Obsah čísla 6 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Galantamin – nová léková forma

MUDr. Tomáš Doležal

Atomoxetin – selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu v léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; Mgr. Michaela Procházková

Kombinace carbidopy, levodopy a entacaponu v léčbě Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jiří Slíva

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky a trendy v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Jiří Piťha

Novinka v léčbě intracerebrálního krvácení: zabránit růstu hematomu

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.; doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.; doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.; MUDr. Dan Václavík

Profily léčiv

Oxaliplatina

Doc. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Ziprasidon

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Quetiapin

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.; MUDr. Martin Votava, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Léčba farmakorezistentní deprese

MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.; MUDr. Martin Bareš; MUDr. Milan Kopeček

Použití novějších antidepresiv v klinické praxi

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby: současný stav a vyhlídky do blízké budoucnosti

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Farmaceutická medicína

Statistika v klinickém hodnocení – 2. část

RNDr. Dalibor Svoboda

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost aripiprazolu v nižších terapeutických dávkách

Analýza dlouhodobé účinnosti risperidonu LAI (long acting injection)

Obnovení axonálního metabolismu a potenciální neuroprotektivní účinek glatiramer acetátu u relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

Risperidon ke zvládání základních příznaků autismu

Remise u schizofrenie: výsledky jednoleté léčby injekčním risperidonem

Venlafaxin XR oproti fluoxetinu, paroxetinu či placebu vykazuje vysokou míru udržitelné remise

Quetiapin v léčbě bipolární poruchy I. nebo II. typu – randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem

Ziprasidon snižuje u zdravých jedinců vylučování kortisolu

Olanzapin vs lithium v udržovací léčbě bipolární poruchy: 12měsíční randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie

Monoterapie quetiapinem u mánie spojené s bipolární poruchou: analýza dvou mezinárodních, dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií

Zlepšování klinických parametrů po léčbě risperidonem LAI u psychotických pacientů převedených z léčby olanzapinem

Ziprasidon u akutní bipolární mánie: 21denní randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie

In vivo účinek aripiprazolu na dopaminergní a serotoninergní procesy v kortexu a ve striatu

Účinnost nízké a vysoké dávky venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním u pacientů s generalizovanou sociálně úzkostnou poruchou

Kardiovaskulární profil duloxetinu

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost duloxetinu v dávce 60 mg denně u těžké deprese

Porovnání incidencí cerebrovaskulárních příhod a tranzitorní ischemické ataky u pacientů léčených risperidonem, quetiapinem a olanzapinem v běžné praxi

Efektivita antipsychotik u chronických schizofreniků (studie CATIE)

Riziko úmrtí u seniorů léčených typickými vs atypickými antipsychotiky

Léčba autismu risperidonem

Olanzapin vs ziprasidon: výsledky 28týdenní dvojitě zaslepené studie se schizofreniky

Prevence a léčba postiktových depresí mirtazapinem u pacientů po cévní mozkové příhodě

Remise u pacientů s bipolární manickou poruchou: výsledky z placebem kontrolované studie s risperidonem

Užití ziprasidonu u parkinsoniků s probíhající psychózou

Retrospektivní studie bezpečnosti intramuskulárně podávaného ziprasidonu u agitovaných seniorů

SSRI v léčbě generalizované úzkostné poruchy – dvojitě zaslepená prospektivní studie s paroxetinem a sertralinem

Lékové interakce

Transportní proteiny rodiny ABC (ATP binding cassette)

PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

Nežádoucí účinky

Metabolické účinky psychofarmak

MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky