Obsah čísla 1 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Inzulin detemir

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Tiotropium a jeho místo v léčbě stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Inzulin glulisin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Gefitinib

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Ciclesonid – nový inhalační kortikosteroid

MUDr. Viktor Kašák

Nové trendy ve farmakoterapii

Inhalační léčba inzulinem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Anti-IgE protilátky (omalizumab) v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Možnosti ovlivnění funkce B-buněk glitazony

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Profily léčiv

Fixní kombinace budesonid/formoterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Valdecoxib

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Jiří Slíva*, MUDr. Tomáš Doležal*

Inzulin glargin

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., MUDr. Jiří Slíva*

Meloxicam

MUDr. Marta Olejárová, CSc., MUDr. Tomáš Doležal*

Repaglinid

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Chemoterapie karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

MUDr. Jindřich Olšovský

Kombinace perorálních antidiabetik ve světle nových studií

MUDr. Jindřich Olšovský

Prevence a léčba diabetické nefropatie

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Suplementace antioxidanty jako prevence nádorů trávicího traktu – systematický přehled a metaanalýza

Prevence mikroalbuminurie u pacientů s diabetem 2. typu – studie BENEDICT

Účinek intravenózního podání kortikosteroidů na 14denní přežití 10 008 dospělých pacientů se signifikantním poraněním hl

Fixní kombinace budesonidu a formoterolu v udržovací i akutní léčbě astmatu – studie STAY

Účinek dlouhodobé terapie erdosteinem na chronickou obstrukční plicní nemoc – studie EQUALIFE

Strategie moderní léčby chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Norbert Pauk

Srovnání renoprotektivních účinků blokátorů receptorů pro angiotenzin II a inhibitorů ACE u pacientů s diabetem 2. typu

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění atorvastatinem při diabetes mellitus 2. typu ve studii CARDS (Collaborat

Dvojitě slepé srovnání gliclazidu MR a glimepiridu u pacientů s diabetem 2. typu – studie GUIDE

Lékové interakce

Nové lékové interakce

Nežádoucí účinky

Kardiovaskulární bezpečnost koxibů

MUDr. Šárka Forejtová, MUDr. Tomáš Doležal*


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky