Psychiatrie

 

Ročník 2019

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Číslo 3 / 2019

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

Paracetamol přínosem u deliria?

Číslo 2 / 2019

Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Číslo 2 / 2019

Ambroxol v léčbě demence

Číslo 2 / 2019

 

Ročník 2018

Trazodon a jeho využití v léčbě depresivní poruchy

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Číslo 6 / 2018

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Číslo 6 / 2018

Účinnost agomelatinu v dávce 25–50 mg na funkční parametry u pacientů s velkou depresivní poruchou

Číslo 6 / 2018

Účinnost agomelatinu v dávce 25–50 mg na funkční parametry u pacientů s velkou depresivní poruchou

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Olanzapin versus haloperidol v léčbě akutních psychických poruch po amfetaminových stimulantech

Číslo 3 / 2018

Verubecestat u lehké až středně těžké demence Alzheimerova typu

Číslo 3 / 2018

Solanezumab u lehké formy Alzheimerovy demence

Číslo 3 / 2018

Oxytocin v léčbě schizofreniků

Číslo 3 / 2018

 

Ročník 2017

Lisdexamfetamin v léčbě poruch příjmu potravy

Číslo 6 / 2017

Antidepresiva ovlivňují remodelaci kostí

Číslo 6 / 2017

Tříměsíční intramuskulární injekce: nová forma paliperidon palmitátu

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Adherence k antidepresivní léčbě

Číslo 6 / 2017

Dlouhodobá účinnost aripiprazolu u akutní epizody schizofrenie

Číslo 6 / 2017

Příznivý vliv suvorexantu v prevenci deliria

Číslo 6 / 2017

Suplementace vitaminu D3 u dětí s autismem

Číslo 6 / 2017

Trazodon v léčbě deprese

Číslo 3 / 2017

Účinnost a bezpečnost agomelatinu v reálné klinické praxi – poolovaná analýza čtyř studií

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

 

Ročník 2016

Komorbidity jako výzvy v léčbě deprese

Číslo 6 / 2016

Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Číslo 3 / 2016

Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Číslo 3 / 2016

Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Číslo 3 / 2016

Komentář ke článku

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Číslo 3 / 2016

Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Paliperidon v léčbě schizoafektivní poruchy

Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

 

Ročník 2015

Antidepresiva a riziko idiopatické plicní hypertenze

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Vliv aripiprazolu na verbální paměť a fluenci u schizofreniků – subanalýza studie ESCAPE

Číslo 6 / 2012

Asenapin versus olanzapin v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Farmakogenetická souvislost s nežádoucími účinky antipsychotik

Číslo 6 / 2012

Význam risperidonu v léčbě akutně agitovaných schizofreniků

Číslo 6 / 2012

Ovlivnění kognitivních funkcí atypickými antipsychotiky

Číslo 6 / 2012

Význam převedení nemocných z léčby typickými antipsychotiky na risperidon

Číslo 6 / 2012

Trazodon v léčbě deprese

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Číslo 6 / 2012

Vilazodon: nové antidepresivum

Číslo 6 / 2012

Význam terapeutické záměny za aripiprazol v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Význam modifikace presynaptických transportérů v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2012

Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Iloperidon: nové nadějné antipsychotikum

Číslo 6 / 2012

Lurasidon: nové atypické antipsychotikum

Číslo 6 / 2012

Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Číslo 6 / 2012

Komentáře ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum – mechanismus účinku a klinické důsledky

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.;doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 3 / 2012

Pregabalin – nově dostupné anxiolytikum pro léčbu generalizované úzkostné poruchy

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Číslo 3 / 2012

Význam antagonistů α2-receptorů v léčbě schizofrenie

Číslo 3 / 2012

Optimalizace léčby inhibitory cholinesteráz u pacientů s Alzheimerovou chorobou

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Číslo 3 / 2012

 

Ročník 2011

Tiaprid v léčbě pooperačního deliria

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Číslo 6 / 2011

Paliperidon palmitát – dlouhodobě působící injekční antipsychotikum

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Číslo 6 / 2011

Olanzapin plus fluoxetin v léčbě bipolární poruchy

Číslo 6 / 2011

Monoterapie aripiprazolem u bipolární poruchy

Číslo 6 / 2011

Valproát či atypická antipsychotika a ovlivnění kostní denzity u žen s bipolární poruchou

Číslo 6 / 2011

Atypická antipsychotika: ovlivnění hospitalizace u bipolární poruchy

Číslo 6 / 2011

Agomelatin ve srovnání s escitalopramem v léčbě depresivní poruchy – randomizovaná dvojitě zaslepená dlouhodobá studie

Číslo 6 / 2011

Agomelatin ve srovnání s escitalopramem v léčbě depresivní poruchy – randomizovaná dvojitě zaslepená dlouhodobá studie

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

 

Ročník 2010

Vitaminy B snižují dlouhodobé riziko deprese po cévní mozkové příhodě – studie VITATOPS-DEP

Číslo 6 / 2010

Léčba deprese spojené s nespavostí trazodonem

MUDr. Věra Bartůňková

Číslo 6 / 2010

Léčba Alzheimerovy nemoci rivastigminem ve formě náplasti

Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Pramipexol s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Omega-3 mastné kyseliny a variabilita srdečního rytmu u depresivních kardiaků

Číslo 6 / 2010

Agomelatin – antidepresivum s novým mechanismem působení

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.; MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Modafinil zlepšuje pracovní paměť u osob závislých na metamfetaminu

Číslo 6 / 2010

Risperidon versus olanzapin v léčbě deliria

Číslo 6 / 2010

Modafinil v léčbě únavy u nemocných s HIV/AIDS

Číslo 6 / 2010

Léčba Alzheimerovy choroby a některých dalších demencí – doporučené postupy České psychiatrické společnosti JEP

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 

Číslo 6 / 2010

Celecoxib v léčbě časné schizofrenie

Číslo 6 / 2010

Farmakologické možnosti u hraniční poruchy osobnosti

Číslo 6 / 2010

Desvenlafaxin u menopauzálních žen s velkou depresí

Číslo 6 / 2010

Risperidon ve formě orodisperzních tablet v porovnání s intramuskulárním haloperidolem u akutní psychózy

Číslo 6 / 2010

Vliv léčby závislosti na tabáku na intrasynaptickou koncentraci dopaminu

Číslo 6 / 2010

 

Ročník 2009

Farmakoterapie závislosti na kouření

Číslo 6 / 2009

Ipratropium u hypersalivace indukované clozapinem

Číslo 6 / 2009

Ziprasidon vs clozapin u refrakterní schizofrenie – studie MOZART

Číslo 6 / 2009

Quetiapin v léčbě depresivních symptomů u schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Interakce mezi paroxetinem a paliperidonem

Číslo 6 / 2009

Úprava dávky olanzapinu u ambulantně léčených schizofreniků

Číslo 6 / 2009

Antikardiolipinové protilátky u pacientů užívajících antipsychotika

Číslo 6 / 2009

donepezil

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 

Číslo 6 / 2009

Vliv quetiapinu na kognitivní funkce u schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Haloperidol plus promethazin u psychózy provázené agresivitou

Číslo 6 / 2009

Atypická antipsychotika u akutní schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Bezpečnost, snášenlivost a odpověď na léčbu paliperidonem ER ve flexibilním dávkování u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Perospiron a risperidon v léčbě schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Paliperidon ER u schizofreniků s převládající negativní symptomatikou

Číslo 6 / 2009

Elektrokonvulze v kombinaci s antipsychotiky u rezistentní schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Lurasidon v léčbě akutní schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Dlouhodobě účinkující injekční risperidon po akutní epizodě schizofrenie: studie SPHERE

Číslo 6 / 2009

Dlouhodobě působící injekční risperidon vs perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie: studie e-STAR

Číslo 6 / 2009

Léčba injekčně podávaným risperidonem s dlouhodobým účinkem – novinky ze studií

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Číslo 6 / 2009

Pramipexol zmírňuje depresivní symptomy u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo 6 / 2009

Vliv melperonu na plazmatickou koncentraci prolaktinu

Číslo 6 / 2009

Účinnost a bezpečnost ziprasidonu u schizofreniků dosud léčených jinými antipsychotiky

Číslo 6 / 2009

Vliv risperidonu na rozpoznání emocí u schizofrenie

Číslo 6 / 2009

Galantamin u těžké Alzheimerovy choroby – studie SERAD

Číslo 3 / 2009

 

Ročník 2008

Rivastigmin ve formě náplasti

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 6 / 2008

Quetiapin s prodlouženým uvolňováním – nová léková forma atypického antipsychotika

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.; MUDr. Sylva Racková

Číslo 6 / 2008

Vliv dlouhodobé léčby stroncium ranelátem na výskyt periferních a vertebrálních fraktur u žen s postmenopauzální osteoporózou

Číslo 6 / 2008

Účinnost léčby leflunomidem a methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou hodnocená rtg radiogrammetrií a počítačovou analýzou prostoru kloubní štěrbiny

Číslo 6 / 2008

Naltrexon v léčbě závislosti na amphetaminu

Číslo 6 / 2008

Atypická antipsychotika u dětských pacientů

Číslo 6 / 2008

Aripiprazol v léčbě ADHD

Číslo 6 / 2008

Paliperidon

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Číslo 6 / 2008

Deprese a ischemická choroba srdeční: doporučení American Heart Association

Číslo 6 / 2008

Léčba deprese u starších nemocných – studie PROSPECT

Číslo 3 / 2008

Současné postupy v prevenci a léčbě závislosti na tabáku

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Lze od novějších antidepresiv očekávat vyšší účinnost?

Číslo 6 / 2007

Aripiprazol v léčbě schizofrenie – studie STAR

Číslo 6 / 2007

Aktuální pohled na léčbu Alzheimerovy nemoci

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 6 / 2007

Donepezil zlepšuje kognitivní funkce u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Číslo 6 / 2007

Bezpečnost olanzapinu u akutně agitovaných pacientů

Číslo 6 / 2007

Léčba amisulpridem či olanzapinem u schizofreniků

Číslo 6 / 2007

Vliv olanzapinu a quetiapinu na kognitivní funkce a kvalitu života u schizofreniků

Číslo 6 / 2007

Receptorová afinita aripiprazolu – PET analýza

Číslo 6 / 2007

Venlafaxin vs SSRI v léčbě deprese – studie COMPARE

Číslo 6 / 2007

Atypická antipsychotika vs haloperidol u psychotické agitace

Číslo 6 / 2007

Vareniclin: nová šance v léčbě tabákové závislosti?

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Číslo 1 / 2007

Vareniclin

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Číslo 1 / 2007

 

Ročník 2006

NICE vydal předběžné stanovisko k farmakoterapii Alzheimerovy nemoci

Číslo 1 / 2006

Nefazodon v léčbě kokainové závislosti se současnými depresivními symptomy

Číslo 3 / 2006

Duloxetin v léčbě těžké deprese u žen ve věku 40 až 55 let

Číslo 3 / 2006

Vliv paroxetinu na únavu a depresi u pacientek podstupujících chemoterapii pro karcinom prsu

Číslo 3 / 2006

Doporučení Italské psychogeriatrické asociace pro léčbu Alzheimerovy choroby

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 3 / 2006

Mirtazapin u obsesivně-kompulzivní poruchy

Číslo 3 / 2006

Bupropion XL v léčbě hyperaktivity spojené s deficitem pozornosti

Číslo 3 / 2006

Ziprasidon v léčbě akutní bipolární poruchy

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Terapie závratí


Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Číslo 3 / 2006

Pravděpodobnost remise depresivní poruchy jako výsledek léčby bupropionem nebo SSRI, metaanalýza sedmi randomizovaných kontrolovaných studií

Číslo 3 / 2006

Neurokognitivní účinky olanzapinu či nízkých dávek haloperidolu při dlouhodobém podávání u pacientů s první psychotickou epizodou

Číslo 3 / 2006

Parciální agonismus jako nový trend ve farmakoterapii schizofrenie – armakologické a klinické aspekty

MUDr. Martin Anders, Ph.D.;MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2006

Léčba postmenopauzálních návalů horka venlafaxinem: randomizovaná, kontrolovaná studie

Číslo 3 / 2006

Monoterapie quetiapinem v léčbě deprese u bipolární poruchy – studie BOLDER

Číslo 3 / 2006

Neurokognitivní účinky olanzapinu, risperidonu a haloperidolu u schizofreniků – jednoroční studie

Číslo 3 / 2006

Porovnání účinnosti mirtazapinu a fluoxetinu u pacientů s těžkou depresí

Číslo 3 / 2006

Risperidon v léčbě psychotické posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů

Číslo 3 / 2006

Přidání olanzapinu k fluoxetinu u refrakterní generalizované úzkostné poruchy: placebem kontrolovaná studie

Číslo 3 / 2006

Podávání mirtazapinu pacientům s chronickou bolestí a depresí

Číslo 3 / 2006

Zolpidem s modifikovaným uvolňováním

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Číslo 6 / 2006

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

MUDr. Ján Praško, CSc.;MUDr. Hana Prašková

Číslo 6 / 2006

Lamotrigin vs citalopram u bipolární depresivní poruchy

Číslo 6 / 2006

Neuroprotektivní účinky statinů u Alzheimerovy demence

MUDr. Ľubica Cibičková

Číslo 6 / 2006

Memantin v léčbě Alzheimerovy nemoci

Číslo 6 / 2006

Risperidon – injekční forma s prodlouženým účinkem

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.,MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2006

Vliv rivastigminu na kognitivní funkce u léčených schizofreniků

Číslo 6 / 2006

Valproát u konfuzionální migrény

Číslo 6 / 2006

Valproát či olanzapin jako „add-on“ léčba k lithiu u manických pacientů

Číslo 6 / 2006

Účinnost antipsychotik u pacientů s chronickou schizofrenií: 1. fáze studie CATIE

Číslo 6 / 2006

Účinnost léčby olanzapinem, quetiapinem, risperidonem a ziprasidonem u pacientů s chronickou schizofrenií po ukončení léčby jiným atypickým antipsychotikem: 2. fáze studie CATIE

Číslo 6 / 2006

Srovnání účinnosti clozapinu s olanzapinem, quetiapinem a risperidonem u chronických schizofreniků, kteří neodpovídali na předchozí léčbu atypickými antipsychotiky: 2. fáze studie CATIE

Číslo 6 / 2006

Srovnání olanzapinu a novějších antidepresiv v léčbě rezistentních depresí

Číslo 6 / 2006

Novější antipsychotika vs haloperidol u akutní schizofrenie

Číslo 6 / 2006

Reboxetin vs venlafaxin XR u pacientů s depresivní poruchou a depresí s anxiózními projevy

Číslo 6 / 2006

Aripiprazol u agitovaných schizofreniků

Číslo 6 / 2006

Duloxetin v léčbě depresivní poruchy

Číslo 6 / 2006

Amisulprid v léčbě behaviorálních poruch u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Číslo 6 / 2006

Mirtazapin u depresivních pacientů závislých na alkoholu

Číslo 6 / 2006

Sertralin u dětí a adolescentů s depresivní poruchou

Číslo 6 / 2006

Podávání valproátu po status epilepticus

Číslo 6 / 2006

Quetiapin v léčbě psychotické agitovanosti

Číslo 6 / 2006

Současné postavení milnacipranu mezi antidepresivy

MUDr. Martin Anders, Ph.D.;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2006

Spokojenost pacientů s převedením na léčbu levodopou/carbidopou/entacaponem v jedné tabletě: studie Simcom

Číslo 6 / 2006

 

Ročník 2005

Účinnost a bezpečnost aripiprazolu v nižších terapeutických dávkách

Číslo 6 / 2005

Galantamin – nová léková forma

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 6 / 2005

Atomoxetin – selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu v léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1; Mgr. Michaela Procházková2

Číslo 6 / 2005

Analýza dlouhodobé účinnosti risperidonu LAI (long acting injection)

Číslo 6 / 2005

Risperidon ke zvládání základních příznaků autismu

Číslo 6 / 2005

Remise u schizofrenie: výsledky jednoleté léčby injekčním risperidonem

Číslo 6 / 2005

Venlafaxin XR oproti fluoxetinu, paroxetinu či placebu vykazuje vysokou míru udržitelné remise

Číslo 6 / 2005

Quetiapin v léčbě bipolární poruchy I. nebo II. typu – randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem

Číslo 6 / 2005

Ziprasidon snižuje u zdravých jedinců vylučování kortisolu

Číslo 6 / 2005

Olanzapin vs lithium v udržovací léčbě bipolární poruchy: 12měsíční randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie

Číslo 6 / 2005

Monoterapie quetiapinem u mánie spojené s bipolární poruchou: analýza dvou mezinárodních, dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií

Číslo 6 / 2005

Ziprasidon

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1; MUDr. Tomáš Doležal2

Číslo 6 / 2005

Zlepšování klinických parametrů po léčbě risperidonem LAI u psychotických pacientů převedených z léčby olanzapinem

Číslo 6 / 2005

Quetiapin

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1; MUDr. Martin Votava, Ph.D.2

Číslo 6 / 2005

Ziprasidon u akutní bipolární mánie: 21denní randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie

Číslo 6 / 2005

In vivo účinek aripiprazolu na dopaminergní a serotoninergní procesy v kortexu a ve striatu

Číslo 6 / 2005

Účinnost nízké a vysoké dávky venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním u pacientů s generalizovanou sociálně úzkostnou poruchou

Číslo 6 / 2005

Léčba farmakorezistentní deprese

MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.; MUDr. Martin Bareš; MUDr. Milan Kopeček

Číslo 6 / 2005

Kardiovaskulární profil duloxetinu

Číslo 6 / 2005

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost duloxetinu v dávce 60 mg denně u těžké deprese

Číslo 6 / 2005

Použití novějších antidepresiv v klinické praxi

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Číslo 6 / 2005

Porovnání incidencí cerebrovaskulárních příhod a tranzitorní ischemické ataky u pacientů léčených risperidonem, quetiapinem a olanzapinem v běžné praxi

Číslo 6 / 2005

Efektivita antipsychotik u chronických schizofreniků (studie CATIE)

Číslo 6 / 2005

Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby: současný stav a vyhlídky do blízké budoucnosti

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Číslo 6 / 2005

Riziko úmrtí u seniorů léčených typickými vs atypickými antipsychotiky

Číslo 6 / 2005

Metabolické účinky psychofarmak

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Číslo 6 / 2005

Léčba autismu risperidonem

Číslo 6 / 2005

Olanzapin vs ziprasidon: výsledky 28týdenní dvojitě zaslepené studie se schizofreniky

Číslo 6 / 2005

Prevence a léčba postiktových depresí mirtazapinem u pacientů po cévní mozkové příhodě

Číslo 6 / 2005

Remise u pacientů s bipolární manickou poruchou: výsledky z placebem kontrolované studie s risperidonem

Číslo 6 / 2005

Užití ziprasidonu u parkinsoniků s probíhající psychózou

Číslo 6 / 2005

Retrospektivní studie bezpečnosti intramuskulárně podávaného ziprasidonu u agitovaných seniorů

Číslo 6 / 2005

SSRI v léčbě generalizované úzkostné poruchy – dvojitě zaslepená prospektivní studie s paroxetinem a sertralinem

Číslo 6 / 2005

Účinnost a bezpečnost bukálního podání midazolamu vs rektální aplikace diazepamu při akutním podání u dětí s křečovými stavy

Číslo 4 / 2005

Nicergolin

MUDr. Roman Jirák; MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 4 / 2005

Kombinace olanzapinu a fluoxetinu v porovnání s lamotriginem v léčbě bipolární depresivní poruchy

Číslo 4 / 2005

Nástup antipsychotických účinků během prvního dne léčby

Číslo 3 / 2005

Naltrexon v léčbě alkoholové a jiných závislostí

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Účinnost D-cycloserinu v kombinaci s antipsychotiky u schizofreniků

Číslo 3 / 2005

Nepřiměřená léčba seniorů v domácí péči v Evropě

Číslo 3 / 2005

Akutní vliv marihuany na riskantní chování

Číslo 3 / 2005

Rozdílný vliv typických a atypických antipsychotik na šedou hmotu mozkovou u první epizody psychózy: studie AESOP

Číslo 3 / 2005

Účinek opakovaného podávání gaboxadolu na kvalitu nočního spánku a výkonnost během následujícího dne u starších pacientů

Číslo 3 / 2005

Zlepšení kognitivních funkcí u schizofreniků nevyžaduje serotonergní systém: randomizovaná studie olanzapinu a amisulpridu

Číslo 3 / 2005

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s modafinilem u kokainové závislosti

Číslo 3 / 2005

Neurotrofní účinky antidepresiv

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Číslo 3 / 2005

Risperidon a haloperidol u první epizody psychózy

Číslo 3 / 2005

Sibutramin v léčbě přírůstku hmotnosti navozeného olanzapinem

Číslo 3 / 2005

Methadon versus buprenorphin s kontingenčně vedenou léčbou u pacientů závislých na kokainu a opioidech

Číslo 3 / 2005

Srovnání účinnosti rivastigminu, donepezilu a galantaminu u Alzheimerovy nemoci

Číslo 3 / 2005

Aripiprazol

Prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Escitalopram

MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Číslo 3 / 2005

Quetiapin a rivastigmin u Alzheimerovy nemoci

Číslo 3 / 2005

Raloxifen v prevenci demence a kognitivních poruch u starších žen: studie MORE

Číslo 3 / 2005

Anxiolytika v léčbě úzkostných poruch

MUDr. Ján Praško

Číslo 3 / 2005

Antidepresiva ze skupiny SSRI u dětí a riziko sebevraždy – současná situace

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2005

Konvenční a atypická antipsychotika a riziko hospitalizace z důvodu komorových arytmií či srdeční zástavy

Číslo 3 / 2005

Akutní léčba středně závažné až silné deprese extraktem z třezalky WS 5570: randomizovaná, dvojitě zaslepená srovnávací studie s paroxetinem

Číslo 3 / 2005

Účinnost a bezpečnost převedení pacientů léčených různými antipsychotiky na risperidon v injekcích s dlouhodobým účinkem: studie StoRMi – Switch to Risperidone Microspheres study

Číslo 3 / 2005

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky