Kardiologie

 

Ročník 2019

Intenzivní antihypertenzní léčba a demence

Číslo 2 / 2019

Sakubitril/valsartan u akutního srdečního selhání

Číslo 2 / 2019

amlodipiNení čas ztrácet čas

Číslo 1 / 2019

Sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání – data z reálné klinické praxe

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Výsledky léčby alirocumabem ve studiích ODYSSEY OUTCOMES (s důrazem na novější data tohoto programu)

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.; MUDr. Jakub Víšek, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

Kombinovaná léčba hypertenze v roce 2019

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2019

Fixní kombinace v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Judita Klímová

Číslo 1 / 2019

Rozdílná účinnost základních antihypertenziv v africké populaci

Číslo 1 / 2019

Může metotrexát ovlivnit rozvoj aterosklerózy?

Číslo 1 / 2019

Celková a kardiovaskulární mortalita pacientů léčených ve studii ASCOT – výsledky při délce sledování 16 let

Číslo 1 / 2019

Celková a kardiovaskulární mortalita pacientů léčených ve studii ASCOT – výsledky při délce sledování 16 let

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Výběr pacientů pro dlouhodobou sekundární prevenci IM tikagrelorem: Pohled na výsledky studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Výběr pacientů pro dlouhodobou sekundární prevenci IM tikagrelorem: Pohled na výsledky studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Tikagrelor v dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu a stratifikace rizika krvácení a ischemické příhody (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Snížení rozsahu a podtypu infarktu myokardu při léčbě tikagrelorem – studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Snížení rozsahu a podtypu infarktu myokardu při léčbě tikagrelorem – studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Marek Vícha; MUDr. Luděk Pavlů

Vliv dulaglutidu vs. liraglutidu na oxidativní stres, endoteliální funkci a glykemickou variabilitu u pacientů s DM 2. typu

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Ovlivnění prognózy pacientů v septickém šoku a s narušenou kontraktilitou myokardu levosimendanem

Číslo 5 / 2018

Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 4 / 2018

Optimalizace léčby srdečního selhání s využitím fixní kombinace bisoprolol/perindopril u pacientky s chronickým srdečním selháním se zachovalou systolickou funkcí levé komory (HFpEF)

MUDr. Milan Ranostaj

Číslo 4 / 2018

Trojkombinace atorvastatin + perindopril/amlodipin v léčbě pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií – studie PAPA-CAD

Číslo 4 / 2018

Trojkombinace atorvastatin + perindopril/amlodipin v léčbě pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií – studie PAPA-CAD

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Účinnost a snášenlivost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s hypertenzí po CMP nebo TIA – subanalýza studie PICASSO

Číslo 4 / 2018

Účinnost a snášenlivost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s hypertenzí po CMP nebo TIA – subanalýza studie PICASSO

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost rosuvastatinu v dávce 40 mg podávaného samostatně nebo v kombinaci s ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EXPLORER

Číslo 4 / 2018

Účinnost a bezpečnost léčby ezetimibem a rosuvastatinem v kombinaci i jako monoterapie v léčbě pacientů s primární hypercholesterolemií

Číslo 4 / 2018

Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF

Číslo 4 / 2018

Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF

Číslo 4 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Analýza kardiovaskulárních příhod souvisejících s léčbou inhibitory SGLT2 nebo jinými léky snižujícími glykemii – studie CVD-REAL 2

Číslo 4 / 2018

Analýza kardiovaskulárních příhod souvisejících s léčbou inhibitory SGLT2 nebo jinými léky snižujícími glykemii – studie CVD-REAL 2

Číslo 4 / 2018

Nižší riziko kardiovaskulárních příhod a úmrtí ve spojitosti se zahájením léčby inhibitory SGLT2 vs. inhibitory DPP-4 – analýza ze studie CVD-REAL 2 (Komentář ke studii)

Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na kognitivní funkce

Číslo 2 / 2018

Léčba a prevence cévních mozkových příhod v praxi

Číslo 1 / 2018

Kardioprotektivní účinky perioperačně podaného levosimendanu

Číslo 1 / 2018

Ikodextrin snižuje riziko srdečního selhání u osob léčených peritoneální dialýzou

Číslo 1 / 2018

Vazopresin v léčbě srdečního selhání

Číslo 1 / 2018

Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 1 / 2018

Diltiazem IR v porovnání s intravenózním diltiazemem v léčbě fibrilace síní

Číslo 1 / 2018

Co přinášejí nová doporučení České společnosti pro hypertenzi

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2018

Kardioprotektivní účinky sfingosin-1-fosfátu při akutním srdečním selhání

Číslo 1 / 2018

Tolvaptan zlepšuje prognózu nemocných se srdečním selháním

Číslo 1 / 2018

Farmakoterapie dyslipidemií vycházející z Evropských doporučených postupů z roku 2016

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 1 / 2018

Vztah folátu a kouření k prevenci cévní mozkové příhody u osob s hypertenzí

Číslo 1 / 2018

Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; MUDr. Jiří Laštůvka; MUDr. Martin Šatný; MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Kardiovaskulární biomarkery u hypertoniků ve studii TEAMSTA

Číslo 1 / 2018

Sakubitril/valsartan v klinické praxi

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2018

Různá antihypertenziva – různé ovlivnění metabolismu

Číslo 1 / 2018

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu – studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2018

Účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu podle indikace schválené EMA – výběr dat ze studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 1 / 2018

Taurin v léčbě portální hypertenze

Číslo 1 / 2018

Labetalol v porovnání s nifedipinem v léčbě hypertenze u těhotných žen

Číslo 1 / 2018

Význam inhibitorů ACE a statinů u pacientů s diabetem 1. typu

Číslo 1 / 2018

Puerarin: potenciálně nová terapie srdečního selhání

Číslo 1 / 2018

Statiny a remodelace levé komory srdeční

Číslo 1 / 2018

Studie ALLHAT stále aktuální

Číslo 1 / 2018

Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na lipidogram

Číslo 1 / 2018

Význam léčby pacientů s CHOPN kombinací indakaterolu a glykopyrronia

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Intervence kardiovaskulárního rizika, proč vítězíme a selháváme

Číslo 6 / 2017

Porovnání účinnosti a bezpečnosti alirocumabu a ezetimibu ve dvouletém sledování – studie ODYSSEY COMBO II

Číslo 6 / 2017

Porovnání účinnosti a bezpečnosti alirocumabu a ezetimibu ve dvouletém sledování – studie ODYSSEY COMBO II

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Léčba tikagrelorem a klopidogrelem hodnocená na základě času do výskytu sledovaných událostí – nová analýza studie PLATO

Číslo 4 / 2017

Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Číslo 4 / 2017

Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Číslo 4 / 2017

Studie FOURIER – začátek nové léčby dyslipidemie? (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Kongres Evropské kardiologické společnosti 26.–30. 8. 2017, Barcelona, Španělsko

MUDr. Jiří Knot, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Registr TRIOLA (TRIplixam v OLomoucké Ambulantní praxi) – srovnání indikace a účinnosti fixní trojkombinace antihypertenziv ve specializované kardiologické ambulanci a terciárním centru

MUDr. Eva Kociánová

Číslo 4 / 2017

Pacientka s diabetem po infarktu myokardu – léčba a optimalizace následné farmakoterapie

MUDr. Tereza Káfuňková; MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo 4 / 2017

Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

Konkoprof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Etanercept neovlivňuje kardiovaskulární rizikové faktory

Číslo 4 / 2017

Nové možnosti v léčbě chronického srdečního selhání – sakubitril/valsartan

hemoprof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Číslo 4 / 2017

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Číslo 4 / 2017

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Tikagrelor vs. kyselina acetylsalicylová u pacientů s akutní embolickou cévní mozkovou příhodou neznámé příčiny

Číslo 4 / 2017

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Číslo 4 / 2017

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo 4 / 2017

Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Nákladová efektivita tikagreloru po infarktu myokardu: studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo 4 / 2017

Rivaroxaban vs. kyselina acetylsalicylová v prodloužené léčbě žilního tromboembolismu

Číslo 4 / 2017

Číslo 4 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Ezetimib/atorvastatin – nová kombinace hypolipidemik

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 1 / 2017

Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2017

Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Léčba erektilní dysfunkce snižuje kardiovaskulární riziko

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost perorálních inhibitorů receptorů P2Y12 v léčbě akutního koronárního syndromu – aktualizovaná síťová metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor vs. klopidogrel u pacientů s akutním koronárním syndromem ve vztahu k renálním funkcím – analýza studie PLATO

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční – posunuly se naše znalosti a jejich implementace do klinické praxe? (komentář)

doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Číslo 1 / 2017

Tikagrelor v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční – posunuly se naše znalosti a jejich implementace do klinické praxe? (komentář)

doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Alirocumab v léčbě hypercholesterolemie

MUDr. Markéta Vyskočilová;prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; MUDr. Jiří Vyskočil

Číslo 1 / 2017

Bisoprolol a perindopril – optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Číslo 1 / 2017

edoxaban

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2017

Alirocumab v monoterapii nebo v kombinaci se statiny v dávce 300 mg každé 4 týdny – studie ODYSSEY CHOICE I

Číslo 1 / 2017

Léčba srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí – zaostřeno na β-blokátory

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 1 / 2017

Systolická hypertenze a pulsní tlak – kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Terapie statiny ovlivňuje výskyt cévních mozkových příhod u nemocných s fibrilací síní

Číslo 1 / 2017

Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Číslo 1 / 2017

Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Číslo 1 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Vrtal

Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Číslo 1 / 2017

Vitamin C příznivě ovlivňuje funkci endotelu

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Číslo 1 / 2017

Jsou inhibitory ACE a sartany skutečně rovnocenné v léčbě arteriální hypertenze u pacientů bez srdečního selhání? (komentář)

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

 

Ročník 2016

Použití fixní trojkombinace atorvastatin/perindopril/amlodipin v praxi

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 6 / 2016

Sakubitril/valsartan v léčbě chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Léčba edoxabanem oproti léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ENGAGE AF-TIMI 48

Doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Alirocumab v porovnání s placebem a ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ODYSSEY COMBO I a ODYSSEY COMBO II

Číslo 4 / 2016

Ovlivnění hladiny homocysteinu N-acetylcysteinem

Číslo 4 / 2016

Současný pohled na léčbu Kleinova-Levinova syndromu

Číslo 4 / 2016

Pokles četnosti všech kardiovaskulárních příhod při léčbě kombinací ezetimib/simvastatin u pacientů po akutním koronárním syndromu – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 4 / 2016

Ovlivnění koncentrace kyseliny močové kvercetinem

Číslo 4 / 2016

Význam fixní kombinace atorvastatin, perindopril a amlodipin (Lipertance)

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 4 / 2016

Přínos vardenafilu u nemocných s diabetes mellitus 2. typu a erektilní dysfunkcí

Číslo 4 / 2016

Evolocumab – nové možnosti v léčbě hyperlipidemie

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Číslo 4 / 2016

Výsledky pacientů po akutním infarktu myokardu léčených tikagrelorem nebo klopidogrelem – zkušenosti z registru SWEDEHEART

Číslo 4 / 2016

Irbesartan v léčbě nemocných s diabetes mellitus a poruchou funkce ledvin

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Význam perioperačně podaného atorvastatinu

Číslo 4 / 2016

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo 4 / 2016

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní v reálné klinické praxi – studie XANTUS

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 4 / 2016

Jeden krok pro léčbu kardiovaskulárního rizika, 6 000 kroků pro život ...aneb nikdy to nebylo jednodušší

Číslo 3 / 2016

Účinnost a bezpečnost alirocumabu v porovnání se současnými hypolipidemiky – studie ODYSSEY OPTIONS II

Číslo 3 / 2016

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo 1 / 2016

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Studie EMPA-REG OUTCOME pohledem kardiologa (komentář)

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu – komentář s diskusí

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Číslo 1 / 2016

Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Číslo 1 / 2016

Komentář k post hoc analýze studie EUROPA

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu – metaanalýza u více než 17 000 pacientů

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Ekonomické aspekty a potenciální rizika generické substituce

Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Číslo 1 / 2016

Proč je konzervativní léčba stále hlavním léčebným opatřením stabilních forem ischemické choroby srdeční?

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Číslo 1 / 2016

Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2016

Novinky v sekundární prevenci aterotrombotických příhod – zaměřeno na tikagrelor

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Číslo 1 / 2016

Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Evolocumab, inhibitor proproteinové konvertázy subtilizinu/kexinu 9, k intenzivní léčbě dyslipidemií

hyProf. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Číslo 1 / 2016

Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Komentář k metaanalýze

doProf. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

 

Ročník 2015

Vliv vitaminů a polyfenolů na kolísání krevního tlaku

Číslo 1 / 2015

Nová fixní kombinace v klinické praxi v ČR: candesartan + amlodipin

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Číslo 1 / 2015

Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Léčba noční hypertenze u diabetiků

Číslo 1 / 2015

Predikce odpovědi na podávání perindoprilu dle výsledku studie EUROPA

Číslo 1 / 2015

Studie ACCORD-Lipid, postprandiální lipemie a kardiovaskulární riziko: výsledky a aktuální interpretace

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Číslo 1 / 2015

Kontrola hypertenze u těhotných žen

Číslo 1 / 2015

Fenylefrin v léčbě hypotenze u žen rodících císařským řezem

Číslo 1 / 2015

Ticagrelor a duální antiagregace po infarktu myokardu – studie PEGASUS

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Číslo 1 / 2015

Spironolacton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze

Číslo 1 / 2015

Renální denervace versus intenzifikovaná farmakoterapie u rezistentní hypertenze

Číslo 1 / 2015

Farmakologická léčba chronického srdečního selhání

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC;prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.

Číslo 1 / 2015

Antihypertenzní účinky nebivololu

Číslo 1 / 2015

Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Číslo 1 / 2015

Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii - Přichází doba fixních trojkombinací?

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Léčba arteriální hypertenze u diabetiků

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Úloha rilmenidinu v kombinační terapii arteriální hypertenze u nemocné s metabolickým syndromem

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 4 / 2014

Rivaroxaban při fibrilaci síní

Doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Číslo 4 / 2014

Perindopril arginin/indapamid/amlodipin: první fixní trojkombinace v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 4 / 2014

Zlepšení glykemické kontroly ve vztahu ke kardiovaskulárnímu riziku: studie CREDIT

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo 4 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Číslo 4 / 2014

inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Číslo 4 / 2014

Studie PLATO a její výsledky – komentář

MUDr. Jiří Knot; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Číslo 4 / 2014

Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Číslo 4 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Inovace v léčbě plicní arteriální hypertenze

Číslo 1 / 2014

Možnosti ovlivnění kardiovaskulárního rizika

Číslo 1 / 2014

Zkušenosti s použitím ivabradinu v terapii chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 1 / 2014

Kardiovaskulární systém a gliptiny

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Jak léčit hyperlipoproteinemii a dyslipidemii u diabetika

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Číslo 1 / 2014

Nebivolol a jeho duální mechanismus účinku

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Číslo 1 / 2014

Léčba hypertenze – komentář k léčbě jednotlivými skupinami antihypertenziv

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Výsledky studie SAVOR-TIMI 53 pohledem kardiologa

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.;doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Číslo 1 / 2014

Užívání thiazolidindionů a riziko karcinomu

Číslo 1 / 2014

Vliv sartanů na hodnotu uremie u nemocných s hypertenzí a diabetem

Číslo 1 / 2014

Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Číslo 1 / 2014

Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., DrSc.

Ovlivnění kardiovaskulárního rizika agonisty GLP-1 receptorů

Číslo 1 / 2014

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo 1 / 2014

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

 

Ročník 2013

Kombinační léčba hypertenze a ovlivnění kardiovaskulárního rizika

MUDr. Jaroslav Brotánek

Číslo 4 / 2013

Atorvastatin v porovnání s rosuvastatinem při pooperační fibrilaci síní

Číslo 4 / 2013

Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Číslo 4 / 2013

Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2013

Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Nová éra sekundární prevence: rivaroxaban u pacientů s akutním koronárním syndromem

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 4 / 2013

Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Číslo 4 / 2013

Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Vliv statinů na poměr n-3/n-6 PUFA

Číslo 4 / 2013

Nitráty při akutním srdečním selhání

Číslo 4 / 2013

Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Číslo 4 / 2013

Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Číslo 4 / 2013

Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Číslo 4 / 2013

Lercanidipin v kombinační léčbě - komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Moderní kombinovaná terapie arteriální hypertenze

souProf. MUDr. Hana Rosolová, CSc., F.E.S.C.

Číslo 4 / 2013

Digoxin plus ciprofloxacin – léková interakce?

Číslo 4 / 2013

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Číslo 4 / 2013

Vývoj léků k terapii plicní arteriální hypertenze ve světle hodnocení medicínských technologií

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2013

Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.;prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.;doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Azilsartan, blokátor receptorů AT1 pro angiotenzin II

MUDr. Lea Pinková, Ph.D.;MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.;prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2013

Lékové versus kovové stenty

Číslo 1 / 2013

Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Číslo 1 / 2013

Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Nebivolol v terapii pacientů s arteriální hypertenzí stupně 2

Číslo 1 / 2013

Ezetimib plus simvastatin versus rosuvastatin

Číslo 1 / 2013

Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo 1 / 2013

Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Kombinační léčba hypertenze

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Číslo 1 / 2013

Ticagrelor v léčbě akutního koronárního syndromu

MUDr. Jiří Knot, doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Číslo 1 / 2013

Využití kyseliny nikotinové ke snížení reziduálního rizika

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Amlodipin a bisoprolol – nová fixní kombinace v léčbě hypertenze

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Použití esmololu v léčbě paroxysmální fibrilace síní u nemocné se subklinickou hyperthyreózou

Doc. MUDr. Jiří Špác; MUDr. Karola Balšíková

Číslo 4 / 2012

Ovlivňuje modulace tepové frekvence prognózu pacienta s ICHS?

MUDr. Eva Motyková; doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

nebivolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Srovnání dvou intenzifikačních strategií u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 2. typu – studie STEP-WISE

Číslo 4 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Postavení blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 4 / 2012

Rozdílný vliv inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na mortalitu pacientů: perindopril v terapii hypertenze

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2012

Kombinace simvastatin/ezetimib snižuje kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Nová antitrombotika

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Číslo 4 / 2012

Rivaroxaban vs. warfarin u pacientů s atriální fibrilací a prodělanou CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou – analýza podskupin studie ROCKET-AF

Číslo 4 / 2012

Klinické zkušenosti s použitím ultrakrátce působícího β-blokátoru esmololu v prostředí jednotky intenzivní kardiologické péče

MUDr. Jan Přeček; MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.;doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Číslo 1 / 2012

Antiagregační a antikoagulační léčba u hypertoniků

Číslo 1 / 2012

Vliv dlouhodobé léčby simvastatinem na morbiditu a mortalitu

Číslo 1 / 2012

Převedení pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí na terapii fixní kombinací telmisartan + amlodipin – studie TEAMSTA-10

Číslo 1 / 2012

Převedení pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí na terapii fixní kombinací telmisartan + amlodipin – studie TEAMSTA-10

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Dlouhodobé hemodynamické účinky ambrisentanu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 1 / 2012

Dlouhodobé hemodynamické účinky ambrisentanu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Léčba ambrisentanem u heterogenní skupiny pacientů s plicní hypertenzí – studie ARIES-3

Číslo 1 / 2012

Apixaban versus enoxaparin

Číslo 1 / 2012

Vernakalant – antiarytmikum nové generace pro akutní verzi fibrilace síní

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Současné postavení esmololu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Časné přidání inzulinu glargin k metforminu, léčbě sulfonylureou či k jejich kombinaci – vliv na kontrolu glykemie a výskyt hypoglykemie

Číslo 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Klinický přínos trimetazidinu v podmínkách měnící se epidemiologie ischemické choroby srdeční

MUDr. Elena Louette

Číslo 1 / 2012

Niacin u nemocných s nízkou hodnotou HDL-cholesterolu

Číslo 1 / 2012

Volba léčebné strategie – zásadní předpoklad úspěšné prevence kardiovaskulárních příhod

MUDr. Michal Vrablík

Číslo 1 / 2012

Atorvastatin a regrese aterosklerózy

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Číslo 1 / 2012

Candesartan v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Význam amlodipinu v léčbě hypertenze u mladších a starších pacientů – post-hoc analýza studie ASCOT-BPLA

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Kardiovaskulární účinky léčby ADHD

Číslo 6 / 2011

Dlouhodobé výsledky monoterapie ambrisentanem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 4 / 2011

Dlouhodobé výsledky monoterapie ambrisentanem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Dabigatran v prevenci CMP u nemocných s fibrilací síní

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Číslo 4 / 2011

Farmakodynamické srovnání účinnosti prasugrelu a vysokých dávek clopidogrelu – studie OPTIMUS-3

Číslo 4 / 2011

Účinnost a snášenlivost telmisartanu ve fixní kombinaci s amlodipinem ve srovnání s monoterapií amlodipinem – studie TEAMSTA-5

Číslo 4 / 2011

Účinnost a snášenlivost telmisartanu ve fixní kombinaci s amlodipinem ve srovnání s monoterapií amlodipinem – studie TEAMSTA-5

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Kyselina nikotinová plus laropiprant

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Irbesartan v léčbě arteriální hypertenze, diabetu a nefropatie

Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Lercanidipin v léčbě hypertenze

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Ovlivnění srdeční frekvence jako součást léčby srdečního selhání

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Číslo 4 / 2011

Současné postavení telmisartanu v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 4 / 2011

Apixaban ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ARISTOTLE

Číslo 4 / 2011

Apixaban ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ARISTOTLE

Číslo 4 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Vliv inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na celkovou mortalitu u pacientů s hypertenzí

Číslo 4 / 2011

Nový inhibitor proteasomu: marizomib

Číslo 2 / 2011

Bezpečnost clopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy u nemocných s lékovými stenty

Číslo 2 / 2011

Strukturální změny srdce spojené s neléčenou či špatně léčenou hypertenzí

MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.; MUDr. Rudolf Foglar, CSc.

Číslo 1 / 2011

Léčba aliskirenem u pacientů s hypertenzí a diabetickou nefropatií

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Sekundární hypertenze – léčba telmisartanem

MUDr. Vladěna Čapková

Číslo 1 / 2011

Fixní kombinace antihypertenziv zlepšuje compliance a je několikanásobně účinnější

MUDr. Marie Jozífová

Číslo 1 / 2011

Inhibitory systému renin-angiotenzin v kombinaci s blokátory kalciových kanálů v léčbě arteriální hypertenze – zaměřeno na perindopril/amlodipin

Číslo 1 / 2011

Inhibitory systému renin-angiotenzin v kombinaci s blokátory kalciových kanálů v léčbě arteriální hypertenze – zaměřeno na perindopril/amlodipin

Číslo 1 / 2011

Komentář ke článku

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Vliv terlipresinu na hemodynamiku a renální funkce při transplantaci jater

Číslo 1 / 2011

Nové perspektivy v použití stentů: duální stenty s cilostazolem

Číslo 1 / 2011

Ivabradin v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním a vliv srdeční frekvence – studie SHIFT

Číslo 1 / 2011

Ivabradin v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním a vliv srdeční frekvence – studie SHIFT

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Vliv pyridoxaminu na stěnu cévní

Číslo 1 / 2011

Vliv galantaminu na srdeční funkce u seniorů

Číslo 1 / 2011

Prasugrel

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Vliv léčby fenofibrátem a statiny na výskyt metabolického syndromu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 1 / 2011

Vliv léčby fenofibrátem a statiny na výskyt metabolického syndromu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo 1 / 2011

Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová

Fixní kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 1 / 2011

Dronedaron – nové antiarytmikum: od farmakologie po klinickou praxi

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.; MUDr. Tomáš Skála

Číslo 1 / 2011

Farmakoekonomický pohled na dronedaron

Číslo 1 / 2011

Lercanidipin v nové kombinaci

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., MUDr. Vladimír Moravec

Číslo 1 / 2011

Resveratrol a doxorubicinem indukovaná apoptóza kardiomyocytů

Číslo 1 / 2011

Arytmie během těhotenství

Číslo 1 / 2011

Fixní kombinace telmisartan/amlodipin

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Vernakalant: nové antiarytmikum

Číslo 1 / 2011

Prosté kovové stenty v porovnání se stenty uvolňujícími léčivo: metaanalýza

Číslo 1 / 2011

Fixní kombinace amlodipin/atorvastatin vs. běžná léčba u pacientů s hypertenzí a dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory – studie CRUCIAL

Číslo 1 / 2011

Fixní kombinace amlodipin/atorvastatin vs. běžná léčba u pacientů s hypertenzí a dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory – studie CRUCIAL

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Vliv dlouhodobé léčby inhibitory ACE na výskyt infarktu myokardu při PCI

Číslo 1 / 2011

Kyselina tranexamová a riziko generalizovaných křečí?

Číslo 1 / 2011

Kardioprotektivní účinky enantiomeru rasagilinu

Číslo 1 / 2011

Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Číslo 1 / 2011

Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Diagnostika a léčba plicní arteriální hypertenze

MUDr. Hikmet Al-Hiti

Číslo 1 / 2011

Jak zvýšit HDL-cholesterol?

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Číslo 1 / 2011

Příznivé ovlivnění endoteliální funkce nebivololem

Číslo 1 / 2011

Rivaroxaban v léčbě symptomatického žilního tromboembolismu – studie programu EINSTEIN

Číslo 1 / 2011

Rivaroxaban v léčbě symptomatického žilního tromboembolismu – studie programu EINSTEIN

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Rivaroxaban ve srovnání s warfarinem v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní – studie ROCKET AF

Číslo 1 / 2011

Rivaroxaban v prevenci žilního tromboembolismu po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo 1 / 2011

Rivaroxaban v prevenci žilního tromboembolismu po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu – poolovaná analýza čtyř studií

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Účinky snížení koncentrace LDL-cholesterolu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie SHARP

Číslo 1 / 2011

Účinky snížení koncentrace LDL-cholesterolu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie SHARP

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Blokátory kalciových kanálů a účinnost clopidogrelu

Číslo 1 / 2011

Statiny v kardiovaskulární prevenci: analýza nákladové efektivity

Číslo 1 / 2011

Clopidogrel plus kyselina acetylsalicylová v porovnání se samotnou kyselinou acetylsalicylovou v kardiovaskulární prevenci

Číslo 1 / 2011

Dabigatran vs. enoxaparin v tromboprofylaxi po primární artroplastice kyčelního kloubu – studie RE-NOVATE II

Číslo 1 / 2011

Dabigatran vs. enoxaparin v tromboprofylaxi po primární artroplastice kyčelního kloubu – studie RE-NOVATE II

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

 

Ročník 2010

Omega-3 mastné kyseliny a variabilita srdečního rytmu u depresivních kardiaků

Číslo 6 / 2010

Léčba arteriální hypertenze u pacientů s onemocněním ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 6 / 2010

Antimykotická profylaxe u pacientů s neutropenií a hematologickými malignitami pomocí micafunginu

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Michal Kouba

Dobrá odpověď na léčbu lenalidomidem + dexamethasonem je spojena se zlepšením klinických výsledků u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Jan Straub

Zkušenosti se sorafenibem v léčbě starších pacientů

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Porovnání účinnosti intranasálního fentanylu a jiných opioidů v léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Jan Lejčko

Strategie v systémové léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Oxid arsenitý prodlužuje přežití u pacientů s akutní promyelocytární leukemií

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Souvislost mezi odpovědí na předchozí systémovou léčbu a účinností následné terapie pemetrexedem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Číslo 5 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Sartany a riziko nádorového onemocnění: metaanalýza

Číslo 5 / 2010

Využití fixní kombinace v léčbě pacienta s nedostatečně kompenzovanými rizikovými faktory

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Číslo 4 / 2010

Léčba pacienta kombinací kyselina nikotinová/laropiprant

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Číslo 4 / 2010

Naše první zkušenosti s dabigatran etexilátem v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu

MUDr. Radek Kunovský

Číslo 4 / 2010

Snižování kardiovaskulárního rizika – místo pro fixní kombinaci léčiv

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; MUDr. Eva Motyková

Číslo 4 / 2010

Účinnost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým selháním ledvin – post hoc analýza studie ADVANCE

Číslo 4 / 2010

Variabilita krevního tlaku a riziko cévní mozkové příhody

Číslo 4 / 2010

Aliskiren ve srovnání s ramiprilem v léčbě arteriální hypertenze

Číslo 4 / 2010

Rosiglitazon snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a kardiálním onemocněním – post hoc analýza studie BARI 2D

Číslo 4 / 2010

Využití olmesartanu v pediatrii

Číslo 4 / 2010

Aktuální pohled na léčbu hypertenze

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2010

Arteriální hypertenze a cévní mozkové příhody

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Číslo 4 / 2010

Léčba arteriální hypertenze u pacientů s dyslipidemií

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.; MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2010

Simvastatin a inzulinová senzitivita

Číslo 4 / 2010

Fenofibrát a niacin u obézních osob

Číslo 4 / 2010

Léčbou fixní kombinací ezetimib/simvastatin je možné dosáhnout dalšího snížení koncentrace cholesterolu ve srovnání s léčbou atorvastatinem či rosuvastatinem

Číslo 4 / 2010

Vliv dronedaronu na výskyt kardiovaskulárních příhod při fibrilaci síní – studie ATHENA

Číslo 4 / 2010

Fibrilace síní a studie ATHENA

Číslo 4 / 2010

ATHENA, dronedaron a současná léčba pacienta s fibrilací síní

Číslo 4 / 2010

Recidivující angina pectoris po selhání komplexní revaskularizace myokardu

MUDr. Jozef Jakabčin

Číslo 1 / 2010

Léčba bisfosfonáty – modelová kazuistika

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2010

Společný vliv účinku rutinního snižování krevního tlaku a těsné kompenzace diabetu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2010

Ambulantní monitorování krevního tlaku přispívá k predikci výskytu kardiovaskulárních příhod u pacientů s léčenou hypertenzí – subanalýza ABPM studie ASCOT

Číslo 1 / 2010

Extracelulární kardiální markery u pacientů s akutním infarktem myokardu a levostranným srdečním selháním

Číslo 1 / 2010

Snižování krevního tlaku progresivně omezuje výskyt renálních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2010

2010: rok niacinu?

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM

Číslo 1 / 2010

Trimetazidin v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie po koronárních výkonech

Číslo 1 / 2010

Aliskiren v léčbě systolické hypertenze u geriatrických pacientů – studie AGELESS

Číslo 1 / 2010

Přidání pohybové aktivity k léčbě rosuvastatinem: vliv na sérové hladiny lipidů a markery svalového a jaterního poškození

Číslo 1 / 2010

Zvýšené koncentrace 25-hydroxyvitaminu D a 1,25-dihydroxyvitaminu D po léčbě rosuvastatinem: nový pleotropní účinek statinů?

Číslo 1 / 2010

Vliv kyseliny acetylsalicylové na mortalitu osob léčených inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron

Číslo 1 / 2010

Vliv hypolipidemik na hladinu adiponektinu

Číslo 1 / 2010

Vliv bemiparinu, dalteparinu a nefrakcionovaného heparinu na interakci trombocytů se subendoteliální matrix

Číslo 1 / 2010

Atorvastatin 10 vs 80 mg v sekundární prevenci

Číslo 1 / 2010

Kalium-šetřící diuretika a jejich hypotenzní účinek – metaanalýza

Číslo 1 / 2010

β-blokátory jako antihypertenziva 2. linie

Číslo 1 / 2010

Vliv ciclosporinu na krevní tlak

Číslo 1 / 2010

Vliv ω-3 mastných kyselin a atorvastatinu na expresi konexinu

Číslo 1 / 2010

Inhibitory fosfodiesterázy-5 u kardiopulmonálních onemocnění

Číslo 1 / 2010

Účinnost a bezpečnost kombinace ezetimib/simvastatin ve srovnání s atorvastatinem u pacientů s hypercholesterolemií a metabolickým syndromem – studie VYMET

Číslo 1 / 2010

Dabigatran ve srovnání s warfarinem v léčbě akutního žilního tromboembolismu – studie RE-COVER

Číslo 1 / 2010

Intenzivní hypolipidemická léčba zpomaluje progresi aterosklerózy karotid – studie METEOR

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2009

Ivabradin ovlivňuje příznivě prognózu nemocných se stabilní anginou pectoris – podskupinová analýza ze studie BEAUTIFUL

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC 

Číslo 6 / 2009

Pravastatin a jeho místo v terapii dyslipidemií v roce 2010

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM; MUDr. Jiří Slíva 

Číslo 6 / 2009

Emoce a psychické poruchy při infarktu myokardu – jejich diagnostika a léčba

MUDr. Radkin Honzák, CSc.; prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.; MUDr. Jiří Pokorný; MUDr. Milan Vrána, DrSc.

Číslo 6 / 2009

Fixní kombinace perindopril arginin/amlodipin

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2009

Nákladová efektivita aliskirenu v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2009

Číslo 4 / 2009

Komentář k článku Nákladová efektivita aliskirenu v podmínkách České republiky

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Editorial

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Trimetazidin potencuje účinek rehabilitace u pacientů s ischemickou kardiomyopatií

Číslo 1 / 2009

Aliskiren

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 1 / 2009

Rosuvastatin

MUDr. Jan Piťha, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2009

Optimalizace léčby hypertenze a stabilní ischemické choroby srdeční: použití fixní kombinace perindopril/amlodipin

Číslo 1 / 2009

Rivaroxaban 1x denně u akutní hluboké žilní trombózy

Číslo 1 / 2009

Candesartan v prevenci retinopatie a ovlivnění její progrese u diabetiků 1. typu

Číslo 1 / 2009

Riziko angioedému u sartanů a inhibitorů ACE

Číslo 1 / 2009

Přímý inhibitor faktoru Xa rivaroxaban v profylaxi tromboembolismu po náhradách velkých kloubů v ortopedii

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Číslo 1 / 2009

Sartany v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 1 / 2009

Fixní kombinace amlodipinu s atorvastatinem zvyšuje poddajnost cév u hypertoniků s dyslipidemií – studie AVALON-AWC

Číslo 1 / 2009

Účinnost a bezpečnost dabigatranu v prevenci žilního tromboembolismu u osob s náhradou kyčelního nebo kolenního kloubu

Číslo 1 / 2009

Benazepril plus amlodipin vs benazepril plus hydrochlorothiazid v léčbě hypertoniků s vysokým rizikem – studie ACCOMPLISH

Číslo 1 / 2009

 

Ročník 2008

Rosuvastatin snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u osob s vysokou koncentrací C-reaktivního proteinu

Číslo 6 / 2008

Ivabradin snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu

Číslo 6 / 2008

Přímé inhibitory reninu: nová léková skupina antihypertenziv

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 6 / 2008

Deprese a ischemická choroba srdeční: doporučení American Heart Association

Číslo 6 / 2008

Editorial

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 4 / 2008

Léčba hypertenze u seniorů

Číslo 4 / 2008

Kontrola rytmu vs kontrola frekvence u fibrilace síní a srdečního selhání

Číslo 4 / 2008

Telmisartan, ramipril, nebo jejich kombinace u pacientů s vysokým rizikem vaskulárních příhod – studie ONTARGET

Číslo 4 / 2008

Dabigatran

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2008

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Číslo 4 / 2008

Rivaroxaban

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2008

Vliv trimetazidinu na perfuzi myokardu a funkci levé komory srdeční u diabetiků se srdečním selháním ischemického původu

Číslo 4 / 2008

Účinky blokátorů systému renin-angiotenzin na výsledné ukazatele stavu ledvin a celkovou mortalitu u nemocných s diabetickou nefropatií: aktualizovaná metaanalýza

Číslo 4 / 2008

Rimonabant a progrese aterosklerózy

Číslo 4 / 2008

Místo rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2008

Aliskiren s losartanem u diabetu 2. typu a riziko nefropatie

Číslo 4 / 2008

Laboratorní testy predikují účinnost antihypertenziv – studie GENRES

Číslo 4 / 2008

Sibutramin plus kombinace verapamil/trandolapril u obézních hypertoniků

Číslo 4 / 2008

Valsartan a ramipril u hypertoniků s fibrilací síní

Číslo 4 / 2008

Využití vakcinace v léčbě vysokého krevního tlaku

Číslo 3 / 2008

Atorvastatin a kardiovaskulární riziko – dvouleté prodloužení studie ASCOT-LLA

Číslo 3 / 2008

Ovlivnění diabetické retinopatie účinky fenofibrátu – studie FIELD

Číslo 3 / 2008

Endokanabinoidní systém a kardiometabolické rizikové faktory

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Číslo 3 / 2008

Léčba sibutraminem u pacientů s kardiovaskulárním rizikem – studie SCOUT

Číslo 3 / 2008

Intenzivní perorální protidestičková léčba ke snížení výskytu ischemických příhod včetně trombózy ve stentu u nemocných s akutními koronárními syndromy léčených perkutánní koronární intervencí a zavedením stentu ve studii TRITON-TIMI 38: dílčí analýza ran

Číslo 3 / 2008

Účinky maximálních dávek atorvastatinu a rosuvastatinu na koncentrace cholesterolu v malých denzních částicích lipoproteinů s nízkou hustotou

Číslo 3 / 2008

Vliv trimetazidinu na funkci levé komory, mortalitu a počet hospitalizací u pacientů s ischemickou kardiomyopatií

Číslo 3 / 2008

Výsledky sledování rizikových faktorů a klinických účinků rilmenidinu u nemocných s arteriální hypertenzí – projekt METABOLIC

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 3 / 2008

Význam perindoprilu ve snížení kardiovaskulárních příhod u pacientů s revaskularizovaným koronárním řečištěm

Číslo 3 / 2008

 

Ročník 2007

Význam trimetazidinu u srdečního selhání

Číslo 6 / 2007

Vliv fixní kombinace perindoprilu a indapamidu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u diabetiků 2. typu – studie ADVANCE

Číslo 5 / 2007

Vliv kombinace drospirenonu a estradiolu na krevní tlak a kalemii

Číslo 5 / 2007

Prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus: studie ADVANCE

Číslo 5 / 2007

Dlouhodobá expozice zplodinám v ovzduší a výskyt kardiovaskulárních příhod u žen

Číslo 1 / 2007

Ivabradin a blokáda specifického kaliového kanálu If – nový přístup k léčbě anginy pectoris

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Číslo 2 / 2007

Synergie mezi hypolipidemiky a antihypertenzivy – studie ASCOT

Číslo 2 / 2007

Imidapril a candesartan u pacientů s hypertenzí – studie IMISH

Číslo 2 / 2007

Význam abciximabu před PCI u pacientů s infarktem myokardu

Číslo 2 / 2007

Nesiritid u pacientů s levostranným srdečním selháním

Číslo 2 / 2007

Fluvastatin

MUDr. Petr Hude, Ph.D.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

Číslo 2 / 2007

Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní péči

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Číslo 2 / 2007

Snižování hodnot krevního tlaku a intenzivní kontrola glykemie u vysoce rizikových pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie ADVANCE

Číslo 2 / 2007

Pioglitazon a/nebo simvastatin u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Číslo 2 / 2007

Vakcína proti hypertenzi

Číslo 2 / 2007

Časné snižování antikoagulace u pacientů s infarktem myokardu

Číslo 2 / 2007

Prediktory účinnosti antihypertenzní léčby

Číslo 2 / 2007

Postavení nitrendipinu v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Číslo 2 / 2007

Atorvastatin u seniorů s akutním koronárním syndromem

Číslo 2 / 2007

Preoperační hypolipidemická léčba u pacientů se zákrokem na věnčitých tepnách

Číslo 2 / 2007

Nové poznatky o duální antiagregační terapii v prevenci cévní mozkové příhody

MUDr. David Goldemund; MUDr. Robert Mikulík

Číslo 2 / 2007

Účinnost inhibitorů GP IIb/IIIa u pacientů během PCI

Číslo 2 / 2007

Lisinopril v léčbě hypertenze u CMP

Číslo 2 / 2007

Mechanismus účinku rilmenidinu

Číslo 3 / 2007

Goserelin v léčbě karcinomu prsu

Číslo 3 / 2007

Aliskiren vs aliskiren + valsartan

Číslo 3 / 2007

Carvedilol u pacientů se srdečním selháním

Číslo 3 / 2007

Kontrola hypertenze, podávání inhibitorů ACE a výskyt mikroalbuminurie u diabetiků 2. typu – post hoc analýza studie BENEDICT

Číslo 3 / 2007

Fixní kombinace ezetimibu a simvastatinu v léčbě dyslipidemií a prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2007

Vliv blokády angiotenzinových receptorů a antihypertenzní léčby na diastolickou funkci

Číslo 4 / 2007

Perindopril arginin – nová sůl inhibitoru ACE perindoprilu

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Číslo 4 / 2007

Antianginózní účinnost a bezpečnost ivabradinu v porovnání s amlodipinem u pacientů se stabilní anginou pectoris

Číslo 4 / 2007

Vliv trimetazidinu na němou a symptomatickou ischemii myokardu u diabetiků s onemocněním koronárních tepen

Číslo 4 / 2007

Eplerenon

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Číslo 4 / 2007

Rilmenidin


Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2007

Léčba hypertenze s nízkou koncentrací reninu

Číslo 4 / 2007

Antihypertenzní léčba s ohledem na hypertrofii srdce – studie SILVHIA

Číslo 4 / 2007

Torcetrapib a tloušťka karotid u pacientů s dyslipidemií

Číslo 4 / 2007

Vliv rilmenidinu na diurnální kolísání krevního tlaku a senzitivitu baroreflexu u pacientů s esenciální hypertenzí

Číslo 4 / 2007

Bezpečnost a účinnost léčby kombinací fenofibrát + ezetimib u pacientů se smíšenou hyperlipidemií

Číslo 4 / 2007

Ranní, nebo večerní aplikace telmisartanu?

Číslo 4 / 2007

Regrese srdeční hypertrofie antihypertenzivy – studie LIFE

Číslo 4 / 2007

Atorvastatin v různých dávkách u seniorů

Číslo 4 / 2007

Aliskiren s valsartanem v léčbě hypertenze

Číslo 4 / 2007

Vliv hypolipidemické léčby na hladinu CRP

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Duální blokáda receptorů PPAR

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 1 / 2006

Vliv losartanu a amlodipinu na albuminurii a hodnoty krevního tlaku u diabetiků s nefropatií

Číslo 1 / 2006

Vliv duální stimulace PPAR-a/g rosiglitazonem a fenofibrátem na metabolismus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2006

Molekulární charakteristika nových selektivních modulátorů PPAR-γ s inhibiční aktivitou na angiotenzinových receptorech

Číslo 1 / 2006

Enoxaparin v prevenci tromboembolické nemoci u rizikových interních pacientů

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2006

Role sildenafilu v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Číslo 2 / 2006

Nebivolol

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.

Číslo 2 / 2006

Krátkodobý účinek levosimendanu a prostaglandinu E1 na hemodynamiku a hladiny natriuretického peptidu typu B u pacientů s dekompenzovaným srdečním selháním

Číslo 2 / 2006

Torcetrapib – nové hypolipidemikum na obzoru

Doc. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Číslo 2 / 2006

Různý vliv antihypertenziv na centrální krevní tlak v aortě a kardiovaskulární parametry – studie CAFE

Číslo 2 / 2006

Porovnání bezpečnosti atorvastatinu v dávce 80 mg a 10 mg – analýza 49 studií s 14 236 pacienty

Číslo 2 / 2006

Glimepirid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

Ezetimib

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2006

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Číslo 2 / 2006

Dyslipidemie u renálních onemocnění

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 2 / 2006

Vliv raloxifenu na elasticitu aorty u zdravých žen po menopauze

Číslo 2 / 2006

Atorvastatin v dávce 80 mg v klinické praxi

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 2 / 2006

Kalciový senzibilizátor levosimendan snižuje ve srovnání s dobutaminem oxidativní poškození tkáně, koncentraci natriuretického peptidu typu B a prozánětlivých cytokinů v krvi pacientů s dekompenzovaným srdečním selháním

Číslo 2 / 2006

Indapamid SR proti candesartanu a amlodipinu při léčbě hypertenze: výsledek studie X-CELLENT

Číslo 2 / 2006

Zahajování léčby srdečního selhání β-blokátorem (bisoprololem) – studie CIBIS III

Číslo 2 / 2006

Glatiramer acetát

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Číslo 3 / 2006

Lze snížit kardiovaskulární riziko při ischemické chorobě srdeční léčbou deprese?

MUDr. Milan Vrána, DrSc.; MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Číslo 3 / 2006

Výskyt kardiovaskulárních příhod ve studiích s celecoxibem – metaanalýza

Číslo 3 / 2006

Porovnání účinnosti nebivololu proti carvedilolu na funkci levé komory srdeční a na toleranci pracovní zátěže u pacientů s neischemickou dilatační kardiomyopatií. Dvanáctiměsíční studie

Číslo 3 / 2006

Účinnost a bezpečnost podávání inhibitorů cholinesteráz

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Číslo 3 / 2006

Carvedilol ve srovnání s metoprololem v akutní fázi infarktu myokardu

Číslo 3 / 2006

Léčba metastazujícího karcinomu kolorekta fixní kombinací tegafur + uracil

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Číslo 4 / 2006

Fixní kombinace amlodipinu a atorvastatinu

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Číslo 4 / 2006

Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem

MUDr. Tomáš Doležal;prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Číslo 4 / 2006

Porovnání účinku losartanu a candesartanu na hladinu kyseliny močové, funkci ledvin a na hladinu fibrinogenu v krvi u pacientů s hypertenzí a s hyperurikemií spojenou s léčbou diuretiky

Číslo 4 / 2006

Tepová frekvence jako indikátor aktivity sympatiku a možnosti terapeutického ovlivnění

MUDr. Jiří Nevrlka; doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 4 / 2006

Srovnání prevence výbojů implantabilního kardioverteru-defibrilátoru s β-blokátory, amiodaronem s β-blokátory a sotalolem

Číslo 4 / 2006

Kombinovaná léčba hypertenze

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 4 / 2006

Prevence kardiovaskulárních příhod antihypertenzní léčbou: amlodipin ± perindopril vs atenolol ± bendroflumethiazid – studie ASCOT-BPLA

Číslo 4 / 2006

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) provedl aktualizaci doporučení pro farmakologickou léčbu hypertenze

Číslo 4 / 2006

Rozdílné účinky β-blokátorů na albuminurii u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 4 / 2006

Kombinace statin a fibrát v léčbě dyslipidemie

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 4 / 2006

Betaxolol má ekvivalentní účinky jako carvedilol u pacientů se srdečním selháním II. a III. třídy podle NYHA: studie BETACAR

Číslo 4 / 2006

Antihypertenzní účinek irbesartanu a predikce odpovědi na léčbu při hypertenzi spojené s obezitou

Číslo 4 / 2006

Kyselina acetylsalicylová + dipyridamol vs kyselina acetylsalicylová samotná u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě – studie ESPRIT

Číslo 4 / 2006

Vysoké dávky atorvastatinu u pacientů po cévní mozkové příhodě nebo tranzitorní ischemické atace – studie SPARCL

Číslo 4 / 2006

Riziko infarktu myokardu a hormonální substituční léčba

Číslo 5 / 2006

Neuroprotektivní účinky statinů u cévní mozkové příhody

MUDr. Pavel Otruba

Číslo 6 / 2006

Trombolýza u akutní ischemické mozkové příhody

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Časné podání eptifibatidu zlepšuje průchodnost koronárních cév před PCI z důvodu akutního infarktu myokardu s elevací ST: výsledky randomizované pilotní studie INTAMI

Číslo 5 / 2005

Bezpečné a účinné dávkovací režimy v pediatrii pro sotalol, založené na jeho farmakokinetice a farmakodynamice v populaci dětí se supraventrikulární tachykardií

Číslo 5 / 2005

Porovnání fibrinolýzy a standardní péče oproti fibrinolýze s facilitovanou perkutánní koronární intervencí (PCI) v přednemocniční péči u infarktu myokardu

Číslo 5 / 2005

Sekundární prevence cévní mozkové příhody protidestičkovou léčbou u kardiaků

Číslo 5 / 2005

Levofloxacin v prevenci bakteriálních infekcí u pacientů s nádorovým onemocněním a neutropenií

Číslo 5 / 2005

Vliv perindoprilu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu u pacientů s diabetem ve studii EUROPA – výstupy z podstudie PERSUADE

Číslo 5 / 2005

Perioperační podávání β-blokátorů a mortalita u velkých operačních zákroků

Číslo 5 / 2005

Prospěch podávání β-blokátorů u pacientů neužívajících inhibitory ACE

Číslo 5 / 2005

Vliv blokátoru kanabinoidního CB1-receptoru, rimonabantu, na redukci tělesné hmotnosti a kardiovaskulárního rizika u pacientů s nadváhou: jednoletá zkušenost ze studie RIO-Europe

Číslo 5 / 2005

Bezafibrat v sekundární prevenci infarktu myokardu u pacientů s metabolickým syndromem

Číslo 5 / 2005

Hyperkalcemie – terapeutické možnosti

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Číslo 5 / 2005

Úloha inhibitorů AT1-receptorů pro angiotenzin II (sartanů) v prevenci kardiovaskulárních nemocí

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 5 / 2005

Různý vztah mezi statiny a zvýšenou hladinou kreatinkinázy

Číslo 5 / 2005

Spirapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2005

Kardiovaskulární rizikové faktory po antenatální expozici betamethasonu: 30leté sledování

Číslo 4 / 2005

Postavení ezetimibu v terapii hyperlipoproteinemií

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Číslo 4 / 2005

Hodnocení variability srdeční frekvence, její klinický význam a možnosti ovlivnění

MUDr. Petr Fráňa; Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc; MUDr. Ivan Řiháček; MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.; MUDr. Jana Fráňová

Číslo 4 / 2005

Rozdílné výsledky u pacientů se srdečním selháním užívajících celecoxib, rofecoxib nebo konvenční NSA – populační studie

Číslo 4 / 2005

Riziko infarktu myokardu u pacientů léčených selektivními inhibitory cyklooxygenázy-2 nebo konvenčními nesteroidními antirevmatiky: studie případů a kontrol

Číslo 4 / 2005

Akutní kardiotoxicita doxorubicinu

Číslo 4 / 2005

Krvácení spojené s podáváním kombinace kyseliny acetylsalicylové, thienopyridinových derivátů a warfarinu u pacientů s anamnézou infarktu myokardu

Číslo 4 / 2005

Studie EVA (EValuation of Atherothrombosis)

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 4 / 2005

Přidání clopidogrelu k aspirinu a fibrinolýze v léčbě akutního infarktu myokardu s elevací segmentu ST

Číslo 4 / 2005

Účinky dlouhodobé suplementace vitaminem E na kardiovaskulární či nádorové onemocnění

Číslo 3 / 2005

Inhibitory ACE a množství vápníku v aortálních chlopních

Číslo 3 / 2005

Kyselina acetylsalicylová a clopidogrel v porovnání se samotným clopidogrelem v léčbě recentní ischemické mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky u pacientů s vysokým rizikem: randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie MATCH

Číslo 3 / 2005

Inhibitory cyklooxygenázy 2 a riziko infarktu myokardu – populační studie u starších osob

Číslo 3 / 2005

Inhibitory cyklooxygenázy 2 a jejich vliv na krevní tlak: metaanalýza

Číslo 3 / 2005

Riziko úmrtí po léčbě dekompenzovaného srdečního selhání nesiritidem

Číslo 3 / 2005

Ledvinné funkce u vysoce rizikových pacientů s hypertenzí léčených inhibitory ACE, blokátory vápníkových kanálů nebo diuretiky

Číslo 3 / 2005

Hormonální léčba, podtřídy lipoproteinů a kalcifikace koronárních tepen

Číslo 3 / 2005

Perorálně aplikovaný erythromycin a riziko náhlého srdečního úmrtí

Číslo 2 / 2005

Eplerenon – další příspěvek k léčení chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

Číslo 2 / 2005

Monitorování krevního tlaku u pacientů s chronickým selháním ledvin nediabetické etiologie

Číslo 2 / 2005

Tenecteplasa

MUDr. Petr Janský

Číslo 2 / 2005

Užití statinů v sekundární prevenci koronárních onemocnění na úrovni primární péče

Číslo 2 / 2005

Bosentan

MUDr. Eugen Hinterbuchner

Číslo 2 / 2005

Statiny jako volně prodejné léky?

MUDr. Tomáš Doležal; prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Číslo 2 / 2005

Atorvastatin

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 2 / 2005

Imidapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 2 / 2005

Amiodaron nebo implantabilní kardioverter-defibrilátor u srdečního selhání

Číslo 2 / 2005

Přerušení léčby statiny u pacientů s infarktem myokardu bez elevace úseku ST

Číslo 2 / 2005

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2005

Betaxolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jan Strojil

Číslo 2 / 2005

Účinek antihypertenziv na kardiovaskulární příhody u pacientů s ICHS a normální hodnotou krevního tlaku – studie CAMELOT

Číslo 2 / 2005

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost metoprololu CR/XL u pacientů s diabetes mellitus a chronickým srdečním selháním

Číslo 2 / 2005

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u žen

Číslo 2 / 2005

V čem jsou nová doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze skutečně nová?

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Číslo 2 / 2005

Sekundární prevence ischemické choroby srdeční

MUDr. Lubor Goláň

Číslo 2 / 2005

Hypertenze a sympatický nervový systém: možnosti ovlivnění

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Číslo 2 / 2005

Farmakoterapie akutního koronárního syndromu

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC

Číslo 2 / 2005

Trimetazidin zlepšuje funkci levé komory a kvalitu života u starších pacientů s onemocněním koronárních tepen

Číslo 2 / 2005

Koncentrace C-reaktivního proteinu a klinické výsledky po terapii statiny

Číslo 2 / 2005

Podávání kardioselektivních β-blokátorů pacientům s bronchiální obstrukcí – kdy a jak

Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.; doc. MUDr. František Salajka,CSc.; MUDr. Irena Krčmová; MUDr. Vratislav Sedlák

Číslo 2 / 2005

Clopidogrel vs kyselina acetylsalicylová plus esomeprazol v prevenci opakovaného vředového krvácení

Číslo 2 / 2005

Blokátory angiotenzinových receptorů při chronickém srdečním selhání a vysoké riziko akutního infarktu myokardu – metaan

Číslo 2 / 2005

Klinické hodnocení nových léčiv na prahu 21. století

MUDr. Věra Strnadová, CSc.

Číslo 2 / 2005

Jaká by měla být cílová klidová srdeční frekvence u pacientů se srdečním selháním léčených β-blokátory?

Číslo 2 / 2005

Lékové interakce antihypertenziv s nesteroidními antirevmatiky

Mgr. Michaela Procházková, MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 2 / 2005

Intenzivní hypolipidemická terapie atorvastatinem u pacientů se stabilní ICHS - studie TNT

Číslo 2 / 2005

Hypotenze v důsledku lékové interakce lisinoprilu s tizanidinem

Číslo 2 / 2005

Ezetimib x ciclosporin

Číslo 2 / 2005

Kardiovaskulární bezpečnost koxibů

MUDr. Šárka Forejtová, MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky