Téma čísla

 

Ročník 2012

Možnosti a limitace farmakoterapie mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.;MUDr. Lenka Zahradová

Číslo 3 / 2012

Léčba chronické lymfocytární leukemie

Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Anna Panovská

Číslo 3 / 2012

Eculizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Jan Haber, CSc.;doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Číslo 3 / 2012

Rituximab – patnáct let úspěšné mise v léčbě maligních lymfomů

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.;MUDr. Vít Procházka, Ph.D.;MUDr. Renata Urbanová

Číslo 3 / 2012

Dasatinib u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie rezistentních vůči imatinibu nebo imatinib nesnášejících – výsledky z reálné praxe vs. data z klinických studií

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Číslo 3 / 2012

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Číslo 3 / 2012

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Číslo 3 / 2012

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Číslo 3 / 2012

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Číslo 3 / 2012

Léčba invazivních mykotických onemocnění – novinky roku 2011

MUDr. Jan Haber, CSc.;MUDr. Naďa Mallátová

Číslo 3 / 2012

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;MUDr. Kateřina Kubáčková;MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Číslo 3 / 2012

Nové možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Klinické zkušenosti s gefitinibem v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.;MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis;Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Mgr. Michaela Bajerová;Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Číslo 2 / 2012

Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 2 / 2012

Pokračovací udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 2 / 2012

Pemetrexed vs. placebo v udržovací léčbě pacientů s pokročilým non-skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PARAMOUNT

Číslo 2 / 2012

Testování mutací EGFR

RNDr. Milada Matějčková

Číslo 2 / 2012

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky