Registrace k odběru elektronických čísel časopisu Farmakoterapie

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tohoto políčka a v případě webové stránky odesláním registrace a v případě osobního kontaktu podepsáním na elektronickém zařízení, uděluji společnosti Farmakon Press, spol s r. o., se sídlem: Praha 2, Václavská 12, PSČ 12000, IČ: 27223841 souhlas ke zpracování osobních údajů v uvedeném rozsahu za účelem níže uvedeným tj. zejména k zařazení do databáze správce a za účelem nabízení služeb vlastních i třetích osob včetně zasílání obchodních sdělení, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o novinkách na dobu, po kterou správce bude osobní údaje zpracovávat pro naplnění stanoveného účelu, ne však déle, než na dobu do odvolání souhlasu, které můžete, jakožto subjekt údajů učinit kdykoli. Prohlašuji, že jsem se seznámil/-la  a souhlasím se „Zásadami ochrany osobních údajů“.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost Farmakon Press, spol s r. o., se sídlem: Praha 2, Václavská 12, PSČ 12000, IČ: 27223841 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 105701 (dále jen „správce“).

Rozsah zpracování osobních údajů:

Jméno, příjmení a tituly, adresní údaje (včetně e-mailové adresy), telefonní čísla (dále jen „údaje“).

Účel zpracování osobních údajů:

Zařazení do databáze správce a zasílání obchodních sdělení, zejména nabízení služeb vlastních i třetích osob, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále informování o novinkách, a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.). Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení vlastních i třetích osob elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Doba zpracování osobních údajů:

Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu neurčitou. Tato doba nepřekročí dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Zpracování údajů však bude ukončeno od okamžiku odvolání souhlasu.

Právní základ zpracování osobních údajů a odvolání souhlasu:

Právním základem pro zpracování údajů je udělení tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, poskytované údaje nejsou povinné a tento souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese správce nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu stepanovsky@farmakoterapie.cz a pro zasílání obchodních sdělení elektronicky i v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Zpracovatelé, příjemci osobních údajů a přenos do zahraničí:

Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle 
§ 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovateli v ČR i v zahraničí, tj. zejména se bude jednat o uložení údajů u pověřených zpracovatelů, zejména v datových centrech za dodržení podmínek adekvátní úrovně ochrany, která je zajištěna buď přímo předpisy ve třetích zemích, nebo tuto adekvátní ochranu zajistí přímo správce.

Další informace o Vašich právech:

Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že mám právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) mám práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení mám rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Mám právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování se mohu obrátit na správce na adresu stepanovsky@farmakoterapie.cz

Poučení o možnosti vznést námitky a orgán dozoru: 

V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení na adresu stepanovsky@farmakoterapie.cz, kde mohu také uplatnit námitky.  

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého mohu podat stížnost.