Obsah čísla 5 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Rekombinantní lidský růstový faktor pro keratinocyty (rHuKGF) – palifermin: současný stav klinického použití

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Tomáš Skácel

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Darifenacin

MUDr. Pavel Verner

Profily léčiv

Drospirenon

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Bemiparin

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Trospium chlorid

MUDr. Jan Krhut; MUDr. Jiří Slíva

Darbepoetin-α

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.; MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Prevence nežádoucích účinků nesteroidních antiflogistik a kyseliny acetylsalicylové

MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Současné trendy v antikoncepci

MUDr. Tomáš Fait

Novinky v terapii chronické virové hepatitidy B a C

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Nové poznatky v hormonální terapii

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

Možnosti chemoterapie generalizovaného karcinomu prostaty

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Michaela Matoušková

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů

MUDr. Dana Ďuricová; MUDr. Robert Donoval; doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost pegaptanibu v léčbě věkem podmíněné neovaskulární makulární degenerace – studie VISION

Vliv podávání tolterodinu před spaním na frekvenci nykturie u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem

Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních i dalších zlomenin u žen ve věku 80 let a starších

Metaanalýza ovlivnění metabolického syndromu podáváním HRT

Riziko infarktu myokardu a hormonální substituční léčba

Riziko nefatálního žilního trombembolismu u kontraceptiv s obsahem norgestimatu či desogestrelu

Vliv misoprostolu na kostní denzitu u postmenopauzálních žen s osteoporózou

Odpověď na podání alfuzosinu jako marker závažnosti hyperplazie prostaty

Prevence poklesu kostní denzity dlouhodobým užíváním HRT

Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů – studie s darifenacinem

Vliv HRT na plazmatické inikátory u postmenopauzálních žen s estrogenovými receptory typu aIVS1-397 C/C a onemocněním věnčitých tepen

Selektivní inhibitory a1A-receptorů snižují hyperaktivitu detruzoru u potkana

Jiný pohled na studii LIFT s tibolonem

Vliv alendronatu na kostní denzitu u dospělých pacientů s osteogenesis imperfecta

Vliv teriparatidu na kostní denzitu u postmenopauzálních žen léčených HRT

Dlouhodobý vliv HRT na zdraví ženy – update na bezpečnost a účinnost

Podávání DHEA zlepšuje kostní denzitu u seniorů

Hormonální substituční léčba a riziko rakoviny vaječníků u žen s mutací BRCA1 a BRCA2

Změny kostní denzity u pacientů s karcinomem prostaty při androgenní supresi

Furosemid a hospitalizace s benigní hyperplazií prostaty

Bisfosfonáty u dětí s artritidou

Kostní denzita u mladých žen léčených depotním medroxyprogesteron acetátem

Účinnost solifenacinu a tolterodinu SR v léčbě hyperaktivního močového měchýře – studie STAR

Účinnost antimuskarinik v léčbě hyperaktivního měchýře: systematický přehled a metaanalýzy

Nežádoucí účinky

Kardiovaskulární bezpečnost sexuální aktivity a sildenafilu

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.


Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky