Revmatologie

2020

Upadacitinib v porovnání s adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou aktualizované výsledky studie SELECT-COMPARE

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Nintedanib v léčbě intersticiálního plicního onemocnění asociovaného se systémovou sklerodermií studie SENSCIS

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Inhibitory Janusových kináz v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 3 / 2020

Aktualizovaná doporučení EULAR pro léčbu revmatoidní artritidy pomocí syntetických a biologických chorobu modifikujících léků

Číslo 3 / 2020

Účinnost tofacitinibu, baricitinibu, upadacitinibu a filgotinibu u pacientů s revmatoidní artritidou refrakterní vůči biologickým DMARD

Číslo 3 / 2020

Vysazení metotrexátu u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří na léčbě tofacitinibem 11 mg jedenkrát denně v kombinaci s metotrexátem dosáhli nízké aktivity onemocnění studie ORAL Shift

Číslo 3 / 2020

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Souvislost mezi objektivní odpovědí a výsledky udávanými pacienty u non-radiografické axiální spondyloartritidy post hoc analýza studie EMBARK

Číslo 3 / 2020

Vaskulitida asociovaná s ANCA a význam výměny plazmy a léčby glukokortikoidy

Číslo 1 / 2020

2019

Golimumab u pacientů po předchozí biologické léčbě (switch)

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. *;MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **

Číslo 6 / 2019

Strategie léčby revmatoidní artritidy

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – přehled současných znalostí a výběr pacientů

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Setrvání na léčbě tofacitinibem u pacientů s revmatoidní artritidou v dlouhodobých extenzích studií – data za 9,5 roku

Číslo 6 / 2019

Setrvání na léčbě tofacitinibem vs. inhibitorem TNF vs. biologikem s jiným mechanismem účinku u pacientů s revmatoidní artritidou – observační data z registru Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Disease

Číslo 6 / 2019

Tofacitinib a setrvání na léčbě

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2019

Výsledky těhotenství u pacientek s juvenilní idiopatickou artritidou léčených DMARD – údaje z německého registru JuMBO

Číslo 6 / 2019

Účinnost a bezpečnost etanerceptu u pacientů s různými formami juvenilní idiopatické artritidy – výsledky po šesti letech sledování

Číslo 6 / 2019

Dlouhodobé setrvání na léčbě inhibitory TNF-α u pacientů s revmatoidní artritidou – systematický přehled a metaanalýza

Číslo 6 / 2019

Precizní medicína – další krok v onkologii

Číslo 6 / 2019

Cílená léčba inhibitory PARP – rozšířené možnosti využití v klinické praxi

Číslo 6 / 2019

Monoklonální protilátky proti interleukinu-23 v léčbě psoriázy

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. *; Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D. *; PharmDr. Martina Vetchá **; MUDr. Eva Dokoupilová *,***

Číslo 6 / 2019

Editorial

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2019

Multioborový pohled na pacienta s revmatickým onemocněním

Číslo 3 / 2019

Sekukinumab v léčbě palmoplantární psoriázy indukované inhibitory TNF u pacientů s ankylozující spondylitidou

MUDr. Marian Tošovský

Číslo 3 / 2019

Aktuální přístupy k léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Číslo 3 / 2019

Nové indikace léčby anakinrou

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Číslo 3 / 2019

Účinnost a bezpečnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2019

Novinky v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 3 / 2019

Adherence k léčbě subkutánně podávanými inhibitory TNF a hodnocení dávkového intervalu u pacientů se zánětlivou artritidou: analýza kanadské databáze

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Dlouhodobé setrvání na léčbě anakinrou u Stillovy nemoci dospělých a prediktivní faktory léčebné odpovědi

Číslo 3 / 2019

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.

Riziko žilního tromboembolismu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tofacitinibem vs. inhibitory TNF-α

Číslo 3 / 2019

Dlouhodobá bezpečnost léčby revmatoidní artritidy tofacitinibem (9,5 roku) – souhrnná analýza studií zahrnutých do klinického programu vývoje

Číslo 3 / 2019

Vliv etanerceptu na strukturální změny na sakroiliakálních kloubech na MR u pacientů s non-radiografickou axiální spondyloartritidou – analýza studie EMBARK

Číslo 3 / 2019

Adalimumab a infliximab – porovnání originálních a biosimilárních léků pomocí vícerozměrné analýzy dat

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. *; Mgr. Sylvie Pavloková *; PharmDr. Martina Vetchá **; MUDr. Eva Dokoupilová *,***

Číslo 3 / 2019

Ibuprofen, nebo jeho kombinace s paracetamolem při artroplastice kyčelního kloubu?

Číslo 2 / 2019

Nová léková forma adalimumabu 40 mg/0,4 ml – klinické zkušenosti z České republiky

Ing. Barbora Filková; MUDr. Katrin Wolfová; Mgr. Jan Tužil; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2019

2018

Vybrané problémy v revmatologii

Číslo 6 / 2018

Ixekizumab v léčbě psoriatické artritidy

Číslo 6 / 2018

Ustekinumab v léčbě systémového lupus erythematodes

Číslo 6 / 2018

Současné možnosti léčby spondyloartritid

MUDr. Monika Gregová, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Tocilizumab v léčbě pacientů s obrovskobuněčnou arteriitidou – studie GiACTA

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Kyselina acetylsalicylová a riziko kardiovaskulárních onemocnění: studie ARRIVE

Číslo 6 / 2018

Porovnání biologické léčby necílené na TNF a druhé anti-TNF terapie u pacientů s revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí na první anti-TNF léčbu – studie ROC

Číslo 6 / 2018

Česnek jako pomocník v léčbě artrózy kolen?

Číslo 6 / 2018

Sarilumab u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na metotrexát – výsledky po dvou letech sledování

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost baricitinibu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na csDMARD nebo bDMARD – metaanalýza randomizovaných studií

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Imunogenita anti-TNF-α léků a její souvislost se sekundárním selháním této terapie – studie REASON

Číslo 6 / 2018

Biosimilární přípravky etanerceptu – bioekvivalence a zaměnitelnost s originálním etanerceptem

Číslo 6 / 2018

Tofacitinib u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou léčebnou odpovědí na DMARD – souhrnný přehled studií III. fáze

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy – devítiletá data o bezpečnosti a účinnosti

Číslo 6 / 2018

Srovnání účinnosti tocilizumabu v monoterapii oproti anti-TNF + csDMARD v klinické praxi

Číslo 3 / 2018

Setrvání na léčbě golimumabem v reálné klinické praxi – výsledky analýz z databáze registru LORHEN

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Výsledky přímé srovnávací studie sarilumab vs. adalimumab v monoterapii při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Identifikace prediktorů progrese strukturálního poškození sakroiliakálních kloubů u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou léčených dlouhodobě anti-TNF terapií – studie ESTHER

Číslo 3 / 2018

Účinnost bDMARD v reálné praxi u pacientů s revmatoidní artritidou po ukončení léčby etanerceptem

Číslo 3 / 2018

Možnosti monoterapie tofacitinibem v klinické praxi

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Kateřina Zegzulková

Číslo 3 / 2018

Dlouhodobý vliv baricitinibu na radiografickou progresi kloubního poškození u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEYOND

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

inDosažení setrvalé odpovědi na léčbu sekukinumabem u pacientů s ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Switch mezi etanerceptem a jeho biosimilární verzí u revmatických onemocnění – data z reálné klinické praxe

Číslo 3 / 2018

Baricitinib: novinka v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 2 / 2018

Terapeutická účinnost tofacitinibu určena předchozí léčbou metotrexátem?

Číslo 2 / 2018

2017

Baricitinib v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.*; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.**

Číslo 6 / 2017

tofacitinib

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Tocilizumab v léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2017

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Vliv léčby etanerceptem, adalimumabem nebo metotrexátem na výskyt uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo 6 / 2017

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo 6 / 2017

Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF-α léčbě – výsledky analýzy švédských registrů

Číslo 6 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Kristýna Bubová

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientů s revmatoidní artritidou – studie EXXELERATE

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

apremilasÚčinnost a bezpečnost apremilastu v terapii pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie ESTEEM 2

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Vliv glukosamin sulfátu na spotřebu úlevové léčby u pacientů s osteoartrózou kolene – výsledky studie PEGASus

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

Jaké jsou nenaplněné potřeby v léčbě revmatoidní artritidy?

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

Tabalumab a lupus erythematodes

Číslo 3 / 2017

Účinnost a bezpečnost tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou po selhání konvenčních syntetických či biologických chorobu modifikujících léků

Číslo 3 / 2017

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2017

Riziko infekcí při léčbě revmatoidní artritidy různými inhibitory TNF-α – metaanalýza

Číslo 3 / 2017

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr Monika Gregová

Číslo 3 / 2017

Inhibice proteinkinázy G u chronické zánětlivé a osteoartrotické bolesti

Číslo 3 / 2017

Vliv ω-3 mastných kyselin na kardiovaskulární systém u nemocných s psoriatickou artritidou

Číslo 3 / 2017

Nová doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2017

SKA cytokiny versus DMARD u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2017

Inhibice IL-17 – nový směr biologické léčby spondyloartritid

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 3 / 2017

Sarilumab v kombinaci s metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – bezpečnost, účinnost a výsledky udávané pacienty ve studii MOBILITY

Číslo 3 / 2017

Pacienti se spondyloartritidou se mohou ubírat jinou cestou

Číslo 1 / 2017

Léčba axiální spondyloartritidy v reálné klinické praxi ambulantních revmatologů – neintervenční sledování

Mgr. Lada Lžičařová; Mgr. Jitka Jirčíková; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

2016

Udržení remise a setrvání na monoterapii po 66 měsících u pacientů s psoriatickou artritidou léčených etanerceptem

Číslo 6 / 2016

Účinnost anti-TNF-α léčby u pacientů s mimokloubní manifestací ankylozující spondylitidy – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Zlepšení klinických, funkčních a pracovních výsledků léčby u pacientů se spondyloartritidou léčených adalimumabem v podmínkách běžné klinické praxe ve střední a východní Evropě

Číslo 6 / 2016

Vliv přítomnosti ACPA a revmatoidního faktoru na výsledky léčby abataceptem – údaje z registru Corrona RA

Číslo 6 / 2016

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s radiografickou a non-radiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Časná klinická odpověď predikuje dlouhodobé výsledky léčby certolizumab pegolem u pacientů s axiální spondyloartritidou nebo psoriatickou artritidou

Číslo 6 / 2016

Vliv denosumabu na denzitu kostního minerálu a markery kostního obratu u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou

Číslo 6 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Vliv změny anti-TNF-α přípravku z nemedicínských příčin na výsledky léčby

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Úspěšná léčba etanerceptem u pacientky s revmatoidní artritidou na biologické léčbě přerušené pro plánovanou graviditu

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 3 / 2016

Secukinumab v léčbě ankylozující spondylitidy

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Postoj pacientů k léčbě a adherence k chronické biologické léčbě anti-TNF léky

Mgr. Lada Lžičařová; Ing. Helena Doležalová; Mgr. Jitka Jirčíková; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 3 / 2016

Konzistence kvalitativních vlastností glykosylované monoklonální protilátky adalimumabu

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Analýza výsledků léčby po nemedicínské substituci inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru

Číslo 3 / 2016

Klinické výsledky spojené se substitucí nebo vysazením inhibitorů TNF z nemedicínských důvodů

Číslo 3 / 2016

Dvanáctileté setrvání na terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru v 1. linii léčby revmatoidní artritidy – údaje z běžné praxe z lokálního registru

Číslo 3 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.

Biologická léčba systémového lupus erythematodes – terapie ovlivňující B-lymfocyty

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.*; MUDr. Jan Vachek**

Číslo 3 / 2016

Biologická léčba v dětské revmatologii

Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Číslo 3 / 2016

Nesteroidní antirevmatika a riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s osteoartritidou: analýza studie případů a kontrol

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Náklady a přínosy léčby osteoartrózy lokálními nesteroidními antirevmatiky – farmakoekonomická analýza

Ing. Klára Kruntorádová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

2014

Vliv adalimumabu na pracovní nestabilitu u nemocných s revmatoidní artritidou

Číslo 4 / 2014

Tabalumab v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 4 / 2014

Dekáda vývoje farmakoterapie v revmatologii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2014

Ustekinumab – novinka v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Liliana Šedová

Číslo 3 / 2014

Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

MUDr. Robert Frei

Číslo 3 / 2014

Význam T-lymfocytů u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Tocilizumab v dětské revmatologii

Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Číslo 3 / 2014

Farmakoterapie osteoartrózy

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.;MUDr. Martina Skácelová; MUDr. Jiří Vymětal

Číslo 3 / 2014

Strategie dlouhodobé léčby etanerceptem u pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 3 / 2014

Dlouhodobá léčba psoriatické artritidy infliximabem

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 3 / 2014

Pětiletá bezpečnost golimumabu: analýza sdružených údajů z dlouhodobých prodloužení klinických studií u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Cadherin-11: užitečný marker u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Nákladově efektivní intenzivní fyzioterapie u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Účinnost ASU v léčbě osteoartrózy kyčlí v kontextu studie ERADIAS

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Markery aktivity u revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2014

Účinek certolizumab pegolu u pacientů s psoriatickou artritidou: výsledky studie RAPID-PsA

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Cílená léčba revmatoidní artritidy na základě dominujícího fenotypu

Číslo 3 / 2014

Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Denzita kortikalis u nemocných s psoriatickou artritidou a kardiovaskulární riziko

Číslo 3 / 2014

Dvojí forma aplikace abataceptu jako biologické léčby u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Diagnóza a léčba psoriatické artritidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Účinnost a bezpečnost léčby certolizumabem – pětiletá data

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Cirkulující chemokiny u psoriázy

Číslo 3 / 2014

Dlouhodobé setrvávání na léčbě inhibitory TNF u pacientů s revmatoidní artritidou: systematický přehled údajů z evropských národních lékových registrů

Číslo 3 / 2014

Nová kritéria hodnocení psoriatické artritidy

Číslo 3 / 2014

Odpovědi podle ASAS 40 a ASDAS jsou spojeny se zlepšením fyzické funkce, kvality života související se zdravím a produktivity práce u pacientů s neradiografickou axiální spondyloartritidou

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí se středně těžkou až těžkou aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou nebo juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním průběhem

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

2013

Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled

Číslo 4 / 2013

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Některé názory na dlouhodobé podávání bisfosfonátů

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Číslo 1 / 2013

2012

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2012

Certolizumab v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Libor Novosad; MUDr. Eva Šimíčková Novosadová

Číslo 6 / 2012

Pacientka s revmatoidní artritidou s minimálním poškozením kloubů

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Zezulová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Tofacitinib nebo adalimumab vs. placebo v léčbě revmatoidní artritidy – studie ORAL Standard

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Číslo 6 / 2012

Unikátnost molekuly golimumabu

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 6 / 2012

Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Martina Skácelová

Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii s aplikací tocilizumabu u revmatoidní artritidy (Studie ACT-Sure)

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy

Číslo 6 / 2012

Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Číslo 6 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Inhibitory Janusových kináz v léčbě psoriázy

Číslo 6 / 2012

Editorial

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Suplementum 1 / 2012

Syndrom CINCA – nejzávažnější onemocnění ze skupiny kryopyrinopatií

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Suplementum 1 / 2012

Kazuistika dospělé pacientky se Stillovou chorobou léčené anakinrou

MUDr. Kateřina Jarošová

Suplementum 1 / 2012

Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Suplementum 1 / 2012

Současný stav a novinky v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Suplementum 1 / 2012

Ovlivnění aktivity onemocnění při monoterapii tocilizumabem vs. adalimumabem – studie ADACTA

Suplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Od klinických studií ke každodenní praxi

MUDr. Tomáš Hála

Suplementum 1 / 2012

Ovlivnění rentgenové progrese revmatoidní artritidy adalimumabem – integrovaná analýza studií PREMIER a DE019

Suplementum 1 / 2012

Belimumab v terapii systémového lupus erythematodes

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Suplementum 1 / 2012

Bosentan v léčbě systémové sklerodermie

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc. *;MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. **

Suplementum 1 / 2012

Terapie abataceptem po selhání chorobu modifikující léčby revmatoidní artritidy

MUDr. Liliana Šedová

Suplementum 1 / 2012

Doporučení pro biologickou léčbu revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Suplementum 1 / 2012

Farmakoterapie bolesti v revmatologii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Suplementum 1 / 2012

Dlouhodobé výsledky léčby ankylozující spondylitidy infliximabem a ovlivnění radiografické progrese

Suplementum 1 / 2012

Komentář ke studiím

MUDr. David Suchý

Dlouhodobá remise u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem

Suplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Léčba golimumabem zlepšuje skóre ASDAS-CRP a vede k dosažení remise, což zvyšuje kvalitu života pacientů s ankylozující spondylitidou

Suplementum 1 / 2012

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Zvýšení účinnosti léčby methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou

Suplementum 1 / 2012

2011

Kazuistika pacienta s ankylozující spondylitidou léčeného golimumabem

MUDr. David Suchý

Číslo 6 / 2011

Anakinra

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.*; doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.**; MUDr. Martina Skácelová***

Číslo 6 / 2011

Účinnost infliximabu v terapii revmatoidní artritidy v klinické praxi v České republice

MUDr. Simona Skácelová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.*

Číslo 6 / 2011

Lokální nesteroidní antirevmatika – přehled účinnosti a bezpečnosti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2011

Nákladová efektivita golimumabu v léčbě aktivní psoriatické artritidy

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Rychlé zmírnění známek a příznaků revmatoidní artritidy po léčbě certolizumab pegolem je prediktivní z hlediska dlouhodobých výsledků

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 6 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Nepřímé porovnání etanerceptu, infliximabu a adalimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou (mixed treatment comparison)

Číslo 6 / 2011

Inhibice Janus kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie GO-RAISE

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Anakinra v preklinickém modelu artritidy

Číslo 3 / 2011

Komorbidity u psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 3 / 2011

Bezpečnost a účinnost certolizumab pegolu v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 3 / 2011

Bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie ASCEND a SPINE

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studiím

MUDr. Heřman Mann

Gastrointestinální snášenlivost celecoxibu v porovnání s neselektivními nesteroidními antirevmatiky u starších pacientů – poolovaná analýza 21 randomizovaných studií

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Etanercept versus sulfasalazin u časné axiální spondyloartrózy

Číslo 3 / 2011

2010

Nimesulid pro lokální aplikaci

MUDr. Martina Olejárová, CSc. 

Suplementum 1 / 2010

Certolizumab pegol

MUDr. Andrea Pavelková; MUDr. Jiří Slíva*  

Suplementum 1 / 2010

Golimumab

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.  

Suplementum 1 / 2010

Neintervenčné sledovanie pacientov s reumatoidnou artritídou liečených parenterálnym metotrexátom

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD.; MUDr. František Máliš, CSc.; doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc.; prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Suplementum 1 / 2010

Etanercept v monoterapii vs kombinace s methotrexátem u časné revmatoidní artritidy – výsledky studie COMET

MUDr. Jiří Slíva

Suplementum 1 / 2010

Abatacept u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

MUDr. Jana Kyselá

Suplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost abataceptu v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. Jana Kyselá

Suplementum 1 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Novinky v biologické léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Suplementum 1 / 2010

Léčba časné revmatoidní artritidy

MUDr. Heřman Mann

Suplementum 1 / 2010

Postavení biologické léčby v terapii ankylozující spondylitidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Suplementum 1 / 2010

Kazuistiky nemocných léčených injekčním methotrexátem

MUDr. Kateřina Jarošová

Číslo 6 / 2010

Inovativní aplikační forma etanerceptu

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Komentář k článku

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Číslo 6 / 2010

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou certolizumab pegolem je provázena zlepšením fyzické funkce, zmírněním únavy a bolesti a zvýšením pracovní produktivity

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Pavelková

Cyklosporin A v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Číslo 6 / 2010

Výsledky léčby infliximabem u pacientů s refrakterní revmatoidní artritidou v sedmiletém sledování

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Abatacept u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou dosud neléčených biologickými léky

Číslo 6 / 2010

Klinické zkušenosti s abataceptem v České republice

MUDr. Liliana Šedová

Číslo 6 / 2010

Golimumab v léčbě pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u kterých selhala léčba methotrexátem – studie GO-FORWARD

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

„Hot Stuff“ nebo „horký brambor“?

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Číslo 6 / 2010

Celecoxib ve srovnání s diclofenakem a omeprazolem u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou – studie CONDOR

Číslo 6 / 2010

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Methotrexát u primární biliární cirhózy

Číslo 4 / 2010

Úspěšná léčba velmi těžké psoriázy infliximabem

MUDr. Helena Drozenová

Číslo 3 / 2010

2009

Certolizumab pegol

MUDr. Andrea Pavelková; MUDr. Jiří Slíva*

Číslo 6 / 2009

Bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených methotrexátem: pětileté prodloužení studie fáze IIB

Číslo 6 / 2009

Hodnocení kvality života pacientů s revmatoidní artritidou léčených abataceptem

Číslo 6 / 2009

Epidemiologie malignit u pacientů s revmatoidní artritidou – postavení abataceptu

Číslo 6 / 2009

Tocilizumab u pacientů s revmatoidní artritidou refrakterních k anti-TNF léčbě

Číslo 6 / 2009

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 6 / 2009

Rilonacept u chronické dnavé artritidy

Číslo 6 / 2009

Ciclosporin v léčbě chronických nefropatií

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Číslo 4 / 2009

Účinnost a bezpečnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří neodpovídají na anti-TNF léčbu

Číslo 3 / 2009

Účinnost a bezpečnost abataceptu ve studii ARRIVE

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studiím ATTAIN a ARRIVE

MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

2008

Prospěšný etanercept v léčbě psoriázy – studie CRYSTEL

Suplementum 3 / 2008

Podávání etanerceptu v dávce 50 mg 1x týdně je účinné a dobře snášené u pacientů se středně závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou

Suplementum 3 / 2008

Ciclosporin v léčbě psoriázy

MUDr. Sladjana Iličová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA*

Suplementum 3 / 2008

Dlouhodobá kontinuální léčba psoriázy efalizumabem a kontrola onemocnění

Suplementum 3 / 2008

Současné postavení biologik v léčbě psoriázy

MUDr. Nina Benáková

Suplementum 3 / 2008

Etanercept

MUDr. Andrea Pavelková

Suplementum 2 / 2008

Rituximab – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Suplementum 2 / 2008

Adalimumab

MUDr. Jiří Štolfa

Suplementum 2 / 2008

Diclofenac epolamin

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Suplementum 2 / 2008

Infliximab

MUDr. Kateřina Jarošová

Suplementum 2 / 2008

Současné postavení biologické terapie u ankylozující spondylitidy

MUDr. Jiří Štolfa

Suplementum 2 / 2008

Současné možnosti léčby revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Suplementum 2 / 2008

Nové údaje o bezpečnosti piroxicamu

MUDr. Katarína Hviščová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Suplementum 2 / 2008

Ciclosporin v léčbě revmatoidní artritidy a psoriatické artropatie

MUDr. David Suchý;* prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Suplementum 2 / 2008

Možnosti leflunomidu v léčbě časné revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Suplementum 2 / 2008

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Heřman Mann

Číslo 6 / 2008

Nákladová efektivita převodu antipsychotické léčby na dlouhodobě působící injekční risperidon u pacientů se schizofrenií

Číslo 6 / 2008

Plazmaferéza a cyclophosphamid v léčbě lupusové nefritidy

Číslo 6 / 2008

Golimumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem

Číslo 6 / 2008

Abatacept u juvenilní idiopatické artritidy

Číslo 6 / 2008

Protizánětlivé účinky kyseliny ajulemové

Číslo 6 / 2008

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo 6 / 2008

Etanercept s methotrexátem vs monoterapie v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie COMET

Číslo 6 / 2008

Perspektivy biologické léčby revmatoidní artritidy – nové terapeutické cíle

MUDr. Ladislav Šenolt

Číslo 6 / 2008

Význam vhodně zvolené léčebné strategie u pacientů s časnou revmatoidní artritidou

Číslo 1 / 2008

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

Číslo 1 / 2008

2007

Abatacept – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 6 / 2007

Adalimumab

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 6 / 2007

Četnost remisí u pacientů s aktivní časnou revmatoidní artritidou; výsledky z první, jednoroční fáze klinické studie COMET (Combination of Methotrexate and Etanercept in Active Early Rheumatoid Arthritis)

Číslo 6 / 2007

Kvantitativní zhodnocení gastrointestinálního a kardiovaskulárního rizika a přínosu z léčby celecoxibem a tradičními NSA

Číslo 6 / 2007

Riziko a přínos léčby inhibitory COX-2 v porovnání s neselektivními NSA – převýší kardiovaskulární riziko přínos z ochrany GIT?

Číslo 6 / 2007

Současné možnosti léčby revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Číslo 6 / 2007

Možnosti leflunomidu v léčbě časné revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Číslo 6 / 2007

Postavení leflunomidu v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 1 / 2007

Hydroxychlorochin a jeho postavení ve farmakoterapii revmatických onemocnění

MUDr. David Suchý; *prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 1 / 2007

Efalizumab v léčbě ložiskové psoriázy

MUDr. Helena Drozenová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.*

Číslo 3 / 2007

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Helena Drozenová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Číslo 3 / 2007

Anogenitální akuminátní kondylomata – možnosti terapie pohledem venerologa

MUDr. Radek Litvik

Číslo 3 / 2007

Ciclosporin v léčbě revmatoidní artritidy a psoriatické artropatie

MUDr. David Suchý;* prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2007

2006

Studie PREMIER: multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s adalimumabem a methotrexátem jednotlivě nebo v jejich kombinaci u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo 1 / 2006

Etanercept

MUDr. Andrea Pavelková

Číslo 1 / 2006

Vztah léčby etanerceptem na páteř a sakroiliakální skloubení u ankylozující spondylitidy a nediferencované spondylartritidy

Číslo 1 / 2006

Farmakokinetika rituximabu u pacientů s revmatoidní artritidou – II. fáze klinického testování

Číslo 1 / 2006

Léčba nesteroidními antirevmatiky/antiflogistiky ve stáří

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 1 / 2006

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Číslo 1 / 2006

Protilátky proti infliximabu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených infliximabem ve vysokých dávkách

Číslo 1 / 2006

Bisfosfonáty u dětí s artritidou

Číslo 5 / 2006

Rituximab – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 6 / 2006

Současné postavení injekčního methotrexátu v terapii revmatických chorob

MUDr. Radka Svobodová

Číslo 6 / 2006

2005

Evropská léková agentura (EMEA) dokončila přehodnocování koxibů

Číslo 4 / 2005

Leflunomid nebo methotrexat v léčbě juvenilní revmatoidní artritidy

Číslo 3 / 2005

Opioidy v terapii revmatické bolesti

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Číslo 3 / 2005

Lékové interakce selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a nesteroidních antirevmatik

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 3 / 2005

Pfizer pozastavil prodej valdecoxibu

Číslo 2 / 2005

Valdecoxib

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Jiří Slíva*, MUDr. Tomáš Doležal*

Číslo 1 / 2005

Meloxicam

MUDr. Marta Olejárová, CSc., MUDr. Tomáš Doležal*

Číslo 1 / 2005


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky