na kombinaci erlotinibu s bevacizumabem

MUDr. Martin Svatoň

Číslo 6 / 2017

Atypický hemolyticko-uremický syndrom v intenzivní péči

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Postavení daratumumabu v léčbě mnohočetného myelomu z pohledu výsledků posledních studií

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Číslo 6 / 2017

Imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 5 / 2017

Postavení palbociklibu v terapii metastatického karcinomu prsu

MUDr. Markéta Palácová

Číslo 5 / 2017

Nová doporučení GOLD pro chronickou obstrukční plicní nemoc

signifiMUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Místo fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu v klinické praxi

MUDr. Marcela Szabó

Číslo 4 / 2017

Virové infekce a jejich reaktivace u imunosuprimovaných pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Miroslav Zajac; MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Pohled nefrologa na léčbu diabetes mellitus

MUDr. Jan Vachek; MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2017

Nový multikomponentní ukazatel účinnosti léčby CHOPN – klinicky významné zhoršení

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2017

Jaké jsou nenaplněné potřeby v léčbě revmatoidní artritidy?

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr Monika Gregová

Číslo 3 / 2017

Nová doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Inhibice IL-17 – nový směr biologické léčby spondyloartritid

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 3 / 2017

Nivolumab v léčbě maligního melanomu

MUDr. Alena Fialová

Číslo 2 / 2017

Rezistence – fenomén mnoha tváří i u karcinomu prostaty (2. část)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Problematika pravostranné primární lokalizace metastatického kolorektálního karcinomu v praxi

MUDr. David Šulc

Číslo 2 / 2017

Současné postavení afatinibu v terapii nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

Číslo 2 / 2017

Cílená léčba metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Strategie léčby pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu podle aktuálních doporučení

MUDr. Lucie Betlachová

Číslo 2 / 2017

Léčba srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí – zaostřeno na β-blokátory

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 1 / 2017

Profil pacienta optimálně indikovaného pro léčbu gliptiny, pioglitazonem a glifloziny

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2017

Systolická hypertenze a pulsní tlak – kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie diabetes mellitus

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus

MUDr. Erik Hollay; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty a možnosti jeho léčby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Rezistence – fenomén mnoha tváří i u karcinomu prostaty

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Plicní hypertenze u chronického srdečního selhání a plicních onemocnění

MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.; doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Číslo 6 / 2016

Optimální sekvenční léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem RAS: racionální biologické podklady pro volbu inhibitorů EGFR do 1. linie léčby

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 6 / 2016

Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Číslo 6 / 2016

Generická substituce antimikrobiálních látek

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; PharmDr. Martina Vetchá

Číslo 5 / 2016

Radioterapie nemalobuněčného plicního karcinomu 2016

MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Individualizovaná léčba metastatického kolorektálního karcinomu v závislosti na lokalizaci primárního nádoru

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Současné možnosti a novinky v léčbě HR+/HER2– karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Krizotinib v 1. línii liečby ALK-pozitívneho NSCLC a v terapii ROS1-pozitívneho NSCLC

MUDr. Zuzana Pribulová

Číslo 5 / 2016

Použití enzalutamidu před chemoterapií u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Strategie léčby metastatického onemocnění – skvamózní nemalobuněčné karcinomy plic

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Číslo 5 / 2016

Dimethyl fumarát – perorální lék v terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní

Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.; MUDr. Zbyšek Pavelek

Číslo 4 / 2016

Nežádoucí účinky kortikosteroidů

PharmDr. Josef Suchopár; Mgr. Ondřej Suchopár; MUDr. Michal Prokeš

Číslo 4 / 2016

Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu s analogem GLP-1 jako možnost intenzifikace léčby diabetiků 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2016

Irbesartan v léčbě nemocných s diabetes mellitus a poruchou funkce ledvin

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Alemtuzumab v léčbě pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou

MUDr. Ivana Kovářová

Číslo 4 / 2016

Zkušenosti s titrací bazálního inzulinového analoga nové generace inzulinu glargin 300 U/ml

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Paliperidon v léčbě schizoafektivní poruchy

Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Biologická léčba systémového lupus erythematodes – terapie ovlivňující B-lymfocyty

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Jan Vachek

Číslo 3 / 2016

Monitorování bezpečnostních rizik léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Číslo 3 / 2016

Biologická léčba v dětské revmatologii

Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Číslo 3 / 2016

Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším věku

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.;MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.;doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Druhá linie paliativní léčby metastatického kolorektálního karcinomu – teoretické a praktické aspekty

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Dabrafenib a trametinib v léčbě metastatického melanomu s mutovaným genem BRAF V600E/K

MUDr. Eugen Kubala

Číslo 2 / 2016

Postavení pazopanibu v 1. linii léčby metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Denisa Vitásková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu v podmínkách České republiky

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Postavení kombinace netupitantu s palonosetronem v antiemetické profylaxi

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 2 / 2016

Panitumumab v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – výsledky v běžné praxi lepší než v registrační studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., za lékaře všech KOC, kteří spolupracují na registru CORECT;Mgr. Lenka Mokrá; Mgr. Zbyněk Bortlíček

Číslo 2 / 2016

Idiopatická plicní fibróza – od léčebného nihilismu k účinné farmakoterapii

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Proč je konzervativní léčba stále hlavním léčebným opatřením stabilních forem ischemické choroby srdeční?

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Číslo 1 / 2016

Jak ovlivní terapii diabetu 2. typu výsledky velkých studií publikovaných v roce 2015?

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jan Brož

Číslo 1 / 2016

Genuair – nový inhalační systém v léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2016

Výsledky studie GetGoal-Duo 2

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Číslo 1 / 2016

Praktický přínos inzulinového analoga glarginu 300 U/ml

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Cinakalcet v léčbě sekundární hyperparathyreózy

MUDr. František Švára

Číslo 1 / 2016

Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2016

Novinky v sekundární prevenci aterotrombotických příhod – zaměřeno na tikagrelor

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Novinky v biologické léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Liliana Šedová; MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 6 / 2015

Golimumab v léčbě ankylozující spondylitidy

MUDr. Šárka Forejtová

Číslo 6 / 2015

Tikagrelor jako posun ve skupině protidestičkových léků – farmakologické vlastnosti, klinická účinnost a nežádoucí účinky

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 6 / 2015

Dlouhodobé zkušenosti s léčbou revmatoidní artritidy tocilizumabem

MUDr. Heřman Mann

Číslo 6 / 2015

Bosentan a léčba digitálních ulcerací

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Číslo 6 / 2015

Farmakologický pohled na postavení SYSADOA v léčbě osteoartrózy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2015

Současné možnosti léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii paliativní léčby

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Bevacizumab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – účinnost a toxicita léčby napříč liniemi

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Současná doporučení léčby nemalobuněčného karcinomu plic se zaměřením na léčbu pokročilého NSCLC dle guidelines ESMO, NCCN a Modré knihy

MUDr. Leona Koubková

Číslo 5 / 2015

Regorafenib – šance pro předléčené pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Léčba kostních metastáz karcinomu prostaty – postavení radia-223

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 5 / 2015

Současné možnosti léčby dyslipidemie u pacientů s kardiometabolickým syndromem

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 4 / 2015

Trimetazidin z pohledu klinické praxe

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Číslo 4 / 2015

Optimalizovaná strategie léčby hypertenze

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Číslo 4 / 2015

Možnosti dlouhodobé lokální léčby atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Číslo 4 / 2015

Farmakologické vlastnosti nové fixní kombinace aklidinium bromidu s formoterol fumarátem

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2015

Postavení biologické léčby v terapii časné a středně aktivní revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2015

Dlouhodobý účinek interferonu-β1b u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

MUDr. Jiří Piťha

Supplementum 2 / 2015

Fingolimod v léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Veronika Tichá

Supplementum 2 / 2015

Glatiramoidy v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Jana Lízrová Preiningerová;MUDr. Jana Fabiánová

Supplementum 2 / 2015

Úskalí cílené léčby hepatocelulárního karcinomu – je zde místo pro adjuvanci?

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 2 / 2015

Současný pohled na farmakoterapii metastatického inoperabilního kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Patrik Georgiev; MUDr. Michal Vočka; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Číslo 2 / 2015

Účinnost a bezpečnost dlouhodobě působících růstových faktorů myelopoezy (G-CSFs) v prevenci neutropenie indukované chemoterapií v onkologii

MUDr. Viktor Maňásek

Číslo 2 / 2015

Současné postavení pertuzumabu v terapii karcinomu prsu

MUDr. Miloš Holánek; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Číslo 2 / 2015

Klinický pohled na léčbu metastatického karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 2 / 2015

Možnosti léčby karcinomu prostaty po selhání docetaxelu

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Číslo 2 / 2015

Bevacizumab v léčbě ovariálního karcinomu

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 2 / 2015

Studie ACCORD-Lipid, postprandiální lipemie a kardiovaskulární riziko: výsledky a aktuální interpretace

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Číslo 1 / 2015

Zahájení inzulinoterapie a titrace bazálního inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Číslo 1 / 2015

Ticagrelor a duální antiagregace po infarktu myokardu – studie PEGASUS

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Číslo 1 / 2015

Vildagliptin a jeho postavení v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2015

Farmakologická léčba chronického srdečního selhání

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC;prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.

Číslo 1 / 2015

Roflumilast a jeho klinický prínos pre pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc

MUDr. Štefan Laššán, PhD.; MUDr. Monika Laššánová, PhD.

Číslo 1 / 2015

Empagliflozin a současné postavení inhibitorů SGLT2 v terapii diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA

Číslo 1 / 2015

Apixaban má komplexní spektrum indikací

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2015

Duální bronchodilatace indacaterol/glykopyrronium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Léčba arteriální hypertenze u diabetiků

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Nízkomolekulární hepariny

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 1 / 2015

Základní farmakologie inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Dabigatran v léčbě a prevenci rekurentní hluboké žilní trombózy a plicní embolie

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Co může nabídnout termostabilní epoprostenol v klinické praxi?

MUDr. David Ambrož; prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Agomelatin a jeho místo v léčbě depresivní poruchy

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Tigecyclin a jeho použití v klinické praxi

MUDr. Václava Adámková

Číslo 6 / 2014

Léčba axiální spondyloartritidy

MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Trendy anti-VEGF léčby věkem podmíněné makulární degenerace

MUDr. Jan Ernest, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Ranibizumab v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace

MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO

Číslo 6 / 2014

Léčba neuropatické bolesti

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Číslo 6 / 2014

Trastuzumab – nové formy, nové indikace

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2014

Denosumab – nový možný účinek inhibitoru RANKL

MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 5 / 2014

Bevacizumab v 1. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu podávaný s režimy FOLFOX a XELOX

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2014

Brentuximab vedotin v léčbě relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu

MUDr. Vít Procházka, Ph.D.;MUDr. Zuzana Prouzová;doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Číslo 5 / 2014

Postavení liraglutidu v léčbě diabetu v roce 2014

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Supplementum 2 / 2014

Exenatid s prodlouženým uvolňováním v léčbě diabetu – možnost podávání 1x týdně

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Supplementum 2 / 2014

Dapagliflozin: klinické aspekty použití

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Supplementum 2 / 2014

Šest let sitagliptinu v České republice

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Supplementum 2 / 2014

Alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EXAMINE

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Supplementum 2 / 2014

Klinické využití lixisenatidu

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Supplementum 2 / 2014

Fixní kombinace linagliptin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta

Supplementum 2 / 2014

Respimat SMI – inhalační systém pro léčbu chronických nemocí s bronchiální obstrukcí

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2014

Nový pohled na léčbu benigní hyperplazie prostaty

MUDr. Radovan Vrtal, Ph.D.; MUDr. Eva Burešová; MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.; MUDr Igor Hartmann, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Současné možnosti očkování proti meningokokovým onemocněním

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Číslo 4 / 2014

Dyslipidemie u diabetes mellitus – možnosti využití fenofibrátu v léčbě diabetické dyslipidemie

MUDr. Martina Lášticová

Číslo 4 / 2014

Možnosti farmakoterapie chronické žilní insuficience

MUDr. Alena Broulíková, CSc.

Číslo 4 / 2014

Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

MUDr. Robert Frei

Číslo 3 / 2014

Tocilizumab v dětské revmatologii

Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Číslo 3 / 2014

Farmakoterapie osteoartrózy

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.;MUDr. Martina Skácelová; MUDr. Jiří Vymětal

Číslo 3 / 2014

Biologická terapie systémového lupus erythematodes

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.;MUDr. Jan Vachek

Číslo 3 / 2014

Dvojí forma aplikace abataceptu jako biologické léčby u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Diagnóza a léčba psoriatické artritidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Účinnost a bezpečnost léčby certolizumabem – pětiletá data

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Osteonekróza čelisti – možná komplikace antiresorpční/antiremodelační léčby osteoporózy

MUDr. František Šenk

Číslo 3 / 2014

Nové možnosti hormonální léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Význam cíleného výběru ve všech liniích léčby pacientů pro zlepšení výsledků léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Jana Halámková; MUDr. Jiří Tomášek

Číslo 2 / 2014

Afatinib v 1. linii léčby pokročilého plicního karcinomu

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Možnosti iniciální léčby nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.;MUDr. Vít Procházka, Ph.D.;MUDr. Zuzana Kapitáňová

Číslo 2 / 2014

Sekvence hormonální léčby metastazujících hormonálně dependentních karcinomů prsu u žen po menopauze

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Zuzana Ušiaková; MUDr. Lucie Hussarová; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.;MUDr. Michal Vočka

Číslo 2 / 2014

Vinorelbin, vinca alkaloid druhé generace – jeho místo v léčbě pokročilého a metastatického karcinomu prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 2 / 2014

Imunoonkologická léčba melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 2 / 2014

Fenotyp překryvu CHOPN s astmatem (ACOS)

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Kardiovaskulární systém a gliptiny

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Jak léčit hyperlipoproteinemii a dyslipidemii u diabetika

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Číslo 1 / 2014

Klinické využití lixisenatidu

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Nebivolol a jeho duální mechanismus účinku

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Dapagliflozin: klinické aspekty použití

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2014

Zlepší se terapie chronické obstrukční plicní nemoci zavedením nových léků?

MUDr. Ján Dindoš

Číslo 1 / 2014

Exenatid s prodlouženým uvolňováním v léčbě diabetu – možnost podávání 1x týdně

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 1 / 2014

Číslo 1 / 2014

Léčba hypertenze – komentář k léčbě jednotlivými skupinami antihypertenziv

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Výsledky studie SAVOR-TIMI 53 pohledem kardiologa

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.;doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Možnosti léčby bolesti v revmatologii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Číslo 6 / 2013

Postavení denosumabu v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 6 / 2013

Nový prediktivní molekulární marker RAS umožňuje přesnější indikaci inhibitorů EGFR v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Číslo 6 / 2013

Dietní postupy u hemodialyzovaných pacientů

Bc. Miroslava Matějková, DiS.

Číslo 6 / 2013

Aktuální pohled na léčbu schizofrenie

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Číslo 6 / 2013

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

Číslo 6 / 2013

Cetuximab v léčbě nádorů hlavy a krku – přehled a analýza údajů

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Lenka Ostřížková

Číslo 6 / 2013

Význam farmakologické intervence diabetické nefropatie ve vztahu k epidemiologickým důsledkům

Prof. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 6 / 2013

Molekulární biomarkery v terapii NSCLC

RNDr. Milada Matějčková; RNDr. Eva Parobková

Supplementum 1 / 2013

Strategie cílené léčby pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Supplementum 1 / 2013

Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Supplementum 1 / 2013

Postavení gefitinibu v léčbě 1. linie nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Supplementum 1 / 2013

Udržovací (maintenance) léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Supplementum 1 / 2013

Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18. 3. 2013)

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Mgr. Karel Hejduk; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.;MUDr. Leona Koubková; MUDr. Marcela Tomíšková;MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Libor Havel; MUDr. Michal Hrnčiarik;MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Dimka Sixtová;MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková;MUDr. Kateřina Košatová; MUDr. Markéta Černovská;prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc.; doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Supplementum 1 / 2013

Využití intravenózního vitaminu C u onkologického pacienta

Prof. Joseph John Cullen, M.D., F.A.C.S.;doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Martin Majirský; MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.; PharmDr. Lucie Kotlářová; PharmDr. Zdeněk Procházka; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Léčba pokročilých nádorů kolorekta

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Současná doporučená indikační kritéria pro podání plerixaforu

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Strategie a taktika léčby lokálně pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu

MUDr. Lucie Lukešová, MUDr. David Vrána, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Pokroky v léčbě kostního postižení u karcinomu prsu

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková

Číslo 5 / 2013

Současné možnosti hormonální léčby v terapii karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2013

Moderní kombinovaná terapie arteriální hypertenze

souProf. MUDr. Hana Rosolová, CSc., F.E.S.C.

Číslo 4 / 2013

Entecavir v léčbě chronické virové hepatitidy B

MUDr. Václav Hejda

Číslo 4 / 2013

Pět let sitagliptinu v České republice

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 4 / 2013

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Číslo 4 / 2013

Volba antidiabetik u problémových pacientů s diabetem 2. typu

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2013

Infliximab v léčbě ankylozující spondyloartritidy – výsledky studie INFAST

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2013

Alendronát – stále důležitý článek léčby osteoporózy

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Číslo 3 / 2013

Přehled dlouhodobě působících antipsychotik

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

Číslo 3 / 2013

Principy tvorby protilátek

Mgr. Iva Novosádová

Číslo 3 / 2013

Použití opioidů v léčbě nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Číslo 2 / 2013

Léčba metastatického renálního karcinomu v České republice podle databáze RENIS

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Nové možnosti v léčbě metastatického karcinomu prostaty

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda

Číslo 2 / 2013

Biologická léčba kolorektálního karcinomu z pohledu klinické praxe v České republice – data z registru NOR a CORECT

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Současné postavení romiplostimu v léčbě chronické refrakterní imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek

Číslo 2 / 2013

Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Číslo 2 / 2013

Patogeneze a léčba anemie u nádorových onemocnění

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Číslo 2 / 2013

Rizika generické substituce v širších souvislostech

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.;MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Současné možnosti využití lapatinibu u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2013

Kombinační léčba hypertenze

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Postavení inhalačních kortikosteroidů v léčbě CHOPN

MUDr.Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Ticagrelor v léčbě akutního koronárního syndromu

MUDr. Jiří Knot, doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Číslo 1 / 2013

Využití kyseliny nikotinové ke snížení reziduálního rizika

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Číslo 1 / 2013

Některé názory na dlouhodobé podávání bisfosfonátů

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Účinnost 8% kapsaicinu v léčbě neuropatické bolesti v reálné klinické praxi

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Trazodon v léčbě deprese

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Číslo 6 / 2012

Unikátnost molekuly golimumabu

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Současný stav viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Číslo 6 / 2012

Je dávkování ciclesonidu dostatečné?

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Léčba renálního karcinomu everolimem – výsledky z registru RENIS

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Abirateron acetát – nová možnost léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Michaela Matoušková; doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Číslo 5 / 2012

Možnosti léčby chronické refrakterní imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek

Číslo 5 / 2012

Postavení panitumumabu v algoritmu léčby kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek

Číslo 5 / 2012

Snášenlivost anti-EGFR léčby

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 5 / 2012

Vliv prognostických ukazatelů na výsledky léčby lenalidomidem u nemocných s mnohočetným myelomem

MUDr. Mgr. Jiří Minařík; prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Číslo 5 / 2012

Klodronát v léčbě kostních příhod

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Cílená biologická léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Mobilizace krvetvorných buněk – historie, teorie, praxe a trendy

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Současné možnosti farmakoterapie hypothyreózy

Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

Číslo 4 / 2012

Srovnání sitagliptinu a analog GLP-1 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Radka Benešová

Číslo 4 / 2012

Postavení blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 4 / 2012

Rozdílný vliv inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na mortalitu pacientů: perindopril v terapii hypertenze

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2012

Zkušenosti s vildagliptinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Kombinace simvastatin/ezetimib snižuje kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Nová antitrombotika

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Bosentan v léčbě systémové sklerodermie

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.;MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Terapie abataceptem po selhání chorobu modifikující léčby revmatoidní artritidy

MUDr. Liliana Šedová

Supplementum 1 / 2012

Doporučení pro biologickou léčbu revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Febuxostat – nové možnosti v léčbě dny

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Neuropatická bolest v revmatologii

MUDr. Olga Šléglová

Supplementum 1 / 2012

Farmakoterapie bolesti v revmatologii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Léčba postmenopauzální osteoporózy – přehled léčiv a strategie jejich použití

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Supplementum 1 / 2012

Inhibice RANKL při léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Supplementum 1 / 2012

Současná pozice stroncium ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění a perspektivy jeho dalšího uplatnění

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Supplementum 1 / 2012

Optimalizace léčby inhibitory cholinesteráz u pacientů s Alzheimerovou chorobou

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Číslo 3 / 2012

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;MUDr. Kateřina Kubáčková;MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Číslo 3 / 2012

Současný vývoj cílené terapie nádorů oblasti hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková;MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Leuprorelin v léčbě pokročilého karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Linagliptin: zajímavá novinka v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta; MUDr. Markéta Kindlová

Číslo 1 / 2012

Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Číslo 1 / 2012

Volba léčebné strategie – zásadní předpoklad úspěšné prevence kardiovaskulárních příhod

MUDr. Michal Vrablík

Číslo 1 / 2012

Atorvastatin a regrese aterosklerózy

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Číslo 1 / 2012

Postavení tiotropia v novém doporučení GOLD pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Vratislav Sedlák

Číslo 1 / 2012

Léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu a renální insuficiencí

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.; MUDr. Petr Bouček

Číslo 1 / 2012

Candesartan v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Účinnost infliximabu v terapii revmatoidní artritidy v klinické praxi v České republice

MUDr. Simona Skácelová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.

Číslo 6 / 2011

Aktuální možnosti léčby roztroušené sklerózy

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 6 / 2011

Lokální nesteroidní antirevmatika – přehled účinnosti a bezpečnosti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2011

Symptomatická terapie osteoartrózy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 6 / 2011

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Racionální volba silných opioidů – farmakologický a klinický pohled

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Supplementum 1 / 2011

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Supplementum 1 / 2011

Projekt PARMA

Supplementum 1 / 2011

Farmakoterapie karcinomu tračníku, rektosigmoidálního spojení a rekta

MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Číslo 5 / 2011

Pohled chirurga na současnou léčbu jaterních metastáz kolorektálního karcinomu a na léčbu těchto nemocných v České republice

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Číslo 5 / 2011

Přehled současné netransplantační léčby chronické myeloidní leukemie (CML)

MUDr. Adam Kuba; MUDr. Peter Rohoň; doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 5 / 2011

Klodronát: bisfosfonát s nízkou nefrotoxicitou

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.; MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Aktuální pohled na léčbu metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 5 / 2011

Postavení liposomálního doxorubicinu v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Číslo 5 / 2011

Současný stav a perspektivy terapie cílené na kost

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková

Číslo 5 / 2011

Biologická léčba v 1. linii u metastazujícího kolorektálního karcinomu: nákladná, ale účinná?

Doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA

Číslo 5 / 2011

Optimální využití lokálních kortikoidů a imunomodulátorů v dlouhodobé léčbě atopické dermatitidy

MUDr. Nina Benáková

Číslo 5 / 2011

Lercanidipin v léčbě hypertenze

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Ovlivnění srdeční frekvence jako součást léčby srdečního selhání

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Číslo 4 / 2011

Sublinguální alergenová imunoterapie

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 4 / 2011

Gliptiny v léčbě diabetes mellitus 2. typu – současnost a budoucnost

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Současné postavení telmisartanu v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 4 / 2011

Anagrelid v léčbě myeloproliferativních onemocnění

MUDr. Robert Pytlík

Číslo 3 / 2011

Současný pohled na očkování proti lidským papilomavirům

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Komorbidity u psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 3 / 2011

Ibandronát – účinnost, která v čase neklesá

MUDr. Olga Růžičková

Číslo 3 / 2011

Bezpečnost a účinnost certolizumab pegolu v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 3 / 2011

Optimalizace léčby pacientů s mnohočetným myelomem

MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Sekvenční terapie renálního karcinomu

Doc. MUDr. Igor Puzanov, MSCI, FACP

Číslo 2 / 2011

Současné přístupy k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při chemoterapii

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 2 / 2011

Chemoterapie v léčbě hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u pacientů se zhoubným nádorem

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2011

Diagnostika a léčba plicní arteriální hypertenze

MUDr. Hikmet Al-Hiti

Číslo 1 / 2011

Jak zvýšit HDL-cholesterol?

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Číslo 1 / 2011

Postavení liraglutidu v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Novinky v biologické léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Supplementum 1 / 2010

Léčba časné revmatoidní artritidy

MUDr. Heřman Mann

Supplementum 1 / 2010

Postavení biologické léčby v terapii ankylozující spondylitidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Supplementum 1 / 2010

Osteoprotegerin a denosumab v patofyziologii a farmakoterapii postmenopauzální osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. 

Supplementum 1 / 2010

Léčba glukokortikoidy indukované osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Supplementum 1 / 2010

Současné přístupy k léčbě osteoporózy

MUDr. Jan Rosa

Supplementum 1 / 2010

Postavení parathormonu v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Supplementum 1 / 2010

Vitamin D a jeho aktivní metabolity v léčbě osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová; MUDr. Martin Žůrek; doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Supplementum 1 / 2010

Léčba arteriální hypertenze u pacientů s onemocněním ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 6 / 2010

Denosumab v terapii postmenopauzální osteoporózy – lék s novým mechanismem účinku snižující riziko zlomenin a zlepšující kvalitu kosti

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Číslo 6 / 2010

Cyklosporin A v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Číslo 6 / 2010

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Léčba gastrointestinálních stromálních tumorů

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Michaela Zezulová; MUDr. Hana Študentová

Číslo 5 / 2010

Panitumumab – postavení v léčbě nádorů kolorekta

MUDr. Pavel Vítek

Číslo 5 / 2010

Biologická léčba hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Jan Novotný, Ph.D., MUDr. Martin Oliverius

Číslo 5 / 2010

Racionální volba silných opioidů – farmakologický a klinický pohled

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Cetuximab v protinádorové léčbě: standardní podávání 1x týdně vs podávání 1x za 2 týdny

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Využití palonosetronu v onkologických indikacích

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.  

Číslo 5 / 2010

Aktuální pohled na léčbu hypertenze

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2010

Léčba hypertenze u pacientů s diabetem v roce 2010

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 4 / 2010

Arteriální hypertenze a cévní mozkové příhody

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Číslo 4 / 2010

Léčba arteriální hypertenze u pacientů s dyslipidemií

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.; MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2010

Možnosti léčby chronické žilní choroby

MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.

Číslo 4 / 2010

Intranasální aplikace léků

Eva Feketeová; MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2010

Současný pohled na postavení LABA v terapii astmatu

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 4 / 2010

Inhalační kortikosteroidy – základní pilíř v léčbě perzistujícího průduškového astmatu

MUDr. Luděk Pelikán

Číslo 4 / 2010

Saxagliptin v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2010

Nízkomolekulární hepariny 1x denně v léčbě akutní žilní trombózy

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Číslo 4 / 2010

Proaktivní režim v léčbě atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Číslo 3 / 2010

Možnosti korekce vzhledu hypertrofických a keloidních jizev

MUDr. Radek Litvik; MUDr. Martin Paciorek

Číslo 3 / 2010

Očkování proti klíšťové encefalitidě

RNDr. Marek Petráš

Číslo 3 / 2010

Očkování proti meningokokům

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Číslo 3 / 2010

Očkování proti pneumokokům

MUDr. Zuzana Blechová

Číslo 3 / 2010

Moderní léčba mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; MUDr. Evžen Gregora

Číslo 2 / 2010

Aktuální postavení cetuximabu v léčbě nádorů hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Zuzana Lovasová

Číslo 2 / 2010

Terapeutický potenciál humánního leukocytárního interferonu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Místo bisfosfonátů v léčbě kostních metastáz karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2010

Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Číslo 2 / 2010

Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 2 / 2010

Aktuální přístupy k farmakoterapii CHOPN

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

Místo thiazolidindionů (glitazonů) v terapii diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

Současný přístup k léčbě přetížení železem

Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

Inzulin glargin po deseti letech klinických zkušeností

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 1 / 2010

Účinné a bezpečné používání antibiotik u komunitních pneumonií

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.; RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 6 / 2009

Možnosti farmakologické léčby klinicky izolovaného syndromu

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 6 / 2009

Emoce a psychické poruchy při infarktu myokardu – jejich diagnostika a léčba

MUDr. Radkin Honzák, CSc.; prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.; MUDr. Jiří Pokorný; MUDr. Milan Vrána, DrSc.

Číslo 6 / 2009

Zkušenosti s léčbou linezolidem v ortopedii

Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.; MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; MUDr. Jan Tomaides; doc. MUDr. David Pokorný, CSc.; MUDr. Rastislav Hromádka; MUDr. Tobiáš Judl; prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Číslo 6 / 2009

Bortezomib v léčbě prvního relapsu mnohočetného myelomu

Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.

Číslo 5 / 2009

Místo biologické léčby trastuzumabem v neoadjuvantní terapii karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2009

Prodloužená profylaxe tromboembolické nemoci v pooperačním období

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 4 / 2009

Ciclosporin v léčbě chronických nefropatií

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Číslo 4 / 2009

Romiplostim (AMG 531) a léčba imunitní trombocytopenické purpury

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

Číslo 3 / 2009

Možnosti léčby chronické a chronicky recidivující atopické dermatitidy

MUDr. Štěpánka Čapková

Číslo 3 / 2009

Triptorelin v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Pavel Dušek

Číslo 3 / 2009

Zkušenosti s chelatační léčbou u myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 3 / 2009

Radiofrekvenční terapie

MUDr. Libor Doleček

Číslo 3 / 2009

Klinický význam konceptu tíže a kontroly astmatu

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2009

Dodržování doporučených léčebných postupů (adherence) u pacientů s alergickou rýmou a astmatem

MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Nové klinické zkušenosti s léčbou těžkého astmatu anti-IgE protilátkou (omalizumabem)

MUDr. Vratislav Sedlák

Číslo 1 / 2009

Komplexní příprava vyšetřovaného před kolonoskopickou či irigografickou diagnostikou střeva

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.; MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Přímý inhibitor faktoru Xa rivaroxaban v profylaxi tromboembolismu po náhradách velkých kloubů v ortopedii

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Číslo 1 / 2009

Sartany v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Úloha kožní bariéry u atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Supplementum 3 / 2008

Možnosti léčby atopické dermatitidy v roce 2008

MUDr. Štěpánka Čapková

Supplementum 3 / 2008

Proč může selhat léčba u dětí s atopickou dermatitidou

MUDr. Stanislava Polášková

Supplementum 3 / 2008

Ciclosporin v léčbě psoriázy

MUDr. Sladjana Iličová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Supplementum 3 / 2008

Současné možnosti léčby akné

MUDr. Zuzana Nevoralová

Supplementum 3 / 2008

Současné postavení imiquimodu v dermatologii

MUDr. Zuzana Rozehnalová; MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Supplementum 3 / 2008

Současné postavení biologik v léčbě psoriázy

MUDr. Nina Benáková

Supplementum 3 / 2008

Farmakoekonomické aspekty atopické dermatitidy

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 3 / 2008

Současné postavení biologické terapie u ankylozující spondylitidy

MUDr. Jiří Štolfa

Supplementum 2 / 2008

Současné možnosti léčby revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Nové údaje o bezpečnosti piroxicamu

MUDr. Katarína Hviščová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Ciclosporin v léčbě revmatoidní artritidy a psoriatické artropatie

MUDr. David Suchý; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Symptomatické pomalu působící léky osteoartrózy

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Piascledine 300 – novinka ve skupině pomalu působících léků osteoartrózy

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Diacerein – nové studie potvrzují účinnost

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Andrea Pavelková

Supplementum 2 / 2008

Možnosti leflunomidu v léčbě časné revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Supplementum 2 / 2008

Nákladová efektivita chondroitin sulfátu v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 2 / 2008

Postavení aminobisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Osteoanabolická léčba osteoporózy

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Fixní kombinace alendronát 70 mg + cholekalciferol 2 800 UI v týdenní dávce

MUDr. Tomáš Hála

Supplementum 2 / 2008

Místo ibandronátu mezi ostatními bisfosfonáty v terapii postmenopauzální osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Perspektivy biologické léčby revmatoidní artritidy – nové terapeutické cíle

MUDr. Ladislav Šenolt

Číslo 6 / 2008

Ovlivnění výskytu zlomenin krčku kosti stehenní léčbou ibandronátem

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Číslo 6 / 2008

Vitamin D, jeho význam a suplementace vitaminem D u pacientů s osteoporózou

MUDr. Jana Čepová, MBA

Číslo 6 / 2008

Kontaktní alergie a související problematika – co je nového?

MUDr. Andrea Vocilková

Číslo 6 / 2008

Použití bisfosfonátů v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická

Číslo 5 / 2008

Interleukin-2 v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Šárka Lukešová; doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

Číslo 5 / 2008

Doporučení pro chelatační léčbu u chronicky transfundovaných hematologických nemocných se známkami přetížení železem

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 5 / 2008

Pokroky ve farmakoterapii nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Číslo 5 / 2008

Formoterol – bezpečnost v léčbě astmatu a CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2008

Pantoprazol, staronový inhibitor protonové pumpy – je přínosný v léčbě refluxní choroby jícnu?

MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.; MUDr. Jitka Prokešová; MUDr. Radek Kroupa

Číslo 4 / 2008

Praktické aspekty očkování proti HPV infekci

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Evropská doporučení k očkování proti HPV

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Místo rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2008

Hodnocení chondroitin sulfátu v potravinových doplňcích v České republice

Nicola Volpi, Francesca Maccari

Číslo 4 / 2008

Léčba hypertenze u pacientů s diabetem

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 3 / 2008

Podávání inzulinu pomocí dávkovačů inzulinu a inzulinových pump

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Číslo 3 / 2008

Možnosti monitorace glykemie

MUDr. Jan Brož

Číslo 3 / 2008

Inzulinová analoga – nejčastější dotazy a jejich aktuální přehled

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Číslo 3 / 2008

Výsledky sledování rizikových faktorů a klinických účinků rilmenidinu u nemocných s arteriální hypertenzí – projekt METABOLIC

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 3 / 2008

Farmakoterapie chronické žilní insuficience

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Číslo 3 / 2008

Problematika léčby chronické obstrukční plicní nemoci a srdečního selhání s ohledem na anticholinergika

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Číslo 3 / 2008

Bevacizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 2 / 2008

Léčba invazivních mykotických infekcí u onkologických nemocných

MUDr. Zdeněk Ráčil Mgr. Iva Kocmanová; MUDr. Barbora Weinbergerová; MUDr. Jana Winterová; MUDr. Šárka Bohatá; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2008

Současné možnosti léčby karcinomů hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Jana Neuwirthová; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Číslo 2 / 2008

Současné možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Číslo 2 / 2008

Polyneuropatie – jedna z hlavních komplikací léčby myelomu

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 2 / 2008

Starší a novější bisfosfonáty v léčbě kostních metastáz – pohled farmakologa

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2008

Imatinib v léčbě hematologických malignit jiných než chronická myeloidní leukemie

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2008

Pokroky v biologické léčbě renálního karcinomu

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Číslo 2 / 2008

Hepatocelulární karcinom – nové možnosti léčby

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Soňa Argalácsová; MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.

Číslo 2 / 2008

Současná farmakoterapie stabilizované CHOPN

MUDr. Norbert Pauk

Číslo 1 / 2008

Současné postupy v prevenci a léčbě závislosti na tabáku

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Číslo 1 / 2008

Polyneuropatie u mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 1 / 2008

Postavení tiotropia v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci v roce 2007

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2008

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Číslo 1 / 2008

Místo ibandronátu mezi ostatními bisfosfonáty v terapii postmenopauzální osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Číslo 1 / 2008

Farmakoterapie glaukomu

Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

Číslo 1 / 2008

Význam kombinace salmeterol/fluticason v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Aktuální pohled na léčbu Alzheimerovy nemoci

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 6 / 2007

Současné možnosti léčby revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Číslo 6 / 2007

Farmakoterapie Parkinsonovy nemoci

MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Číslo 6 / 2007

Současná léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Eva Krasulová; doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 6 / 2007

Možnosti leflunomidu v léčbě časné revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Číslo 6 / 2007

Postavení bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 5 / 2007

Pagetova nemoc – základní klinické údaje a současné možnosti farmakoterapie

MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Číslo 5 / 2007

Možnosti podávání bisfosfonátů u pacientů s mnohočetným myelomem

MUDr. Luděk Pour; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Číslo 5 / 2007

Osteoanabolická léčba osteoporózy

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Číslo 5 / 2007

Léčba růstovým hormonem v dětském věku

MUDr. Renata Pomahačová

Číslo 5 / 2007

Současné možnosti léčby karcinomu ovaria

MUDr. Helena Robová

Číslo 5 / 2007

Farmakoterapie močové inkontinence

MUDr. Pavel Verner

Číslo 5 / 2007

Fotodynamická terapie s verteporfinem v éře anti-VEGF

Doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.; MUDr. Ilona Cihelková

Číslo 5 / 2007

Onemocnění spojená s infekcí humánním papilomavirem

MUDr. Marek Pluta; doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Helena Robová; MUDr. Josef Kačírek

Číslo 5 / 2007

Možnosti ovlivnění inzulinové rezistence

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2007

Inzulinoterapie u pacientů s diabetem 2. typu

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2007

Budesonid/formoterol SMART (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy) – nový koncept v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Viktor Kašák

Číslo 1 / 2007

Využití selektivních inhibitorů COX-2 (koxibů) v gastroenterologii

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 1 / 2007

Postavení leflunomidu v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 1 / 2007

Léčba asthma bronchiale v těhotenství

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

Číslo 1 / 2007

Hydroxychlorochin a jeho postavení ve farmakoterapii revmatických onemocnění

MUDr. David Suchý;prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 1 / 2007

Léčba hyperglykemie u pacientů s diabetem 2. typu: konsensus EASD (European Association for the Study of Diabetes) a ADA (American Diabetes Association)

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2007

Receptorová kinetika inhalačních kortikosteroidů

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2007

Sibutramin jako perorální antidiabetikum

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Číslo 1 / 2007

Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní péči

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Číslo 2 / 2007

Interferon-α v léčbě solidních nádorů (renálního karcinomu a melanomu)

MUDr. Šárka Lukešová; MUDr. Otakar Kopecký, CSc.; MUDr. Josef Dvořák; MUDr. Zdeněk Špriňar; MUDr. Dagmar Hlávková

Číslo 2 / 2007

Capecitabin v chemoradioterapii – více než nová cesta podání fluoropyrimidinů

MUDr. Pavel Vítek; MUDr. Petra Holečková; doc. MUDr. Jozef Rosina; MUDr. Miloslav Pála; MUDr. PharmDr. Jan Dvořák Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce a 1. LF UK, Praha;Ústav biofyziky 3. LF UK, Praha

Číslo 2 / 2007

Zásady farmakoterapie dyslipidemie u nemocných s diabetem 2. typu

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 2 / 2007

Postavení nitrendipinu v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 2 / 2007

Nové poznatky o duální antiagregační terapii v prevenci cévní mozkové příhody

MUDr. David Goldemund; MUDr. Robert Mikulík

Číslo 2 / 2007

Současné možnosti léčby akné

MUDr. Zuzana Nevoralová

Číslo 3 / 2007

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Helena Drozenová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Číslo 3 / 2007

Centrální myorelaxancia

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2007

Současné možnosti terapie onychomykóz

MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Současné přístupy k léčbě atopické dermatitidy

Doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Číslo 3 / 2007

Tibolon v klinických studiích

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 3 / 2007

Anogenitální akuminátní kondylomata – možnosti terapie pohledem venerologa

MUDr. Radek Litvik

Číslo 3 / 2007

Ciclosporin v léčbě revmatoidní artritidy a psoriatické artropatie

MUDr. David Suchý; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2007

Vakcinace proti HPV v ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

Číslo 3 / 2007

Exemestan v léčbě karcinomu prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 4 / 2007

Pokroky v léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru

MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Jana Prausová; MUDr. Kateřina Kubáčková

Číslo 4 / 2007

Trastuzumab v adjuvantním podání u karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 4 / 2007

Dvacet let „autentického“ rekombinantního růstového hormonu v léčbě dětských pacientů

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Číslo 4 / 2007

Medikamentózní terapie refluxní choroby jícnu

MUDr. Robert Donoval; prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 4 / 2007

Bortezomib u mnohočetného myelomu – současné poznatky a perspektivy

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 4 / 2007

Podávání bisfosfonátů u pacientů s karcinomem prostaty metastazujícím do kostí

MUDr. Ivan Pavlík

Číslo 4 / 2007

Farmakoterapie nádorů tlustého střeva a konečníku

MUDr. Pavel Vítek; MUDr. Petra Holečková; MUDr. Miloslav Pála; MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Metformin, inzulinová rezistence a kardiovaskulární riziko

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Alternativní léčba obtížně léčitelného asthma bronchiale

MUDr. Vratislav Sedlák; prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Číslo 1 / 2006

Terapeutický potenciál premixovaných inzulinů

MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Číslo 1 / 2006

Léčba nesteroidními antirevmatiky/antiflogistiky ve stáří

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 1 / 2006

Intranasální kortikosteroidy v léčbě alergické rinitidy

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Číslo 1 / 2006

Léčba inzulinem u diabetu 2. typu a postprandiální glykemie

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.; MUDr. Denisa Janíčková-Žďárská

Číslo 1 / 2006

Současné názory na používání mukolytik

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Číslo 1 / 2006

Enoxaparin v prevenci tromboembolické nemoci u rizikových interních pacientů

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2006

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 1 / 2006

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Číslo 2 / 2006

Dyslipidemie u renálních onemocnění

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 2 / 2006

Nízkomolekulární hepariny v iniciální léčbě akutní hluboké žilní trombózy

MUDr. Jiří Žižka

Číslo 2 / 2006

Přehled terapie nehodgkinských lymfomů

MUDr. Ingrid Vášová

Číslo 2 / 2006

Atorvastatin v dávce 80 mg v klinické praxi

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 2 / 2006

Podávání zoledronátu pacientům s kostními metastázami u NSCLC

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Číslo 2 / 2006

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Číslo 3 / 2006

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, , Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Číslo 3 / 2006

Doporučení Italské psychogeriatrické asociace pro léčbu Alzheimerovy choroby

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 3 / 2006

Současný pohled na terapii koxiby

MUDr. Šárka Forejtová

Číslo 3 / 2006

Ziprasidon v léčbě akutní bipolární poruchy

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Lze snížit kardiovaskulární riziko při ischemické chorobě srdeční léčbou deprese?

MUDr. Milan Vrána, DrSc.; MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Číslo 3 / 2006

Terapie závratí


Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Číslo 3 / 2006

Farmakologické vlastnosti transdermálních opioidů

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Parciální agonismus jako nový trend ve farmakoterapii schizofrenie – armakologické a klinické aspekty

MUDr. Martin Anders, Ph.D.;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Účinnost a bezpečnost podávání inhibitorů cholinesteráz

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Číslo 3 / 2006

Tepová frekvence jako indikátor aktivity sympatiku a možnosti terapeutického ovlivnění

MUDr. Jiří Nevrlka; doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2006

Kombinovaná léčba hypertenze

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 4 / 2006

Switch adjuvance v terapii karcinomu prsu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 4 / 2006

Možnosti farmakoterapie u pacientek s karcinomem prsu metastazujícím do kostí

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.

Číslo 4 / 2006

Postavení nízkomolekulárních heparinů (enoxaparinu) v léčbě akutního koronárního syndromu bez elevací úseků ST

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 4 / 2006

Léčba chronické myeloidní leukemie v Evropě v roce 2006

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 4 / 2006

Adjuvantní endokrinní léčba časného karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.;MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Číslo 4 / 2006

Kombinace statin a fibrát v léčbě dyslipidemie

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2006

Současné postavení metamizolu v terapii bolesti

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2006

Význam letrozolu v adjuvantní léčbě nepokročilého karcinomu prsu premenopauzálních žen. Zamyšlení nad studií BIG 1-98

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Číslo 4 / 2006

Prevence nežádoucích účinků nesteroidních antiflogistik a kyseliny acetylsalicylové

MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Číslo 5 / 2006

Současné trendy v antikoncepci

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 5 / 2006

Novinky v terapii chronické virové hepatitidy B a C

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Číslo 5 / 2006

Nové poznatky v hormonální terapii

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

Číslo 5 / 2006

Možnosti chemoterapie generalizovaného karcinomu prostaty

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.;MUDr. Michaela Matoušková

Číslo 5 / 2006

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů

MUDr. Dana Ďuricová; MUDr. Robert Donoval; doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 5 / 2006

Současné postavení biologické terapie u ankylozující spondylitidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 6 / 2006

Symptomatická terapie osteoartrózy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 6 / 2006

Možnosti kombinované léčby migrény

MUDr. Jiří Mastík

Číslo 6 / 2006

Metabolické účinky blokátorů imidazolinových receptorů

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 6 / 2006

Současné postavení injekčního methotrexátu v terapii revmatických chorob

MUDr. Radka Svobodová

Číslo 6 / 2006

Současné postavení milnacipranu mezi antidepresivy

MUDr. Martin Anders, Ph.D.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Adjuvantní hormonální léčba časného karcinomu prsu u postmenopauzálních žen

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Chemoterapie kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Luboš Holubec jr., Ph.D.; MUDr. Lucie Elgrová

Supplementum 1 / 2005

Chemoterapie karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Terapie karcinoidů a karcinoidního syndromu

MUDr. Pavel Vítek; Doc. MUDr. Jozef Rosina; MUDr. Miloslav Pála

Supplementum 1 / 2005

Léčba farmakorezistentní deprese

MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.; MUDr. Martin Bareš; MUDr. Milan Kopeček

Číslo 6 / 2005

Použití novějších antidepresiv v klinické praxi

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Číslo 6 / 2005

Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby: současný stav a vyhlídky do blízké budoucnosti

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 6 / 2005

Algoritmus diagnostiky a léčby osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 5 / 2005

Hyperkalcemie – terapeutické možnosti

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Číslo 5 / 2005

Farmakoterapie inkontinence moči u žen

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Číslo 5 / 2005

Současné postavení hormonální terapie v klimakterické medicíně

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 5 / 2005

Úloha inhibitorů AT1-receptorů pro angiotenzin II (sartanů) v prevenci kardiovaskulárních nemocí

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 5 / 2005

Tibolon – doporučení pro praxi

MUDr. Irena Šormová, Ph.D.

Číslo 5 / 2005

Poznámky k ekvianalgetickým dávkám transdermálních opioidů

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 5 / 2005

Farmakoterapie metabolického syndromu

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 4 / 2005

Postavení ezetimibu v terapii hyperlipoproteinemií

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 4 / 2005

Terapie karcinoidů a karcinoidního syndromu

MUDr. Pavel Vítek; Doc. MUDr. Jozef Rosina; MUDr. Miloslav Pála

Číslo 4 / 2005

Medikamentózní terapie refluxní choroby jícnu

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.; MUDr. Robert Donoval; MUDr. Martin Bortlík

Číslo 4 / 2005

Hodnocení variability srdeční frekvence, její klinický význam a možnosti ovlivnění

MUDr. Petr Fráňa; Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc; MUDr. Ivan Řiháček; MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.; MUDr. Jana Fráňová

Číslo 4 / 2005

Současné postavení dlouhodobě působících bronchodilatancií v léčbě stabilní chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Norbert Pauk

Číslo 4 / 2005

Použití nízkomolekulárního heparinu dalteparinu v prevenci tromboembolie a v onkologii

MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.; MUDr. Jitka Šlechtová; MUDr. Zdeňka Hajšmanová

Číslo 4 / 2005

Algoritmus terapie migrény

MUDr. David Doležil, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Bolesti zad – diagnostika a léčba

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2005

Anxiolytika v léčbě úzkostných poruch

MUDr. Ján Praško

Číslo 3 / 2005

Opioidy v terapii revmatické bolesti

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2005

V čem jsou nová doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze skutečně nová?

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 2 / 2005

Sekundární prevence ischemické choroby srdeční

MUDr. Lubor Goláň

Číslo 2 / 2005

Hypertenze a sympatický nervový systém: možnosti ovlivnění

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Číslo 2 / 2005

Farmakoterapie akutního koronárního syndromu

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC

Číslo 2 / 2005

Chemoterapie karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Číslo 1 / 2005

Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2005

Kombinace perorálních antidiabetik ve světle nových studií

MUDr. Jindřich Olšovský

Číslo 1 / 2005

Prevence a léčba diabetické nefropatie

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 1 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky