Obsah čísla 4 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Nimesulid ve formě gelu v léčbě muskuloskeletálních onemocnění

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Clopidogrel v neurologii

Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

Léčba metastazujícího karcinomu kolorekta fixní kombinací tegafur + uracil

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Fixní kombinace amlodipinu a atorvastatinu

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Inhibitory cyklooxygenázy u familiární adenomatózní polypózy

MUDr. Ivona Krejčí; prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.; prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem

MUDr. Tomáš Doležal; prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky v adjuvantní léčbě karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Profily léčiv

Lansoprazol

MUDr. Robert Donoval; doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Pegfilgrastim

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Farmakoterapeutické postupy

Tepová frekvence jako indikátor aktivity sympatiku a možnosti terapeutického ovlivnění

MUDr. Jiří Nevrlka; doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Kombinovaná léčba hypertenze

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Switch adjuvance v terapii karcinomu prsu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Možnosti farmakoterapie u pacientek s karcinomem prsu metastazujícím do kostí

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.

Postavení nízkomolekulárních heparinů (enoxaparinu) v léčbě akutního koronárního syndromu bez elevací úseků ST

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Léčba chronické myeloidní leukemie v Evropě v roce 2006

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Adjuvantní endokrinní léčba časného karcinomu prsu u premenopauzálních žen

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Kombinace statin a fibrát v léčbě dyslipidemie

Doc. MUDr. Richard Češka, CSc.

Současné postavení metamizolu v terapii bolesti

MUDr. Tomáš Doležal

Význam letrozolu v adjuvantní léčbě nepokročilého karcinomu prsu premenopauzálních žen. Zamyšlení nad studií BIG 1-98

Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Léčba inhibitory fosfodiesterázy typu III a V: milrinon a sildenafil jsou účinnou kombinací při tromboxanem navozené akutní plicní hypertenzi

Nilotinib u pacientů s Ph+ chronickou myeloidní leukemií

Sunitinib v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny a gastrointestinálního stromálního tumoru

Porovnání účinku losartanu a candesartanu na hladinu kyseliny močové, funkci ledvin a na hladinu fibrinogenu v krvi u pacientů s hypertenzí a s hyperurikemií spojenou s léčbou diuretiky

Cetuximab v kombinaci s radioterapií v léčbě nádorů hlavy a krku

Do léčby lokoregionálního pokročilého skvamózního karcinomu hlavy a krku se v poslední době kromě standardní chirurgie a radioterapie prosazuje i podávání cytostatik, zejména v kombinaci s radioterapií (chemoradioterapie). U buněk epiteliálních nádorů (vč

Srovnání prevence výbojů implantabilního kardioverteru-defibrilátoru s β-blokátory, amiodaronem s β-blokátory a sotalolem

Prevence kardiovaskulárních příhod antihypertenzní léčbou: amlodipin ± perindopril vs atenolol ± bendroflumethiazid – studie ASCOT-BPLA

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) provedl aktualizaci doporučení pro farmakologickou léčbu hypertenze

Rozdílné účinky β-blokátorů na albuminurii u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Betaxolol má ekvivalentní účinky jako carvedilol u pacientů se srdečním selháním II. a III. třídy podle NYHA: studie BETACAR

Antihypertenzní účinek irbesartanu a predikce odpovědi na léčbu při hypertenzi spojené s obezitou

Kyselina acetylsalicylová + dipyridamol vs kyselina acetylsalicylová samotná u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě – studie ESPRIT

Vysoké dávky atorvastatinu u pacientů po cévní mozkové příhodě nebo tranzitorní ischemické atace – studie SPARCL


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky