Vnitřní lékařství

2020

Irbesartan účinným nástrojem v léčbě Marfanova syndromu

Číslo 3 / 2020

Fostemsavir: horká novinka v léčbě infekce HIV-1

Číslo 3 / 2020

Teprotumumab v léčbě thyreoidální orbitopatie

Číslo 1 / 2020

2019

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů – současné možnosti

doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

Číslo 4 / 2019

Účinnost a bezpečnost bemiparinu ve srovnání s enoxaparinem v prevenci pooperačního žilního tromboembolismu

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2019

Intravenózní železo u hemodialyzovaných pacientů

Číslo 2 / 2019

2018

Hasme, co nás pálí

Číslo 6 / 2018

Když fixní kombinace, tak fixní kombinace!

MUDr. Jaroslav Brotánek

Číslo 6 / 2018

Postavení kombinace amlodipinu s inhibitory RAAS v léčbě hypertenze

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Potenciál kombinace nintedanibu se sildenafilem u idiopatické plicní fibrózy: studie INSTAGE

Číslo 6 / 2018

Bemiparin vs. enoxaparin u pacientů s hlubokou žilní trombózou

Číslo 6 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Petr Magrot

Verinurad: nové antiuratikum na obzoru

Číslo 6 / 2018

Význam probiotik v léčbě NAFLD

Číslo 5 / 2018

Kombinace laktulózy s rifaximinem u jaterní encefalopatie

Číslo 5 / 2018

Možný přínos bezafibrátu u pacientů s primární biliární cholangitidou

Číslo 5 / 2018

Glukokortikoidy v kombinaci s kyselinou ursodeoxycholovou u autoimunitní hepatitidy

Číslo 5 / 2018

Indigo naturalis přínosem u ulcerózní kolitidy?

Číslo 5 / 2018

Význam taurinu v léčbě portální hypertenze

Číslo 5 / 2018

Dexmedetomidin příznivě ovlivňuje GIT motilitu po resekci střeva

Číslo 5 / 2018

Možnosti terapie hypotyreózy

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Číslo 4 / 2018

Kanakinumab účinný v léčbě rekurentních horečnatých stavů

Číslo 4 / 2018

Folát v prevenci iktu u mužů s hypertenzí

Číslo 3 / 2018

Tenektepláza versus altepláza u ischemické CMP

Číslo 3 / 2018

Nusinersen u spinální muskulární atrofie

Číslo 3 / 2018

Mogamulizumab jako možný nástroj v boji proti HTLV-1

Číslo 3 / 2018

Pravastatin snižuje tloušťku stěny karotid u nemocných po iktu

Číslo 3 / 2018

Rivaroxaban nebo ASA v prevenci CMP po předchozí embolizaci nejasného původu

Číslo 3 / 2018

Klopidogrel v kombinaci s ASA u akutní ischemické mozkové příhody

Číslo 3 / 2018

Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby

doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.; MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D.; MUDr. Karolina Poredská; MUDr. Lenka Kučerová

Číslo 1 / 2018

Účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě Crohnovy nemoci: přehled a metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných studií

Číslo 1 / 2018

2016

Alirocumab v terapii pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií

Číslo 6 / 2016

Alirocumab v porovnání s placebem a ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ODYSSEY COMBO I a ODYSSEY COMBO II

Číslo 4 / 2016

Ovlivnění hladiny homocysteinu N-acetylcysteinem

Číslo 4 / 2016

Současný pohled na léčbu Kleinova-Levinova syndromu

Číslo 4 / 2016

Pokles četnosti všech kardiovaskulárních příhod při léčbě kombinací ezetimib/simvastatin u pacientů po akutním koronárním syndromu – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo 4 / 2016

Význam fixní kombinace atorvastatin, perindopril a amlodipin (Lipertance)

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Číslo 4 / 2016

Evolocumab – nové možnosti v léčbě hyperlipidemie

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Číslo 4 / 2016

Takrolimus ER versus takrolimus 2x denně u nemocných po transplantaci

Číslo 4 / 2016

Výsledky pacientů po akutním infarktu myokardu léčených tikagrelorem nebo klopidogrelem – zkušenosti z registru SWEDEHEART

Číslo 4 / 2016

Eluxadolin v léčbě dráždivého tračníku

Číslo 4 / 2016

Irbesartan v léčbě nemocných s diabetes mellitus a poruchou funkce ledvin

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2016

Relamorelin v léčbě chronické zácpy

Číslo 4 / 2016

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Číslo 4 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Ovlivnění činnosti ledvin nukleos(t)idovými analogy

Číslo 4 / 2016

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní v reálné klinické praxi – studie XANTUS

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 4 / 2016

Účinnost a bezpečnost alirocumabu v porovnání se současnými hypolipidemiky – studie ODYSSEY OPTIONS II

Číslo 3 / 2016

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou v podmínkách běžné klinické praxe – studie XALIA

Číslo 1 / 2016

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Cinakalcet v léčbě sekundární hyperparathyreózy

MUDr. František Švára

Číslo 1 / 2016

2015

Macitentan, tkáňově specifický duální antagonista endotelinových receptorů, v léčbě plicní arteriální hypertenze

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Ranibizumab versus bevacizumab u věkem podmíněné makulární degenerace

Číslo 1 / 2015

Kombinace statinu s fibrátem, tentokrát fixní

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Současné podání GLP-1 a glukagonu ve vztahu k příjmu potravy

Číslo 1 / 2015

Intravitreální dexamethason versus bevacizumab u diabetického makulárního edému

Číslo 1 / 2015

Spironolacton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze

Číslo 1 / 2015

Renální denervace versus intenzifikovaná farmakoterapie u rezistentní hypertenze

Číslo 1 / 2015

Apixaban má komplexní spektrum indikací

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Číslo 1 / 2015

Riociguat v léčbě plicní hypertenze spojené s diastolickým selháním: studie DILATE-1

Číslo 1 / 2015

Přínos blokády systému renin-angiotenzin-aldosteron při autosomálně dominantní polycystóze ledvin

Číslo 1 / 2015

Farmakoekonomické porovnání léčby žilního tromboembolismu léčeného rivaroxabanem nebo enoxaparinem/warfarinem: program EINSTEIN

Číslo 1 / 2015

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Nízkomolekulární hepariny

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 1 / 2015

Antidepresiva a riziko idiopatické plicní hypertenze

Číslo 1 / 2015

Dabigatran v léčbě a prevenci rekurentní hluboké žilní trombózy a plicní embolie

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Číslo 1 / 2015

Co může nabídnout termostabilní epoprostenol v klinické praxi?

MUDr. David Ambrož; prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Číslo 1 / 2015

2014

Úloha rilmenidinu v kombinační terapii arteriální hypertenze u nemocné s metabolickým syndromem

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Číslo 4 / 2014

Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

MUDr. Karel Roztočil, CSc. *; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. **

Číslo 4 / 2014

PCSK9: vhodný cíl pro ovlivnění dyslipidemie

Číslo 4 / 2014

Současné možnosti očkování proti meningokokovým onemocněním

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Číslo 4 / 2014

Možnosti farmakoterapie chronické žilní insuficience

MUDr. Alena Broulíková, CSc.

Číslo 4 / 2014

Alirocumab v léčbě familiární hypercholesterolemie: studie ODYSSEY

Číslo 4 / 2014

Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 3 / 2014

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Číslo 3 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Biologická terapie systémového lupus erythematodes

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D. *;MUDr. Jan Vachek **

Číslo 3 / 2014

Současná inhibice PPAR-α/γ – renesance glitazarů?

Číslo 1 / 2014

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 a riziko pankreatitidy

Číslo 1 / 2014

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

2013

Vliv statinů na nutnost amputace u diabetických nemocných

Číslo 4 / 2013

Lorcaserin v léčbě obezity

Číslo 4 / 2013

mirabegron

MUDr. Viktor Vik *; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **

Číslo 4 / 2013

Interakce ritonaviru s kortikosteroidy u HIV-pozitivních osob

Číslo 4 / 2013

Entecavir v léčbě chronické virové hepatitidy B

MUDr. Václav Hejda

Číslo 4 / 2013

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Číslo 4 / 2013

Systém RAS: známý neznámý

Číslo 2 / 2013

3-hydroxykromonový derivát – nová cesta k léčbě obezity?

Číslo 1 / 2013

Nenasycené mastné kyseliny u obézních osob

Číslo 1 / 2013

Význam včasného zahájení podávání kortikosteroidů v léčbě polinózy

Číslo 1 / 2013

Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Číslo 1 / 2013

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

2012

Botulotoxin A v léčbě hemifaciálních spasmů

Číslo 6 / 2012

Tofacitinib v léčbě ulcerózní kolitidy

Číslo 6 / 2012

Bisacodyl ve formě čípků

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 4 / 2012

Současné možnosti farmakoterapie hypothyreózy

Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

Číslo 4 / 2012

Antiagregační a antikoagulační léčba u hypertoniků

Číslo 1 / 2012

Apixaban versus enoxaparin

Číslo 1 / 2012

febuxostat

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2012

Diuretika v léčbě syndromu dechové tísně

Číslo 1 / 2012

Pikosulfát sodný a bisacodyl v léčbě chronické zácpy – účinnost a self-management léčby

Číslo 1 / 2012

Stimulační laxativa – účinná a bezpečná (komentář ke studii)

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

2011

Peptoidy: budoucnost farmacie?

Číslo 5 / 2011

Zvýšený apoptotický účinek lonidaminu v kombinaci s oxidem arsenitým

Číslo 5 / 2011

Antivirová aktivita proteasomového inhibitoru VL-01

Číslo 5 / 2011

Vliv praziquantelu na tvorbu plicních granulomů u schistozomiázy

Číslo 5 / 2011

Fondaparinux v léčbě povrchové tromboflebitidy dolních končetin – studie CALISTO

Číslo 4 / 2011

Přínos studie CALISTO v léčbě povrchové tromboflebitidy

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Číslo 4 / 2011

Kortikosteroidy a azathioprin v léčbě IgA nefropatie

Číslo 4 / 2011

Nový selektivní a účinný antagonista mineralokortikoidních receptorů: SM-368229

Číslo 4 / 2011

Interferon-α v léčbě glomerulonefritidy indukované virem hepatitidy C

Číslo 4 / 2011

Rivaroxaban ve srovnání s enoxaparinem v prevenci žilního tromboembolismu u pacientů po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Číslo 4 / 2011

Fondaparinux a tinzaparin: ovlivnění diferenciace buněk mezenchymu

Číslo 3 / 2011

Cinacalcet v léčbě primární hyperparathyreózy

Číslo 3 / 2011

Vliv zeleného čaje na aktivitu topoisomeráz

Číslo 2 / 2011

Bemiparin a ULMWH RO-14: ovlivnění hematologických malignit?

Číslo 2 / 2011

Nové léky otevírají nové léčebné možnosti

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Jak zvýšit HDL-cholesterol?

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Číslo 1 / 2011

Účinky snížení koncentrace LDL-cholesterolu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie SHARP

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

2010

Je nefrotoxicita bisfosfonátů aktuálním tématem?

MUDr. František Šenk

Číslo 6 / 2010

Semapimod v léčbě Crohnovy choroby

Číslo 4 / 2010

Clopidogrel v roce 2010

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.* 

Číslo 4 / 2010

Možnosti léčby chronické žilní choroby

MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.

Číslo 4 / 2010

Intranasální aplikace léků

Eva Feketeová; MUDr. Viktor Kašák

Číslo 4 / 2010

Nízkomolekulární hepariny 1x denně v léčbě akutní žilní trombózy

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Číslo 4 / 2010

Vliv mipomersenu na apolipoprotein B

Číslo 4 / 2010

Nukleosidová analoga u hepatitidy B

Číslo 4 / 2010

Somatostatin u polycystických ledvin a jater

Číslo 4 / 2010

2010: rok niacinu?

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM

Číslo 1 / 2010

Reendotelizace rapamycinových stentů je urychlena přidáním inhibitoru GSK

Číslo 1 / 2010

Ovlivnění metabolismu β-blokátory

Číslo 1 / 2010

Význam sildenafilu u transplantace srdce

Číslo 1 / 2010

2009

Ranibizumab u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace – studie SUSTAIN

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Číslo 6 / 2009

Gastrointestinální snášenlivost a adherence k léčbě ibandronátem podávaným perorálně nebo intravenózně u žen s předchozí nesnášenlivostí perorálních bisfosfonátů – studie PRIOR

Číslo 6 / 2009

Ciclosporin v léčbě chronických nefropatií

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Číslo 4 / 2009

Methylnaltrexon v léčbě zácpy indukované opioidy

MUDr. Ondřej Sláma

Číslo 3 / 2009

Nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik na dolní část gastrointestinálního traktu

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 3 / 2009

Ciclesonid vs beclomethason ve vztahu k opacitě oční čočky

Číslo 3 / 2009

Chinacrin v léčbě prionových onemocnění – studie PRION-1

Číslo 3 / 2009

Komplexní příprava vyšetřovaného před kolonoskopickou či irigografickou diagnostikou střeva

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.; MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.*

Číslo 1 / 2009

2008

Rilonacept v léčbě CAPS

Číslo 6 / 2008

Plazmaferéza a cyclophosphamid v léčbě lupusové nefritidy

Číslo 6 / 2008

Parthenolid inhibuje proliferaci synoviocytů

Číslo 6 / 2008

Pozdní trombolýza u CMP

Číslo 6 / 2008

Mechanismus účinku IVIg

Číslo 6 / 2008

Nízkomolekulární heparin, bemiparin, u ambulantních pacientů v léčbě a profylaxi žilního tromboembolismu – studie ESFERA

Číslo 4 / 2008

Pantoprazol, staronový inhibitor protonové pumpy – je přínosný v léčbě refluxní choroby jícnu?

MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.; MUDr. Jitka Prokešová; MUDr. Radek Kroupa

Číslo 4 / 2008

Prucaloprid v léčbě těžké chronické zácpy

Číslo 4 / 2008

Pioglitazon a protizánětlivé účinky na cévní výstelku

Číslo 3 / 2008

Aspirin vs clopidogrel a ovlivnění agregability destiček

Číslo 3 / 2008

Riziko žilní tromboembolické nemoci a její profylaxe v nemocnicích poskytujících akutní péči (studie ENDORSE): mezinárodní průřezová studie

Číslo 3 / 2008

Farmakoterapie chronické žilní insuficience

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Číslo 3 / 2008

Diclofenac epolamin

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Číslo 1 / 2008

Farmakoterapie glaukomu

Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

Číslo 1 / 2008

2007

Budou mít statiny a bisfosfonáty společné indikace?

MUDr. Ľubica Cibičková; MUDr. Norbert Cibiček*

Číslo 6 / 2007

Design a demografické charakteristiky programu MEDAL

Číslo 6 / 2007

Paracetamol k i. v. aplikaci

MUDr. Martin Hlavatý; prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Číslo 6 / 2007

Ranibizumab

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Číslo 5 / 2007

Bezpečnost pegaptanibu při jednoletém podávání

Číslo 5 / 2007

Účinnost pegaptanibu v inovativním uspořádání studie sledujícím chorobu modifikující účinek

Číslo 5 / 2007

Léčba nových lézí způsobených neovaskulární, věkem podmíněnou makulární degenerací pegaptanibem

Číslo 5 / 2007

Léčba růstovým hormonem v dětském věku

MUDr. Renata Pomahačová

Číslo 5 / 2007

Fotodynamická terapie s verteporfinem v éře anti-VEGF

Doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.; MUDr. Ilona Cihelková

Číslo 5 / 2007

Využití selektivních inhibitorů COX-2 (koxibů) v gastroenterologii

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 1 / 2007

Zásady farmakoterapie dyslipidemie u nemocných s diabetem 2. typu

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Číslo 2 / 2007

Přímá inhibice trombinu během PCI u pacientů s HIT

Číslo 2 / 2007

Intenzivní vs středně silná hypolipidemická léčba u seniorů s onemocněním věnčitých tepen

Číslo 3 / 2007

Enoxaparin vs nefrakcionovaný heparin u PCI

Číslo 3 / 2007

Peginterferon a-2a a ribavirin v léčbě hepatitidy C

Číslo 4 / 2007

Fondaparinux v léčbě akutních koronárních příhod

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.; doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.*

Číslo 4 / 2007

Novinky ve farmakoterapii obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Číslo 4 / 2007

Dvacet let „autentického“ rekombinantního růstového hormonu v léčbě dětských pacientů

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.*

Číslo 4 / 2007

Medikamentózní terapie refluxní choroby jícnu

MUDr. Robert Donoval; prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 4 / 2007

Certolizumab pegol v léčbě Crohnovy nemoci

Číslo 4 / 2007

Vliv hypolipidemické léčby na hladinu CRP

Číslo 4 / 2007

2006

Perorální kontraceptiva, angiotenzinem vyvolaná vazokonstrikce a riziko diabetické nefropatie

Číslo 1 / 2006

Molekulární charakteristika nových selektivních modulátorů PPAR-γ s inhibiční aktivitou na angiotenzinových receptorech

Číslo 1 / 2006

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 1 / 2006

Nové lékové interakce

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 1 / 2006

Profylaxe nízkomolekulárními hepariny během těhotenství není spojena se snížením denzity kostního minerálu – podstudie TIPPS-BMD

Číslo 2 / 2006

Torcetrapib – nové hypolipidemikum na obzoru

Doc. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Číslo 2 / 2006

Vliv podávání simvastatinu na hemostázu a fibrinolýzu u diabetiků 2. typu

Číslo 2 / 2006

Dyslipidemie u renálních onemocnění

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Číslo 2 / 2006

Nízkomolekulární hepariny v iniciální léčbě akutní hluboké žilní trombózy

MUDr. Jiří Žižka

Číslo 2 / 2006

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 2 / 2006

Injekční forma paracetamolu

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Číslo 3 / 2006

Provedení klinického hodnocení za účasti osob nezpůsobilých vyjádřit informovaný souhlas

JUDr. Šárka Špeciánová; Pavel Strnad, Ph.D.

Číslo 3 / 2006

Inhibitory cyklooxygenázy u familiární adenomatózní polypózy

MUDr. Ivona Krejčí; prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.; *prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Číslo 4 / 2006

Lansoprazol

MUDr. Robert Donoval; doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 4 / 2006

Účinnost pegaptanibu v léčbě věkem podmíněné neovaskulární makulární degenerace – studie VISION

Číslo 5 / 2006

Metaanalýza ovlivnění metabolického syndromu podáváním HRT

Číslo 5 / 2006

Riziko nefatálního žilního trombembolismu u kontraceptiv s obsahem norgestimatu či desogestrelu

Číslo 5 / 2006

Prevence poklesu kostní denzity dlouhodobým užíváním HRT

Číslo 5 / 2006

Vliv HRT na plazmatické inikátory u postmenopauzálních žen s estrogenovými receptory typu aIVS1-397 C/C a onemocněním věnčitých tepen

Číslo 5 / 2006

Jiný pohled na studii LIFT s tibolonem

Číslo 5 / 2006

Prevence nežádoucích účinků nesteroidních antiflogistik a kyseliny acetylsalicylové

MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Číslo 5 / 2006

Novinky v terapii chronické virové hepatitidy B a C

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Číslo 5 / 2006

Dlouhodobý vliv HRT na zdraví ženy – update na bezpečnost a účinnost

Číslo 5 / 2006

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů

MUDr. Dana Ďuricová; MUDr. Robert Donoval; doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 5 / 2006

Metabolické účinky blokátorů imidazolinových receptorů

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Číslo 6 / 2006

2005

Statistika v klinickém hodnocení – 2. část

RNDr. Dalibor Svoboda

Číslo 6 / 2005

Transportní proteiny rodiny ABC (ATP binding cassette)

PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

Číslo 6 / 2005

Stanovení N-terminálního (NT) proBNP nebo troponinu po echokardiografii s cílem stanovení závažnosti plicní embolie

Číslo 5 / 2005

Fixní kombinace latanoprost/timolol

MUDr. Petr Výborný, CSc.

Číslo 5 / 2005

Současné postavení hormonální terapie v klimakterické medicíně

MUDr. Tomáš Fait

Číslo 5 / 2005

Tibolon – doporučení pro praxi

MUDr. Irena Šormová, Ph.D.

Číslo 5 / 2005

Léčba oční hypertenze a glaukomu s otevřeným úhlem – metaanalýza

Číslo 5 / 2005

Léčba zavšivení 4% dimeticonem – randomizovaná srovnávací studie

Číslo 4 / 2005

Adefovir dipivoxil

Doc. MUDr. Petr Husa, CSc.

Číslo 4 / 2005

Vliv kombinované hormonální substituční léčby na aktivitu onemocnění systémovým lupus erythematodes

Číslo 4 / 2005

Vliv orlistatu na hmotnost a tělesnou skladbu u obézních adolescentů

Číslo 4 / 2005

Srovnání sirolimem či paclitaxelem napuštěných stentů při revaskularizaci koronárních tepen

Číslo 4 / 2005

Itoprid

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.; MUDr. Robert Donoval

Číslo 4 / 2005

Cabergolin s lanreotidem v léčbě ektopického Cushingova syndromu

Číslo 4 / 2005

Léčba ulcerózní kolitidy humanizovanou protilátkou proti α<sub>4</sub>β<sub>7</sub>-integrinu

Číslo 4 / 2005

Neúmyslné diskrepance v medikaci pacientů během hospitalizace

Číslo 4 / 2005

Medikamentózní terapie refluxní choroby jícnu

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.; MUDr. Robert Donoval; MUDr. Martin Bortlík

Číslo 4 / 2005

12 vs 24 týdnů trvající léčba peginterferonem-α<sub>2b</sub> v kombinaci s ribavirinem při infekci HCV s genotypem 2 nebo 3

Číslo 4 / 2005

Účinnost programu zaměřeného na rozsáhlou volnou distribuci nikotinových náplastí

Číslo 4 / 2005

Thiazidová diuretika a riziko onemocnění žlučníku u žen, které vyžaduje chirurgické řešení

Číslo 4 / 2005

Statistika v klinickém hodnocení

RNDr. Dalibor Svoboda

Číslo 4 / 2005

Úloha multivitaminů a suplementace minerály v prevenci infekcí u seniorů – metaanalýza

Číslo 4 / 2005

Profylaxe akutní výškové nemoci podáváním extraktu z Ginkgo biloba a acetazolamidu

Číslo 4 / 2005

Vliv léčby nandrolonem na hmotnost a množství svalové hmoty u HIV-pozitivních žen s hmotnostním úbytkem

Číslo 4 / 2005

Novinky v terapii hepatitidy B

Číslo 4 / 2005

Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie účinnosti rifaximinu v prevenci cestovatelských průjmů

Číslo 4 / 2005

Pegaptanib – anti-VEGF aptamer v léčbě makulární degenerace

MUDr. Ivan Fišer

Číslo 3 / 2005

Účinky estrogenu s progestinem nebo bez progestinu na močovou inkontinenci

Číslo 3 / 2005

Výběr dalších NÚ léčiv.

Výběr z literatury

Číslo 3 / 2005

Modifikovaná středomořská dieta a délka života: studie EPIC

Číslo 3 / 2005

Interakce ciprofloxacinu při substituční léčbě hypothyreózy

Číslo 3 / 2005

Účinek intravenózního podání kortikosteroidů na 14denní přežití 10 008 dospělých pacientů se signifikantním poraněním hl

Číslo 1 / 2005

Nové lékové interakce

Číslo 1 / 2005


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky