Nežádoucí účinky

 

Ročník 2010

Je nefrotoxicita bisfosfonátů aktuálním tématem?

MUDr. František Šenk

Číslo 6 / 2010

 

Ročník 2009

Cetuximab – kožní toxicita a její management

MUDr. Hana Tomková, Ph.D.; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Michaela Zábojníková

Číslo 6 / 2009

Amfotericin B – konvenční versus lipidové formy z hlediska orgánové toxicity

MUDr. Jan Haber, CSc.

Číslo 5 / 2009

Nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik na dolní část gastrointestinálního traktu

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Číslo 3 / 2009

Osteonekrózy čelistí u onkologických nemocných

Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.

Číslo 2 / 2009

 

Ročník 2008

Nefrotoxicita bisfosfonátů u onkologických pacientů

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.; doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 5 / 2008

 

Ročník 2006

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 1 / 2006

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 2 / 2006

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková

Číslo 3 / 2006

Kardiovaskulární bezpečnost sexuální aktivity a sildenafilu

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.

Číslo 5 / 2006

 

Ročník 2005

Metabolické účinky psychofarmak

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Číslo 6 / 2005

Antibiotická léčba v graviditě

MUDr. Olga Džupová

Číslo 5 / 2005

Různý vztah mezi statiny a zvýšenou hladinou kreatinkinázy

Číslo 5 / 2005

Pseudouzávěr střeva vyvolaný diltiazemem u neutropenického pacienta – kazuistika

Číslo 5 / 2005

Evropská léková agentura (EMEA) dokončila přehodnocování koxibů

Číslo 4 / 2005

Rozdílné výsledky u pacientů se srdečním selháním užívajících celecoxib, rofecoxib nebo konvenční NSA – populační studie

Číslo 4 / 2005

Riziko infarktu myokardu u pacientů léčených selektivními inhibitory cyklooxygenázy-2 nebo konvenčními nesteroidními antirevmatiky: studie případů a kontrol

Číslo 4 / 2005

Akutní kardiotoxicita doxorubicinu

Číslo 4 / 2005

Thiazidová diuretika a riziko onemocnění žlučníku u žen, které vyžaduje chirurgické řešení

Číslo 4 / 2005

Studie EVA (EValuation of Atherothrombosis)

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Číslo 4 / 2005

Antidepresiva ze skupiny SSRI u dětí a riziko sebevraždy – současná situace

MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 3 / 2005

Konvenční a atypická antipsychotika a riziko hospitalizace z důvodu komorových arytmií či srdeční zástavy

Číslo 3 / 2005

Výběr dalších NÚ léčiv.

Výběr z literatury

Číslo 3 / 2005

Riziko malformací při podávání lamotriginu během těhotenství

Číslo 3 / 2005

Riziko Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy u pacientů nově užívajících antiepileptika

Číslo 3 / 2005

Zvýšená pravděpodobnost malformací u dětí, jejichž matky byly během těhotenství léčeny valproátem

Číslo 3 / 2005

Riziko úmrtí po léčbě dekompenzovaného srdečního selhání nesiritidem

Číslo 3 / 2005

Alendronátem indukovaná synovitis může imitovat syndrom karpálního tunelu

Číslo 2 / 2005

Perorálně aplikovaný erythromycin a riziko náhlého srdečního úmrtí

Číslo 2 / 2005

Pfizer pozastavil prodej valdecoxibu

Číslo 2 / 2005

Podávání kardioselektivních β-blokátorů pacientům s bronchiální obstrukcí – kdy a jak

Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.; doc. MUDr. František Salajka,CSc.; MUDr. Irena Krčmová; MUDr. Vratislav Sedlák

Číslo 2 / 2005

Kardiovaskulární bezpečnost koxibů

MUDr. Šárka Forejtová, MUDr. Tomáš Doležal

Číslo 1 / 2005


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky