Osteologie

 

Ročník 2019

Prevence zlomenin zoledronátem u seniorek

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2014

Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

MUDr. Robert Frei

Číslo 3 / 2014

Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Číslo 3 / 2014

Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Účinnost ASU v léčbě osteoartrózy kyčlí v kontextu studie ERADIAS

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Cílená léčba revmatoidní artritidy na základě dominujícího fenotypu

Číslo 3 / 2014

Denzita kortikalis u nemocných s psoriatickou artritidou a kardiovaskulární riziko

Číslo 3 / 2014

Osteonekróza čelisti – možná komplikace antiresorpční/antiremodelační léčby osteoporózy

MUDr. František Šenk

Číslo 3 / 2014

 

Ročník 2012

Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Číslo 6 / 2012

Stroncium ranelát v léčbě osteoporózy u mužů

MUDr. Petr Hrdý; MUDr. Pavel Novosad

Číslo 6 / 2012

Současný stav viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Číslo 6 / 2012

Editorial

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 1 / 2012

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost tapentadolu ER v léčbě chronické bolesti dolních zad a bolesti při osteoartróze kolena a kyčle

Supplementum 1 / 2012

Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Výsledky léčby intravenózním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie DIVA

Supplementum 1 / 2012

Výsledky léčby perorálním ibandronátem po pěti letech – prodloužení studie MOBILE

Supplementum 1 / 2012

Febuxostat – nové možnosti v léčbě dny

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Supplementum 1 / 2012

Inhibice RANKL při léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Supplementum 1 / 2012

Současná pozice stroncium ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění a perspektivy jeho dalšího uplatnění

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Supplementum 1 / 2012

Účinnost hylanu G-F 20 v jednorázové intraartikulární injekci v terapii pacientů se symptomatickou primární gonartrózou

Supplementum 1 / 2012

Účinnost hylanu G-F 20 v jednorázové intraartikulární injekci v terapii pacientů se symptomatickou primární gonartrózou

Supplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 

Ročník 2011

Symptomatická terapie osteoartrózy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 6 / 2011

Lasofoxifen v prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo 3 / 2011

Vitamin D: léčivo budoucnosti?

Číslo 3 / 2011

Účinky denosumabu na denzitu kostního minerálu a biochemické markery kostního obratu – výsledky šestileté klinické studie II. fáze

Číslo 3 / 2011

Výsledky léčby denosumabem u žen s postmenopauzální osteoporózou a vyšším rizikem fraktur – podskupinová analýza studie FREEDOM

Číslo 3 / 2011

Denosumab: rychlé utlumení a rychlá reverzibilita funkce osteoklastů a bezpečnost a účinnost u starých pacientů

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 3 / 2011

Denosumab: příznivý vliv nejen na kostní minerální denzitu

Číslo 3 / 2011

Bazedoxifen v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo 3 / 2011

Kyselina zoledronová vs. risedronát v prevenci a léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy – studie HORIZON

Číslo 3 / 2011

Význam sclerostinu v léčbě osteoporózy

Číslo 3 / 2011

Asperosaponin VI a diferenciace osteoblastů

Číslo 3 / 2011

Stimulace osteoblastů acerogeninem A 

Číslo 3 / 2011

Ibandronát – účinnost, která v čase neklesá

MUDr. Olga Růžičková

Číslo 3 / 2011

Ovlivnění kostní denzity medicarpinem

Číslo 3 / 2011

Duální vliv jilmových flavonoidů na aktivitu osteoblastů a osteoklastů

Číslo 3 / 2011

Dlouhodobá léčba bisfosfonáty a riziko subtrochanterických zlomenin femuru – závěry pracovní skupiny Evropské společnosti pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) a Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF)

Číslo 3 / 2011

Compliance a perzistence při perorální léčbě bisfosfonáty – věc volby?

Číslo 3 / 2011

Compliance a perzistence při perorální léčbě bisfosfonáty – věc volby?

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo 3 / 2011

Vliv xanthohumolu na diferenciaci osteoblastů

Číslo 3 / 2011

Vliv stroncium ranelátu na riziko obratlových a mimoobratlových zlomenin u pacientek s postmenopauzální osteoporózou a souvislost s výchozím rizikem dle algoritmu FRAX

Číslo 3 / 2011

Vliv stroncium ranelátu ve srovnání s alendronátem na novotvorbu kosti – nejrozsáhlejší přímá srovnávací studie s párovými biopsiemi

Číslo 3 / 2011

Vliv stroncium ranelátu ve srovnání s alendronátem na novotvorbu kosti – nejrozsáhlejší přímá srovnávací studie s párovými biopsiemi

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studiím

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Denosumab versus kyselina zoledronová u kostních metastáz

Číslo 3 / 2011

 

Ročník 2010

Tocilizumab

MUDr. Heřman Mann

Supplementum 1 / 2010

Stroncium ranelát ve vztahu k mineralizaci kosti u žen s osteoporózou

MUDr. Jiří Slíva

Supplementum 1 / 2010

Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Supplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Supplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost abataceptu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. Liliana Šedová

Supplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Osteoprotegerin a denosumab v patofyziologii a farmakoterapii postmenopauzální osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. 

Supplementum 1 / 2010

Léčba glukokortikoidy indukované osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Supplementum 1 / 2010

Současné přístupy k léčbě osteoporózy

MUDr. Jan Rosa

Supplementum 1 / 2010

Postavení parathormonu v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Supplementum 1 / 2010

Vitamin D a jeho aktivní metabolity v léčbě osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová; MUDr. Martin Žůrek; doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Supplementum 1 / 2010

ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy – nové poznatky o možném ovlivnění strukturální progrese

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 6 / 2010

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou certolizumab pegolem je provázena zlepšením fyzické funkce, zmírněním únavy a bolesti a zvýšením pracovní produktivity

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Pavelková

Denosumab v terapii postmenopauzální osteoporózy – lék s novým mechanismem účinku snižující riziko zlomenin a zlepšující kvalitu kosti

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Číslo 6 / 2010

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě pacientek s postmenopauzální osteoporózou – výsledky tříleté extenze studie HORIZON-PFT

Číslo 6 / 2010

Bisfosfonáty v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Číslo 6 / 2010

Výsledky léčby infliximabem u pacientů s refrakterní revmatoidní artritidou v sedmiletém sledování

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

HRT v kombinaci s klodronátem v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo 6 / 2010

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo 6 / 2010

Nákladová efektivita glukosamin sulfátu a paracetamolu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolena – studie GUIDE

Číslo 6 / 2010

Jak dlouho podávat léčbu zaměřenou na prevenci zlomenin?

Číslo 6 / 2010

Toremifen snižuje riziko zlomenin u karcinomu prostaty

Číslo 6 / 2010

 

Ročník 2009

Dlouhodobá léčba pacientek s postmenopauzální osteoporózou stroncium ranelátem: výsledky po osmileté léčbě

Číslo 6 / 2009

Kyselina zoledronová v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 6 / 2009

Rekombinantní parathormon (1-84)

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; MUDr. Jiří Slíva  

Číslo 6 / 2009

Denosumab v prevenci zlomenin u postmenopauzálních žen s osteoporózou – studie FREEDOM

Číslo 6 / 2009

Teriparatid v porovnání s alendronátem v léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy s ohledem na pohlaví a na menopauzální stav žen

Číslo 6 / 2009

Riziko zlomenin u žen užívajících 1x měsíčně ibandronát – studie VIBE

Číslo 3 / 2009

Riziko zlomenin u žen užívajících 1x měsíčně ibandronát – studie VIBE

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Hála

Dlouhodobý účinek chondroitin sulfátu u osteoartrózy kolena – studie STOPP

Číslo 3 / 2009

Dlouhodobý účinek chondroitin sulfátu u osteoartrózy kolena – studie STOPP

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studii STOPP

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Snížený výskyt osteonekrózy čelisti u pacientů léčených bisfosfonáty po uskutečnění preventivního stomatologického programu

Číslo 3 / 2009

Kyselina zoledronová a osteonekróza čelisti v praxi

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D

Číslo 3 / 2009

 

Ročník 2008

Rizika kalcineurinových blokátorů

Supplementum 3 / 2008

Abatacept – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Etoricoxib

MUDr. Dana Tegzová; MUDr. Šárka Forejtová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Symptomatické pomalu působící léky osteoartrózy

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Piascledine 300 – novinka ve skupině pomalu působících léků osteoartrózy

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Diacerein – nové studie potvrzují účinnost

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Andrea Pavelková

Supplementum 2 / 2008

Nákladová efektivita chondroitin sulfátu v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Supplementum 2 / 2008

Postavení aminobisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Supplementum 2 / 2008

Osteoanabolická léčba osteoporózy

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Fixní kombinace alendronát 70 mg + cholekalciferol 2 800 UI v týdenní dávce

MUDr. Tomáš Hála

Supplementum 2 / 2008

Místo ibandronátu mezi ostatními bisfosfonáty v terapii postmenopauzální osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Supplementum 2 / 2008

Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních fraktur u mladých postmenopauzálních žen s manifestovanou osteoporózou

Číslo 6 / 2008

Up-regulace F-spondinu u osteoartrózy

Číslo 6 / 2008

Bezpečnost celecoxibu u ankylozující spondylitidy

Číslo 6 / 2008

Rekombinantní humánní TNFR-Fc v léčbě ankylozující spondylitidy

Číslo 6 / 2008

Chondroprotektivní účinek inhibitorů cyklooxygenázy-2

Číslo 6 / 2008

Chondroitin sulfát v léčbě osteoartrózy

Číslo 6 / 2008

Modulace RANKL a exprese osteoprotegerinu při léčbě chorobu modifikujícími léky

Číslo 6 / 2008

Ovlivnění výskytu zlomenin krčku kosti stehenní léčbou ibandronátem

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Číslo 6 / 2008

Vitamin D, jeho význam a suplementace vitaminem D u pacientů s osteoporózou

MUDr. Jana Čepová, MBA

Číslo 6 / 2008

Hodnocení chondroitin sulfátu v potravinových doplňcích v České republice

Nicola Volpi, Francesca Maccari

Číslo 4 / 2008

Kyselina zoledronová 1x ročně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie HORIZON – PFT (Pivotal Fracture Trial)

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 1 / 2008

Fixní kombinace alendronát 70 mg + cholekalciferol 2 800 UI v týdenní dávce

MUDr. Tomáš Hála

Číslo 1 / 2008

Etoricoxib

MUDr. Dana Tegzová; MUDr. Šárka Forejtová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 1 / 2008

Místo ibandronátu mezi ostatními bisfosfonáty v terapii postmenopauzální osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Vliv stroncium ranelátu na kvalitu kostní tkáně

Číslo 6 / 2007

Ibandronát v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Číslo 6 / 2007

Kyselina zoledronová snižuje riziko klinických zlomenin a mortalitu po zlomeninách kyčle – studie HORIZON RFT (Recurrent Fracture Trial)

Číslo 6 / 2007

Kvantitativní zhodnocení gastrointestinálního a kardiovaskulárního rizika a přínosu z léčby celecoxibem a tradičními NSA

Číslo 6 / 2007

Denosumab u žen v postmenopauze

Číslo 6 / 2007

Srovnání dvou způsobů dávkování celecoxibu a diclofenaku v léčbě ankylozující spondylitidy

Číslo 6 / 2007

Antitrombotická prevence u ortopedických pacientů – současná situace

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Číslo 6 / 2007

Kyselina zoledronová – vliv na mortalitu po frakturách kyčle

Číslo 6 / 2007

Ibandronát 1x měsíčně vs alendronát 1x týdně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie MOTION

Číslo 5 / 2007

Souvislost mezi změnami kostní denzity a snížením rizika zlomenin u pacientek léčených stroncium ranelátem

Číslo 5 / 2007

Některé nové poznatky v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Číslo 5 / 2007

Krátkodobá HRT a kostní denzita

Číslo 5 / 2007

Snížení rizika bolestí zad při léčbě teriparatidem – metaanalýza

Číslo 5 / 2007

Teriparatid 20 µg denně v terapii osteoporózy

MUDr. Jan Rosa

Číslo 5 / 2007

Postavení bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 5 / 2007

Pagetova nemoc – základní klinické údaje a současné možnosti farmakoterapie

MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Číslo 5 / 2007

Osteoanabolická léčba osteoporózy

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Číslo 5 / 2007

Vliv ukončení či dalšího pokračování pětileté léčby alendronatem – studie FLEX

Číslo 1 / 2007

 

Ročník 2006

Celecoxib vs naproxen a diclofenac u pacientů s osteoartrózou: studie SUCCESS-1

Číslo 1 / 2006

Zoledronát v porovnání s placebem snižuje výskyt kostních komplikací u žen s metastázami do kostí při onemocnění karcinomem prsu

Číslo 2 / 2006

Podávání zoledronátu pacientům s kostními metastázami u NSCLC

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Číslo 2 / 2006

Současný pohled na terapii koxiby

MUDr. Šárka Forejtová

Číslo 3 / 2006

Výskyt kardiovaskulárních příhod ve studiích s celecoxibem – metaanalýza

Číslo 3 / 2006

Nimesulid ve formě gelu v léčbě muskuloskeletálních onemocnění

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 4 / 2006

Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních i dalších zlomenin u žen ve věku 80 let a starších

Číslo 5 / 2006

Vliv misoprostolu na kostní denzitu u postmenopauzálních žen s osteoporózou

Číslo 5 / 2006

Vliv alendronatu na kostní denzitu u dospělých pacientů s osteogenesis imperfecta

Číslo 5 / 2006

Vliv teriparatidu na kostní denzitu u postmenopauzálních žen léčených HRT

Číslo 5 / 2006

Podávání DHEA zlepšuje kostní denzitu u seniorů

Číslo 5 / 2006

Kostní denzita u mladých žen léčených depotním medroxyprogesteron acetátem

Číslo 5 / 2006

Osteoprotegerin a kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů

Číslo 6 / 2006

Denosumab u postmenopauzálních žen s nízkou kostní denzitou

Číslo 6 / 2006

Setrvání u léčby při podávání ibandronatu 1x měsíčně v kombinaci s podporou pacientů vs podávání alendronatu 1x týdně: studie PERSIST

Číslo 6 / 2006

Ibandronat i. v. u postmenopauzálních žen s osteoporózou – výsledky studie DIVA po jednoletém sledování

Číslo 6 / 2006

Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních zlomenin u žen s osteoporózou nezávisle na výchozích hodnotách rizikových faktorů

Číslo 6 / 2006

Účinnost a bezpečnost 30 mg etoricoxibu a 200 mg celecoxibu v léčbě osteoartrózy: dvě identické studie

Číslo 6 / 2006

Dlouhodobá kontrola kostního obratu u Pagetovy nemoci kyselinou zoledronovou a risedronatem

Číslo 6 / 2006

Současné postavení biologické terapie u ankylozující spondylitidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 6 / 2006

Symptomatická terapie osteoartrózy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Alendronat versus calcitriol v prevenci úbytku kostní hmoty po transplantaci srdce

Číslo 5 / 2005

Solifenacin

MUDr. Eugen Hinterbuchner; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 5 / 2005

Strontium ranelat v léčbě osteoporózy

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Číslo 5 / 2005

Nové perspektivy v léčbě osteoporózy

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.1; MUDr. Daniel Feřtek1,2; MUDr. Tomáš Hála1; prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.2

Číslo 5 / 2005

Jednoleté podávání parathormonu s následným jednoletým podáváním alendronatu u pacientů s osteoporózou

Číslo 5 / 2005

Každodenní a cyklická léčba parathormonem u žen léčených alendronatem

Číslo 5 / 2005

Porovnání účinnosti jednorázové infuze zoledronatu a každodenní aplikace risedronatu u Pagetovy nemoci

Číslo 5 / 2005

Alendronat 70 mg v terapii postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Jan Rosa; MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Číslo 5 / 2005

Algoritmus diagnostiky a léčby osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Číslo 5 / 2005

Evropská léková agentura (EMEA) dokončila přehodnocování koxibů

Číslo 4 / 2005

Risedronat v prevenci zlomeniny kyčle u pacientek ve vyšším věku po mozkové příhodě

Číslo 3 / 2005

Alendronátem indukovaná synovitis může imitovat syndrom karpálního tunelu

Číslo 2 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky