Obsah čísla 2 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Role sildenafilu v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.

Exemestan ve switch adjuvanci

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Nebivolol

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.

Palonosetron

MUDr. Tomáš Doležal

Nové trendy ve farmakoterapii

Torcetrapib – nové hypolipidemikum na obzoru

Doc. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Profily léčiv

Letrozol

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva

Cetuximab a modulace EGFR – potenciál v terapii solidních nádorů

MUDr. Pavel Vítek; doc. MUDr. Jozef Rosina; MUDr. Miloslav Pála; MUDr. Petra Holečková

Glimepirid

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Ezetimib

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Farmakoterapeutické postupy

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Dyslipidemie u renálních onemocnění

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Nízkomolekulární hepariny v iniciální léčbě akutní hluboké žilní trombózy

MUDr. Jiří Žižka

Přehled terapie nehodgkinských lymfomů

MUDr. Ingrid Vášová

Atorvastatin v dávce 80 mg v klinické praxi

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Podávání zoledronátu pacientům s kostními metastázami u NSCLC

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Farmaceutická medicína

Fulvestrant – nová možnost hormonální léčby karcinomu prsu

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Bezpečnost a účinnost nízkomolekulárního heparinu dalteparinu u těhotných žen se zvýšeným rizikem žilního tromboembolismu

Orphan medicinal products – léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

MUDr. Eugen Hinterbuchner

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Profylaxe nízkomolekulárními hepariny během těhotenství není spojena se snížením denzity kostního minerálu – podstudie TIPPS-BMD

Krátkodobý účinek levosimendanu a prostaglandinu E1 na hemodynamiku a hladiny natriuretického peptidu typu B u pacientů s dekompenzovaným srdečním selháním

Různý vliv antihypertenziv na centrální krevní tlak v aortě a kardiovaskulární parametry – studie CAFE

Dlouhodobý prognostický význam úrovně cytogenetické a molekulární odpovědi po 12 měsících léčby imatinibem – studie IRIS

Komentář Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Edgar Faber, CSc.

Porovnání bezpečnosti atorvastatinu v dávce 80 mg a 10 mg – analýza 49 studií s 14 236 pacienty

Vliv podávání simvastatinu na hemostázu a fibrinolýzu u diabetiků 2. typu

Zoledronát v porovnání s placebem snižuje výskyt kostních komplikací u žen s metastázami do kostí při onemocnění karcinomem prsu

Vliv raloxifenu na elasticitu aorty u zdravých žen po menopauze

Porovnání letrozolu s tamoxifenem v léčbě postmenopauzálních žen s časným karcinomem prsu – studie BIG 1-98

Vliv podávání dalteparinu ve srovnání s kumarinovými deriváty na přežití pacientů s nádorovým onemocněním a akutní žilní trombózou

Kalciový senzibilizátor levosimendan snižuje ve srovnání s dobutaminem oxidativní poškození tkáně, koncentraci natriuretického peptidu typu B a prozánětlivých cytokinů v krvi pacientů s dekompenzovaným srdečním selháním

Indapamid SR proti candesartanu a amlodipinu při léčbě hypertenze: výsledek studie X-CELLENT

Zahajování léčby srdečního selhání β-blokátorem (bisoprololem) – studie CIBIS III

Lékové interakce

Nové lékové interakce

Mgr. Michaela Procházková

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky