Obsah čísla 1 / 2009

Editorial

Editorial

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Profily léčiv

Aliskiren

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Rosuvastatin

MUDr. Jan Piťha, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Vildagliptin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva y

Doporučené postupy

Jak používat perorální antidiabetika – algoritmy výběru

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Klinický význam konceptu tíže a kontroly astmatu

MUDr. Viktor Kašák

Dodržování doporučených léčebných postupů (adherence) u pacientů s alergickou rýmou a astmatem

MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.

Nové klinické zkušenosti s léčbou těžkého astmatu anti-IgE protilátkou (omalizumabem)

MUDr. Vratislav Sedlák

Komplexní příprava vyšetřovaného před kolonoskopickou či irigografickou diagnostikou střeva

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.; MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

Přímý inhibitor faktoru Xa rivaroxaban v profylaxi tromboembolismu po náhradách velkých kloubů v ortopedii

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Sartany v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Farmakoekonomika

Dlouhodobá inzulinová analoga v terapii diabetu 2. typu – farmakoekonomický pohled v podmínkách České republiky

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Trimetazidin potencuje účinek rehabilitace u pacientů s ischemickou kardiomyopatií

Inhalátory DPI vs pMDI v léčbě astmatu

Intranasální kortikosteroidy omezují projevy astmatu

Inzulin glulisin v kombinaci s bazálním analogem glarginem a perorálními antidiabetiky u diabetiků 2. typu

β-blokátory u pacientů s reaktivním onemocněním dýchacích cest a akutním koronárním syndromem za hospitalizace

Inzulin glargin a lepší glykemická kontrola u diabetiků 2. typu – studie TULIP

Sublinguální imunoterapie vs inhalační budesonid u astmatu

Intranasální kortikosteroidy snižují COX-1 v nosních polypech

Účinnost a bezpečnost indacaterolu v léčbě astmatu

Optimalizace léčby hypertenze a stabilní ischemické choroby srdeční: použití fixní kombinace perindopril/amlodipin

Nižší výskyt relapsů atopické dermatitidy při užití tacrolimu

Rivaroxaban 1x denně u akutní hluboké žilní trombózy

Candesartan v prevenci retinopatie a ovlivnění její progrese u diabetiků 1. typu

Účinnost probiotik u atopické dermatitidy – metaanalýza

Riziko angioedému u sartanů a inhibitorů ACE

Atorvastatin a inhalační kortikosteroidy v léčbě astmatu

Bezpečnostní profil formoterolu v kombinaci s kortikosteroidy – metaanalýza

Erdostein zesiluje účinky salbutamolu u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Ligustrazin v léčbě asthma bronchiale

Čtyřletá klinická studie zkoumající vliv tiotropia na chronickou obstrukční plicní nemoc – UPLIFT

MUDr. Viktor Kašák

Azithromycin vs montelucast a spotřeba kortikosteroidů u astmatu

Modulace aktivity lymfocytů levocetirizinem

Fixní kombinace amlodipinu s atorvastatinem zvyšuje poddajnost cév u hypertoniků s dyslipidemií – studie AVALON-AWC

Bilastin vs desloratadin u sezonní alergické rinitidy

Inzuliny detemir a glargin 1x denně jsou u diabetiků 2. typu srovnatelně účinné v průběhu 24 hodin: dvojitě zaslepená, randomizovaná, překřížená studie

Ciclesonid v léčbě sezonní alergické rinitidy

Účinnost a bezpečnost dabigatranu v prevenci žilního tromboembolismu u osob s náhradou kyčelního nebo kolenního kloubu

Inzulin glargin versus detemir u diabetiků 2. typu s nedostatečnou kompenzací diabetu perorálními antidiabetiky

Daclizumab v léčbě astmatu

Vliv farmakoterapie na pokles plicních funkcí u pacientů s CHOPN – studie TORCH

Benazepril plus amlodipin vs benazepril plus hydrochlorothiazid v léčbě hypertoniků s vysokým rizikem – studie ACCOMPLISH

Beclomethason a formoterol v témže inhalátoru při léčbě astmatu

Porovnání účinnosti levocetirizinu a desloratadinu u pacientů s chronickou idiopatickou urtikarií

Účinnost a bezpečnost sitagliptinu v kombinaci s metforminem u diabetiků 2. typu


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky