Obsah čísla 6 / 2008

Nová léčiva / Nové indikace

Přímé inhibitory reninu: nová léková skupina antihypertenziv

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Rivastigmin ve formě náplasti

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Heřman Mann

Quetiapin s prodlouženým uvolňováním – nová léková forma atypického antipsychotika

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.; MUDr. Sylva Racková

Rufinamid – nová možnost v léčbě Lennox-Gastautova syndromu

MUDr. Michal Ryzí; MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Profily léčiv

Levetiracetam

MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; MUDr. Hana Krijtová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Paliperidon

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Zonisamid

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Perspektivy biologické léčby revmatoidní artritidy – nové terapeutické cíle

MUDr. Ladislav Šenolt

Ovlivnění výskytu zlomenin krčku kosti stehenní léčbou ibandronátem

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Vitamin D, jeho význam a suplementace vitaminem D u pacientů s osteoporózou

MUDr. Jana Čepová, MBA

Kontaktní alergie a související problematika – co je nového?

MUDr. Andrea Vocilková

Farmakoekonomika

Nové léky za nízké ceny – příklad fluticason furoátu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Rosuvastatin snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u osob s vysokou koncentrací C-reaktivního proteinu

Ivabradin snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu

Dasatinib je účinný při léčbě pacientů s infiltrací Ph+ leukemie do CNS

Rilonacept v léčbě CAPS

Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních fraktur u mladých postmenopauzálních žen s manifestovanou osteoporózou

Vliv dlouhodobé léčby stroncium ranelátem na výskyt periferních a vertebrálních fraktur u žen s postmenopauzální osteoporózou

Nákladová efektivita převodu antipsychotické léčby na dlouhodobě působící injekční risperidon u pacientů se schizofrenií

Účinnost léčby leflunomidem a methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou hodnocená rtg radiogrammetrií a počítačovou analýzou prostoru kloubní štěrbiny

Naltrexon v léčbě závislosti na amphetaminu

Atypická antipsychotika u dětských pacientů

Aripiprazol v léčbě ADHD

Plazmaferéza a cyclophosphamid v léčbě lupusové nefritidy

Up-regulace F-spondinu u osteoartrózy

Bezpečnost celecoxibu u ankylozující spondylitidy

Účinnost a bezpečnost abataceptu či infliximabu u revmatoidní artritidy – studie ATTEST

Abatacept zpomaluje progresi strukturálních změn u revmatoidní artritidy – studie AIM

Pětiletá účinnost a bezpečnost levodopy/DDCI a entacaponu u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Golimumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem

Abatacept u juvenilní idiopatické artritidy

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Rekombinantní humánní TNFR-Fc v léčbě ankylozující spondylitidy

Parthenolid inhibuje proliferaci synoviocytů

Protizánětlivé účinky kyseliny ajulemové

Chondroprotektivní účinek inhibitorů cyklooxygenázy-2

Etanercept s methotrexátem vs monoterapie v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie COMET

Chondroitin sulfát v léčbě osteoartrózy

Deprese a ischemická choroba srdeční: doporučení American Heart Association

Frovatriptan v léčbě menstruační migrény

Modulace RANKL a exprese osteoprotegerinu při léčbě chorobu modifikujícími léky

Pozdní trombolýza u CMP

Mechanismus účinku IVIg

Teriflunomid v léčbě sclerosis multiplex

Úloha CTLA-4 v léčbě sclerosis multiplex


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky