Obsah čísla 2 / 2008

Editorial

Perspektivy onkologické léčby

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Dasatinib – nové informace o dávkování, účinnosti a bezpečnosti

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Sorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Oxid arsenitý v léčbě akutní promyelocytární leukemie

MUDr. Zdeněk Kořístek

Temsirolimus

MUDr. Jiří Slíva

Profily léčiv

Deferasirox

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Nilotinib

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Trastuzumab

MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Bevacizumab v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Bevacizumab v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Erlotinib

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

Erlotinib v léčbě karcinomu slinivky břišní

MUDr. Petr Karásek

Farmakoterapeutické postupy

Bevacizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Léčba invazivních mykotických infekcí u onkologických nemocných

MUDr. Zdeněk Ráčil Mgr. Iva Kocmanová; MUDr. Barbora Weinbergerová; MUDr. Jana Winterová; MUDr. Šárka Bohatá; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Současné možnosti léčby karcinomů hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Jana Neuwirthová; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Současné možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Polyneuropatie – jedna z hlavních komplikací léčby myelomu

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Starší a novější bisfosfonáty v léčbě kostních metastáz – pohled farmakologa

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Imatinib v léčbě hematologických malignit jiných než chronická myeloidní leukemie

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pokroky v biologické léčbě renálního karcinomu

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Hepatocelulární karcinom – nové možnosti léčby

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Soňa Argalácsová; MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vliv přidání cetuximabu k irinotecanu s ohledem na kvalitu života – studie EPIC

Kvalita života při léčbě cetuximabem u pacientů s pokročilým karcinomem kolorekta

Lenalidomid plus dexamethason v léčbě recidivujícího nebo refrakterního vícečetného myelomu

Capecitabin a oxaliplatina v léčbě pokročilého karcinomu jícnu

Nelarabin navozuje kompletní remisi u dospělých s recidivující nebo refrakterní akutní lymfoblastickou leukemií nebo lymfoblastickým lymfomem z buněk linie T: studie Cancer and Leukemia Group B 19801

Anastrozol a tamoxifen jako adjuvantní léčba pokročilého karcinomu prsu – studie ATAC

HER2 a odpověď karcinomu plic s pozitivními uzlinami na paclitaxel

Vliv hormonální léčby na detekci karcinomu prsu

Bortezomib plus melphalan a prednison u starších dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem: nejnovější výsledky doby do příhody a předpovědní faktory doby do progrese

Randomizovaná studie II. fáze hodnotící léčbu kombinací cetuximab plus cisplatina/vinorelbin ve srovnání se samotnou cisplatinou/vinorelbinem jako léčbu první linie u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic exprimujícího EGFR

Gemcitabin a fluorouracil v léčbě adenokarcinomu pankreatu

Docetaxel či mitoxantron v kombinaci s prednisonem v léčbě karcinomu prostaty

Trastuzumab u karcinomu prsu po adjuvantní chemoterapii

Inhibitor COX-2 celecoxib zabraňuje morfinem indukovanému chronickému zvýšení angiogeneze, nádorového růstu, metastáz a úmrtnosti bez snížení analgetického účinku

Epothilony – nová skupina cytostatik

Od „single-target“ k „multi-target“ cytostatikům

Oblimersen zlepšuje přežití u relabující CLL

Ixabepilon u nemocných se skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku

Dlouhodobý význam tamoxifenu v léčbě karcinomu prsu


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky