Obsah čísla 1 / 2008

Editorial

Randomizovaná studie snižování krevního tlaku a intenzivní kontroly glykemie u 11 140 nemocných s diabetes mellitus 2. typu – poznámky ke studii ADVANCE

Komentář: prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Kyselina zoledronová 1x ročně v léčbě postmenopauzální osteoporózy – studie HORIZON – PFT (Pivotal Fracture Trial)

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Fluticason furoát – nový intranazální kortikosteroid

MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

Fixní kombinace alendronát 70 mg + cholekalciferol 2 800 UI v týdenní dávce

MUDr. Tomáš Hála

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky ve farmakoterapii epilepsie

MUDr. Jana Zárubová

Profily léčiv

Pentavalentní vakcína proti rotavirovým infekcím

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Desloratadin – charakteristika a postavení mezi antihistaminiky

MUDr. Ester Seberová

Diclofenac epolamin

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Rupatadin

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Etoricoxib

MUDr. Dana Tegzová; MUDr. Šárka Forejtová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Farmakoterapeutické postupy

Současná farmakoterapie stabilizované CHOPN

MUDr. Norbert Pauk

Současné postupy v prevenci a léčbě závislosti na tabáku

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Polyneuropatie u mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Postavení tiotropia v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci v roce 2007

MUDr. Viktor Kašák

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Místo ibandronátu mezi ostatními bisfosfonáty v terapii postmenopauzální osteoporózy

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Farmakoterapie glaukomu

Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

Význam kombinace salmeterol/fluticason v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Jiří Slíva

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Budesonid/formoterol pro udržovací a úlevovou léčbu nekontrolovaného astmatu versus vysoká dávka kombinace salmeterol/fluticason

MUDr. Viktor Kašák

Bezpečnost a účinnost pentavalentní rotavirové vakcíny

Ciclesonid vs budesonid u těžkého astmatu adolescentů

Fluticason vs beclomethason či budesonid u chronického astmatu

Imunogenicita a snášenlivost interferonu-b1a u pacientů s roztroušenou sklerózou

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci: srovnání dvou terapeutických přístupů – studie INSPIRE

MUDr. Jaromír Zatloukal

Salbutamol v kombinaci s ipratropiem v léčbě akutní bronchiolitidy

Vliv kortikosteroidů a β-agonistů na akumulaci T-lymfocytů

Význam vhodně zvolené léčebné strategie u pacientů s časnou revmatoidní artritidou

Indacaterol – nový β2-agonista s 24hodinovým účinkem

Budesonid/formoterol jako udržovací i úlevová medikace

Účinnost a bezpečnost pentavalentní rotavirové vakcíny u zdravých nedonošenců

Význam současného podávání kombinace salmeterol/fluticason s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Kombinace LABA a kortikosteroidů vs LABA samotné v léčbě chronické obstruční plicní nemoci

Albuterol vs adrenalin v léčbě akutní bronchiolitidy

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

Bezpečnost bevacizumabu – výsledky studie PACORES

Beclomethason/formoterol vs fluticason/salmeterol u těžkého astmatu

Léčba namířená proti patogenům u akutních exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky