Obsah čísla 5 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Duloxetin v terapii inkontinence

MUDr. Miroslav Záleský; doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D.; doc. MUDr. Michael Urban

Ibandronat v léčbě postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Tomáš Hála

Solifenacin

MUDr. Eugen Hinterbuchner; MUDr. Jiří Slíva

Strontium ranelat v léčbě osteoporózy

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Nové perspektivy v léčbě osteoporózy

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.; MUDr. Daniel Feřtek; MUDr. Tomáš Hála1; prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Profily léčiv

Fixní kombinace latanoprost/timolol

MUDr. Petr Výborný, CSc.

Voriconazol

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová

Tolterodin

MUDr. Pavel Verner

Alendronat 70 mg v terapii postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Jan Rosa; MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Clopidogrel

MUDr. Petr Janský

Farmakoterapeutické postupy

Algoritmus diagnostiky a léčby osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Hyperkalcemie – terapeutické možnosti

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Farmakoterapie inkontinence moči u žen

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Současné postavení hormonální terapie v klimakterické medicíně

MUDr. Tomáš Fait

Úloha inhibitorů AT1-receptorů pro angiotenzin II (sartanů) v prevenci kardiovaskulárních nemocí

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Tibolon – doporučení pro praxi

MUDr. Irena Šormová, Ph.D.

Poznámky k ekvianalgetickým dávkám transdermálních opioidů

MUDr. Tomáš Doležal

Farmaceutická medicína

Vliv blokátoru kanabinoidního CB1-receptoru, rimonabantu, na redukci tělesné hmotnosti a kardiovaskulárního rizika u pacientů s nadváhou: jednoletá zkušenost ze studie RIO-Europe

Bezafibrat v sekundární prevenci infarktu myokardu u pacientů s metabolickým syndromem

Léčba oční hypertenze a glaukomu s otevřeným úhlem – metaanalýza

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Nízkomolekulární hepariny nebo heparinoidy versus standardní nefrakcionovaný heparin v léčbě ischemické mozkové příhody

Časné podání eptifibatidu zlepšuje průchodnost koronárních cév před PCI z důvodu akutního infarktu myokardu s elevací ST: výsledky randomizované pilotní studie INTAMI

Alendronat versus calcitriol v prevenci úbytku kostní hmoty po transplantaci srdce

Bezpečné a účinné dávkovací režimy v pediatrii pro sotalol, založené na jeho farmakokinetice a farmakodynamice v populaci dětí se supraventrikulární tachykardií

Porovnání fibrinolýzy a standardní péče oproti fibrinolýze s facilitovanou perkutánní koronární intervencí (PCI) v přednemocniční péči u infarktu myokardu

Sekundární prevence cévní mozkové příhody protidestičkovou léčbou u kardiaků

Stanovení N-terminálního (NT) proBNP nebo troponinu po echokardiografii s cílem stanovení závažnosti plicní embolie

Význam compliance ženy při užívání perorální hormonální kontracepce

Levofloxacin v prevenci bakteriálních infekcí u pacientů s nádorovým onemocněním a neutropenií

Vliv perindoprilu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu u pacientů s diabetem ve studii EUROPA – výstupy z podstudie PERSUADE

Jednoleté podávání parathormonu s následným jednoletým podáváním alendronatu u pacientů s osteoporózou

Každodenní a cyklická léčba parathormonem u žen léčených alendronatem

Porovnání účinnosti jednorázové infuze zoledronatu a každodenní aplikace risedronatu u Pagetovy nemoci

Perioperační podávání β-blokátorů a mortalita u velkých operačních zákroků

Prospěch podávání β-blokátorů u pacientů neužívajících inhibitory ACE

Potřeba inzulinu u pacientů s nově diagnostikovaným diabetem typu 1 léčených protilátkami proti CD3 antigenu

Antibakteriální profylaxe po chemoterapii solidních nádorů a lymfomů

Atorvastatin u hemodialyzovaných pacientů s diabetem 2. typu

Vliv bezafibratu na vznik diabetu typu 2 u obézních pacientů

Paclitaxelové vs sirolimové stenty v prevenci restenóz u diabetiků

Nežádoucí účinky

Antibiotická léčba v graviditě

MUDr. Olga Džupová

Různý vztah mezi statiny a zvýšenou hladinou kreatinkinázy

Pseudouzávěr střeva vyvolaný diltiazemem u neutropenického pacienta – kazuistika


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky