Hematologie

 

Ročník 2019

Emicizumab – nový léčebný přístup k hemofilii A

MUDr. Ester Zápotocká

Číslo 2 / 2019

Zlepšení stavu kloubů u pacientů s těžkou hemofilií A léčených profylakticky rekombinantním faktorem VIII s Fc fúzním proteinem (rFVIIIFc)

Číslo 2 / 2019

Zlepšení stavu kloubů u pacientů s těžkou hemofilií A léčených profylakticky rekombinantním faktorem VIII s Fc fúzním proteinem (rFVIIIFc)

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Prodloužení dávkového intervalu rekombinantního faktoru IX Fc fúzního proteinu na 14 a více dní u pacientů s hemofilií B

Číslo 2 / 2019

Prodloužení dávkového intervalu rekombinantního faktoru IX Fc fúzního proteinu na 14 a více dní u pacientů s hemofilií B

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Světlana Köhlerová

Plerixafor v léčbě WHIM syndromu

Číslo 1 / 2019

Inovace v léčbě akutní intermitentní porfyrie

Číslo 1 / 2019

Caplacizumab v léčbě TTP

Číslo 1 / 2019

Hydroxyurea u dětí se srpkovitou anemií

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Číslo 3 / 2018

Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Magda Šišková, CSc.

Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ponatinib u pacientů s CML – konsenzus léčby a management pacientů podle evropského panelu expertů

Číslo 3 / 2018

Ponatinib u pacientů s CML – konsenzus léčby a management pacientů podle evropského panelu expertů

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A s inhibitory – studie HAVEN 1

Číslo 3 / 2018

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A s inhibitory – studie HAVEN 1

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Gabriela Romanová

Paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Jan Válka; doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; doc. MUDr. Iuri Marinov, CSc.

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobá remise navozená ivosidenibem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2018

Primární léčba akutní promyelocytární leukemie kombinací oxid arsenitý a kyselina all-transretinová (ATRA) má lepší výsledky než léčba založená na kombinaci chemoterapie a ATRA: finální výsledky studie

Číslo 3 / 2018

Primární léčba akutní promyelocytární leukemie kombinací oxid arsenitý a kyselina all-transretinová (ATRA) má lepší výsledky než léčba založená na kombinaci chemoterapie a ATRA: finální výsledky studie

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

 

Ročník 2017

Atypický hemolyticko-uremický syndrom v intenzivní péči

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Postavení daratumumabu v léčbě mnohočetného myelomu z pohledu výsledků posledních studií

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Číslo 6 / 2017

 

Ročník 2014

Biologická terapie systémového lupus erythematodes

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.;MUDr. Jan Vachek

Číslo 3 / 2014

Setrvalá remise imunitní trombocytopenie po léčbě agonisty trombopoetinového receptoru

MUDr. Libor Červinek

Číslo 2 / 2014

Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Číslo 2 / 2014

Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

 

Ročník 2013

Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Číslo 4 / 2013

Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Význam methyltransferáz v léčbě hematologických malignit

Číslo 2 / 2013

 

Ročník 2012

Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

MUDr. Milan Kuman

Číslo 6 / 2012

Oxid arsenitý: mechanismus účinku u leukemických buněk

Číslo 5 / 2012

Synergické účinky oxidu arsenitého s bortezomibem

Číslo 5 / 2012

Akutní myeloidní leukemie: naděje skrytá v inhibitorech metyltransferáz

Číslo 5 / 2012

Modifikovaná asparagináza v léčbě akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2012

Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Číslo 5 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Bosutinib vs. imatinib v léčbě CML: studie BELA

Číslo 5 / 2012

Mutace FLT3 jako cílová struktura pro budoucí léčbu AML

Číslo 5 / 2012

Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Číslo 5 / 2012

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu

Číslo 5 / 2012

Možnosti léčby chronické refrakterní imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek

Číslo 5 / 2012

Pentamidin jako senzitizér leukemických buněk

Číslo 5 / 2012

Význam kyseliny ursodeoxycholové u akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2012

Lenalidomid u hematologických malignit

Číslo 5 / 2012

Kombinovaná léčba s decitabinem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo 5 / 2012

Vliv prognostických ukazatelů na výsledky léčby lenalidomidem u nemocných s mnohočetným myelomem

MUDr. Mgr. Jiří Minařík; prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Číslo 5 / 2012

Ofatumumab v léčbě B-buněčných hematologických malignit

Číslo 5 / 2012

Mobilizace krvetvorných buněk – historie, teorie, praxe a trendy

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Číslo 5 / 2012

Léková rezistence u nemocných s akutní leukemií

Číslo 5 / 2012

Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo 5 / 2012

Eculizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Jan Haber, CSc.;doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Číslo 3 / 2012

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jan Vydra

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Léčba invazivních mykotických onemocnění – novinky roku 2011

MUDr. Jan Haber, CSc.;MUDr. Naďa Mallátová

Číslo 3 / 2012

Bezpečnost a účinnost prodloužené léčby eltrombopagem u dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií – studie EXTEND

Číslo 2 / 2012

Sunitinib v léčbě pokročilých neuroendokrinních nádorů pankreatu

Číslo 2 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.

Využití plicní CT angiografie v diagnostice invazivních mykotických onemocnění u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo 2 / 2012

Plicní CT angiografie: nová metoda k rychlejší diagnostice angioinvazivních mykotických onemocnění?

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2012

 

Ročník 2011

Eltrombopag u pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií po splenektomii vs. bez splenektomie – update studie RAISE

Číslo 5 / 2011

Eltrombopag u pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií po splenektomii vs. bez splenektomie – update studie RAISE

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Interakce warfarinu s brusinkami

Číslo 5 / 2011

Fondaparinux v léčbě povrchové tromboflebitidy dolních končetin – studie CALISTO

Číslo 4 / 2011

Přínos studie CALISTO v léčbě povrchové tromboflebitidy

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Rivaroxaban ve srovnání s enoxaparinem v prevenci žilního tromboembolismu u pacientů po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Číslo 4 / 2011

Fondaparinux a tinzaparin: ovlivnění diferenciace buněk mezenchymu

Číslo 3 / 2011

Deferasirox u pacientů s myelodysplastickým syndromem a přetížením železem – výsledky studie EPIC

Číslo 3 / 2011

Deferasirox u pacientů s myelodysplastickým syndromem a přetížením železem – výsledky studie EPIC

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Kazuistika pacienta s metastatickým renálním karcinomem léčeného everolimem

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Vlček, Ph.D.; MUDr. Jiří Vaníček; MUDr. Antonín Krpenský

Číslo 2 / 2011

Zkušenosti s chelatační léčbou u pacientky s myelodysplastickým syndromem

MUDr. Petra Bělohlávková

Číslo 2 / 2011

Eltrombopag

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Číslo 2 / 2011

Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u pacientů se zhoubným nádorem

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 2 / 2011

Bemiparin a ULMWH RO-14: ovlivnění hematologických malignit?

Číslo 2 / 2011

Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo 1 / 2011

Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová

Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Číslo 1 / 2011

Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

 

Ročník 2010

Ambrisentan, selektivní antagonista endotelinového receptoru ETA, v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Číslo 4 / 2010

Clopidogrel v roce 2010

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. 

Číslo 4 / 2010

Nízkomolekulární hepariny 1x denně v léčbě akutní žilní trombózy

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Číslo 4 / 2010

Významná účinnost imatinib mesylátu u gastrointestinálního stromálního tumoru s multiorgánovým metastatickým postižením

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Monografie Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010

Terapie pacientky s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem perorálním chelátorem deferasiroxem

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 3 / 2010

Dlouhodobé výsledky pacientů s idiopatickou trombotickou trombocytopenickou purpurou léčených rituximabem

Číslo 3 / 2010

Myelodysplastický syndrom – historie, klasifikace, epidemiologie; novinky v patogenezi z posledních let

Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Principy léčby myelodysplastického syndromu

MUDr. Jaroslava Voglová

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Zásady léčby nemocných s časnými formami MDS

MUDr. Anna Jonášová

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Současná doporučení v chelatační léčbě

MUDr. Anna Jonášová

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Léčba nemocných s myelodysplastickým syndromem s nižším rizikem – imunomodulační léčba lenalidomidem

MUDr. Libor Červinek

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Současné přístupy v léčbě nemocných s MDS s vyšším rizikem

MUDr. Anna Jonášová

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Transplantační léčba pacientů s myelodysplastickým syndromem

MUDr. Markéta Marková, CSc.

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Myelodysplastický syndrom – co do budoucnosti?

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Monografie Myelodysplastický syndrom / 2010

Terapie imunitní trombocytopenické purpury ve světle nejnovějších doporučení

MUDr. Libor Červinek; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2010

Vliv bemiparinu, dalteparinu a nefrakcionovaného heparinu na interakci trombocytů se subendoteliální matrix

Číslo 1 / 2010

Současný přístup k léčbě přetížení železem

Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Incidence přetížení železem u pacientů s chorobami krvetvorby – studie PAILETTE 1

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Ludmila Nováková; MUDr. Anna Jonášová a Česká kooperativní MDS skupina

Číslo 6 / 2009

Romiplostim

MUDr. Libor Červinek; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2009

Chelatační terapie u myelodysplastického syndromu

Číslo 5 / 2009

Chelatační terapie u myelodysplastického syndromu

Číslo 5 / 2009

Proč chelatační terapie u MDS: nové aspekty – komentář k článku

MUDr. Anna Jonášová

Prodloužená profylaxe tromboembolické nemoci v pooperačním období

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 4 / 2009

Romiplostim (AMG 531) a léčba imunitní trombocytopenické purpury

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

Číslo 3 / 2009

Zkušenosti s chelatační léčbou u myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 3 / 2009

 

Ročník 2008

Doporučení pro chelatační léčbu u chronicky transfundovaných hematologických nemocných se známkami přetížení železem

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 5 / 2008

Vliv léčby epoetinem-β na dobu přežívání, progresi nádoru a výskyt tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem: aktualizovaná metaanalýza 12 randomizovaných, placebem ověřovaných studií s účastí 2 301 pacientů

Číslo 5 / 2008

Nízkomolekulární heparin, bemiparin, u ambulantních pacientů v léčbě a profylaxi žilního tromboembolismu – studie ESFERA

Číslo 4 / 2008

Aspirin vs clopidogrel a ovlivnění agregability destiček

Číslo 3 / 2008

Riziko žilní tromboembolické nemoci a její profylaxe v nemocnicích poskytujících akutní péči (studie ENDORSE): mezinárodní průřezová studie

Číslo 3 / 2008

Deferasirox

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Číslo 2 / 2008

 

Ročník 2007

Antitrombotická prevence u ortopedických pacientů – současná situace

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Číslo 6 / 2007

Nové poznatky o duální antiagregační terapii v prevenci cévní mozkové příhody

MUDr. David Goldemund; MUDr. Robert Mikulík

Číslo 2 / 2007

Přímá inhibice trombinu během PCI u pacientů s HIT

Číslo 2 / 2007

Intenzivní vs středně silná hypolipidemická léčba u seniorů s onemocněním věnčitých tepen

Číslo 3 / 2007

Enoxaparin vs nefrakcionovaný heparin u PCI

Číslo 3 / 2007

Fondaparinux v léčbě akutních koronárních příhod

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.; doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Enoxaparin v prevenci tromboembolické nemoci u rizikových interních pacientů

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2006

Profylaxe nízkomolekulárními hepariny během těhotenství není spojena se snížením denzity kostního minerálu – podstudie TIPPS-BMD

Číslo 2 / 2006

Vliv podávání simvastatinu na hemostázu a fibrinolýzu u diabetiků 2. typu

Číslo 2 / 2006

Nízkomolekulární hepariny v iniciální léčbě akutní hluboké žilní trombózy

MUDr. Jiří Žižka

Číslo 2 / 2006

Bezpečnost a účinnost nízkomolekulárního heparinu dalteparinu u těhotných žen se zvýšeným rizikem žilního tromboembolismu

Číslo 2 / 2006

Vliv podávání dalteparinu ve srovnání s kumarinovými deriváty na přežití pacientů s nádorovým onemocněním a akutní žilní trombózou

Číslo 2 / 2006

Postavení nízkomolekulárních heparinů (enoxaparinu) v léčbě akutního koronárního syndromu bez elevací úseků ST

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 4 / 2006

Bemiparin

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 5 / 2006

Darbepoetin-α

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.;MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2006

Trombolýza u akutní ischemické mozkové příhody

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Novinka v léčbě intracerebrálního krvácení: zabránit růstu hematomu

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.1; doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.2; doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.3; MUDr. Dan Václavík4

Číslo 6 / 2005

Nízkomolekulární hepariny nebo heparinoidy versus standardní nefrakcionovaný heparin v léčbě ischemické mozkové příhody

Číslo 5 / 2005

Clopidogrel

MUDr. Petr Janský

Číslo 5 / 2005

Liposomální forma heparinu

MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Číslo 4 / 2005

Warfarin v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou u pacientů s anamnézou akutní koronární příhody: metaanalýza bezpečno

Číslo 4 / 2005

Použití nízkomolekulárního heparinu dalteparinu v prevenci tromboembolie a v onkologii

MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.; MUDr. Jitka Šlechtová; MUDr. Zdeňka Hajšmanová

Číslo 4 / 2005

Porovnání účinností hydroxyurey a anagrelidu u esenciální trombocytemie

Číslo 4 / 2005

Účinnost a bezpečnost fixně nízkých dávek dalteparinu v prevenci žilního tromboembolismu u obézních a starších pacientů

Číslo 4 / 2005

Dysfunkce krevních destiček po týdenním podávání ibuprofenu

Číslo 4 / 2005

Randomizovaná studie porovnávající dva nízkomolekulární hepariny v léčbě pacientů s hlubokou žilní trombózou a plicní embolií

Číslo 3 / 2005

Fondaparinux

MUDr. Stanislav Šimek, CSc.; prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Číslo 2 / 2005

Pacientem řízená versus konvenční antikoagulační léčba

Číslo 2 / 2005

Srovnání warfarinu a aspirinu v léčbě symptomatické intrakraniální arteriální stenózy

Číslo 2 / 2005

Ximelagatran – výsledky klinických studií

Číslo 2 / 2005

Rekombinantní aktivovaný faktor VII při akutním intracerebrálním krvácení

Číslo 2 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky