Obsah čísla 3 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Duloxetin u neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Injekční forma paracetamolu

Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

Pregabalin

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal

Nové trendy ve farmakoterapii

Potenciál kanabinoidů v léčbě bolesti

MUDr. Jiří Slíva

Profily léčiv

Hydromorphon

MUDr. Jan Lejčko; Mgr. Michaela Procházková

Frovatriptan

MUDr. Jolana Marková; Mgr. Michaela Procházková; MUDr. Tomáš Doležal

Glatiramer acetát

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, , Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Doporučení Italské psychogeriatrické asociace pro léčbu Alzheimerovy choroby

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Současný pohled na terapii koxiby

MUDr. Šárka Forejtová

Ziprasidon v léčbě akutní bipolární poruchy

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Lze snížit kardiovaskulární riziko při ischemické chorobě srdeční léčbou deprese?

MUDr. Milan Vrána, DrSc.; MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Terapie závratí


Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Farmakologické vlastnosti transdermálních opioidů

MUDr. Tomáš Doležal

Parciální agonismus jako nový trend ve farmakoterapii schizofrenie – armakologické a klinické aspekty

MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal

Účinnost a bezpečnost podávání inhibitorů cholinesteráz

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Farmaceutická medicína

Vliv paroxetinu na únavu a depresi u pacientek podstupujících chemoterapii pro karcinom prsu

Léčba methadonem u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí a se závislostí na opioidech – dlouhodobé sledování

Porovnání účinnosti nebivololu proti carvedilolu na funkci levé komory srdeční a na toleranci pracovní zátěže u pacientů s neischemickou dilatační kardiomyopatií. Dvanáctiměsíční studie

Provedení klinického hodnocení za účasti osob nezpůsobilých vyjádřit informovaný souhlas

JUDr. Šárka Špeciánová; Pavel Strnad, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Platnost škály pro měření diabetické neuropatické bolesti v klinických studiích

Zlepšení glykemické kontroly u pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu: porovnávání dvou léčebných algoritmů při použití inzulinu glargin – studie AT.LANTUS

Nefazodon v léčbě kokainové závislosti se současnými depresivními symptomy

Duloxetin v léčbě těžké deprese u žen ve věku 40 až 55 let

Oxcarbamazepin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Mirtazapin u obsesivně-kompulzivní poruchy

Bupropion XL v léčbě hyperaktivity spojené s deficitem pozornosti

Výskyt kardiovaskulárních příhod ve studiích s celecoxibem – metaanalýza

Pravděpodobnost remise depresivní poruchy jako výsledek léčby bupropionem nebo SSRI, metaanalýza sedmi randomizovaných kontrolovaných studií

Neurokognitivní účinky olanzapinu či nízkých dávek haloperidolu při dlouhodobém podávání u pacientů s první psychotickou epizodou

Léčba postmenopauzálních návalů horka venlafaxinem: randomizovaná, kontrolovaná studie

Monoterapie quetiapinem v léčbě deprese u bipolární poruchy – studie BOLDER

Carvedilol ve srovnání s metoprololem v akutní fázi infarktu myokardu

Neurokognitivní účinky olanzapinu, risperidonu a haloperidolu u schizofreniků – jednoroční studie

Porovnání účinnosti mirtazapinu a fluoxetinu u pacientů s těžkou depresí

Risperidon v léčbě psychotické posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů

Přidání olanzapinu k fluoxetinu u refrakterní generalizované úzkostné poruchy: placebem kontrolovaná studie

Podávání mirtazapinu pacientům s chronickou bolestí a depresí

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky

Mgr. Michaela Procházková


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky