Obsah čísla 3 / 2008

Nová léčiva / Nové indikace

Liraglutid

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Vildagliptin

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Endokanabinoidní systém a kardiometabolické rizikové faktory

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Profily léčiv

Sitagliptin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Inzulin glulisin

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Gliclazid MR

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Exenatid

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.*

Farmakoterapeutické postupy

Léčba hypertenze u pacientů s diabetem

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Podávání inzulinu pomocí dávkovačů inzulinu a inzulinových pump

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Možnosti monitorace glykemie

MUDr. Jan Brož

Inzulinová analoga – nejčastější dotazy a jejich aktuální přehled

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Výsledky sledování rizikových faktorů a klinických účinků rilmenidinu u nemocných s arteriální hypertenzí – projekt METABOLIC

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Farmakoterapie chronické žilní insuficience

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Problematika léčby chronické obstrukční plicní nemoci a srdečního selhání s ohledem na anticholinergika

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Využití vakcinace v léčbě vysokého krevního tlaku

Glargin v kombinaci s perorálním antidiabetikem vs zvýšení dávky perorálního antidiabetika

Atorvastatin a kardiovaskulární riziko – dvouleté prodloužení studie ASCOT-LLA

Ovlivnění diabetické retinopatie účinky fenofibrátu – studie FIELD

Léčba sibutraminem u pacientů s kardiovaskulárním rizikem – studie SCOUT

Léčba deprese u starších nemocných – studie PROSPECT

Intenzivní perorální protidestičková léčba ke snížení výskytu ischemických příhod včetně trombózy ve stentu u nemocných s akutními koronárními syndromy léčených perkutánní koronární intervencí a zavedením stentu ve studii TRITON-TIMI 38: dílčí analýza ran

Účinky maximálních dávek atorvastatinu a rosuvastatinu na koncentrace cholesterolu v malých denzních částicích lipoproteinů s nízkou hustotou

Vliv trimetazidinu na funkci levé komory, mortalitu a počet hospitalizací u pacientů s ischemickou kardiomyopatií

Pioglitazon a ramipril přidané k inzulinu u diabetiků 2. typu

Přínos inzulinu glargin pro diabetiky 2. typu s nedostatečnou kompenzací: výsledky observační studie z klinické praxe u 12 216 pacientů

Prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu – studie ACCORD

Inzulin detemir vs glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky u nemocných s diabetem 2. typu

Pioglitazon a protizánětlivé účinky na cévní výstelku

Aspirin vs clopidogrel a ovlivnění agregability destiček

Riziko žilní tromboembolické nemoci a její profylaxe v nemocnicích poskytujících akutní péči (studie ENDORSE): mezinárodní průřezová studie

Význam perindoprilu ve snížení kardiovaskulárních příhod u pacientů s revaskularizovaným koronárním řečištěm

Srovnání farmakokinetického a farmakodynamického profilu dlouhodobě působících inzulinových analog glarginu a detemiru u diabetiků 1. typu ve stabilizovaném stavu

Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky