Obsah čísla 5 / 2008

Editorial

Strategie léčby karcinomu ledviny a její vývoj

Asist. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI; Chih-Yi Liao, BA

Nová léčiva / Nové indikace

Cetuximab v první linii léčby kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Trabectedin – nová možnost léčby sarkomů měkkých tkání

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Everolimus v léčbě nádorových onemocnění

MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Kyselina zoledronová – univerzální adjuvantní léčba hormonálně senzitivního karcinomu prsu?

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Profily léčiv

Anidulafungin – nové antimykotikum ze skupiny echinokandinů

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová; MUDr. Ivan Herold, CSc.

Fesoterodin

Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Temsirolimus v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Panitumumab – nová zbraň cílené biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Lapatinib

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; Lenka Petruželková

Farmakoterapeutické postupy

Použití bisfosfonátů v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická

Interleukin-2 v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Šárka Lukešová; doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

Doporučení pro chelatační léčbu u chronicky transfundovaných hematologických nemocných se známkami přetížení železem

MUDr. Anna Jonášová

Pokroky ve farmakoterapii nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vliv solifenacinu na využití zdrojů, pracovní produktivitu a zdravotní funkčnost u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem převedených z léčby tolterodinem ER

Klinické prognostické pravidlo pro určení výskytu infekcí močových cest u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v primární péči

Předpověď progrese nemoci po nefrektomii provedené pro lokalizovaný karcinom ledviny: užitečnost prognostických modelů a molekulárních bioindikátorů

Délka podávání antibiotik při léčbě nekomplikovaných symptomatických infekcí dolních cest močových u starších žen

Ranibizumab v kombinaci se sorafenibem u makulární degenerace

Nadějný pertuzumab u pokročilých solidních tumorů

Nové deriváty platiny – satraplatina a picoplatina

Nilotinib, vysoce selektivní inhibitor BCR-ABL tyrosinkinázy, je účinný u nemocných s Ph+ chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej nesnášejí

Chronická myeloidní leukemie: klinická doporučení ESMO pro diagnózu, léčbu a sledování

Bicalutamid 150 mg v kombinaci se standardní léčbou v terapii časného nemetastazujícího karcinomu prostaty – výsledky sedmiletého sledování studie 24

Dasatinib či imatinib ve vysokých dávkách u chronické myeloidní leukemie

Taxany v primární chemoterapii časného karcinomu prsu. Metaanalýza randomizovaných klinických studií

Léčba dasatinibem navozuje trvalou cytogenetickou odpověď u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi rezistentních na imatinib či imatinib nesnášejících

Adjuvantní terapie pegylovaným interferonem-α-2b ve srovnání se samotnou observací u resekovaného melanomu stadia III: konečné výsledky studie EORTC 18991, randomizované studie III. fáze

Je u žen ve věku 50 roků a starších screening tolik potřebný jako u žen pod 50 roků, jestliže byl výsledek screeningu u nich negativní?

Vysoké dávky interleukinu-2 v léčbě metastatického karcinomu ledviny. Retrospektivní analýza odpovědi na léčbu a doby přežívání u pacientů léčených na chirurgickém oddělení National Cancer Institute v období 1986–2006

Pemetrexed s carboplatinou u starších pacientů s maligním pleurálním mesoteliomem: sloučená analýza dvou studií II. fáze

Prognostická úloha topoisomerázy-IIα u nemocných s pokročilým karcinomem vaječníků

Klodronát v adjuvantní léčbě operabilního karcinomu prsu – snížení výskytu kostních metastáz a zlepšení celkového přežití

Capecitabin vs capecitabin + trastuzumab u HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu po předchozí léčbě trastuzumabem

Lapatinib vs lapatinib + trastuzumab v léčbě pokročilého karcinomu prsu – studie EGF104900

Spojení gemcitabinu a docetaxelu v léčbě dětí a mladších dospělých s refrakterním kostním sarkomem

Patofyziologie neoplazie krčku dělohy a pravděpodobnost invazivního karcinomu u žen s cervikální intraepiteliální neoplazií 3: retrospektivní kohortová studie

Molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v pozdní chronické fázi po dosažení úplné cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem: výsledky šestiletého sledování

Vliv léčby epoetinem-β na dobu přežívání, progresi nádoru a výskyt tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem: aktualizovaná metaanalýza 12 randomizovaných, placebem ověřovaných studií s účastí 2 301 pacientů

Studie fáze Ib s docetaxelem, carboplatinou a erlotinibem v léčbě karcinomů vaječníku a vejcovodu a primárního peritoneálního karcinomu

Studie II. fáze s intraperitoneálním topotecanem jako konsolidační chemoterapií u karcinomu ovarií a primárního peritoneálního karcinomu

Nežádoucí účinky

Nefrotoxicita bisfosfonátů u onkologických pacientů

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.; doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky