Obsah čísla 6 / 2005

Nová léčiva / Nové indikace

Galantamin – nová léková forma

MUDr. Tomáš Doležal

Atomoxetin – selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu v léčbě poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1; Mgr. Michaela Procházková2

Kombinace carbidopy, levodopy a entacaponu v léčbě Parkinsonovy nemoci

MUDr. Jiří Slíva

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky a trendy v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Jiří Piťha

Novinka v léčbě intracerebrálního krvácení: zabránit růstu hematomu

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.1; doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc.2; doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.3; MUDr. Dan Václavík4

Profily léčiv

Oxaliplatina

Doc. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Ziprasidon

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1; MUDr. Tomáš Doležal2

Quetiapin

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1; MUDr. Martin Votava, Ph.D.2

Farmakoterapeutické postupy

Léčba farmakorezistentní deprese

MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.; MUDr. Martin Bareš; MUDr. Milan Kopeček

Použití novějších antidepresiv v klinické praxi

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby: současný stav a vyhlídky do blízké budoucnosti

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Farmaceutická medicína

Statistika v klinickém hodnocení – 2. část

RNDr. Dalibor Svoboda

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost aripiprazolu v nižších terapeutických dávkách

Analýza dlouhodobé účinnosti risperidonu LAI (long acting injection)

Obnovení axonálního metabolismu a potenciální neuroprotektivní účinek glatiramer acetátu u relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

Risperidon ke zvládání základních příznaků autismu

Remise u schizofrenie: výsledky jednoleté léčby injekčním risperidonem

Venlafaxin XR oproti fluoxetinu, paroxetinu či placebu vykazuje vysokou míru udržitelné remise

Quetiapin v léčbě bipolární poruchy I. nebo II. typu – randomizovaná, dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem

Ziprasidon snižuje u zdravých jedinců vylučování kortisolu

Olanzapin vs lithium v udržovací léčbě bipolární poruchy: 12měsíční randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie

Monoterapie quetiapinem u mánie spojené s bipolární poruchou: analýza dvou mezinárodních, dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií

Zlepšování klinických parametrů po léčbě risperidonem LAI u psychotických pacientů převedených z léčby olanzapinem

Ziprasidon u akutní bipolární mánie: 21denní randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie

In vivo účinek aripiprazolu na dopaminergní a serotoninergní procesy v kortexu a ve striatu

Účinnost nízké a vysoké dávky venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním u pacientů s generalizovanou sociálně úzkostnou poruchou

Kardiovaskulární profil duloxetinu

Účinnost, bezpečnost a snášenlivost duloxetinu v dávce 60 mg denně u těžké deprese

Porovnání incidencí cerebrovaskulárních příhod a tranzitorní ischemické ataky u pacientů léčených risperidonem, quetiapinem a olanzapinem v běžné praxi

Efektivita antipsychotik u chronických schizofreniků (studie CATIE)

Riziko úmrtí u seniorů léčených typickými vs atypickými antipsychotiky

Léčba autismu risperidonem

Olanzapin vs ziprasidon: výsledky 28týdenní dvojitě zaslepené studie se schizofreniky

Prevence a léčba postiktových depresí mirtazapinem u pacientů po cévní mozkové příhodě

Remise u pacientů s bipolární manickou poruchou: výsledky z placebem kontrolované studie s risperidonem

Užití ziprasidonu u parkinsoniků s probíhající psychózou

Retrospektivní studie bezpečnosti intramuskulárně podávaného ziprasidonu u agitovaných seniorů

SSRI v léčbě generalizované úzkostné poruchy – dvojitě zaslepená prospektivní studie s paroxetinem a sertralinem

Lékové interakce

Transportní proteiny rodiny ABC (ATP binding cassette)

PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.

Nežádoucí účinky

Metabolické účinky psychofarmak

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky