Obsah čísla 6 / 2006

Nová léčiva / Nové indikace

Zolpidem s modifikovaným uvolňováním

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Pregabalin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

MUDr. Ján Praško, CSc.; MUDr. Hana Prašková

Rituximab – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Neuroprotektivní účinky statinů u Alzheimerovy demence

MUDr. Ľubica Cibičková

Neuroprotektivní účinky statinů u cévní mozkové příhody

MUDr. Pavel Otruba

Profily léčiv

Risperidon – injekční forma s prodlouženým účinkem

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.,MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Duloxetin v léčbě bolestivých stavů

MUDr. Jiří Slíva; MUDr. Jiří Kozák

Sumatriptan

MUDr. Jiří Mastík; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Současné postavení biologické terapie u ankylozující spondylitidy

MUDr. Jiří Štolfa

Symptomatická terapie osteoartrózy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Možnosti kombinované léčby migrény

MUDr. Jiří Mastík

Metabolické účinky blokátorů imidazolinových receptorů

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Současné postavení injekčního methotrexátu v terapii revmatických chorob

MUDr. Radka Svobodová

Současné postavení milnacipranu mezi antidepresivy

MUDr. Martin Anders, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Osteoprotegerin a kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů

Denosumab u postmenopauzálních žen s nízkou kostní denzitou

Almotriptan v léčbě migrény

Setrvání u léčby při podávání ibandronatu 1x měsíčně v kombinaci s podporou pacientů vs podávání alendronatu 1x týdně: studie PERSIST

Ibandronat i. v. u postmenopauzálních žen s osteoporózou – výsledky studie DIVA po jednoletém sledování

Lamotrigin vs citalopram u bipolární depresivní poruchy

Farmakokinetika efervescentního fentanylu v bukálních tabletách

Memantin v léčbě Alzheimerovy nemoci

Vliv lamotriginu na perfuzi mozku u pacientů s generalizovanou epilepsií

Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních zlomenin u žen s osteoporózou nezávisle na výchozích hodnotách rizikových faktorů

Účinnost a bezpečnost 30 mg etoricoxibu a 200 mg celecoxibu v léčbě osteoartrózy: dvě identické studie

Gabapentin vs tiagabin v léčbě pacientů závislých na kokainu

Intranazální zolmitriptan v léčbě cluster headache

Kombinovaná léčba neuropatické bolesti oxycodonem a gabapentinem

Vliv rivastigminu na kognitivní funkce u léčených schizofreniků

Sumatriptan v nazální formě u adolescentů

Význam topiramatu v léčbě migrény

Epidurální morfin vs tramadol u pacientů po thorakotomii

Levetiracetam vs oxcarbazepin v léčbě epilepsie u dětí

Antagonisté NMDA receptorů v léčbě neuropatické bolesti

Valproát u konfuzionální migrény

Valproát či olanzapin jako „add-on“ léčba k lithiu u manických pacientů

Účinnost antipsychotik u pacientů s chronickou schizofrenií: 1. fáze studie CATIE

Účinnost léčby olanzapinem, quetiapinem, risperidonem a ziprasidonem u pacientů s chronickou schizofrenií po ukončení léčby jiným atypickým antipsychotikem: 2. fáze studie CATIE

Srovnání účinnosti clozapinu s olanzapinem, quetiapinem a risperidonem u chronických schizofreniků, kteří neodpovídali na předchozí léčbu atypickými antipsychotiky: 2. fáze studie CATIE

Dlouhodobá kontrola kostního obratu u Pagetovy nemoci kyselinou zoledronovou a risedronatem

Srovnání olanzapinu a novějších antidepresiv v léčbě rezistentních depresí

Novější antipsychotika vs haloperidol u akutní schizofrenie

Trombolýza u akutní ischemické mozkové příhody

Oxycodon v léčbě chronické bolesti

Reboxetin vs venlafaxin XR u pacientů s depresivní poruchou a depresí s anxiózními projevy

Aripiprazol u agitovaných schizofreniků

Duloxetin v léčbě depresivní poruchy

Amisulprid v léčbě behaviorálních poruch u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Mirtazapin u depresivních pacientů závislých na alkoholu

Sertralin u dětí a adolescentů s depresivní poruchou

Podávání valproátu po status epilepticus

Quetiapin v léčbě psychotické agitovanosti

Levetiracetam v léčbě juvenilní myoklonické epilepsie

Spokojenost pacientů s převedením na léčbu levodopou/carbidopou/entacaponem v jedné tabletě: studie Simcom

Sunitinib v léčbě pacientů s metastazujícím renálním karcinomem


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky