Obsah čísla 4 / 2008

Editorial

Editorial

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Gliptiny – nová skupina léčiv v diabetologii

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Profily léčiv

Dabigatran

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva*

Fluticason furoát v léčbě alergické rýmy

MUDr. Ester Seberová

Nitrendipin

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.*; MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.**

Rivaroxaban

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.; MUDr. Jiří Slíva*

Farmakoterapeutické postupy

Formoterol – bezpečnost v léčbě astmatu a CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Pantoprazol, staronový inhibitor protonové pumpy – je přínosný v léčbě refluxní choroby jícnu?

MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.; MUDr. Jitka Prokešová; MUDr. Radek Kroupa

Praktické aspekty očkování proti HPV infekci

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Evropská doporučení k očkování proti HPV

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Místo rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Hodnocení chondroitin sulfátu v potravinových doplňcích v České republice

Nicola Volpi, Francesca Maccari

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Těsná kompenzace glykemie a cévní komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie ADVANCE

MUDr. Jana Pafčugová; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Léčba hypertenze u seniorů

Kontrola rytmu vs kontrola frekvence u fibrilace síní a srdečního selhání

Telmisartan, ramipril, nebo jejich kombinace u pacientů s vysokým rizikem vaskulárních příhod – studie ONTARGET

Vliv trimetazidinu na perfuzi myokardu a funkci levé komory srdeční u diabetiků se srdečním selháním ischemického původu

Nízkomolekulární heparin, bemiparin, u ambulantních pacientů v léčbě a profylaxi žilního tromboembolismu – studie ESFERA

Účinky blokátorů systému renin-angiotenzin na výsledné ukazatele stavu ledvin a celkovou mortalitu u nemocných s diabetickou nefropatií: aktualizovaná metaanalýza

Rimonabant a progrese aterosklerózy

Liraglutid vs glimepirid nebo glargin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Aliskiren s losartanem u diabetu 2. typu a riziko nefropatie

Kontrola astmatu pravidelnou léčbou – studie GOAL

Montelukast v kombinaci s inhalačními kortikosteroidy

Laboratorní testy predikují účinnost antihypertenziv – studie GENRES

Prucaloprid v léčbě těžké chronické zácpy

Sibutramin plus kombinace verapamil/trandolapril u obézních hypertoniků

Dasatinib vyvolává kompletní hematologickou i cytogenetickou odpověď v případě selhání imatinibu u pacientů v blastické krizi chronické myeloidní leukemie

Dasatinib a rychlá hematologická i cytogenetická odpověď u Ph+ pacientů s ALL v případě selhání imatinibu

Valsartan a ramipril u hypertoniků s fibrilací síní

Flexibilní vs fixní dávka kombinace budesonid/formoterol a fixní dávka kombinace fluticason/salmeterol

Dasatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve fázi akcelerace při selhání léčby imatinibem


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc



Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky