Obsah čísla 4 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal

Pregabalin v léčbě epilepsie

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Adefovir dipivoxil

Doc. MUDr. Petr Husa, CSc.

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Bevacizumab

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Nové trendy ve farmakoterapii obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Profily léčiv

Spirapril

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Nicergolin

MUDr. Roman Jirák; MUDr. Tomáš Doležal

Itoprid

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.; MUDr. Robert Donoval

Farmakoterapeutické postupy

Farmakoterapie metabolického syndromu

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Postavení ezetimibu v terapii hyperlipoproteinemií

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Terapie karcinoidů a karcinoidního syndromu

MUDr. Pavel Vítek; Doc. MUDr. Jozef Rosina; MUDr. Miloslav Pála

Medikamentózní terapie refluxní choroby jícnu

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.; MUDr. Robert Donoval; MUDr. Martin Bortlík

Hodnocení variability srdeční frekvence, její klinický význam a možnosti ovlivnění

MUDr. Petr Fráňa; Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc; MUDr. Ivan Řiháček; MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.; MUDr. Jana Fráňová

Současné postavení dlouhodobě působících bronchodilatancií v léčbě stabilní chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Norbert Pauk

Použití nízkomolekulárního heparinu dalteparinu v prevenci tromboembolie a v onkologii

MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.; MUDr. Jitka Šlechtová; MUDr. Zdeňka Hajšmanová

Farmaceutická medicína

Liposomální forma heparinu

MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Warfarin v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou u pacientů s anamnézou akutní koronární příhody: metaanalýza bezpečno

Krvácení spojené s podáváním kombinace kyseliny acetylsalicylové, thienopyridinových derivátů a warfarinu u pacientů s anamnézou infarktu myokardu

Statistika v klinickém hodnocení

RNDr. Dalibor Svoboda

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost bukálního podání midazolamu vs rektální aplikace diazepamu při akutním podání u dětí s křečovými stavy

Léčba zavšivení 4% dimeticonem – randomizovaná srovnávací studie

Ovlivnění EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Capecitabin jako adjuvantní léčba III. stadia střevního karcinomu

Vliv kombinované hormonální substituční léčby na aktivitu onemocnění systémovým lupus erythematodes

Vliv orlistatu na hmotnost a tělesnou skladbu u obézních adolescentů

Metformin a snížené riziko rakoviny u diabetiků

Vliv léčby gestačního diabetu na průběh těhotenství a porod

Srovnání sirolimem či paclitaxelem napuštěných stentů při revaskularizaci koronárních tepen

Okamžité vs odložené pravidelné podávání antiepileptik u časné epilepsie a ojedinělých záchvatů

Vysazení fluticasonu z kombinované léčby fluticasonem a salmeterolem u pacientů s CHOPN způsobuje náhlé a setrvalé zhoršení nemoci

Erlotinib u dosud neléčeného nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Kardiovaskulární rizikové faktory po antenatální expozici betamethasonu: 30leté sledování

Vinorelbin plus cisplatina vs pouhá observace u resekovaného nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC)

Léčba ulcerózní kolitidy humanizovanou protilátkou proti α4β7-integrinu

Cabergolin s lanreotidem v léčbě ektopického Cushingova syndromu

Letrozol vs tamoxifen jako adjuvantní terapie u postmenopauzálních žen s receptor-pozitivním karcinomem prsu

Neúmyslné diskrepance v medikaci pacientů během hospitalizace

Neuroprotektivní a anti-HIV aktivita minocyclinu

Profylaxe antibiotiky snižuje mortalitu u neutropenických pacientů: metaanalýza

Vliv metforminu a změny životního stylu na metabolický syndrom: The Diabetes Prevention Program – randomizovaná studie

Daclizumab v prevenci rejekce srdečního transplantátu

Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil a leucovorin v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Účinnost programu zaměřeného na rozsáhlou volnou distribuci nikotinových náplastí

12 vs 24 týdnů trvající léčba peginterferonem-α2b v kombinaci s ribavirinem při infekci HCV s genotypem 2 nebo 3

Přidání clopidogrelu k aspirinu a fibrinolýze v léčbě akutního infarktu myokardu s elevací segmentu ST

Porovnání účinností hydroxyurey a anagrelidu u esenciální trombocytemie

Inhalace oxidu dusnatého (NO)

Kombinace olanzapinu a fluoxetinu v porovnání s lamotriginem v léčbě bipolární depresivní poruchy

Úloha multivitaminů a suplementace minerály v prevenci infekcí u seniorů – metaanalýza

Amoxicillin/kyselina klavulanová vs ciprofloxacin v léčbě nekomplikované cystitidy u žen

Profylaxe akutní výškové nemoci podáváním extraktu z Ginkgo biloba a acetazolamidu

Vliv léčby nandrolonem na hmotnost a množství svalové hmoty u HIV-pozitivních žen s hmotnostním úbytkem

Účinnost a bezpečnost fixně nízkých dávek dalteparinu v prevenci žilního tromboembolismu u obézních a starších pacientů

Novinky v terapii hepatitidy B

Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie účinnosti rifaximinu v prevenci cestovatelských průjmů

Dysfunkce krevních destiček po týdenním podávání ibuprofenu

Lékové interakce

Lékové interakce perorálních antidiabetik

Mgr. Michaela Procházková

Nežádoucí účinky

Evropská léková agentura (EMEA) dokončila přehodnocování koxibů

Rozdílné výsledky u pacientů se srdečním selháním užívajících celecoxib, rofecoxib nebo konvenční NSA – populační studie

Riziko infarktu myokardu u pacientů léčených selektivními inhibitory cyklooxygenázy-2 nebo konvenčními nesteroidními antirevmatiky: studie případů a kontrol

Akutní kardiotoxicita doxorubicinu

Thiazidová diuretika a riziko onemocnění žlučníku u žen, které vyžaduje chirurgické řešení

Studie EVA (EValuation of Atherothrombosis)

Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky