Obsah čísla 2 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Eplerenon – další příspěvek k léčení chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

Fondaparinux

MUDr. Stanislav Šimek, CSc.; prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Tenecteplasa

MUDr. Petr Janský

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Bosentan

MUDr. Eugen Hinterbuchner

Nové trendy ve farmakoterapii

Statiny jako volně prodejné léky?

MUDr. Tomáš Doležal; prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Profily léčiv

Atorvastatin

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Imidapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal; MUDr. Jiří Slíva

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Betaxolol

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jan Strojil

Farmakoterapeutické postupy

V čem jsou nová doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze skutečně nová?

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Sekundární prevence ischemické choroby srdeční

MUDr. Lubor Goláň

Hypertenze a sympatický nervový systém: možnosti ovlivnění

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Farmakoterapie akutního koronárního syndromu

Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC

Farmaceutická medicína

Klinické hodnocení nových léčiv na prahu 21. století

MUDr. Věra Strnadová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Monitorování krevního tlaku u pacientů s chronickým selháním ledvin nediabetické etiologie

Pacientem řízená versus konvenční antikoagulační léčba

Srovnání warfarinu a aspirinu v léčbě symptomatické intrakraniální arteriální stenózy

Užití statinů v sekundární prevenci koronárních onemocnění na úrovni primární péče

Účinnost a snášenlivost lokální léčby pimecrolimem a tacrolimem u atopické dermatitidy – metaanalýza

Ximelagatran – výsledky klinických studií

Účinek tibolonu u postmenopauzálních žen užívajících tamoxifen po operaci karcinomu mammy

Amiodaron nebo implantabilní kardioverter-defibrilátor u srdečního selhání

Přerušení léčby statiny u pacientů s infarktem myokardu bez elevace úseku ST

Účinek antihypertenziv na kardiovaskulární příhody u pacientů s ICHS a normální hodnotou krevního tlaku – studie CAMELOT

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost metoprololu CR/XL u pacientů s diabetes mellitus a chronickým srdečním selháním

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u žen

Rekombinantní aktivovaný faktor VII při akutním intracerebrálním krvácení

Trimetazidin zlepšuje funkci levé komory a kvalitu života u starších pacientů s onemocněním koronárních tepen

Koncentrace C-reaktivního proteinu a klinické výsledky po terapii statiny

Vztah mutace EGFR a rezistence k gefitinibu u nemalobuněčného karcinomu plic

Clopidogrel vs kyselina acetylsalicylová plus esomeprazol v prevenci opakovaného vředového krvácení

Blokátory angiotenzinových receptorů při chronickém srdečním selhání a vysoké riziko akutního infarktu myokardu – metaan

Jaká by měla být cílová klidová srdeční frekvence u pacientů se srdečním selháním léčených β-blokátory?

Intenzivní hypolipidemická terapie atorvastatinem u pacientů se stabilní ICHS - studie TNT

Lékové interakce

Lékové interakce antihypertenziv s nesteroidními antirevmatiky

Mgr. Michaela Procházková, MUDr. Tomáš Doležal

Hypotenze v důsledku lékové interakce lisinoprilu s tizanidinem

Ezetimib x ciclosporin

Nežádoucí účinky

Alendronátem indukovaná synovitis může imitovat syndrom karpálního tunelu

Perorálně aplikovaný erythromycin a riziko náhlého srdečního úmrtí

Pfizer pozastavil prodej valdecoxibu

Podávání kardioselektivních β-blokátorů pacientům s bronchiální obstrukcí – kdy a jak

Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.; doc. MUDr. František Salajka,CSc.; MUDr. Irena Krčmová; MUDr. Vratislav Sedlák


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky