Obsah čísla 6 / 2007

Editorial

Antitrombotická prevence u ortopedických pacientů – současná situace

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Nové indikace modafinilu

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Abatacept – nový biologický lék pro léčbu revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Budou mít statiny a bisfosfonáty společné indikace?

MUDr. Ľubica Cibičková; MUDr. Norbert Cibiček

Profily léčiv

Adalimumab

MUDr. Jiří Štolfa

Natalizumab

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Paracetamol k i. v. aplikaci

MUDr. Martin Hlavatý; prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Aktuální pohled na léčbu Alzheimerovy nemoci

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Současné možnosti léčby revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Farmakoterapie Parkinsonovy nemoci

MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Současná léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní

MUDr. Eva Krasulová; doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Možnosti leflunomidu v léčbě časné revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vliv stroncium ranelátu na kvalitu kostní tkáně

Léčba interferonem-β1b zpomaluje progresi roztroušené sklerózy

Vliv časného podání interferonu-β1b na prognózu nemocných s roztroušenou sklerózou – tříleté prodloužení studie BENEFIT

Účinnost a snášenlivost levetiracetamu v léčbě idiopatické generalizované epilepsie

Design a demografické charakteristiky programu MEDAL

Finasterid a doxazosin v léčbě BHP

Bevacizumab v léčbě choroidální vaskulopatie

Nákladová účinnost levodopy, carbidopy a entacaponu oproti běžné léčbě parkinsonismu

Četnost remisí u pacientů s aktivní časnou revmatoidní artritidou; výsledky z první, jednoroční fáze klinické studie COMET (Combination of Methotrexate and Etanercept in Active Early Rheumatoid Arthritis)

Ibandronát v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Kyselina zoledronová snižuje riziko klinických zlomenin a mortalitu po zlomeninách kyčle – studie HORIZON RFT (Recurrent Fracture Trial)

Kvantitativní zhodnocení gastrointestinálního a kardiovaskulárního rizika a přínosu z léčby celecoxibem a tradičními NSA

Denosumab u žen v postmenopauze

Lze od novějších antidepresiv očekávat vyšší účinnost?

Riziko a přínos léčby inhibitory COX-2 v porovnání s neselektivními NSA – převýší kardiovaskulární riziko přínos z ochrany GIT?

Srovnání dvou způsobů dávkování celecoxibu a diclofenaku v léčbě ankylozující spondylitidy

Aripiprazol v léčbě schizofrenie – studie STAR

Význam trimetazidinu u srdečního selhání

Kyselina zoledronová – vliv na mortalitu po frakturách kyčle

Donepezil zlepšuje kognitivní funkce u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Bezpečnost olanzapinu u akutně agitovaných pacientů

Léčba amisulpridem či olanzapinem u schizofreniků

Vliv olanzapinu a quetiapinu na kognitivní funkce a kvalitu života u schizofreniků

Receptorová afinita aripiprazolu – PET analýza

Venlafaxin vs SSRI v léčbě deprese – studie COMPARE

Atypická antipsychotika vs haloperidol u psychotické agitace


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky