Obsah čísla 5 / 2007

Nová léčiva / Nové indikace

Ranibizumab

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Bivalentní vakcína proti lidským papilomavirům typu 16 a 18

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Některé nové poznatky v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Profily léčiv

Tibolon

MUDr. Irena Bočková, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Teriparatid 20 µg denně v terapii osteoporózy

MUDr. Jan Rosa

Kvadrivalentní vakcína proti HPV

MUDr. Tomáš Fait

Farmakoterapeutické postupy

Postavení bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Pagetova nemoc – základní klinické údaje a současné možnosti farmakoterapie

MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Možnosti podávání bisfosfonátů u pacientů s mnohočetným myelomem

MUDr. Luděk Pour; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Osteoanabolická léčba osteoporózy

Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Léčba růstovým hormonem v dětském věku

MUDr. Renata Pomahačová

Současné možnosti léčby karcinomu ovaria

MUDr. Helena Robová

Farmakoterapie močové inkontinence

MUDr. Pavel Verner

Fotodynamická terapie s verteporfinem v éře anti-VEGF

Doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.; MUDr. Ilona Cihelková

Onemocnění spojená s infekcí humánním papilomavirem

MUDr. Marek Pluta; doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Helena Robová; MUDr. Josef Kačírek

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Ibandronát 1x měsíčně vs alendronát 1x týdně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie MOTION

Bezpečnost pegaptanibu při jednoletém podávání

Vliv fixní kombinace perindoprilu a indapamidu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u diabetiků 2. typu – studie ADVANCE

Souvislost mezi změnami kostní denzity a snížením rizika zlomenin u pacientek léčených stroncium ranelátem

Dlouhodobá topická léčba tacrolimem u dospělých s atopickou dermatitidou

Účinnost pegaptanibu v inovativním uspořádání studie sledujícím chorobu modifikující účinek

Krátkodobá HRT a kostní denzita

Vliv kombinace drospirenonu a estradiolu na krevní tlak a kalemii

Léčba nových lézí způsobených neovaskulární, věkem podmíněnou makulární degenerací pegaptanibem

Snížení rizika bolestí zad při léčbě teriparatidem – metaanalýza

Solifenacin a tolterodin ER – studie STAR

Darifenacin v léčbě OAB seniorů

Nákladová efektivita topického tacrolimu ve srovnání se standardní léčbou u pacientů se středně těžkou a těžkou atopickou dermatitidou

Kvalita života při léčbě solifenacinem u pacientů s OAB – studie VOLT

Vliv raloxifenu vs HRT na BMD u žen v postmenopauze

Spokojenost s dlouhodobým užíváním kontraceptiv

Vyvolání imunitní odpovědi po aplikaci kvadrivalentní HPV vakcíny

Zkřížená ochrana kvadrivalentní vakcíny proti onkogenním typům HPV – první analýza

Profylaktická účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV

Prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus: studie ADVANCE

Hyperaktivní močový měchýř u seniorů

Bezpečnost a účinnost denosumabu u karcinomu prsu metastazujícího do kostí

Noční enuréza u dětí s ADHD

Tolterodin u dětí s hyperaktivitou detrusoru

Kyselina zoledronová 1x ročně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie HORIZON – PFT (Pivotal Fracture Trial)

Tolterodin s řízeným uvolňováním u hyperaktivního močového měchýře

Ibandronát v paliativní léčbě pokročilého karcinomu prsu

Kyselina zoledronová snižuje úmrtnost

Cena léčby benigní hyperplazie prostaty v Norsku

Vliv tamsulosinu na kvalitu života u pacientů s BHP

Letrozol a tamoxifen u časného karcinomu prsu


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky