Obsah čísla 4 / 2007

Nová léčiva / Nové indikace

Fixní kombinace ezetimibu a simvastatinu v léčbě dyslipidemií a prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Sunitinib – nové klinické studie

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Fondaparinux v léčbě akutních koronárních příhod

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.; doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Perindopril arginin – nová sůl inhibitoru ACE perindoprilu

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky ve farmakoterapii obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Profily léčiv

Eplerenon

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Rilmenidin


Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Erdostein

MUDr. Vladimír Koblížek

Hydromorfon v aktivním osmotickém systému OROS

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Sorafenib

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Nepegylovaný liposomální doxorubicin

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Exemestan v léčbě karcinomu prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Pokroky v léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru

MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Jana Prausová; MUDr. Kateřina Kubáčková

Trastuzumab v adjuvantním podání u karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Dvacet let „autentického“ rekombinantního růstového hormonu v léčbě dětských pacientů

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Medikamentózní terapie refluxní choroby jícnu

MUDr. Robert Donoval; prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Bortezomib u mnohočetného myelomu – současné poznatky a perspektivy

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Podávání bisfosfonátů u pacientů s karcinomem prostaty metastazujícím do kostí

MUDr. Ivan Pavlík

Farmakoterapie nádorů tlustého střeva a konečníku

MUDr. Pavel Vítek; MUDr. Petra Holečková; MUDr. Miloslav Pála; MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Diabetes mellitus u hypertoniků léčených sartany

Peginterferon a-2a a ribavirin v léčbě hepatitidy C

Vliv blokády angiotenzinových receptorů a antihypertenzní léčby na diastolickou funkci

Cetuximab + FOLFOX-4 v porovnání se samotným režimem FOLFOX-4 v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu – studie OPUS

Antianginózní účinnost a bezpečnost ivabradinu v porovnání s amlodipinem u pacientů se stabilní anginou pectoris

Vliv trimetazidinu na němou a symptomatickou ischemii myokardu u diabetiků s onemocněním koronárních tepen

Léčba hypertenze s nízkou koncentrací reninu

Antihypertenzní léčba s ohledem na hypertrofii srdce – studie SILVHIA

Trastuzumab u karcinomu prsu

Irinotecan a 5-FU/FA s cetuximabem nebo bez cetuximabu v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu – studie CRYSTAL

Torcetrapib a tloušťka karotid u pacientů s dyslipidemií

Vliv rilmenidinu na diurnální kolísání krevního tlaku a senzitivitu baroreflexu u pacientů s esenciální hypertenzí

Bezpečnost a účinnost léčby kombinací fenofibrát + ezetimib u pacientů se smíšenou hyperlipidemií

Ranní, nebo večerní aplikace telmisartanu?

Regrese srdeční hypertrofie antihypertenzivy – studie LIFE

Účinnost přechodu z tamoxifenu na anastrozol u žen s karcinomem prsu

Monoklonální protilátky u non-hodgkinských lymfomů

Pazopanib u mnohočetného myelomu

Stanovisko FDA k rosiglitazonu

Atorvastatin v různých dávkách u seniorů

Chemoterapie testikulárního karcinomu s podáním kmenových buněk

Fludarabin plus cyclophosphamid u chronické lymfocytární leukemie (CML)

Rosiglitazon a kardiovaskulární riziko

Certolizumab pegol v léčbě Crohnovy nemoci

Perorální antikoagulační a protidestičková léčba u periferní aterosklerózy

Léčba fulvestrantem u postmenopauzálních žen s pokročilým karcinomem prsu a rezistencí k inhibitorům aromatázy

Nežádoucí účinky rofecoxibu při léčbě kolorektálního karcinomu

Aliskiren s valsartanem v léčbě hypertenze

Interferon b-1b v léčbě sclerosis multiplex – studie BENEFIT

Vliv hypolipidemické léčby na hladinu CRP

Rituximab v léčbě těžkého pemphiga

Sekvenční a kombinační chemoterapie u pokročilého karcinomu kolorekta

Sekvenční vs kombinační chemoterapie u pokročilého karcinomu kolorekta – studie CAIRO

Docetaxel v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Léčba karcinomu prsu – výsledky studie GETN(A)-1

Účinnost bivalentní vakcíny proti HPV 16 a 18


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky