Hematoonkologie

 

Ročník 2020

Hodgkinův lymfom aktuální léčebné možnosti

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Číslo 3 / 2020

Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

MUDr. Martin Štork

Číslo 3 / 2020

Axicabtagen ciloleucel CAR T-buněčná terapie refrakterního velkobuněčného B-lymfomu dlouhodobé výsledky studie ZUMA-1

Číslo 3 / 2020

 

Ročník 2019

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií během opakovaných cyklů chemoterapie – analýza dvou studií III. fáze

Číslo 6 / 2019

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Protinádorová aktivita larotrectinibu u nádorů s genovou fúzí NTRK – přehled současných poznatků

Číslo 5 / 2019

Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Číslo 3 / 2019

Pokroky ve farmakoterapii nádorových chorob krvetvorby

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Číslo 2 / 2019

Nové terapeutické přístupy a perspektivy v léčbě myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Terapie folikulárního lymfomu v roce 2019

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Nové možnosti v léčbě Hodgkinova lymfomu

MUDr. Veronika Hanáčková; doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Nové trendy v léčbě mnohočetného myelomu

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 2 / 2019

Současné možnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu

MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Číslo 2 / 2019

Finální analýza celkového přežití pacientů s CLL léčených obinutuzumabem s chlorambucilem – studie CLL11

Číslo 2 / 2019

Analýza účinnosti a bezpečnosti inotuzumabu ozogamicinu podle věku pacientů s relabující nebo refrakterní ALL – studie INO-VATE

Číslo 2 / 2019

Analýza účinnosti a bezpečnosti inotuzumabu ozogamicinu podle věku pacientů s relabující nebo refrakterní ALL – studie INO-VATE

Číslo 2 / 2019

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Hrabovský

Léčebné výsledky ibrutinibu podle počtu předchozích linií terapie a po ukončení léčby ibrutinibem u pacientů s CLL

Číslo 2 / 2019

Sintilimab v léčbě relabujícího nebo refrakterního Hodgkinova lymfomu: studie ORIENT-1

Číslo 2 / 2019

 

Ročník 2018

Nivolumab v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Číslo 6 / 2018

Buněčná terapie (CAR T-lymfocyty) v léčbě lymfomů

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Číslo 6 / 2018

Ibrutinib plus rituximab u Waldenströmovy makroglobulinemie

Číslo 4 / 2018

Ibrutinib v kombinaci s venetoklaxem u lymfomu z plášťových buněk

Číslo 4 / 2018

Preference subkutánního nebo intravenózního podání rituximabu mezi pacienty s non-hodgkinským lymfomem – studie PrefMab

Číslo 2 / 2018

Preference subkutánního nebo intravenózního podání rituximabu mezi pacienty s non-hodgkinským lymfomem – studie PrefMab

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. David Belada, Ph.D.

Nivolumab v léčbě Hodgkinova lymfomu po selhání auto-HCT – prodloužený follow-up studie CheckMate 205

Číslo 2 / 2018

Nivolumab v léčbě Hodgkinova lymfomu po selhání auto-HCT – prodloužený follow-up studie CheckMate 205

Číslo 2 / 2018

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

 

Ročník 2017

Midostaurin plus chemoterapie v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo 5 / 2017

Imatinib v léčbě myeloidní/lymfoidní neoplazie s eozinofilií a přeskupením PDGFRB v chronické fázi

Číslo 5 / 2017

Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Číslo 5 / 2017

Daratumumab s pomalidomidem a dexamethasonem v léčbě relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu – studie EQUULEUS

Číslo 5 / 2017

Léčba relapsu Hodgkinova lymfomu po autologní transplantaci monoterapií brentuximab vedotinem

MUDr. Jana Marková; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Úspěšná dlouhodobá terapie ponatinibem u pacienta s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi s vývojem mutace T315I a mutací Y253Hwt a L364Fwt po 2. linii léčby

MUDr. Olga Černá

Číslo 2 / 2017

Prvé skúsenosti s liečbou pacientov s mnohopočetným myelómom pomalidomidom na Slovensku

MUDr. Zdenka Štefániková; doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.; MUDr. Emília Flochová, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.; MUDr. Miroslav Šimek, PhD.; MUDr. Natália Štecová; MUDr. Erika Švorcová

Číslo 2 / 2017

Venetoklax – inhibitor proteinu BCL2 v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Peter Turcsányi; Dr. Ing. Eva Kriegová

Číslo 2 / 2017

Panobinostat v terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2017

Pixantron v monoterapii pacientů s relabujícím nebo refrakterním agresivním non-hodgkinským lymfomem – post hoc analýza

Číslo 2 / 2017

Pixantron v monoterapii pacientů s relabujícím nebo refrakterním agresivním non-hodgkinským lymfomem – post hoc analýza

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Ixazomib v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie TOURMALINE-MM1

Číslo 2 / 2017

Aktualizovaná doporučení pro léčbu imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s non-hodgkinskými lymfomy z B-buněk v roce 2017

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Účinnost a bezpečnost elotuzumabu v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo 2 / 2017

Nivolumab v léčbě pacientů s relabujícím klasickým Hodgkinovým lymfomem – studie II. fáze

Číslo 2 / 2017

Daratumumab v monoterapii pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – poolovaná analýza

Číslo 2 / 2017

Blinatumomab vs. chemoterapie u pacientů s pokročilou akutní lymfoblastickou leukemií – studie TOWER

Číslo 2 / 2017

Blinatumomab vs. chemoterapie u pacientů s pokročilou akutní lymfoblastickou leukemií – studie TOWER

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

nodoc. MUDr. Jan M. Horáček, Ph.D.

Karfilzomib prodlužuje celkové přežití pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – aktualizované výsledky studií ASPIRE a ENDEAVOR

Číslo 2 / 2017

 

Ročník 2016

Karfilzomib, selektivní inhibitor proteasomu – nová možnost léčby mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých

MUDr. František Folber, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

ruxolitinib

MUDr. Libor Červinek

Číslo 2 / 2016

Pixantron – nová možnost v terapii pacientů s non-hodgkinským lymfomem

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2016

Aktuální problematika terapie imunitní trombocytopenie dospělých

MUDr. Eva Konířová; prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Číslo 2 / 2016

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2016

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šimkovič

Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Číslo 2 / 2016

Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Karfilzomib, lenalidomid a dexamethason v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem – studie ASPIRE

Číslo 2 / 2016

Karfilzomib, lenalidomid a dexamethason v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem – studie ASPIRE

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Dlouhodobé výsledky léčby dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – analýza studie CA180-034

Číslo 2 / 2016

Dlouhodobé výsledky léčby dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – analýza studie CA180-034

Číslo 2 / 2016

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Farmakokinetika a bezpečnost subkutánně podávaného rituximabu

Číslo 2 / 2016

Udržovací léčba ofatumumabem v porovnání s pouhým sledováním u relabující chronické lymfocytární leukemie: studie PROLONG

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v 1. linii léčby chronické fáze chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2016

 

Ročník 2014

Zkušenost s vyšším dávkováním tigecyklinu v léčbě pneumonie a flegmóny u hematologického pacienta ve febrilní neutropenii

MUDr. Jan Haber, CSc.;MUDr. Lenka Kupidlovská

Číslo 2 / 2014

Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s B-nehodgkinskými lymfomy

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2014

Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Číslo 2 / 2014

Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo 2 / 2014

Komentář

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Eltrombopag v léčbě trombocytopenie u pacientů s maligními a nemaligními hematologickými poruchami

Číslo 2 / 2014

 

Ročník 2013

Bosutinib v léčbě chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2013

Význam methyltransferáz v léčbě hematologických malignit

Číslo 2 / 2013

Význam ginsenosidů v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2013

Význam reziduální aktivity tyrosinkinázových inhibitorů

Číslo 2 / 2013

Nákladová efektivita azolových antimykotik u pacientů s akutní myeloidní leukemií

Číslo 2 / 2013

Současné postavení romiplostimu v léčbě chronické refrakterní imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek

Číslo 2 / 2013

Patogeneze a léčba anemie u nádorových onemocnění

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Číslo 2 / 2013

Snadno zvladatelné nežádoucí účinky imatinibu?

Číslo 2 / 2013

Quizartinib – novinka v léčbě leukemie

Číslo 2 / 2013

 

Ročník 2012

Oxid arsenitý: mechanismus účinku u leukemických buněk

Číslo 5 / 2012

Akutní myeloidní leukemie: naděje skrytá v inhibitorech metyltransferáz

Číslo 5 / 2012

Modifikovaná asparagináza v léčbě akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2012

Bosutinib vs. imatinib v léčbě CML: studie BELA

Číslo 5 / 2012

Blinatumomab: nová léčba hematoonkologických onemocnění

Číslo 5 / 2012

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu

Číslo 5 / 2012

Pentamidin jako senzitizér leukemických buněk

Číslo 5 / 2012

Kombinovaná léčba s decitabinem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo 5 / 2012

Vliv prognostických ukazatelů na výsledky léčby lenalidomidem u nemocných s mnohočetným myelomem

MUDr. Mgr. Jiří Minařík; prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Číslo 5 / 2012

Léková rezistence u nemocných s akutní leukemií

Číslo 5 / 2012

Možnosti a limitace farmakoterapie mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.;MUDr. Lenka Zahradová

Číslo 3 / 2012

Léčba chronické lymfocytární leukemie

Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Anna Panovská

Číslo 3 / 2012

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – výsledky studie COMFORT-I

Číslo 3 / 2012

Navitoclax v léčbě chronické lymfocytární leukemie

Číslo 3 / 2012

Rituximab – patnáct let úspěšné mise v léčbě maligních lymfomů

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.;MUDr. Vít Procházka, Ph.D.;MUDr. Renata Urbanová

Číslo 3 / 2012

Bosutinib − další naděje v léčbě chronické myeloidní leukemie?

Číslo 3 / 2012

Intratekální topotecan v léčbě leptomeningeální leukemie

Číslo 3 / 2012

Dasatinib u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie rezistentních vůči imatinibu nebo imatinib nesnášejících – výsledky z reálné praxe vs. data z klinických studií

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Číslo 3 / 2012

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2012

Chemoterapie ABVD v porovnání s radioterapií u Hodgkinova lymfomu

Číslo 3 / 2012

Epoetin-α u hematoonkologických onemocnění

Číslo 3 / 2012

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Léčba invazivních mykotických onemocnění – novinky roku 2011

MUDr. Jan Haber, CSc.;MUDr. Naďa Mallátová

Číslo 3 / 2012

Příhody v oblasti centrálního nervového systému u difuzního velkobuněčného B-lymfomu při léčbě rituximabem

Číslo 3 / 2012

Rituximab v léčbě primárního gastrického B-lymfomu

Číslo 3 / 2012

Význam azacitidinu u akutní myeloidní leukemie

Číslo 3 / 2012

Zkušenost s léčbou pacienta s refrakterní chronickou B-lymfocytární leukemií monoklonální protilátkou ofatumumabem

MUDr. Renata Urbanová; MUDr. Zuzana Kubová

Číslo 2 / 2012

Přežívání pacientek s rekurentním karcinomem ovaria léčených trabectedinem + pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) vs. samotným PLD – studie OVA301

Číslo 2 / 2012

Komentář ke studii

MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost lenalidomidu u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2012

Dasatinib v léčbě karcinomu prostaty: studie GETUG 12

Číslo 2 / 2012

 

Ročník 2011

Ofatumumab

MUDr. Martin Šimkovič; MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

Číslo 5 / 2011

Azacitidin po transplantaci hematopoetických kmenových buněk: studie RELAZA

Číslo 5 / 2011

Přehled současné netransplantační léčby chronické myeloidní leukemie (CML)

MUDr. Adam Kuba; MUDr. Peter Rohoň; doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 5 / 2011

Alemtuzumab po transplantaci plic

Číslo 5 / 2011

Konsolidační léčba ambulantně léčených pacientů s akutní myeloidní leukemií clofarabinem

Číslo 5 / 2011

Účinnost a snášenlivost micafunginu v empirické terapii invazivních mykotických infekcí u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo 5 / 2011

Účinnost a snášenlivost micafunginu v empirické terapii invazivních mykotických infekcí u pacientů s hematologickými malignitami

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Martina Tošková

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Číslo 5 / 2011

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Číslo 5 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Léčba diseminované zygomykózy u kojence s akutní lymfoblastickou leukemií lipidovým komplexem amfotericinu B

Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Ester Pindurová; MUDr. Vanda Chrenková; MUDr. Martin Vyhnánek; MUDr. Martin Kyncl; MUDr. Petr Pavlíček†; prof. MUDr. Jiří Šnajdauf††, DrSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Číslo 3 / 2011

Mikafungín v antimykotickej profylaxii u detí po transplantácii krvotvorných buniek – vlastné skúsenosti

MUDr. Júlia Horáková, PhD.; MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.; MUDr. Ivana Boďová, PhD.; MUDr. Alica Dzurenková; prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH

Číslo 3 / 2011

Dasatinib v 1. linii léčby chronické myeloidní leukemie

MUDr. Petra Bělohlávková

Číslo 3 / 2011

Nilotinib v 1. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

MUDr. Daniela Žáčková, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 3 / 2011

Udržovací léčba rituximabem u pacientů s folikulárním lymfomem po 1. linii léčby – studie PRIMA

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Bezpečnost micafunginu v dětském věku

Číslo 3 / 2011

Ytrium-90-ibritumomab tiuxetan v monoterapii předléčených pacientů s non-hodgkinským lymfomem z B-buněk

Číslo 3 / 2011

Ytrium-90-ibritumomab tiuxetan v monoterapii předléčených pacientů s non-hodgkinským lymfomem z B-buněk

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Vít Procházka

Vliv imatinibu na tvorbu IgM a vztah k terapeutické odpovědi

Číslo 3 / 2011

Plerixafor

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Protinádorová aktivita bortezomibu u buněk myelodysplastického syndromu

Číslo 3 / 2011

Anagrelid v léčbě myeloproliferativních onemocnění

MUDr. Robert Pytlík

Číslo 3 / 2011

Optimalizace léčby pacientů s mnohočetným myelomem

MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Číslo 3 / 2011

Lenalidomid: postavení v léčbě hematologických malignit

Číslo 3 / 2011

Clofarabin v léčbě non-hodgkinského lymfomu

Číslo 3 / 2011

Voriconazol v sekundární profylaxi invazivních mykotických infekcí u pacientů podstupujících allogenní transplantaci kmenových buněk – studie VOSIFI

Číslo 3 / 2011

Profylaxe invazivních mykotických onemocnění u hematologických nemocných

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Číslo 3 / 2011

Bevacizumab u myelodysplastického syndromu

Číslo 3 / 2011

Dasatinib ve 2. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií – výsledky po čtyřletém sledování

Číslo 3 / 2011

Dasatinib ve 2. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií – výsledky po čtyřletém sledování

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Číslo 3 / 2011

Optimální použití lenalidomidu u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem – konsensus panelu expertů

Číslo 3 / 2011

Optimální použití lenalidomidu u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem – konsensus panelu expertů

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Dlouhodobé zkušenosti s léčbou anagrelidem u pacientů s esenciální trombocytemií – data z mezinárodního registru

Číslo 3 / 2011

Dlouhodobé zkušenosti s léčbou anagrelidem u pacientů s esenciální trombocytemií – data z mezinárodního registru

Číslo 3 / 2011

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Dasatinib ve srovnání s imatinibem v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

Číslo 2 / 2011

Dasatinib ve srovnání s imatinibem v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Dasatinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi – výsledky po 18měsíčním sledování

Číslo 2 / 2011

Dasatinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi – výsledky po 18měsíčním sledování

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Fytoalexin camalexin jako induktor apoptózy leukemických buněk

Číslo 2 / 2011

Imunomodulační účinky lenalidomidu u chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2011

Vliv folátu na přežití u dětí s akutní lymfoblastickou leukemií

Číslo 2 / 2011

Nové látky k léčbě chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2011

Rituximab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Číslo 2 / 2011

Účinnost a bezpečnost micafunginu v léčbě febrilní neutropenie u pacientů s  hematoonkologickým onemocněním

Číslo 2 / 2011

Účinnost a bezpečnost micafunginu v léčbě febrilní neutropenie u pacientů s  hematoonkologickým onemocněním

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, Ph.D.

Asparagináza v léčbě akutní lymfocytární leukemie: studie ALL-BFM 2000

Číslo 2 / 2011

Přerušení léčby imatinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním tumorem po třech letech terapie

Číslo 2 / 2011

Přerušení léčby imatinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním tumorem po třech letech terapie

Číslo 2 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

 

Ročník 2010

Význam tyrosinkinázových inhibitorů před transplantací kmenových buněk a po ní u pacientů s Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Profylaxe neutropenie pegfilgrastimem u pacientů s mnohočetným myelomem

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 5 / 2010

Rozhodování o změně léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií s přihlédnutím k mutacím BCR-ABL1 v praxi

MUDr. Jaroslava Voglová; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.; doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

Číslo 5 / 2010

Antimykotická profylaxe u pacientů s neutropenií a hematologickými malignitami pomocí micafunginu

Číslo 5 / 2010

Dobrá odpověď na léčbu lenalidomidem + dexamethasonem je spojena se zlepšením klinických výsledků u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem

Číslo 5 / 2010

Účinnost profylaxe posaconazolem u pacientů s akutní myeloidní leukemií v šestiletém sledování

Číslo 5 / 2010

Farmakologickou profylaxi invazivních mykotických onemocnění u pacientů s akutními leukemiemi je nutno přizpůsobit lokální epidemiologické situaci

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

Číslo 5 / 2010

Bortezomib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí

Číslo 5 / 2010

Imatinib v léčbě Ph+ akutní lymfoblastické leukemie

Číslo 5 / 2010

Rituximab vs cyklofosfamid v léčbě ANCA-asociovaných vaskulitid

Číslo 5 / 2010

Stupeň myelosuprese v průběhu udržovací léčby u dospívajících se středním rizikem akutní B-lymfoblastické leukemie předpovídá riziko relapsu

Číslo 5 / 2010

Využití palonosetronu v onkologických indikacích

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.  

Číslo 5 / 2010

Oxid arsenitý prodlužuje přežití u pacientů s akutní promyelocytární leukemií

Číslo 5 / 2010

Dasatinib v 1. linii léčby u nemocných s CML

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 

Číslo 4 / 2010

Použití oxidu arsenitého v léčbě akutní promyelocytární leukemie

MUDr. Tomáš Svoboda

Číslo 3 / 2010

Chemoterapie Hodgkinova lymfomu komplikovaného fulminantní klostridiovou difuzní kolitidou s podpůrnou léčbou pegfilgrastimem

MUDr. Milan Matuška, Ph.D.

Číslo 3 / 2010

Radioimunoterapie ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetanem u nemocných s folikulárním non-hodgkinským lymfomem – zkušenosti jednoho pracoviště

MUDr. Jan Straub; MUDr. Robert Pytlík; MUDr. Jan Haber; MUDr. Evženie Kolešková; MUDr. Jozef Kubinyi; doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Číslo 3 / 2010

Kombinace VMP (bortezomib/melfalan/prednison) v dávkování dle studie VISTA v primoléčbě mnohočetného myelomu s primární AL amyloidózou  

MUDr. Irena Čápová; doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 3 / 2010

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Číslo 3 / 2010

Léčba dasatinibem u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie s rezistencí, nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí vůči imatinibu vede k rychlé a trvalé cytogenetické odpovědi

Číslo 3 / 2010

Důležitost udržení relativní dávkové intenzity chemoterapeutických režimů podobných CHOP v kombinaci s rituximabem u pacientů s difuzním velkobuněčným lymfomem z B-buněk

Číslo 3 / 2010

Využitelnost nálezů in vitro k predikci klinické odpovědi a výběru nejvhodnějšího tyrosinkinázového inhibitoru u pacientů s chronickou myeloidní leukemií rezistentní k imatinibu

Číslo 3 / 2010

Léčba invazivních mykotických infekcí – novinky roku 2010

MUDr. Jan Haber, CSc.

Číslo 3 / 2010

Adherence je nezbytná pro dosažení molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, kteří dosáhli kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem

Číslo 3 / 2010

Bortezomib v kombinaci s melfalanem a prednisonem vs melfalan s prednisonem u dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 3 / 2010

Lenalidomid v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu

MUDr. Mgr. Jiří Minařík; prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; MUDr. Tomáš Pika; doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.

Číslo 2 / 2010

Nilotinib je u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi účinnější než imatinib: výsledky mezinárodní randomizované studie III. fáze ENESTnd

Číslo 2 / 2010

Dynamika a prediktivní hodnota velké molekulární odpovědi dosažené léčbou dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie

Číslo 2 / 2010

Extrakapsulární postižení lymfatických uzlin: nový prognostický faktor u karcinomu žaludku

Číslo 2 / 2010

Moderní léčba mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; MUDr. Evžen Gregora

Číslo 2 / 2010

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo 2 / 2010

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s non-hodgkinským lymfomem

Číslo 2 / 2010

 

Ročník 2009

Šestileté sledování pacientů léčených imatinibem v rámci první linie léčby chronické myeloidní leukemie

Číslo 5 / 2009

Dasatinib vs vysoké dávky imatinibu v léčbě chronické fáze CML – studie START-R

Číslo 5 / 2009

Dasatinib vs vysoké dávky imatinibu v léčbě chronické fáze CML – studie START-R

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Načasování alternativní léčby při selhávající léčbě 2. linie u CML

Číslo 5 / 2009

Načasování alternativní léčby při selhávající léčbě 2. linie u CML

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Dasatinib 1x denně vs dasatinib 2x denně u pacientů v akcelerované fázi CML

Číslo 5 / 2009

Dasatinib 1x denně vs dasatinib 2x denně u pacientů v akcelerované fázi CML

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Bortezomib v léčbě prvního relapsu mnohočetného myelomu

Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.

Číslo 5 / 2009

Nilotinib (AMN107) překonává mnohočetnou lékovou rezistenci inhibicí aktivity transportérů ABCB1/Pgp a ABCG2/BCRP/MXR

Číslo 5 / 2009

Plazmatická koncentrace imatinibu u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 5 / 2009

Plazmatická koncentrace imatinibu u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Číslo 5 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Adjuvantně podaný imatinib po resekci lokalizovaného primárního gastrointestinálního stromálního tumoru

Číslo 3 / 2009

Adjuvantně podaný imatinib po resekci lokalizovaného primárního gastrointestinálního stromálního tumoru

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Význam clofarabinu v léčbě akutních myeloidních leukemií

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; MUDr. Alžběta Zavřelová

Číslo 3 / 2009

Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

Číslo 3 / 2009

Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

Číslo 3 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Konsolidační léčba ytrium-90-ibritumomab tiuxetanem po dosažení první remise u pokročilého folikulárního lymfomu

Číslo 3 / 2009

Postantifungální účinky anidulafunginu vůči Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis a C. krusei

Číslo 3 / 2009

Voriconazol u endemických mykotických infekcí

Číslo 3 / 2009

Plerixafor

MUDr. Daniel Lysák

Číslo 2 / 2009

Ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetan

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 2 / 2009

Bortezomib v 1. linii terapie – další zlepšení výsledků léčby mnohočetného myelomu

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 2 / 2009

Léčba akutní a chronické leukemie v těhotenství

Číslo 2 / 2009

Alemtuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie?

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2009

Zvýšení dávky imatinibu u pacientů v chronické fázi CML

Číslo 2 / 2009

Palonosetron + dexamethason vs granisetron + dexamethason v prevenci nauzey a zvracení během chemoterapie

Číslo 2 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Intermitentní inhibice BCR-ABL dasatinibem 100 mg 1x denně u pacientů v chronické fázi CML si zachovává účinnost a zlepšuje snášenlivost léčby

Číslo 2 / 2009

Komentář ke studii

MUDr. Petra Bělohlávková

Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Michal Holánek

Číslo 2 / 2009

Micafungin – nový echinokandin

MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; Mgr. Iva Kocmanová; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2009

Molekulární léčebné odpovědi u pacientů v pozdní chronické fázi CML po dosažení kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem – sledování po dobu šesti let

Číslo 2 / 2009

Zajišťování dlouhodobé léčebné odpovědi u nehodgkinových lymfomů – udržovací léčba

MUDr. David Belada, Ph.D.

Číslo 2 / 2009

Rituximab v léčbě chronické lymfocytární leukemie

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2009

Pokročilá CML: léčebné volby u pacientů v akcelerované a blastické fázi

Číslo 2 / 2009

Léčba chronické myeloidní leukemie v roce 2009

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Číslo 2 / 2009

Současné přístupy k terapii myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová

Číslo 2 / 2009

Prognóza pediatrických pacientů s provedenou transplantací při léčbě chronické myeloidní leukemie s pozitivitou philadelphského chromosomu v období 1989 až 2006 v České republice

Číslo 2 / 2009

 

Ročník 2008

Dasatinib je účinný při léčbě pacientů s infiltrací Ph+ leukemie do CNS

Číslo 6 / 2008

Nilotinib, vysoce selektivní inhibitor BCR-ABL tyrosinkinázy, je účinný u nemocných s Ph+ chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej nesnášejí

Číslo 5 / 2008

Chronická myeloidní leukemie: klinická doporučení ESMO pro diagnózu, léčbu a sledování

Číslo 5 / 2008

Anidulafungin – nové antimykotikum ze skupiny echinokandinů

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová; MUDr. Ivan Herold, CSc.

Číslo 5 / 2008

Dasatinib či imatinib ve vysokých dávkách u chronické myeloidní leukemie

Číslo 5 / 2008

Léčba dasatinibem navozuje trvalou cytogenetickou odpověď u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi rezistentních na imatinib či imatinib nesnášejících

Číslo 5 / 2008

Molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v pozdní chronické fázi po dosažení úplné cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem: výsledky šestiletého sledování

Číslo 5 / 2008

Dasatinib vyvolává kompletní hematologickou i cytogenetickou odpověď v případě selhání imatinibu u pacientů v blastické krizi chronické myeloidní leukemie

Číslo 4 / 2008

Dasatinib a rychlá hematologická i cytogenetická odpověď u Ph+ pacientů s ALL v případě selhání imatinibu

Číslo 4 / 2008

Dasatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve fázi akcelerace při selhání léčby imatinibem

Číslo 4 / 2008

Dasatinib – nové informace o dávkování, účinnosti a bezpečnosti

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 2 / 2008

Oxid arsenitý v léčbě akutní promyelocytární leukemie

MUDr. Zdeněk Kořístek

Číslo 2 / 2008

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2008

Nelarabin navozuje kompletní remisi u dospělých s recidivující nebo refrakterní akutní lymfoblastickou leukemií nebo lymfoblastickým lymfomem z buněk linie T: studie Cancer and Leukemia Group B 19801

Číslo 2 / 2008

Léčba invazivních mykotických infekcí u onkologických nemocných

MUDr. Zdeněk Ráčil Mgr. Iva Kocmanová; MUDr. Barbora Weinbergerová; MUDr. Jana Winterová; MUDr. Šárka Bohatá; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Číslo 2 / 2008

Bortezomib plus melphalan a prednison u starších dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem: nejnovější výsledky doby do příhody a předpovědní faktory doby do progrese

Číslo 2 / 2008

Imatinib v léčbě hematologických malignit jiných než chronická myeloidní leukemie

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Číslo 2 / 2008

Oblimersen zlepšuje přežití u relabující CLL

Číslo 2 / 2008

Polyneuropatie u mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Číslo 1 / 2008

 

Ročník 2007

Možnosti podávání bisfosfonátů u pacientů s mnohočetným myelomem

MUDr. Luděk Pour; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Číslo 5 / 2007

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2007

Pětiletá léčba imatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – studie IRIS

Číslo 2 / 2007

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 2 / 2007

Posaconazol

MUDr. Jiří Slíva

Číslo 3 / 2007

Bortezomib a trastuzumab u karcinomu prsu

Číslo 3 / 2007

Pegfilgrastim u myelosupresivní léčby

Číslo 3 / 2007

Monoklonální protilátky u non-hodgkinských lymfomů

Číslo 4 / 2007

Bortezomib u mnohočetného myelomu – současné poznatky a perspektivy

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Číslo 4 / 2007

Fludarabin plus cyclophosphamid u chronické lymfocytární leukemie (CML)

Číslo 4 / 2007

Rituximab v léčbě těžkého pemphiga

Číslo 4 / 2007

 

Ročník 2006

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2006

Dlouhodobý prognostický význam úrovně cytogenetické a molekulární odpovědi po 12 měsících léčby imatinibem – studie IRIS

Komentář Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 2 / 2006

Přehled terapie nehodgkinských lymfomů

MUDr. Ingrid Vášová

Číslo 2 / 2006

Nilotinib u pacientů s Ph+ chronickou myeloidní leukemií

Číslo 4 / 2006

Pegfilgrastim

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Číslo 4 / 2006

Léčba chronické myeloidní leukemie v Evropě v roce 2006

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Číslo 4 / 2006

Rekombinantní lidský růstový faktor pro keratinocyty (rHuKGF) – palifermin: současný stav klinického použití

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Tomáš Skácel

Číslo 5 / 2006

 

Ročník 2005

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Supplementum 1 / 2005

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Účinnost a bezpečnost trastuzumabu v kombinaci s docetaxelem u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou receptorů pro lidský epidermální růstový faktor jako léčivo první linie

Supplementum 1 / 2005

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Rituximab

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Supplementum 1 / 2005

Účinek podávání imatinibu před provedením alogenní transplantace kostní dřeně u dospělých s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivitou filadelfského chromosomu

Supplementum 1 / 2005

Voriconazol

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová

Číslo 5 / 2005

Pseudouzávěr střeva vyvolaný diltiazemem u neutropenického pacienta – kazuistika

Číslo 5 / 2005

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Číslo 4 / 2005

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Číslo 3 / 2005

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Číslo 2 / 2005


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky