Obsah čísla 1 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Nateglinid

Doc. MUDr. František Saudek, DrSc.

Exenatid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Rimonabant


MUDr. Denisa Jančíková-Žďárská; doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Duální blokáda receptorů PPAR

MUDr. Tomáš Štulc; doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Profily léčiv

Ciclesonid

MUDr. Viktor Kašák

Kombinace rosiglitazon + metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský

Etanercept

MUDr. Andrea Pavelková

Fixní kombinace fluticason/salmeterol

MUDr. Norbert Pauk; MUDr. Jiří Slíva

Farmakoterapeutické postupy

Metformin, inzulinová rezistence a kardiovaskulární riziko

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

Alternativní léčba obtížně léčitelného asthma bronchiale

MUDr. Vratislav Sedlák; prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Terapeutický potenciál premixovaných inzulinů

MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Léčba nesteroidními antirevmatiky/antiflogistiky ve stáří

MUDr. Jiří Štolfa

Intranasální kortikosteroidy v léčbě alergické rinitidy

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Léčba inzulinem u diabetu 2. typu a postprandiální glykemie

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.; MUDr. Denisa Janíčková-Žďárská

Současné názory na používání mukolytik

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Enoxaparin v prevenci tromboembolické nemoci u rizikových interních pacientů

MUDr. Tomáš Doležal

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Farmaceutická medicína

Studie se zařazením genetických testů
K evropské diskusi o genetickém testování – 1. část

MUDr. Věra Strnadová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Prevence exacerbací CHOPN léčbou tiotropiem, dlouhodobě působícím inhalačním anticholinergikem

Pioglitazon a inhibice restenózy po zavedení koronárního stentu u diabetiků 2. typu

Zlepšení tolerance fyzické zátěže při podávání tiotropia v kombinaci s plicní rehabilitací u pacientů s CHOPN

Studie PREMIER: multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s adalimumabem a methotrexátem jednotlivě nebo v jejich kombinaci u pacientů s revmatoidní artritidou

Rosiglitazon zlepšuje tělesnou výkonnost diabetiků 2. typu

Léčba inzulinem glarginem u batolat, dětí předškolního a školního věku a u adolescentů s diabetes mellitus 1. typu

Vliv losartanu a amlodipinu na albuminurii a hodnoty krevního tlaku u diabetiků s nefropatií

Perorální kontraceptiva, angiotenzinem vyvolaná vazokonstrikce a riziko diabetické nefropatie

Škodlivé působení β-blokátorů u pacientů s CHOPN

Terapeutická odpověď na podání fluticasonu a montelucastu u dětí s mírným až středně těžkým astmatem

Roflumilast zmírňuje alergenem indukované alergické reakce

Celecoxib vs naproxen a diclofenac u pacientů s osteoartrózou: studie SUCCESS-1

Rosiglitazon u diabetiků 1. typu s nadváhou

Porovnání vlivu pioglitazonu a rosiglitazonu na lipidy a glykemii u diabetiků 2. typu s dyslipidemií

Vliv duální stimulace PPAR-a/g rosiglitazonem a fenofibrátem na metabolismus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Diabetes 2. typu jako ekvivalent onemocnění věnčitých tepen – 18letá prospektivní populační studie

Porovnání vlivu pioglitazonu a rosiglitazonu v kombinaci s glimepiridem na koagulaci u diabetiků 2. typu s metabolickým syndromem

Farmakokinetika rituximabu u pacientů s revmatoidní artritidou – II. fáze klinického testování

Vztah léčby etanerceptem na páteř a sakroiliakální skloubení u ankylozující spondylitidy a nediferencované spondylartritidy

Fluticason propionát je účinnější v léčbě alergické rýmy než montelucast, ale srovnatelný v kontrole perzistujícího astmatu

Srovnání standardní antiastmatické terapie s terapií navíc obsahující salmeterol

Klinická účinnost a bezpečnost transdermálního tulobuterolu u pacientů se stabilní CHOPN

Vysoké dávky N-acetylcysteinu u pacientů s exacerbacemi CHOPN

Molekulární charakteristika nových selektivních modulátorů PPAR-γ s inhibiční aktivitou na angiotenzinových receptorech

Vliv ruboxistaurinu na nefropatii u diabetiků 2. typu

Protilátky proti infliximabu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených infliximabem ve vysokých dávkách

Rosiglitazon usnadňuje vstup glukózy do kardiomyocytů u diabetiků 2. typu s onemocněním věnčitých tepen

Vliv současného podávání montelucastu a desloratadinu na vznik časné astmatické reakce při styku s alergenem

Zlepšení osmihodinové tolerance fyzické zátěže u pacientů s CHOPN po podávání tiotropia 1x denně

NICE vydal předběžné stanovisko k farmakoterapii Alzheimerovy nemoci

Lékové interakce

Nové lékové interakce

Mgr. Michaela Procházková

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky