Zprávy z klinických studií

 

Ročník 2019

Nová data o léčbě larotrectinibem

Číslo 3 / 2019

Plazomicin u komplikovaných infekcí močových cest

Číslo 3 / 2019

Trastuzumab emtansin v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo 3 / 2019

Účinnost protilátky proti tikagreloru u zdravých dobrovolníků

Číslo 3 / 2019

Tromboprofylaxe rivaroxabanem u onkologicky nemocných

Číslo 3 / 2019

Sintilimab v léčbě relabujícího nebo refrakterního Hodgkinova lymfomu: studie ORIENT-1

Číslo 2 / 2019

Intenzivní antihypertenzní léčba a demence

Číslo 2 / 2019

Alpelisib u pokročilých solidních tumorů

Číslo 2 / 2019

Paracetamol přínosem u deliria?

Číslo 2 / 2019

Karboplatina + Nab-paklitaxel v léčbě NSCLC

Číslo 2 / 2019

Kombinace afliberceptu a FOLFIRI u metastazujícího karcinomu střeva

Číslo 2 / 2019

Ibuprofen, nebo jeho kombinace s paracetamolem při artroplastice kyčelního kloubu?

Číslo 2 / 2019

Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Číslo 2 / 2019

Sakubitril/valsartan u akutního srdečního selhání

Číslo 2 / 2019

Intravenózní železo u hemodialyzovaných pacientů

Číslo 2 / 2019

Ambroxol v léčbě demence

Číslo 2 / 2019

Zlepšení fyzické zdatnosti i celkové kondice u pacientů s CHOPN léčených kombinací tiotropium/olodaterol – výsledky studie OTIVACTO

Číslo 1 / 2019

Sacituzumab govitekan u triple- negativního karcinomu prsu

Číslo 1 / 2019

Levodopa neovlivňuje další průběh Parkinsonovy choroby

Číslo 1 / 2019

Omadacyklin v léčbě akutních bakteriálních infekcí kůže a kožních struktur

Číslo 1 / 2019

Plerixafor v léčbě WHIM syndromu

Číslo 1 / 2019

Rozdílná účinnost základních antihypertenziv v africké populaci

Číslo 1 / 2019

Inovace v léčbě akutní intermitentní porfyrie

Číslo 1 / 2019

Caplacizumab v léčbě TTP

Číslo 1 / 2019

Může metotrexát ovlivnit rozvoj aterosklerózy?

Číslo 1 / 2019

Apixaban v prevenci žilního tromboembolismu u onkologicky nemocných

Číslo 1 / 2019

Hydroxyurea u dětí se srpkovitou anemií

Číslo 1 / 2019

Prevence zlomenin zoledronátem u seniorek

Číslo 1 / 2019

Inhibitory reverzní transkriptázy v léčbě Aicardi-Goutierova syndromu

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Ustekinumab v léčbě systémového lupus erythematodes

Číslo 6 / 2018

Ixekizumab v léčbě psoriatické artritidy

Číslo 6 / 2018

Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo 6 / 2018

Význam brigatinibu u ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 6 / 2018

Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Číslo 6 / 2018

Kyselina acetylsalicylová a riziko kardiovaskulárních onemocnění: studie ARRIVE

Číslo 6 / 2018

Česnek jako pomocník v léčbě artrózy kolen?

Číslo 6 / 2018

Durvalumab u pacientů s NSCLC: studie PACIFIC

Číslo 6 / 2018

Fingolimod versus interferon v léčbě roztroušené sklerózy u dětí: studie PARADIGMS

Číslo 6 / 2018

Rituximab plus lenalidomid u pokročilého folikulárního lymfomu: studie RELEVANCE

Číslo 6 / 2018

Účinnost a bezpečnost larotrektinibu u TRK-fúzních nádorů

Číslo 6 / 2018

Elotuzumab plus pomalidomid u mnohočetného myelomu

Číslo 6 / 2018

Olaparib a nově diagnostikovaný pokročilý karcinom ovaria: studie SOLO1

Číslo 6 / 2018

Význam palbociklibu a fulvestrantu u pokročilého karcinomu prsu: studie PALOMA-3

Číslo 6 / 2018

Význam daratumumabu pro opožděný engraftment erytrocytů po allogenní transplantaci

Číslo 6 / 2018

Potenciál kombinace nintedanibu se sildenafilem u idiopatické plicní fibrózy: studie INSTAGE

Číslo 6 / 2018

Verinurad: nové antiuratikum na obzoru

Číslo 6 / 2018

Kombinace laktulózy s rifaximinem u jaterní encefalopatie

Číslo 5 / 2018

Význam probiotik v léčbě NAFLD

Číslo 5 / 2018

Ovlivnění prognózy pacientů v septickém šoku a s narušenou kontraktilitou myokardu levosimendanem

Číslo 5 / 2018

Glukokortikoidy v kombinaci s kyselinou ursodeoxycholovou u autoimunitní hepatitidy

Číslo 5 / 2018

Možný přínos bezafibrátu u pacientů s primární biliární cholangitidou

Číslo 5 / 2018

Přínos kombinace liraglutidu s bazálním inzulinem v léčbě diabetu 2. typu

Číslo 5 / 2018

Volixibat v léčbě diabetu 2. typu

Číslo 5 / 2018

Indigo naturalis přínosem u ulcerózní kolitidy?

Číslo 5 / 2018

Význam taurinu v léčbě portální hypertenze

Číslo 5 / 2018

Dexmedetomidin příznivě ovlivňuje GIT motilitu po resekci střeva

Číslo 5 / 2018

Bevacizumab plus chemoterapie u dětí s metastazujícím sarkomem měkkých tkání: studie BERNIE

Číslo 4 / 2018

Kanakinumab účinný v léčbě rekurentních horečnatých stavů

Číslo 4 / 2018

Larotrectinib v léčbě tumorů vykazujících fúzi TRK

Číslo 4 / 2018

Olaparib v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Číslo 4 / 2018

Durvalumab po chemoradioterapii u NSCLC

Číslo 4 / 2018

Ibrutinib plus rituximab u Waldenströmovy makroglobulinemie

Číslo 4 / 2018

Sunitinib u metastazujícího karcinomu ledvin při nefrektomii

Číslo 4 / 2018

Léčba H. pylori v prevenci metachronního karcinomu žaludku

Číslo 4 / 2018

Ibrutinib v kombinaci s venetoklaxem u lymfomu z plášťových buněk

Číslo 4 / 2018

Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty

Číslo 4 / 2018

Linsitinib plus erlotinib v léčbě NSCLC

Číslo 4 / 2018

Axitinib v léčbě karcinomu žlučových cest

Číslo 4 / 2018

Kanabidiol mírní atonické křeče u Lennoxova-Gastautova syndromu

Číslo 3 / 2018

Olanzapin versus haloperidol v léčbě akutních psychických poruch po amfetaminových stimulantech

Číslo 3 / 2018

Verubecestat u lehké až středně těžké demence Alzheimerova typu

Číslo 3 / 2018

Solanezumab u lehké formy Alzheimerovy demence

Číslo 3 / 2018

Tenektepláza versus altepláza u ischemické CMP

Číslo 3 / 2018

Folát v prevenci iktu u mužů s hypertenzí

Číslo 3 / 2018

Nusinersen u spinální muskulární atrofie

Číslo 3 / 2018

Mogamulizumab jako možný nástroj v boji proti HTLV-1

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobá remise navozená ivosidenibem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2018

Pravastatin snižuje tloušťku stěny karotid u nemocných po iktu

Číslo 3 / 2018

Oxytocin v léčbě schizofreniků

Číslo 3 / 2018

Klopidogrel v kombinaci s ASA u akutní ischemické mozkové příhody

Číslo 3 / 2018

Rivaroxaban nebo ASA v prevenci CMP po předchozí embolizaci nejasného původu

Číslo 3 / 2018

Význam PD-1 blokády cemiplimabem u pokročilého skvamocelulárního kožního karcinomu

Číslo 3 / 2018

Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Číslo 2 / 2018

Nemolizumab: cílená léčba atopické dermatitidy?

Číslo 2 / 2018

Bezpečnost gliptinů

Číslo 2 / 2018

Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na kognitivní funkce

Číslo 2 / 2018

Výrazný protisvědivý účinek ixekizumabu: analýza studií UNCOVER-1, -2 a -3

Číslo 2 / 2018

Baricitinib: novinka v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 2 / 2018

Sotagliflozin v léčbě diabetu 1. typu

Číslo 2 / 2018

Terapeutická účinnost tofacitinibu určena předchozí léčbou metotrexátem?

Číslo 2 / 2018

Kardioprotektivní účinky perioperačně podaného levosimendanu

Číslo 1 / 2018

Ikodextrin snižuje riziko srdečního selhání u osob léčených peritoneální dialýzou

Číslo 1 / 2018

Vazopresin v léčbě srdečního selhání

Číslo 1 / 2018

Diltiazem IR v porovnání s intravenózním diltiazemem v léčbě fibrilace síní

Číslo 1 / 2018

Kardioprotektivní účinky sfingosin-1-fosfátu při akutním srdečním selhání

Číslo 1 / 2018

Tolvaptan zlepšuje prognózu nemocných se srdečním selháním

Číslo 1 / 2018

Vztah folátu a kouření k prevenci cévní mozkové příhody u osob s hypertenzí

Číslo 1 / 2018

Kardiovaskulární biomarkery u hypertoniků ve studii TEAMSTA

Číslo 1 / 2018

Kombinace tiotropium/olodaterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie DYNAGITO

Číslo 1 / 2018

Různá antihypertenziva – různé ovlivnění metabolismu

Číslo 1 / 2018

Taurin v léčbě portální hypertenze

Číslo 1 / 2018

Labetalol v porovnání s nifedipinem v léčbě hypertenze u těhotných žen

Číslo 1 / 2018

Význam inhibitorů ACE a statinů u pacientů s diabetem 1. typu

Číslo 1 / 2018

Puerarin: potenciálně nová terapie srdečního selhání

Číslo 1 / 2018

Statiny a remodelace levé komory srdeční

Číslo 1 / 2018

Studie ALLHAT stále aktuální

Číslo 1 / 2018

Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na lipidogram

Číslo 1 / 2018

Význam léčby pacientů s CHOPN kombinací indakaterolu a glykopyrronia

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Alektinib v léčbě metastáz NSCLC do centrálního nervového systému

Číslo 6 / 2017

Lisdexamfetamin v léčbě poruch příjmu potravy

Číslo 6 / 2017

Antidepresiva ovlivňují remodelaci kostí

Číslo 6 / 2017

Abirateron plus prednison u metastazujícího kastračně senzitivního karcinomu prostaty: studie LATITUDE

Číslo 6 / 2017

Atezolizumab v léčbě NSCLC: studie BIRCH

Číslo 6 / 2017

Dabrafenib a trametinib v léčbě melanomu a prediktory účinnosti

Číslo 6 / 2017

Panitumumab plus FOLFOX4 či FOLFIRI v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo 6 / 2017

Temsirolimus v kombinaci s cetuximabem v léčbě solidních nádorů

Číslo 6 / 2017

Adherence k antidepresivní léčbě

Číslo 6 / 2017

Nivolumab plus ipilimumab u pokročilého melanomu: studie CheckMate 067

Číslo 6 / 2017

Dlouhodobá účinnost aripiprazolu u akutní epizody schizofrenie

Číslo 6 / 2017

Příznivý vliv suvorexantu v prevenci deliria

Číslo 6 / 2017

Suplementace vitaminu D3 u dětí s autismem

Číslo 6 / 2017

Midostaurin plus chemoterapie v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo 5 / 2017

Imatinib v léčbě myeloidní/lymfoidní neoplazie s eozinofilií a přeskupením PDGFRB v chronické fázi

Číslo 5 / 2017

Alektinib v porovnání s krizotinibem v léčbě ALK+ NSCLC: studie ALEX

Číslo 5 / 2017

Adjuvantní pertuzumab a trastuzumab u časného HER2-pozitivního karcinomu prsu: studie APHINITY

Číslo 5 / 2017

Liraglutid v léčbě diabetu 2. typu: studie LEADER

Číslo 5 / 2017

Okrelizumab v porovnání s interferonem-β1a u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy

Číslo 5 / 2017

Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Číslo 5 / 2017

Dimethyl fumarát v léčbě roztroušené sklerózy: studie DEFINE a CONFIRM

Číslo 5 / 2017

Fampridin s modifikovaným uvolňováním zlepšuje chůzi při roztroušené skleróze

Číslo 5 / 2017

Etanercept neovlivňuje kardiovaskulární rizikové faktory

Číslo 4 / 2017

Ovlivnění kognitivních funkcí fampridinem

Číslo 4 / 2017

Ixekizumab při neúčinnosti etanerceptu: studie UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Číslo 4 / 2017

Interferon-β1a u klinicky izolovaných syndromů: studie REFLEXION

Číslo 4 / 2017

Okrelizumab v léčbě primárně progredující roztroušené sklerózy: studie ORATORIO

Číslo 4 / 2017

Daklizumab v porovnání s interferonem-β1a v léčbě roztroušené sklerózy: studie DECIDE

Číslo 4 / 2017

Dlouhodobá účinnost sekukinumabu v léčbě psoriázy

Číslo 4 / 2017

Inzulin degludek v porovnání s inzulinem glargin a riziko hypoglykemie u diabetiků 2. typu: studie SWITCH 2

Číslo 4 / 2017

Kurkuminoidy ovlivňují lipidový profil u diabetiků 2. typu

Číslo 4 / 2017

Sekukinumab účinný u palmoplantární psoriázy: studie GESTURE

Číslo 4 / 2017

Nákladová efektivita tikagreloru po infarktu myokardu: studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 4 / 2017

Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy

Číslo 4 / 2017

Nové pole pro inhibitory fosfodiesterázy: atopická dermatitida

Číslo 3 / 2017

Tabalumab a lupus erythematodes

Číslo 3 / 2017

Krisaborol na citlivou kůži u atopické dermatitidy

Číslo 3 / 2017

Topické ceramidy s hořčíkem u atopické dermatitidy

Číslo 3 / 2017

Inhibice proteinkinázy G u chronické zánětlivé a osteoartrotické bolesti

Číslo 3 / 2017

Vliv ω-3 mastných kyselin na kardiovaskulární systém u nemocných s psoriatickou artritidou

Číslo 3 / 2017

Risankizumab versus ustekinumab v léčbě psoriázy

Číslo 3 / 2017

SKA cytokiny versus DMARD u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2017

Kalcipotriol plus betamethason v léčbě psoriázy

Číslo 3 / 2017

Význam režimu dávkování kyseliny zoledronové u nemocných s kostními metastázami

Číslo 2 / 2017

Decitabin a mutace TP53 v léčbě akutní myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu

Číslo 2 / 2017

Budoucí léčba reakce štěpu proti hostiteli tamibarotenem?

Číslo 2 / 2017

Kyselina all-trans retinová přínosem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo 2 / 2017

Nilotinib v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2017

Tabalumab v kombinační léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 2 / 2017

Hledá se vhodné antibiotikum pro nemocné s febrilní neutropenií – zn. „spěchá“

Číslo 2 / 2017

Luseogliflozin – nový pohled na glifloziny

Číslo 2 / 2017

Nový glitazon na scéně: lobeglitazon

Číslo 2 / 2017

Význam inzulinu degludek a liraglutidu ve fixním poměru při diabetu 2. typu

Číslo 2 / 2017

Příznivý vliv cvičení na postprandiální glykemii

Číslo 1 / 2017

Léčba erektilní dysfunkce snižuje kardiovaskulární riziko

Číslo 1 / 2017

Polycystická ovaria – nová indikace pro agonisty GLP-1?

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost gliflozinů v léčbě diabetu 1. typu

Číslo 1 / 2017

Teneligliptin v léčbě diabetického onemocnění ledvin

Číslo 1 / 2017

Faktory ovlivňující individualizaci terapie diabetu: studie INTERVAL

Číslo 1 / 2017

Epigalokatechin-3-galát přínosem při gestačním diabetu

Číslo 1 / 2017

Příznivé účinky bezafibrátu u diabetiků?

Číslo 1 / 2017

Terapie statiny ovlivňuje výskyt cévních mozkových příhod u nemocných s fibrilací síní

Číslo 1 / 2017

Zvyšují statiny riziko diabetes mellitus?

Číslo 1 / 2017

Význam febuxostatu při diabetické nefropatii

Číslo 1 / 2017

Vitamin C příznivě ovlivňuje funkci endotelu

Číslo 1 / 2017

Bezpečnostní profil albiglutidu: výsledky studií HARMONY

Číslo 1 / 2017

Resveratrol jako nefroprotektivum?

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Přínos vitaminu D v léčbě deprese

Číslo 6 / 2016

Přínos ω-3 mastných kyselin u sclerosis multiplex?

Číslo 6 / 2016

Sulindak v kombinaci s erlotinibem u familiární adenomatózní polypózy

Číslo 6 / 2016

Mifepriston v léčbě neresekabilního meningiomu

Číslo 6 / 2016

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu příznivě ovlivňují průtok krve mozkem

Číslo 6 / 2016

Venlafaxin v léčbě deprese

Číslo 6 / 2016

Význam oxytocinu v léčbě deprese

Číslo 6 / 2016

Baricitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2016

Rosuvastatin v léčbě nemocných s artritidou

Číslo 6 / 2016

Viskosuplementace v léčbě gonartrózy

Číslo 6 / 2016

Vareniklin je přínosný u schizofreniků

Číslo 6 / 2016

Nové antipsychotikum cariprazin

Číslo 6 / 2016

Modafinil je užitečný v léčbě deprese

Číslo 6 / 2016

Ketamin potlačuje únavu u bipolární poruchy

Číslo 6 / 2016

Využití midostaurinu při pokročilé systémové mastocytóze

Číslo 5 / 2016

Modifikovaný režim FOLFIRINOX v léčbě karcinomu pankreatu

Číslo 5 / 2016

Význam chemoradioterapie v léčbě karcinomu pankreatu

Číslo 5 / 2016

Adjuvantní chemoterapie S-1 v porovnání s gemcitabinem u resekovaného karcinomu pankreatu

Číslo 5 / 2016

Neratinib v léčbě karcinomu prsu

Číslo 5 / 2016

Adjuvantní trojkombinační léčba s kapecitabinem u karcinomu žaludku

Číslo 5 / 2016

Atezolizumab v léčbě uroteliálního karcinomu

Číslo 5 / 2016

Kyselina retinová – naděje pro nemocné s akutní myeloidní leukemií?

Číslo 5 / 2016

Cirkulující biomarkery u nemocných s metastazujícím karcinomem ledvin

Číslo 5 / 2016

Léčba mnohočetného myelomu ixazomibem

Číslo 5 / 2016

Predikovatelná odpověď temsirolimu v léčbě nemocných s karcinomem endometria

Číslo 5 / 2016

Alisertib nadějí pro nemocné s neuroblastomem

Číslo 5 / 2016

Eribulin v porovnání s dakarbazinem v léčbě liposarkomu nebo leiomyosarkomu

Číslo 5 / 2016

Bezpečnost levetiracetamu u dětí v kojeneckém věku

Číslo 4 / 2016

Ovlivnění hladiny homocysteinu N-acetylcysteinem

Číslo 4 / 2016

Současný pohled na léčbu Kleinova-Levinova syndromu

Číslo 4 / 2016

Ovlivnění koncentrace kyseliny močové kvercetinem

Číslo 4 / 2016

Přínos vardenafilu u nemocných s diabetes mellitus 2. typu a erektilní dysfunkcí

Číslo 4 / 2016

Takrolimus ER versus takrolimus 2x denně u nemocných po transplantaci

Číslo 4 / 2016

Omega-3 mastné kyseliny neúčinné v léčbě deprese u roztroušené sklerózy Omega-

Číslo 4 / 2016

Eluxadolin v léčbě dráždivého tračníku

Číslo 4 / 2016

Kožní nežádoucí účinky daklizumabu u nemocných s roztroušenou sklerózou

Číslo 4 / 2016

Vliv naltrexonu a bupropionu na výskyt MACE u osob s nadváhou a obezitou

Číslo 4 / 2016

Anti-interleukin 18 v léčbě diabetes mellitus

Číslo 4 / 2016

Pioglitazon po ischemické CMP nebo TIA

Číslo 4 / 2016

Význam perioperačně podaného atorvastatinu

Číslo 4 / 2016

Relamorelin v léčbě chronické zácpy

Číslo 4 / 2016

Ovlivnění činnosti ledvin nukleos(t)idovými analogy

Číslo 4 / 2016

Bukální buprenorfin v léčbě bolesti zad

Číslo 4 / 2016

Ambroxol v léčbě Gaucherovy choroby

Číslo 3 / 2016

Význam antiepileptik v prevenci křečí u virové encefalitidy

Číslo 3 / 2016

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost topiramátu ER

Číslo 3 / 2016

Stiripentol a vigabatrin v léčbě epilepsie

Číslo 3 / 2016

Prokonvulzivní účinek antidepresiv?

Číslo 3 / 2016

Brivaracetam v léčbě refrakterní fokální epilepsie

Číslo 3 / 2016

Nová terapeutická skupina na obzoru: inhibitory glycinových receptorů

Číslo 3 / 2016

Mexiletin v léčbě amyotrofické laterální sklerózy

Číslo 3 / 2016

Vliv ω-3 mastných kyselin na pružnost arteriální stěny u hypertoniků

Číslo 3 / 2016

Význam statinů při první a rekurentní supraventrikulární arytmii u pacientů se srdečním selháním

Číslo 3 / 2016

Vliv ukončení antihypertenzní léčby na kognitivní funkce: studie DANTE

Číslo 3 / 2016

Perampanel při fokální epilepsii

Číslo 3 / 2016

Rufinamid v léčbě farmakorezistentní epilepsie

Číslo 3 / 2016

Uplatnění pro bromokriptin: léčba ALS?

Číslo 3 / 2016

Lakosamid v léčbě temporální epilepsie

Číslo 3 / 2016

Doplňková léčba lakosamidem vs. vysoká dávka levetiracetamu

Číslo 3 / 2016

Midazolam a thiopental při refrakterním status epilepticus

Číslo 3 / 2016

Dlouhodobá bezpečnost lakosamidu

Číslo 3 / 2016

Léčba Lennoxova-Gastautova syndromu rufinamidem

Číslo 3 / 2016

Vliv androgen-deprivační léčby na sexuální a hormonální funkce v léčbě karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2016

Dupilumab v léčbě nosních polypů

Číslo 2 / 2016

Význam lenvatinibu u diferencovaného karcinomu štítné žlázy

Číslo 2 / 2016

Magnezium a riziko karcinomu pankreatu

Číslo 2 / 2016

Klarithromycin podporuje toxicitu thalidomidu

Číslo 2 / 2016

Estradiol v nízké dávce u pokročilého karcinomu prsu s rezistencí vůči inhibitorům aromatázy

Číslo 2 / 2016

Treosulfan v léčbě pokročilého karcinomu ovarií

Číslo 2 / 2016

Depotní forma leuprorelinu u karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2016

Význam isosorbid mononitrátu u srdečního selhání

Číslo 1 / 2016

Zajímavý přínos skupiny ARNI v léčbě srdečního selhání

Číslo 1 / 2016

Paklitaxelové versus everolimové stenty u nemocných s diabetem

Číslo 1 / 2016

Benznidazol v léčbě Chagasovy choroby

Číslo 1 / 2016

Význam vericiguatu v léčbě srdečního selhání

Číslo 1 / 2016

Selexipag v léčbě plicní hypertenze

Číslo 1 / 2016

Registr REVEAL: klinický stav nemocných po pěti letech

Číslo 1 / 2016

Význam úpravy životního stylu u rezistentní hypertenze: studie TRIUMPH

Číslo 1 / 2016

Optimální farmakoterapie rezistentní hypertenze: studie PATHWAY-2

Číslo 1 / 2016

Statiny ovlivňují produkci aldosteronu

Číslo 1 / 2016

Vliv vitaminu D na projevy atopické dermatitidy

Číslo 1 / 2016

Adherence k antihypertenzní léčbě a riziko srdečního selhání

Číslo 1 / 2016

Ustekinumab plus brodalumab v léčbě psoriázy

Číslo 1 / 2016

Význam prednisonu v léčbě juvenilní dermatomyozitidy

Číslo 1 / 2016

Nikotinamid jako chemoprevence kožních nádorů

Číslo 1 / 2016

Riociguat v léčbě plicní arteriální hypertenze při vrozené srdeční vadě

Číslo 1 / 2016

Dabigatran v porovnání s warfarinem u hypertoniků s fibrilací síní

Číslo 1 / 2016

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a diabetes mellitus – subanalýza studie ROCKET-AF

Číslo 1 / 2016

Kotrimoxazol v léčbě nekomplikovaných kožních abscesů

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Adherence k léčbě u nemocných po prodělaném infarktu myokardu

Číslo 6 / 2015

Klesající hladina estrogenu zvyšuje riziko deprese

Číslo 6 / 2015

Venlafaxin versus venlafaxin plus fototerapie v léčbě těžké deprese

Číslo 6 / 2015

Vliv amitriptylinu a escitalopramu na funkční dyspepsii

Číslo 6 / 2015

Bococizumab v léčbě hypercholesterolemie

Číslo 6 / 2015

Eltoprazin mírní levodopou navozené dyskineze

Číslo 6 / 2015

Lurasidon v léčbě bipolární deprese

Číslo 6 / 2015

Změna dávky mirtazapinu ovlivňuje míru odpovědi u osob s depresí

Číslo 6 / 2015

Citalopram plus methylphenidat v léčbě deprese u seniorů

Číslo 6 / 2015

Nová možnost potenciace účinku inhibitorů proteasomu

Číslo 6 / 2015

Nespavost jako prediktor účinnosti antidepresiv

Číslo 6 / 2015

Desvenlafaxin v léčbě velké depresivní poruchy

Číslo 6 / 2015

Dlouhodobé účinky oxandrolonu u dívek s Turnerovým syndromem

Číslo 6 / 2015

Antidepresivní vlastnosti rozchodnice

Číslo 6 / 2015

Crocin: hlavní účinná látka šafránu

Číslo 6 / 2015

Fotodynamická léčba mnohočetného myelomu zprostředkovaná hypericinem

Číslo 5 / 2015

Perspektivní léčba mnohočetného myelomu

Číslo 5 / 2015

Bendamustin v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 5 / 2015

Elotuzumab v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 5 / 2015

Down-regulace myelomem indukovaného regulátoru ICOS-L navozená lenalidomidem a dexamethasonem

Číslo 5 / 2015

Kurkumin a nádorová onemocnění

Číslo 5 / 2015

SAIL: nový cíl v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo 5 / 2015

Decitabin plus thalidomid u myelodysplastického syndromu

Číslo 5 / 2015

Daunorubicin v léčbě akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2015

MikroRNA využitelná jako biomarker nádorového onemocnění

Číslo 5 / 2015

Beraprost v prevenci endotoxinem vyvolaného postižení plic

Číslo 4 / 2015

Kyselina ursodeoxycholová v léčbě biliární cirhózy

Číslo 4 / 2015

Příznivý vliv inhibice MEK1/2 na aterosklerotické léze

Číslo 4 / 2015

Albiglutid: nový agonista GLP-1

Číslo 4 / 2015

Lumacaftor-ivacaftor u nemocných s cystickou fibrózou

Číslo 4 / 2015

Suplementace vitaminem D u nemocných s tuberkulózou

Číslo 4 / 2015

Sójové izoflavony v léčbě astmatu?

Číslo 4 / 2015

Optimální trvání antituberkulózní léčby u diabetiků

Číslo 4 / 2015

Ovlivnění tělesné hmotnosti liraglutidem

Číslo 4 / 2015

Daclatasvir plus sofosbuvir v léčbě hepatitidy C

Číslo 4 / 2015

Úloha prostaglandinů při respiračním onemocnění exacerbovaném kyselinou acetylsalicylovou

Číslo 4 / 2015

Kyselina arachidonová jako léčivo

Číslo 4 / 2015

Statiny oddalují zahájení léčby inzulinem u diabetiků

Číslo 4 / 2015

Kyselina obeticholová u biliární cirhózy

Číslo 4 / 2015

Metformin a salicylát v léčbě steatohepatitidy

Číslo 4 / 2015

Modifikace kardiovaskulárního rizika u diabetiků 2. typu léčených gliptiny

Číslo 4 / 2015

Působení eculizumabu u atypického hemolyticko-uremického syndromu

Číslo 4 / 2015

Ezetimib v léčbě nealkoholické steatohepatitidy: studie MOZART

Číslo 4 / 2015

Dulaglutid vs. glargin – výsledky studie AWARD-4

Číslo 4 / 2015

Daclatasvir, asunaprevir a beclabuvir u osob bez cirhózy jater infikovaných virem hepatitidy C

Číslo 4 / 2015

Epigalokatechin-3-galát v léčbě relabující-remitující sclerosis multiplex

Číslo 3 / 2015

Význam kyseliny tranexamové u těžce raněných

Číslo 3 / 2015

Tardivní dyskineze u osob léčených olanzapinem a klasickými antipsychotiky

Číslo 3 / 2015

Riziko zlomenin při léčbě statiny

Číslo 3 / 2015

Přísun sodíku a aktivita roztroušené sklerózy

Číslo 3 / 2015

Antagonisté vitaminu K a kognitivní poruchy

Číslo 3 / 2015

Imunosupresivní léčba a autologní transplantace kmenových buněk při roztroušené skleróze

Číslo 3 / 2015

Vliv vitaminu D3 na hladinu protilátek proti viru Epsteina-Barrové u osob s roztroušenou sklerózou

Číslo 3 / 2015

Lymfedém a kvalita života u déle přežívajících žen s karcinomem prsu

Číslo 2 / 2015

Fragmenty nukleární RNA jako biomarker relabujícího melanomu

Číslo 2 / 2015

Benzopyreny jako látky s významným karcinogenním potenciálem

Číslo 2 / 2015

Odlišná farmakoterapie nemalobuněčného karcinomu plic u seniorů

Číslo 2 / 2015

Glutathionové nanočástice se zlatem: nová generace radiosenzitizérů

Číslo 2 / 2015

Protinádorové účinky kadidlovníku

Číslo 2 / 2015

Axitinib v léčbě renálního karcinomu

Číslo 2 / 2015

Inhibitory karboanhydrázy: naděje pro nemocné s polyrezistentními tumory?

Číslo 2 / 2015

Avasimib jako nové chemoterapeutikum

Číslo 2 / 2015

Crizotinib v léčbě ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 2 / 2015

Protonová léčba u nemocných s chordomem a chondrosarkomem

Číslo 2 / 2015

Optimální léčba ve 2. linii u metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2015

Inhibice mTOR v léčbě osteosarkomu

Číslo 2 / 2015

Topotecan, pegylovaný doxorubicin, paclitaxel, trabectedin a gemcitabin u nemocných s pokročilým nebo refrakterním karcinomem ovaria

Číslo 2 / 2015

Vliv vitaminů a polyfenolů na kolísání krevního tlaku

Číslo 1 / 2015

Ranibizumab versus bevacizumab u věkem podmíněné makulární degenerace

Číslo 1 / 2015

Vliv katechinů na postprandiální glykemii

Číslo 1 / 2015

Léčba noční hypertenze u diabetiků

Číslo 1 / 2015

Současné podání GLP-1 a glukagonu ve vztahu k příjmu potravy

Číslo 1 / 2015

Intenzivní léčba diabetu a dlouhodobá mortalita

Číslo 1 / 2015

Intravitreální dexamethason versus bevacizumab u diabetického makulárního edému

Číslo 1 / 2015

Kontrola hypertenze u těhotných žen

Číslo 1 / 2015

Fenylefrin v léčbě hypotenze u žen rodících císařským řezem

Číslo 1 / 2015

Lenvatinib v léčbě karcinomu štítné žlázy

Číslo 1 / 2015

Spironolacton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze

Číslo 1 / 2015

Renální denervace versus intenzifikovaná farmakoterapie u rezistentní hypertenze

Číslo 1 / 2015

Riociguat v léčbě plicní hypertenze spojené s diastolickým selháním: studie DILATE-1

Číslo 1 / 2015

Antihypertenzní účinky nebivololu

Číslo 1 / 2015

Význam blokády mineralokortikoidních receptorů u nemocných s diabetem

Číslo 1 / 2015

Přínos blokády systému renin-angiotenzin-aldosteron při autosomálně dominantní polycystóze ledvin

Číslo 1 / 2015

Antidepresiva a riziko idiopatické plicní hypertenze

Číslo 1 / 2015

Benralizumab v léčbě akutního astmatu

Číslo 1 / 2015

Nesteroidní agonisté glukokortikoidních receptorů v léčbě astmatu?

Číslo 1 / 2015

Omalizumab v léčbě kopřivky: studie ASTERIA I

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Figitumumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 6 / 2014

Inhalační colistin v léčbě bronchiektazií

Číslo 6 / 2014

Irinotecan plus S-1 v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo 6 / 2014

Riziko pneumonie při léčbě kombinací ICS + β2-mimetikum

Číslo 6 / 2014

Afatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 6 / 2014

Význam suplementace ω3-polynenasycenými mastnými kyselinami a antioxidanty ve vyšším věku

Číslo 6 / 2014

FOLFIRI v léčbě karcinomu kolorekta u osob starších 75 let

Číslo 6 / 2014

Panitumumab plus mFOLFOX6 v 1. linii u wt RAS metastazujícího karcinomu kolorekta

Číslo 6 / 2014

5-fluorouracil v kombinaci s cisplatinou a elektroporací u nemocných s karcinomem ovarií

Číslo 6 / 2014

Bezpečnost a účinnost idalopirdinu u pacientů se středně závažnou Alzheimerovou nemocí (studie LADDER)

Číslo 6 / 2014

Dlouhý spánek starších jedinců, kteří netrpí demencí, zvyšuje riziko úmrtnosti v důsledku demence (studie NEDICES)

Číslo 6 / 2014

Levetiracetam snižuje abnormální aktivace sítí při epilepsii spánkového laloku

Číslo 6 / 2014

Kožní toxicita clofarabinu a cytarabinu při léčbě akutní lymfocytární leukemie

Číslo 6 / 2014

Význam MikroRNA v onkologii

Číslo 5 / 2014

Puerarin v léčbě karcinomu jícnu

Číslo 5 / 2014

Resveratrol plus 5-fluorouracil jako cytostaticky účinná kombinace

Číslo 5 / 2014

Oxidy titanu a zinku jako fotosenzitizéry při fotodynamické léčbě

Číslo 5 / 2014

Florizin: inspirace pro budoucí cytostatika?

Číslo 5 / 2014

Docetaxel v nanonosičích u nemocných s karcinomem jícnu

Číslo 5 / 2014

Paladium jako cytostatikum

Číslo 5 / 2014

Lenalidomid a dexamethason v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 5 / 2014

Pembrolizumab v léčbě pokročilého melanomu

Číslo 5 / 2014

Ramucirumab v léčbě metastazujícího melanomu

Číslo 5 / 2014

Nová antikoagulancia v onkologii

Číslo 5 / 2014

Gingeroly: budoucnost v léčbě karcinomu prsu?

Číslo 5 / 2014

Je změna 6MWD prognostickým ukazatelem u plicní hypertenze?

Číslo 4 / 2014

Zlepšení glykemické kontroly ve vztahu ke kardiovaskulárnímu riziku: studie CREDIT

Číslo 4 / 2014

PCSK9: vhodný cíl pro ovlivnění dyslipidemie

Číslo 4 / 2014

Pirfenidon u idiopatické plicní fibrózy

Číslo 4 / 2014

Nízká adherence k léčbě u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2014

Dlouhodobé vysazení inzulinu po transplantaci pankreatu u diabetiků 1. typu

Číslo 4 / 2014

Vliv adalimumabu na pracovní nestabilitu u nemocných s revmatoidní artritidou

Číslo 4 / 2014

Alirocumab v léčbě familiární hypercholesterolemie: studie ODYSSEY

Číslo 4 / 2014

Tabalumab v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 4 / 2014

Statiny nesnižují riziko exacerbací u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo 4 / 2014

Suplementace vitaminem D v léčbě astmatu

Číslo 4 / 2014

Anti-TSLP protilátky v léčbě alergií

Číslo 4 / 2014

Rosuvastatin v léčbě akutního syndromu respirační tísně

Číslo 4 / 2014

Nintedanib v léčbě plicní fibrózy

Číslo 4 / 2014

Oxidy titánu a zinku ako fotosenzitizéry pri fotodynamickej liečbe

Číslo 3 / 2014

Význam T-lymfocytů u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Cadherin-11: užitečný marker u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Nákladově efektivní intenzivní fyzioterapie u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Markery aktivity u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Cílená léčba revmatoidní artritidy na základě dominujícího fenotypu

Číslo 3 / 2014

Denzita kortikalis u nemocných s psoriatickou artritidou a kardiovaskulární riziko

Číslo 3 / 2014

Cirkulující chemokiny u psoriázy

Číslo 3 / 2014

Nová kritéria hodnocení psoriatické artritidy

Číslo 3 / 2014

BCG v léčbě karcinomu močového měchýře

Číslo 2 / 2014

Cisplatina plus pemetrexed v léčbě mezoteliomu

Číslo 2 / 2014

Eribulin – budoucnost léčby karcinomu prsu?

Číslo 2 / 2014

Maltonis: nový směr v léčbě sarkomů

Číslo 2 / 2014

Imunotoxin MOC31PE v léčbě ovariálního karcinomu

Číslo 2 / 2014

Nový inhibitor mitózy, BAL27862

Číslo 2 / 2014

Dlouhodobý přínos octreotidu u nemocných s karcinoidním syndromem

Číslo 2 / 2014

Oxaliplatina zacílená na nádorové buňky

Číslo 2 / 2014

Tasisulam v porovnání s paclitaxelem u metastazujícího melanomu

Číslo 2 / 2014

XELIRI versus FOLFIRI u karcinomu kolorekta: metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Adjuvantní/neoadjuvantní trastuzumab u HER2-pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Číslo 2 / 2014

Postavení taxanů v léčbě karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2014

Adjuvantní chemoterapie u nemocných s resekovaným NSCLC

Číslo 2 / 2014

Udržovací léčba rituximabem u nemocných s folikulárním lymfomem

Číslo 2 / 2014

Kyselina valproová a riziko karcinomu hlavy a krku

Číslo 2 / 2014

Hyaluronan jako prediktor agresivity karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2014

Neoadjuvantní chemoterapie při uroteliálním karcinomu

Číslo 2 / 2014

Erlotinib plus cisplatina v léčbě karcinomu cervixu

Číslo 2 / 2014

Ramucirumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2014

Nový β2-agonista: olodaterol

Číslo 1 / 2014

Omalizumab v léčbě chronické urtikárie

Číslo 1 / 2014

Nový směr v léčbě inzulinové rezistence

Číslo 1 / 2014

Léčba nespavosti ve vztahu k diabetu

Číslo 1 / 2014

Erythropoetin jako látka podporující hojení ran

Číslo 1 / 2014

Fixní kombinace vilanterolu s fluticason furoátem u asthma bronchiale

Číslo 1 / 2014

Agonisté prostacyklinu v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2014

Inhibice tvorby leukotrienů nejen v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2014

Nový klíč ke kontrole astmatu: semaforin

Číslo 1 / 2014

Užívání thiazolidindionů a riziko karcinomu

Číslo 1 / 2014

Vliv sartanů na hodnotu uremie u nemocných s hypertenzí a diabetem

Číslo 1 / 2014

Podceňovaný receptor GPR119

Číslo 1 / 2014

Zotarolimové stenty non-inferiorní ke stentům sirolimovým

Číslo 1 / 2014

Současná inhibice PPAR-α/γ – renesance glitazarů?

Číslo 1 / 2014

Inhibitory SGLT2 v léčbě diabetu: metaanalýza

Číslo 1 / 2014

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 a riziko pankreatitidy

Číslo 1 / 2014

Ovlivnění kardiovaskulárního rizika agonisty GLP-1 receptorů

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Prazosin v léčbě posttraumatické stresové poruchy

Číslo 6 / 2013

S-adenosylmethionin v léčbě funkčních bolestí břicha

Číslo 6 / 2013

Pramipexol u farmakorezistentní velké deprese

Číslo 6 / 2013

Spironolacton a tělesná výkonnost u seniorů

Číslo 6 / 2013

Význam methylfenidátu při demenci Alzheimerova typu

Číslo 6 / 2013

Ovlivnění afektivity užíváním multivitaminů

Číslo 6 / 2013

Premedikace gabapentinem v oční chirurgii

Číslo 6 / 2013

Význam dexpanthenolu u tonsilektomie

Číslo 6 / 2013

Ibuprofen versus paracetamol, či jejich kombinace, v léčbě bolesti

Číslo 6 / 2013

Ponatinib u nemocných s Ph-pozitivní leukemií

Číslo 6 / 2013

Význam statinů v léčbě bolesti v gynekologii

Číslo 6 / 2013

Účinnost a metabolické účinky ziprasidonu

Číslo 6 / 2013

Peginterferon plus ribavirin v léčbě MDS a hepatitidy C

Číslo 6 / 2013

Význam prolongovaného podávání demethylačně působících látek

Číslo 5 / 2013

Panobinostat: účinný inhibitor histondeacetyláz

Číslo 5 / 2013

Posaconazol versus fluconazol v profylaxi invazivních mykotických infekcí

Číslo 5 / 2013

Deferasirox versus deferipron u myelodysplastického syndromu

Číslo 5 / 2013

Úloha nanočástic při vývoji vakcín proti melanomu

Číslo 5 / 2013

Plitidepsin plus dacarbazin v léčbě pokročilého melanomu

Číslo 5 / 2013

Lenalidomid účinný v léčbě skleritidy

Číslo 5 / 2013

Decitabin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo 5 / 2013

Decitabin v perorální lékové formě?

Číslo 5 / 2013

Rigosertib: cytostatikum s inovativním mechanismem účinku

Číslo 5 / 2013

Vliv statinů na nutnost amputace u diabetických nemocných

Číslo 4 / 2013

Atorvastatin v porovnání s rosuvastatinem při pooperační fibrilaci síní

Číslo 4 / 2013

Stimulace FFA1: nadějný směr v léčbě diabetes mellitus

Číslo 4 / 2013

Lorcaserin v léčbě obezity

Číslo 4 / 2013

Linagliptin: novinka mezi gliptiny s příznivou farmakokinetikou

Číslo 4 / 2013

Oční nežádoucí účinky intranasálního fluticasonu

Číslo 4 / 2013

Lékové stenty u diabetiků

Číslo 4 / 2013

Vliv statinů na poměr n-3/n-6 PUFA

Číslo 4 / 2013

Dlouhodobá bezpečnost fixní kombinace fluticason/formoterol

Číslo 4 / 2013

Nitráty při akutním srdečním selhání

Číslo 4 / 2013

Interakce ritonaviru s kortikosteroidy u HIV-pozitivních osob

Číslo 4 / 2013

Digoxin plus ciprofloxacin – léková interakce?

Číslo 4 / 2013

Ranibizumab v porovnání s bevacizumabem v léčbě makulární degenerace

Číslo 4 / 2013

Význam selenu u zánětlivých stavů v revmatologii

Číslo 3 / 2013

Úloha glykosylace u zánětlivých onemocnění

Číslo 3 / 2013

Vareniclin v kombinaci s jinými léčivy v terapii závislosti na nikotinu

Číslo 3 / 2013

Současné možnosti farmakoterapie závislosti na nikotinu

Číslo 3 / 2013

Escitalopram v kombinační léčbě poruch afektivity

Číslo 3 / 2013

Melatonin v léčbě bipolární afektivní poruchy

Číslo 3 / 2013

Vitamin C a riziko postherpetické neuralgie

Číslo 3 / 2013

Protizánětlivé a analgetické účinky vitaminu C

Číslo 3 / 2013

Příznivý vliv vitaminu D u těhotných žen

Číslo 3 / 2013

Adenosin – nejen antiarytmikum

Číslo 3 / 2013

Perospiron versus aripiprazol v léčbě schizofrenie

Číslo 3 / 2013

Sklerostin: nadějné místo zásahu v léčbě artritidy?

Číslo 3 / 2013

Potenciál kvartérních amonných bází v léčbě osteoporózy

Číslo 3 / 2013

Ovlivnění koncentrací magnezia při léčbě poruch afektivity

Číslo 3 / 2013

Bosutinib v léčbě chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2013

Systém RAS: známý neznámý

Číslo 2 / 2013

Od feromonů k cytostatikům

Číslo 2 / 2013

Transportéry organických aniontů jako biomarker onkologických onemocnění

Číslo 2 / 2013

Nový taxan – larotaxel

Číslo 2 / 2013

Význam methyltransferáz v léčbě hematologických malignit

Číslo 2 / 2013

Význam ginsenosidů v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2013

Inhibitory histondeacetyláz: naděje pro nemocné s karcinomem prostaty?

Číslo 2 / 2013

Význam reziduální aktivity tyrosinkinázových inhibitorů

Číslo 2 / 2013

Nákladová efektivita azolových antimykotik u pacientů s akutní myeloidní leukemií

Číslo 2 / 2013

Význam inhibice mTOR u tuberózní sklerózy

Číslo 2 / 2013

Cytostatika budoucnosti: zaměřeno na gangliosidy

Číslo 2 / 2013

Snadno zvladatelné nežádoucí účinky imatinibu?

Číslo 2 / 2013

Quizartinib – novinka v léčbě leukemie

Číslo 2 / 2013

Význam rekombináz u onkologických onemocnění

Číslo 2 / 2013

Úloha pyruvátdehydrogenázy ve viabilitě nádorových buněk

Číslo 2 / 2013

Inhibitory tubulů v léčbě gliomů

Číslo 2 / 2013

Lékové versus kovové stenty

Číslo 1 / 2013

Teplizumab v léčbě diabetes mellitus 1. typu

Číslo 1 / 2013

Mitotan a ovlivnění steroidogeneze

Číslo 1 / 2013

Význam vitaminu B12 při diabetes mellitus

Číslo 1 / 2013

3-hydroxykromonový derivát – nová cesta k léčbě obezity?

Číslo 1 / 2013

Nenasycené mastné kyseliny u obézních osob

Číslo 1 / 2013

Sirolimové versus everolimové stenty u diabeticky nemocných

Číslo 1 / 2013

Personalizovaná farmakoterapie metforminem

Číslo 1 / 2013

Adiponectin jako zajímavá molekula v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2013

Význam včasného zahájení podávání kortikosteroidů v léčbě polinózy

Číslo 1 / 2013

Liraglutid v porovnání s glimepiridem z dlouhodobé perspektivy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 v porovnání s konvenční léčbou diabetu

Číslo 1 / 2013

Ezetimib plus simvastatin versus rosuvastatin

Číslo 1 / 2013

Liraglutid plus inzulin v porovnání s eskalací dávky inzulinu při diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2013

Gastrointestinální obtíže při léčbě agonisty GLP-1

Číslo 1 / 2013

Sitagliptin v léčbě diabetiků s terminálním selháním ledvin

Číslo 1 / 2013

Exenatid s prodlouženým uvolňováním

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Asenapin versus olanzapin v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2012

Farmakogenetická souvislost s nežádoucími účinky antipsychotik

Číslo 6 / 2012

Význam risperidonu v léčbě akutně agitovaných schizofreniků

Číslo 6 / 2012

Ovlivnění kognitivních funkcí atypickými antipsychotiky

Číslo 6 / 2012

Význam převedení nemocných z léčby typickými antipsychotiky na risperidon

Číslo 6 / 2012

Transdermální rivastigmin v léčbě Alzheimerovy choroby

Číslo 6 / 2012

Vilazodon: nové antidepresivum

Číslo 6 / 2012

Duloxetin v léčbě chronické deprese

Číslo 6 / 2012

Význam terapeutické záměny za aripiprazol v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Gabapentin enacarbil v léčbě syndromu neklidných nohou

Číslo 6 / 2012

Význam modifikace presynaptických transportérů v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy

Číslo 6 / 2012

Botulotoxin A v léčbě hemifaciálních spasmů

Číslo 6 / 2012

Bezpečnost a snášenlivost transdermální formy rivastigminu

Číslo 6 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost alemtuzumabu při roztroušené skleróze

Číslo 6 / 2012

BG-12: nová naděje pro nemocné s roztroušenou sklerózou

Číslo 6 / 2012

Iloperidon: nové nadějné antipsychotikum

Číslo 6 / 2012

Lurasidon: nové atypické antipsychotikum

Číslo 6 / 2012

Inhibitory Janusových kináz v léčbě psoriázy

Číslo 6 / 2012

Tofacitinib v léčbě ulcerózní kolitidy

Číslo 6 / 2012

Oxid arsenitý: mechanismus účinku u leukemických buněk

Číslo 5 / 2012

Synergické účinky oxidu arsenitého s bortezomibem

Číslo 5 / 2012

Akutní myeloidní leukemie: naděje skrytá v inhibitorech metyltransferáz

Číslo 5 / 2012

Modifikovaná asparagináza v léčbě akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2012

Bosutinib vs. imatinib v léčbě CML: studie BELA

Číslo 5 / 2012

Mutace FLT3 jako cílová struktura pro budoucí léčbu AML

Číslo 5 / 2012

Oxid arsenitý v léčbě skvamocelulárního karcinomu

Číslo 5 / 2012

Blinatumomab: nová léčba hematoonkologických onemocnění

Číslo 5 / 2012

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu

Číslo 5 / 2012

Pentamidin jako senzitizér leukemických buněk

Číslo 5 / 2012

Nový inhibitor histondeacetylázy: MPT0E028

Číslo 5 / 2012

Acitretin v léčbě kožního lymfomu

Číslo 5 / 2012

Význam kyseliny ursodeoxycholové u akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2012

Lenalidomid u hematologických malignit

Číslo 5 / 2012

Kombinovaná léčba s decitabinem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo 5 / 2012

Clofarabin: hlubší pohled na mechanismus účinku

Číslo 5 / 2012

Ofatumumab v léčbě B-buněčných hematologických malignit

Číslo 5 / 2012

Léková rezistence u nemocných s akutní leukemií

Číslo 5 / 2012

Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo 5 / 2012

Sirolimové stenty u diabetiků: studie CREATE

Číslo 4 / 2012

Vliv metforminu na proces učení a paměť

Číslo 4 / 2012

Nová léčiva u chronické obstrukční nemoci plic

Číslo 4 / 2012

Význam makrolidů u chronických zánětů dýchacích cest

Číslo 4 / 2012

Statiny v léčbě CHOPN?

Číslo 4 / 2012

Acetazolamid jako stimulant dýchání

Číslo 4 / 2012

Vliv roflumilastu na metabolismus glukózy

Číslo 4 / 2012

Molekulární mechanismy působení tiotropia v léčbě CHOPN

Číslo 4 / 2012

Mangiferin v kombinaci se sitagliptinem v léčbě diabetu

Číslo 4 / 2012

Význam antagonistů α2-receptorů v léčbě schizofrenie

Číslo 3 / 2012

Minocyclin v léčbě negativních symptomů?

Číslo 3 / 2012

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – výsledky studie COMFORT-I

Číslo 3 / 2012

Navitoclax v léčbě chronické lymfocytární leukemie

Číslo 3 / 2012

Bosutinib − další naděje v léčbě chronické myeloidní leukemie?

Číslo 3 / 2012

Intratekální topotecan v léčbě leptomeningeální leukemie

Číslo 3 / 2012

Chemoterapie ABVD v porovnání s radioterapií u Hodgkinova lymfomu

Číslo 3 / 2012

Epoetin-α u hematoonkologických onemocnění

Číslo 3 / 2012

Příhody v oblasti centrálního nervového systému u difuzního velkobuněčného B-lymfomu při léčbě rituximabem

Číslo 3 / 2012

Rituximab v léčbě primárního gastrického B-lymfomu

Číslo 3 / 2012

Význam azacitidinu u akutní myeloidní leukemie

Číslo 3 / 2012

Vinorelbin versus paclitaxel u pokročilé formy NSCLC

Číslo 2 / 2012

Interferon-α2b v léčbě karcinomu jater

Číslo 2 / 2012

Dasatinib v léčbě karcinomu prostaty: studie GETUG 12

Číslo 2 / 2012

Bevacizumab v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Číslo 2 / 2012

Lapatinib v kombinaci s trastuzumabem u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo 2 / 2012

Význam adiponektinu při léčbě tamoxifenem či fenretinidem u karcinomu prsu

Číslo 2 / 2012

Kombinace docetaxelu s estramustinem u lokalizovaného karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2012

Statiny jako budoucí cytostatika?

Číslo 2 / 2012

Význam blokády endotelinu u karcinomu ledviny

Číslo 2 / 2012

Entinostat: nadějný přístup v léčbě solidních nádorů

Číslo 2 / 2012

Antiagregační a antikoagulační léčba u hypertoniků

Číslo 1 / 2012

Vliv dlouhodobé léčby simvastatinem na morbiditu a mortalitu

Číslo 1 / 2012

Saxagliptin u diabetiků s postižením ledvin

Číslo 1 / 2012

Monoklonální protilátka R1507 s erlotinibem v léčbě NSCLC

Číslo 1 / 2012

Apixaban versus enoxaparin

Číslo 1 / 2012

Fixní kombinace IKS + β2-agonista v léčbě astmatu: metaanalýza

Číslo 1 / 2012

Inhibitory protonové pumpy u dětí s obtížně léčitelným astmatem

Číslo 1 / 2012

Fluticason furoát v léčbě astmatu

Číslo 1 / 2012

Niacin u nemocných s nízkou hodnotou HDL-cholesterolu

Číslo 1 / 2012

Kortikosteroidy versus sympatomimetika v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo 1 / 2012

Dulanermin v léčbě NSCLC

Číslo 1 / 2012

Vakcinace u plicního karcinomu

Číslo 1 / 2012

Diuretika v léčbě syndromu dechové tísně

Číslo 1 / 2012

Alogliptin u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Methylphenidát s modifikovaným uvolňováním u ADHD

Číslo 6 / 2011

Kardiovaskulární účinky léčby ADHD

Číslo 6 / 2011

Olanzapin plus fluoxetin v léčbě bipolární poruchy

Číslo 6 / 2011

Monoterapie aripiprazolem u bipolární poruchy

Číslo 6 / 2011

Valproát či atypická antipsychotika a ovlivnění kostní denzity u žen s bipolární poruchou

Číslo 6 / 2011

Atypická antipsychotika: ovlivnění hospitalizace u bipolární poruchy

Číslo 6 / 2011

Alemtuzumab v léčbě sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2011

IVIG v léčbě myozitid rezistentních vůči kortikosteroidům

Číslo 6 / 2011

Fingolimod a další perorální léčba sclerosis multiplex

Číslo 6 / 2011

Nanočástice s pingyangmycinem u metastáz do mízních uzlin

Číslo 5 / 2011

Terpinen-4-ol navozuje apoptózu u buněk NSCLC

Číslo 5 / 2011

Peptoidy: budoucnost farmacie?

Číslo 5 / 2011

Význam polyfenolů čaje u glomerulonefritidy

Číslo 5 / 2011

Interakce warfarinu s brusinkami

Číslo 5 / 2011

Zvýšený apoptotický účinek lonidaminu v kombinaci s oxidem arsenitým

Číslo 5 / 2011

Azacitidin po transplantaci hematopoetických kmenových buněk: studie RELAZA

Číslo 5 / 2011

Mutace EGFR a účinnost docetaxelu u karcinomu plic

Číslo 5 / 2011

Opakovaná léčba erlotinibem u NSCLC

Číslo 5 / 2011

Antivirová aktivita proteasomového inhibitoru VL-01

Číslo 5 / 2011

Chondroprotektiva v prevenci karcinomu plic – studie VITAL

Číslo 5 / 2011

Alemtuzumab po transplantaci plic

Číslo 5 / 2011

Konsolidační léčba ambulantně léčených pacientů s akutní myeloidní leukemií clofarabinem

Číslo 5 / 2011

Antagonisté inhibitorů apoptózy v léčbě NSCLC

Číslo 5 / 2011

Vinorelbin ve formě liposomů

Číslo 5 / 2011

Vliv tiotropia na mortalitu a výskyt exacerbací u CHOPN

Číslo 5 / 2011

Doxazosin GITS v léčbě nykturie u mužů s benigní hyperplazií prostaty

Číslo 5 / 2011

Vliv praziquantelu na tvorbu plicních granulomů u schistozomiázy

Číslo 5 / 2011

Význam rifampinu v léčbě těžké legionelové pneumonie

Číslo 5 / 2011

Asterosaponin 1: budoucnost u karcinomu plic?

Číslo 5 / 2011

Léčba bolesti u karcinomu plic

Číslo 5 / 2011

Inhalační podání carboplatiny u nemocných s NSCLC

Číslo 5 / 2011

Aclidinium – budoucí léčba CHOPN?

Číslo 4 / 2011

Potentní urikosurikum mulberosid

Číslo 4 / 2011

Vliv inhibitorů 5α-reduktázy na operační krvácení u benigní hyperplazie prostaty

Číslo 4 / 2011

Význam tadalafilu v léčbě benigní hyperplazie prostaty

Číslo 4 / 2011

Kortikosteroidy a azathioprin v léčbě IgA nefropatie

Číslo 4 / 2011

Remogliflozin v léčbě diabetu 2. typu

Číslo 4 / 2011

Nový selektivní a účinný antagonista mineralokortikoidních receptorů: SM-368229

Číslo 4 / 2011

Interferon-α v léčbě glomerulonefritidy indukované virem hepatitidy C

Číslo 4 / 2011

Inhibitory aromatázy v léčbě endometriózy močového měchýře

Číslo 4 / 2011

Fosfomycin v léčbě nekomplikované cystitidy

Číslo 4 / 2011

Postižení plic vyvolané kokainem

Číslo 4 / 2011

Extrakt Escherichia coli plus brusinky v prevenci bakteriální prostatitidy

Číslo 4 / 2011

Lasofoxifen v prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo 3 / 2011

Vitamin D: léčivo budoucnosti?

Číslo 3 / 2011

Denosumab: příznivý vliv nejen na kostní minerální denzitu

Číslo 3 / 2011

Bezpečnost micafunginu v dětském věku

Číslo 3 / 2011

Vliv imatinibu na tvorbu IgM a vztah k terapeutické odpovědi

Číslo 3 / 2011

Bazedoxifen v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo 3 / 2011

Cinacalcet v léčbě primární hyperparathyreózy

Číslo 3 / 2011

Fondaparinux a tinzaparin: ovlivnění diferenciace buněk mezenchymu

Číslo 3 / 2011

Význam sclerostinu v léčbě osteoporózy

Číslo 3 / 2011

Asperosaponin VI a diferenciace osteoblastů

Číslo 3 / 2011

Protinádorová aktivita bortezomibu u buněk myelodysplastického syndromu

Číslo 3 / 2011

Stimulace osteoblastů acerogeninem A 

Číslo 3 / 2011

Anakinra v preklinickém modelu artritidy

Číslo 3 / 2011

Ovlivnění kostní denzity medicarpinem

Číslo 3 / 2011

Duální vliv jilmových flavonoidů na aktivitu osteoblastů a osteoklastů

Číslo 3 / 2011

Lenalidomid: postavení v léčbě hematologických malignit

Číslo 3 / 2011

Clofarabin v léčbě non-hodgkinského lymfomu

Číslo 3 / 2011

Bevacizumab u myelodysplastického syndromu

Číslo 3 / 2011

Vliv xanthohumolu na diferenciaci osteoblastů

Číslo 3 / 2011

Etanercept versus sulfasalazin u časné axiální spondyloartrózy

Číslo 3 / 2011

Denosumab versus kyselina zoledronová u kostních metastáz

Číslo 3 / 2011

Ipilimumab – nový lék v terapii melanomu

Číslo 2 / 2011

Fytoalexin camalexin jako induktor apoptózy leukemických buněk

Číslo 2 / 2011

Nadějné deriváty doxorubicinu

Číslo 2 / 2011

Vliv zeleného čaje na aktivitu topoisomeráz

Číslo 2 / 2011

Imunomodulační účinky lenalidomidu u chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2011

Vliv folátu na přežití u dětí s akutní lymfoblastickou leukemií

Číslo 2 / 2011

Nové látky k léčbě chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2011

Rituximab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2011

Asparagináza v léčbě akutní lymfocytární leukemie: studie ALL-BFM 2000

Číslo 2 / 2011

Bemiparin a ULMWH RO-14: ovlivnění hematologických malignit?

Číslo 2 / 2011

Nový inhibitor proteasomu: marizomib

Číslo 2 / 2011

Bezpečnost clopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy u nemocných s lékovými stenty

Číslo 2 / 2011

Vliv terlipresinu na hemodynamiku a renální funkce při transplantaci jater

Číslo 1 / 2011

Nové perspektivy v použití stentů: duální stenty s cilostazolem

Číslo 1 / 2011

Vliv pyridoxaminu na stěnu cévní

Číslo 1 / 2011

Vliv galantaminu na srdeční funkce u seniorů

Číslo 1 / 2011

Resveratrol a doxorubicinem indukovaná apoptóza kardiomyocytů

Číslo 1 / 2011

Arytmie během těhotenství

Číslo 1 / 2011

Vliv metforminu na srdeční funkce u srdečního selhání

Číslo 1 / 2011

Vernakalant: nové antiarytmikum

Číslo 1 / 2011

Prosté kovové stenty v porovnání se stenty uvolňujícími léčivo: metaanalýza

Číslo 1 / 2011

Vliv dlouhodobé léčby inhibitory ACE na výskyt infarktu myokardu při PCI

Číslo 1 / 2011

Kyselina tranexamová a riziko generalizovaných křečí?

Číslo 1 / 2011

Kardioprotektivní účinky enantiomeru rasagilinu

Číslo 1 / 2011

Příznivé ovlivnění endoteliální funkce nebivololem

Číslo 1 / 2011

Rivaroxaban ve srovnání s warfarinem v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní – studie ROCKET AF

Číslo 1 / 2011

Blokátory kalciových kanálů a účinnost clopidogrelu

Číslo 1 / 2011

Statiny v kardiovaskulární prevenci: analýza nákladové efektivity

Číslo 1 / 2011

Clopidogrel plus kyselina acetylsalicylová v porovnání se samotnou kyselinou acetylsalicylovou v kardiovaskulární prevenci

Číslo 1 / 2011

 

Ročník 2010

Linezolid vs vancomycin v léčbě nozokomiálních pneumonií vyvolaných MRSA

Číslo 6 / 2010

Vitaminy B snižují dlouhodobé riziko deprese po cévní mozkové příhodě – studie VITATOPS-DEP

Číslo 6 / 2010

Léčba estrogeny a kognitivní funkce u žen v postmenopauze

Číslo 6 / 2010

Omega-3 mastné kyseliny a variabilita srdečního rytmu u depresivních kardiaků

Číslo 6 / 2010

Zibotentan v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty s kostními metastázami

Číslo 6 / 2010

Akutní účinky buprenorfinu či buprenorfinu/naloxonu u uživatelů opioidů

Číslo 6 / 2010

Modafinil zlepšuje pracovní paměť u osob závislých na metamfetaminu

Číslo 6 / 2010

Risperidon versus olanzapin v léčbě deliria

Číslo 6 / 2010

Modafinil v léčbě únavy u nemocných s HIV/AIDS

Číslo 6 / 2010

Implantáty s obsahem buprenorfinu v léčbě závislosti na opioidech

Číslo 6 / 2010

HRT v kombinaci s klodronátem v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo 6 / 2010

Celecoxib v léčbě časné schizofrenie

Číslo 6 / 2010

Farmakologické možnosti u hraniční poruchy osobnosti

Číslo 6 / 2010

Terapeutický potenciál SSRI u Parkinsonovy choroby

Číslo 6 / 2010

Desvenlafaxin u menopauzálních žen s velkou depresí

Číslo 6 / 2010

Atomoxetin v léčbě deprese a dalších neuropsychiatrických projevů Parkinsonovy choroby

Číslo 6 / 2010

Risperidon ve formě orodisperzních tablet v porovnání s intramuskulárním haloperidolem u akutní psychózy

Číslo 6 / 2010

Vliv léčby závislosti na tabáku na intrasynaptickou koncentraci dopaminu

Číslo 6 / 2010

Toremifen snižuje riziko zlomenin u karcinomu prostaty

Číslo 6 / 2010

Účinnost kvadrivalentní HPV vakcíny: studie FUTURE I a II

Číslo 5 / 2010

Modafinil v léčbě únavy v důsledku nádorového onemocnění

Číslo 5 / 2010

Farmakoterapie mukositidy u onkologických pacientů

Číslo 5 / 2010

Olaparib v léčbě pokročilého karcinomu prsu

Číslo 5 / 2010

Modifikovaný režim FOLFIRI v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo 5 / 2010

Capecitabin u pokročilého karcinomu cervixu

Číslo 5 / 2010

Edotecarin plus 5-fluorouracil a leucovorin u solidních nádorů

Číslo 5 / 2010

Kyselina all-trans-retinová v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2010

Ixabepilon v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Číslo 5 / 2010

Imexon v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 5 / 2010

Lapatinib a paclitaxel u inflamatorního karcinomu prsu

Číslo 5 / 2010

Bortezomib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí

Číslo 5 / 2010

Pazopanib a lapatinib v léčbě karcinomu cervixu

Číslo 5 / 2010

Imatinib v léčbě Ph+ akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2010

Rituximab vs cyklofosfamid v léčbě ANCA-asociovaných vaskulitid

Číslo 5 / 2010

Gemcitabin plus bevacizumab u pokročilého karcinomu pankreatu

Číslo 5 / 2010

Olaparib v léčbě ovariálního karcinomu

Číslo 5 / 2010

Stupeň myelosuprese v průběhu udržovací léčby u dospívajících se středním rizikem akutní B-lymfoblastické leukemie předpovídá riziko relapsu

Číslo 5 / 2010

Abirateron acetát – slibný lék v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci

Číslo 5 / 2010

Vandetanib ve 2. linii u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2010

Docetaxel plus cisplatina u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo 5 / 2010

Sartany a riziko nádorového onemocnění: metaanalýza

Číslo 5 / 2010

Semapimod v léčbě Crohnovy choroby

Číslo 4 / 2010

Dlouhodobé užívání hydroxyurey u srpkovité anemie

Číslo 4 / 2010

Využití olmesartanu v pediatrii

Číslo 4 / 2010

Vitamin B a diabetická nefropatie

Číslo 4 / 2010

Dapagliflozin u diabetu 2. typu

Číslo 4 / 2010

Simvastatin a inzulinová senzitivita

Číslo 4 / 2010

Metformin a nedostatek vitaminu B12?

Číslo 4 / 2010

Nový cefalosporin: ceftarolin

Číslo 4 / 2010

Inhalační inzulin plus glargin u diabetiků 2. typu

Číslo 4 / 2010

Fenofibrát a niacin u obézních osob

Číslo 4 / 2010

Exenatid versus glargin: výsledky studie DURATION-3

Číslo 4 / 2010

Intenzivní inzulinoterapie u dětí s těžkými popáleninami

Číslo 4 / 2010

Vliv mipomersenu na apolipoprotein B

Číslo 4 / 2010

Somatostatin u polycystických ledvin a jater

Číslo 4 / 2010

Methotrexát u primární biliární cirhózy

Číslo 4 / 2010

Nukleosidová analoga u hepatitidy B

Číslo 4 / 2010

Úloha Th2-lymfocytárního IL-31 v imunopatogenezi atopické dermatitidy

Číslo 3 / 2010

Hemofilové a pneumokokové konjugované vakcíny a pneumonie u dětí

Číslo 3 / 2010

Imunizace proti tetanu snižuje mortalitu novorozenců

Číslo 3 / 2010

Sedmivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína u HIV-pozitivních osob

Číslo 3 / 2010

Kvadrivalentní meningokoková konjugovaná vakcína

Číslo 3 / 2010

Onkolytická vakcína u maligního melanomu

Číslo 3 / 2010

Riziko druhého primárního nádoru u pacientů s primárním plicním karcinomem

Číslo 2 / 2010

Prediktivní faktory u karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2010

Predikce rizika karcinomu endometria u pacientek s vaginálním krvácením

Číslo 2 / 2010

c-Jun NH2-terminální kináza-2 hraje významnou roli u epidermálních neoplazií

Číslo 2 / 2010

Incidence žilního tromboembolismu a jeho vliv na přežití pacientů s primárním karcinomem močového měchýře

Číslo 2 / 2010

Temsirolimus, IFN-α nebo jejich kombinace v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny

Číslo 2 / 2010

Predikce multifokality u renálního karcinomu

Číslo 2 / 2010

Pegylovaná arginindeimináza u neresekovatelného metastatického hepatocelulárního karcinomu

Číslo 2 / 2010

Ipilimumab u pacientů s pokročilým melanomem

Číslo 2 / 2010

Úloha genu SM22 u kolorektálního karcinomu

Číslo 2 / 2010

Extrakapsulární postižení lymfatických uzlin: nový prognostický faktor u karcinomu žaludku

Číslo 2 / 2010

Kvalita života pacientů po radioterapii karcinomu rekta

Číslo 2 / 2010

Balíčkoroky vykouřených cigaret jako předpovědní faktor u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIB/IV

Číslo 2 / 2010

Účinnost vakcíny obsahující peptid GP2 z HER-2/neu u pacientek s karcinomem prsu

Číslo 2 / 2010

Histologie metastáz renálního karcinomu se sarkomatoidní transformací

Číslo 2 / 2010

Id4 je potenciálním supresorem nádoru u karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2010

Exprese chemokinového receptoru CXCR4 u pacientů s hepatocelulárním karcinomem zvyšuje pravděpodobnost výskytu kostních metastáz a nepříznivé délky přežívání

Číslo 2 / 2010

Catumaxomab: přínos pro léčbu maligního ascitu

Číslo 2 / 2010

Cisplatina ve formě liposomů u karcinomu ovaria

Číslo 2 / 2010

Dexamethason a vitamin E u ototoxicity vyvolané cisplatinou

Číslo 2 / 2010

Účinky doxorubicinu u karcinomu tlustého střeva

Číslo 2 / 2010

Histrelin u pokročilého karcinomu prostaty

Číslo 2 / 2010

Kortikosteroidy v léčbě dětského hemangiomu

Číslo 2 / 2010

Extracelulární kardiální markery u pacientů s akutním infarktem myokardu a levostranným srdečním selháním

Číslo 1 / 2010

Snižování krevního tlaku progresivně omezuje výskyt renálních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2010

Reendotelizace rapamycinových stentů je urychlena přidáním inhibitoru GSK

Číslo 1 / 2010

Bezpečnost inzulinu glargin v těhotenství

Číslo 1 / 2010

Přidání pohybové aktivity k léčbě rosuvastatinem: vliv na sérové hladiny lipidů a markery svalového a jaterního poškození

Číslo 1 / 2010

Zvýšené koncentrace 25-hydroxyvitaminu D a 1,25-dihydroxyvitaminu D po léčbě rosuvastatinem: nový pleotropní účinek statinů?

Číslo 1 / 2010

Vliv kyseliny acetylsalicylové na mortalitu osob léčených inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron

Číslo 1 / 2010

Vliv hypolipidemik na hladinu adiponektinu

Číslo 1 / 2010

Vliv tolterodinu na variabilitu srdeční frekvence

Číslo 1 / 2010

Atorvastatin 10 vs 80 mg v sekundární prevenci

Číslo 1 / 2010

Liraglutid v léčbě obezity

Číslo 1 / 2010

Kalium-šetřící diuretika a jejich hypotenzní účinek – metaanalýza

Číslo 1 / 2010

β-blokátory jako antihypertenziva 2. linie

Číslo 1 / 2010

Vliv ciclosporinu na krevní tlak

Číslo 1 / 2010

Vliv ω-3 mastných kyselin a atorvastatinu na expresi konexinu

Číslo 1 / 2010

Ovlivnění metabolismu β-blokátory

Číslo 1 / 2010

Inhibitory fosfodiesterázy-5 u kardiopulmonálních onemocnění

Číslo 1 / 2010

Význam sildenafilu u transplantace srdce

Číslo 1 / 2010

Bezpečnost regadenosonu u pacientů v konečné fázi selhání ledvin

Číslo 1 / 2010

Metformin a hromadění lipidů v makrofázích

Číslo 1 / 2010

Urotenzin II a diastolická dysfunkce

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Randomizovaná studie II./III. fáze týkající se účinků CpG oligodeoxynukleotidu PF-3512676 podávaného v monoterapii nebo v kombinaci s dacarbazinem pacientům s neresekovatelným melanomem ve stadiu III a IV

Číslo 5 / 2009

Šestileté sledování pacientů léčených imatinibem v rámci první linie léčby chronické myeloidní leukemie

Číslo 5 / 2009

Genové polymorfismy antagonistů Wnt a renální karcinom

Číslo 5 / 2009

Klinická studie III. fáze zaměřená na vliv různých typů cvičení na nežádoucí účinky léčby u mužů léčených pro karcinom prostaty

Číslo 5 / 2009

Mutace genu Wilmsova tumoru 1 mají u mladých dospělých pacientů spojitost s vyšším rizikem recidivy akutní myeloidní leukemie: studie provedená Francouzskou společností pro léčbu akutní leukemie

Číslo 5 / 2009

Stanovení EGFR, PDGFR-a a VEGFR-2 na molekulární úrovni u cervikálních adenoskvamózních karcinomů

Číslo 5 / 2009

Uplatnění inhibice KIF11 v rámci léčby glioblastomu

Číslo 5 / 2009

Nilotinib (AMN107) překonává mnohočetnou lékovou rezistenci inhibicí aktivity transportérů ABCB1/Pgp a ABCG2/BCRP/MXR

Číslo 5 / 2009

Produkce a charakteristika monoklonálních protilátek proti RAI3 a exprese RAI3 v lidském karcinomu prsu

Číslo 5 / 2009

Myeloproliferativní onemocnění s eosinofilií a genovou přestavbou ETV6-ABL: účinnost inhibitorů tyrosinkináz druhé generace

Číslo 5 / 2009

Protein RING-H2 indukovaný p53 jako nový ukazatel neuspokojivého přežití u hepatocelulárního karcinomu po provedení resekce jater

Číslo 5 / 2009

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky