Obsah čísla 3 / 2007

Nová léčiva / Nové indikace

Posaconazol

MUDr. Jiří Slíva

Současné postavení imiquimodu v dermatologii

MUDr. Zuzana Rozehnalová; MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Efalizumab v léčbě ložiskové psoriázy

MUDr. Helena Drozenová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Profily léčiv

Mepartricin

MUDr. Pavel Verner

Itraconazol

MUDr. Jana Kellerová; MUDr. Zuzana Rozehnalová, MUDr. Renata Schmiedbergerová; prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Současné možnosti léčby akné

MUDr. Zuzana Nevoralová

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Helena Drozenová; prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Centrální myorelaxancia

MUDr. Jiří Slíva

Současné možnosti terapie onychomykóz

MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.

Současné přístupy k léčbě atopické dermatitidy

Doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Tibolon v klinických studiích

MUDr. Tomáš Fait

Anogenitální akuminátní kondylomata – možnosti terapie pohledem venerologa

MUDr. Radek Litvik

Ciclosporin v léčbě revmatoidní artritidy a psoriatické artropatie

MUDr. David Suchý; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vakcinace proti HPV v ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost profylaktické bivalentní vakcíny proti lidskému papilomaviru typu 16 a 18 u mladých žen

Lidský papilomavirus a orofaryngeální karcinom

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru v prevenci anogenitálních onemocnění – studie FUTURE I

Kvadrivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru v prevenci cervikálních lézí vysokého stupně – studie FUTURE II

Nežádoucí účinky anastrozolu a tamoxifenu – studie ATAC

Cetuximab a radioterapie u skvamocelulárního karcinomu

Paclitaxel vs paclitaxel + trastuzumab u karcinomu prsu

Mechanismus účinku rilmenidinu

Vysoké dávky clopidogrelu u diabetiků 2. typu

Intenzivní vs středně silná hypolipidemická léčba u seniorů s onemocněním věnčitých tepen

Goserelin v léčbě karcinomu prsu

Paclitaxel, carboplatina a bevacizumab jako kombinace volby u ovariálního karcinomu

Sorafenib a sunitinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Aliskiren vs aliskiren + valsartan

Lapatinib u karcinomu močového měchýře

Neoadjuvantní androgenní deprivace u karcinomu prostaty v kombinaci s radioterapií

Bortezomib a trastuzumab u karcinomu prsu

Lapatinib u karcinomu prsu s rezistencí na trastuzumab

Účinnost agonistů LHRH či antiandrogenní léčby u karcinomu prostaty

Místní léčba tacrolimem vs pimecrolimem u dospělých se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Carvedilol u pacientů se srdečním selháním

Pegfilgrastim u myelosupresivní léčby

Kontrola hypertenze, podávání inhibitorů ACE a výskyt mikroalbuminurie u diabetiků 2. typu – post hoc analýza studie BENEDICT

Enoxaparin vs nefrakcionovaný heparin u PCI


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky