Obsah čísla 2 / 2007

Nová léčiva / Nové indikace

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; MUDr. Edgar Faber, CSc.

Hydromorfon v aktivním osmotickém systému OROS

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Sorafenib v léčbě renálního karcinomu

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Ivabradin a blokáda specifického kaliového kanálu I<sub>f</sub> – nový přístup k léčbě anginy pectoris

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Profily léčiv

Dasatinib

MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Sunitinib

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Fluvastatin

MUDr. Petr Hude, Ph.D.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Farmakoterapie chronického srdečního selhání v ambulantní péči

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.*

Interferon-&alpha; v léčbě solidních nádorů (renálního karcinomu a melanomu)

MUDr. Šárka Lukešová; MUDr. Otakar Kopecký, CSc.; MUDr. Josef Dvořák*; MUDr. Zdeněk Špriňar**; MUDr. Dagmar Hlávková***

Capecitabin v chemoradioterapii – více než nová cesta podání fluoropyrimidinů

MUDr. Pavel Vítek; MUDr. Petra Holečková; doc. MUDr. Jozef Rosina*; MUDr. Miloslav Pála; MUDr. PharmDr. Jan Dvořák Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce a 1. LF UK, Praha; *Ústav biofyziky 3. LF UK, Praha

Zásady farmakoterapie dyslipidemie u nemocných s diabetem 2. typu

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Postavení nitrendipinu v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Nové poznatky o duální antiagregační terapii v prevenci cévní mozkové příhody

MUDr. David Goldemund; MUDr. Robert Mikulík

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vliv vildagliptinu na metabolismus lipidů

Metabolické účinky glitazonů u pacientů léčených metforminem

Účinnost a bezpečnost léčby topotecanem 1x týdně u rekurentního epiteliálního ovariálního a primárního peritoneálního karcinomu

Pětiletá léčba imatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – studie IRIS

Kyselina zoledronová předchází poklesu BMD u pacientek s adjuvantní endokrinní léčbou

Účinnost a bezpečnost léčby sunitinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem po selhání léčby imatinibem

Synergie mezi hypolipidemiky a antihypertenzivy – studie ASCOT

Imidapril a candesartan u pacientů s hypertenzí – studie IMISH

Význam abciximabu před PCI u pacientů s infarktem myokardu

Nesiritid u pacientů s levostranným srdečním selháním

Kyselina zoledronová zabraňuje ztrátě kostní hmoty vyvolané letrozolem

Srovnání pětileté léčby letrozolem a tamoxifenem jako iniciální terapie u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu – update studie BIG

Vyjasňování přístupu k léčbě karcinomu prsu u postmenopauzálních žen – studie FACE

Snižování hodnot krevního tlaku a intenzivní kontrola glykemie u vysoce rizikových pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie ADVANCE

Pioglitazon a/nebo simvastatin u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Sitagliptin v monoterapii u diabetiků 2. typu

Vakcína proti hypertenzi

Časné snižování antikoagulace u pacientů s infarktem myokardu

Prediktory účinnosti antihypertenzní léčby

Atorvastatin u seniorů s akutním koronárním syndromem

Preoperační hypolipidemická léčba u pacientů se zákrokem na věnčitých tepnách

Účinnost inhibitorů GP IIb/IIIa u pacientů během PCI

Docetaxel + cisplatina u karcinomu plic

Doxorubicin + cyclophosphamid vs docetaxel + cyclophosphamid jako adjuvantní léčba rakoviny prsu

Dlouhodobá bezpečnost léčby ibandronatem u karcinomu prsu

Lisinopril v léčbě hypertenze u CMP

Erlotinib u pacientů s karcinomem plic

Přímá inhibice trombinu během PCI u pacientů s HIT


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky