Obsah čísla 1 / 2007

Editorial

Vareniclin: nová šance v léčbě tabákové závislosti?

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Profily léčiv

Vareniclin

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Možnosti ovlivnění inzulinové rezistence

MUDr. Jindřich Olšovský

Inzulinoterapie u pacientů s diabetem 2. typu

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Budesonid/formoterol SMART (Symbicort Maintenance And Reliever Therapy) – nový koncept v léčbě bronchiálního astmatu

MUDr. Viktor Kašák

Využití selektivních inhibitorů COX-2 (koxibů) v gastroenterologii

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Postavení leflunomidu v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Léčba asthma bronchiale v těhotenství

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

Hydroxychlorochin a jeho postavení ve farmakoterapii revmatických onemocnění

MUDr. David Suchý; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Léčba hyperglykemie u pacientů s diabetem 2. typu: konsensus EASD (European Association for the Study of Diabetes) a ADA (American Diabetes Association)

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Receptorová kinetika inhalačních kortikosteroidů

MUDr. Jiří Slíva

Sibutramin jako perorální antidiabetikum

Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost inhalačního inzulinu – metaanalýza

Účinnost převedení z léčby NPH inzulinem podávaným večer před spaním na léčbu inzulinem glargin podávaným ráno u pacientů s diabetem 2. typu léčených režimem bazál-bolus

Udržení dlouhodobé kompenzace monoterapií rosiglitazonem, metforminem či glibenclamidem – studie ADOPT

Albuterol vs albuterol + ipratropium u astmatiků

Roflumilast zabraňuje remodelaci dýchacích cest u astmatu

Vliv ukončení či dalšího pokračování pětileté léčby alendronatem – studie FLEX

Tiotropium v léčbě stabilizované CHOPN – přehled a metaanalýza

Dlouhodobá expozice zplodinám v ovzduší a výskyt kardiovaskulárních příhod u žen

Vliv rosiglitazonu na výskyt diabetu u pacientů s porušenou glukózovou tolerancí – studie DREAM

Porovnání montelukastu a theofylinu podávaných společně s inhalačními kortikosteroidy u dětí s astmatem

Inzulin detemir vs NPH inzulin u diabetiků 1. typu

Inzulin detemir vs NPH inzulin v kombinaci s perorálními antidiabetiky u nemocných s diabetem 2. typu

Repaglinid a dávkování inzulinu

Cetirizin v kombinaci s pseudoephedrinem u pacientů s alergickou rhinitidou a astmatem

Tiotropium u stabilní CHOPN – metaanalýza

Roflumilast v léčbě astmatu

Levalbuterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Montelukast s desloratadinem či levocetirizinem v léčbě perzistentní alergické rhinitidy

Zlepšení metabolické kompenzace nemocných s diabetes mellitus 1. typu – porovnání dvou léčebných algoritmů s inzulinem glargin

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Zlepšení funkce distálních částí plic po léčbě montelukastem provází zlepšení příznaků astmatu

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky