Obsah supplementa 1 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Gefitinib

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Docetaxel v nových indikacích

MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Cetuximab

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Erlotinib

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Bevacizumab

MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Bortezomib

Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Luděk Pour

Pemetrexed

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Farmakogenetika protinádorové terapie

MUDr. Ondřej Slanař

Profily léčiv

Irinotecan

MUDr. Milan Vošmik; MUDr. Josef Dvořák

Imatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Trastuzumab

MUDr. Katarína Petráková

Capecitabin

MUDr. Martina Kubecová

Fulvestrant

MUDr. Alexandra Aschermannová

Rituximab

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Exemestan

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Adjuvantní hormonální léčba časného karcinomu prsu u postmenopauzálních žen

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Chemoterapie kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Luboš Holubec jr., Ph.D.; MUDr. Lucie Elgrová

Chemoterapie karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Terapie karcinoidů a karcinoidního syndromu

MUDr. Pavel Vítek; Doc. MUDr. Jozef Rosina; MUDr. Miloslav Pála

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Srovnatelný vliv anastrozolu a tamoxifenu či jejich kombinace na plazmatické lipidy a na míru kostní resorpce během neoadjuvantní léčby

Přechod z endokrinní léčby tamoxifenem na léčbu anastrozolem u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu

Fulvestrant v porovnání s anastrozolem v léčbě pokročilého karcinomu prsní žlázy

Neoadjuvantní léčba postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu léčených anastrozolem, tamoxifenem či jejich kombinací

Mutace genu pro receptor epidermálního růstového faktoru naznačuje delší přežití pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených gefitinibem

II. fáze klinického zkoušení irinotecanu a raltitrexedu v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

Preoperačně podaný gefitinib versus gefitinib a anastrozol u postmenopauzálních pacientek s primárním karcinomem prsu s pozitivitou estrogenních receptorů a receptorů pro epidermální růstový faktor

Gefitinib u předléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)

Erlotinib u pacientů léčených pro nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

Toremifen a tamoxifen jsou stejně účinné v léčbě časného stadia karcinomu mléčné žlázy: první výsledky z International Breast Cancer Study Group Trials

Účinnost a bezpečnost trastuzumabu v kombinaci s docetaxelem u pacientů s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou receptorů pro lidský epidermální růstový faktor jako léčivo první linie

Vliv léčby imatinibem na délku přežití u pacientů s chronickou myeloidní leukemií s přechodem do akcelerující fáze

Léčebná odpověď a rezistence u 300 pacientů s Bcr-Abl-pozitivní leukemií léčenou imatinibem: 4,5leté sledování

Mutace K-ras u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu léčených adjuvantně tamoxifenem nebo toremifenem

Erlotinib u karcinomu plic – molekulární a klinické prediktory úspěšné léčby

Ovlivnění EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Capecitabin jako adjuvantní léčba III. stadia střevního karcinomu

Účinek podávání imatinibu před provedením alogenní transplantace kostní dřeně u dospělých s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivitou filadelfského chromosomu


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky