Obsah čísla 3 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Pegaptanib – anti-VEGF aptamer v léčbě makulární degenerace

MUDr. Ivan Fišer

Naltrexon v léčbě alkoholové a jiných závislostí

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Erlotinib

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Analgetická kombinace paracetamolu s tramadolem

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Nová transdermální forma fentanylu

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Topiramat v profylaxi migrény

MUDr. Tomáš Doležal; MUDr. David Doležil, PhD

Cetuximab

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Nové trendy ve farmakoterapii

Neurotrofní účinky antidepresiv

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Profily léčiv

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Aripiprazol

Prof. MUDr Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Escitalopram

MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Eletriptan

MUDr. Jiří Mastík; MUDr. Jiří Slíva

Farmakoterapeutické postupy

Algoritmus terapie migrény

MUDr. David Doležil, Ph.D.

Bolesti zad – diagnostika a léčba

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Anxiolytika v léčbě úzkostných poruch

MUDr. Ján Praško

Opioidy v terapii revmatické bolesti

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Farmaceutická medicína

Modafinil k léčbě únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Risedronat v prevenci zlomeniny kyčle u pacientek ve vyšším věku po mozkové příhodě

Účinky estrogenu s progestinem nebo bez progestinu na močovou inkontinenci

Inhibitory cyklooxygenázy 2 a jejich vliv na krevní tlak: metaanalýza

Farmakogenetika v klinické praxi

MUDr. Ondřej Slanař

Randomizovaná studie porovnávající dva nízkomolekulární hepariny v léčbě pacientů s hlubokou žilní trombózou a plicní embolií

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Nástup antipsychotických účinků během prvního dne léčby

Účinky dlouhodobé suplementace vitaminem E na kardiovaskulární či nádorové onemocnění

Účinnost D-cycloserinu v kombinaci s antipsychotiky u schizofreniků

Nepřiměřená léčba seniorů v domácí péči v Evropě

Akutní vliv marihuany na riskantní chování

Rozdílný vliv typických a atypických antipsychotik na šedou hmotu mozkovou u první epizody psychózy: studie AESOP

Účinek opakovaného podávání gaboxadolu na kvalitu nočního spánku a výkonnost během následujícího dne u starších pacientů

Zlepšení kognitivních funkcí u schizofreniků nevyžaduje serotonergní systém: randomizovaná studie olanzapinu a amisulpridu

Vliv jednorázového podání levodopy na sexualitu u mužů a u žen

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s modafinilem u kokainové závislosti

Léčba laquinimodem omezuje vznik aktivních lézí patrných na magnetické rezonanci u relabující roztroušené sklerózy

Vliv topiramatu a gabapentinu na kognitivní schopnosti zdravých dobrovolníků

Adjuvantní chemoterapie u žen s karcinomem prsu se zasažením uzlin

Inhibitory ACE a množství vápníku v aortálních chlopních

Risperidon a haloperidol u první epizody psychózy

Sibutramin v léčbě přírůstku hmotnosti navozeného olanzapinem

Methadon versus buprenorphin s kontingenčně vedenou léčbou u pacientů závislých na kokainu a opioidech

Kyselina acetylsalicylová a clopidogrel v porovnání se samotným clopidogrelem v léčbě recentní ischemické mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky u pacientů s vysokým rizikem: randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie MATCH

Srovnání účinnosti rivastigminu, donepezilu a galantaminu u Alzheimerovy nemoci

Quetiapin a rivastigmin u Alzheimerovy nemoci

Účinnost N-acetylcysteinu u chronické obstrukční plicní nemoci – studie BRONCUS

Rasagilin v kombinaci s levodopou u pacientů s Parkinsonovou nemocí – studie LARGO

Účinnost β-laktamových antibiotik a antibiotik účinných vůči atypickým patogenům u komunitní pneumonie – metaanalýza

Raloxifen v prevenci demence a kognitivních poruch u starších žen: studie MORE

Vliv metforminu a úpravy životního stylu na rozvoj metabolického syndromu

Leflunomid nebo methotrexat v léčbě juvenilní revmatoidní artritidy

Pravidelné podávání kortikosteroidů vs podávání dle potřeby u bronchiálního astmatu

Antibiotika v terapii aterosklerózy – konec slepé uličky?

Radioterapie se současným podáváním temozolomidu u glioblastomu

Klinická účinnost vakcinace proti chřipce u rizikových pacientů mladších 65 let

Inhibitory cyklooxygenázy 2 a riziko infarktu myokardu – populační studie u starších osob

Morfin, gabapentin, nebo jejich kombinace u neuropatické bolesti

Akutní léčba středně závažné až silné deprese extraktem z třezalky WS 5570: randomizovaná, dvojitě zaslepená srovnávací studie s paroxetinem

Účinnost a bezpečnost převedení pacientů léčených různými antipsychotiky na risperidon v injekcích s dlouhodobým účinkem: studie StoRMi – Switch to Risperidone Microspheres study

Ledvinné funkce u vysoce rizikových pacientů s hypertenzí léčených inhibitory ACE, blokátory vápníkových kanálů nebo diuretiky

Hormonální léčba, podtřídy lipoproteinů a kalcifikace koronárních tepen

Modifikovaná středomořská dieta a délka života: studie EPIC

Lékové interakce

Interakce ciprofloxacinu při substituční léčbě hypothyreózy

Lékové interakce selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a nesteroidních antirevmatik

Mgr. Michaela Procházková

Nežádoucí účinky

Antidepresiva ze skupiny SSRI u dětí a riziko sebevraždy – současná situace

MUDr. Tomáš Doležal

Konvenční a atypická antipsychotika a riziko hospitalizace z důvodu komorových arytmií či srdeční zástavy

Výběr dalších NÚ léčiv.

Výběr z literatury

Riziko malformací při podávání lamotriginu během těhotenství

Riziko Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy u pacientů nově užívajících antiepileptika

Zvýšená pravděpodobnost malformací u dětí, jejichž matky byly během těhotenství léčeny valproátem

Riziko úmrtí po léčbě dekompenzovaného srdečního selhání nesiritidem


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky