Obsah čísla 2 / 2009

Nová léčiva / Nové indikace

Plerixafor

MUDr. Daniel Lysák

Ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetan

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.*; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Bortezomib v 1. linii terapie – další zlepšení výsledků léčby mnohočetného myelomu

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Sunitinib v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Alemtuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie?

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Nové trendy ve farmakoterapii

Novinky v adjuvantní léčbě gastrointestinálního stromálního nádoru

MUDr. Zdeněk Linke

Profily léčiv

Ixabepilon

MUDr. Katarína Petráková; MUDr. Regina Demlová*

Lenalidomid v léčbě mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Michal Holánek

Micafungin – nový echinokandin

MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; Mgr. Iva Kocmanová*; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Doporučené postupy

Nejnovější strategie léčby renálního karcinomu

Ass. Prof. Igor Puzanov, MD, MSCI; Chih-Yi Liao, BS*

Zajišťování dlouhodobé léčebné odpovědi u nehodgkinových lymfomů – udržovací léčba

MUDr. David Belada, Ph.D.

Rituximab v léčbě chronické lymfocytární leukemie

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

HER2 a léčba karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda

Léčba chronické myeloidní leukemie v roce 2009

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

Současné přístupy k terapii myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová

Současné a budoucí postavení bisfosfonátů

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Spojitost mezi užíváním hormonů po menopauze a karcinomem prsu je závislá na režimu hormonální léčby a histologickém subtypu

Studie II. fáze zaměřená na neoadjuvantní léčbu docetaxelem a gefitinibem s navazující radikální prostatektomií u pacientů s vysoce rizikovým lokálně pokročilým karcinomem prostaty

Vinorelbin + gemcitabin a následně docetaxel vs carboplatina + docetaxel u nemalobuněčného karcinomu plic

Léčba akutní a chronické leukemie v těhotenství

Studie II. fáze cisplatiny (C), etoposidu (E) a radioterapie (RT) následovaných gemcitabinem (G) proti G a docetaxelu (D) u neresekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) stadia III A/B

Zvýšení dávky imatinibu u pacientů v chronické fázi CML

Palonosetron + dexamethason vs granisetron + dexamethason v prevenci nauzey a zvracení během chemoterapie

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Tibolon u karcinomu prsu s vazomotorickou symptomatologií

Chemoterapie derivátem platiny v kombinaci s cetuximabem při léčbě nádorů hlavy a krku

Chemoterapie derivátem platiny v kombinaci s cetuximabem při léčbě nádorů hlavy a krku – komentář

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Intermitentní inhibice BCR-ABL dasatinibem 100 mg 1x denně u pacientů v chronické fázi CML si zachovává účinnost a zlepšuje snášenlivost léčby

Komentář ke studii

MUDr. Petra Bělohlávková

Temozolomid u předléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Carboplatina a pegylovaný liposomální doxorubicin u pokročilého karcinomu ovarií – studie MITO-2

Docetaxel a vinorelbin u pokročilého karcinomu prsu léčeného antracykliny

Molekulární léčebné odpovědi u pacientů v pozdní chronické fázi CML po dosažení kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem – sledování po dobu šesti let

Lapatinib u HER2-pozitivního pokročilého či metastazujícího karcinomu prsu při léčbě trastuzumabem

Lapatinib plus capecitabin v porovnání s capecitabinem samotným u nemocných s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu – hodnocení kvality života

Lapatinib u generalizovaného karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Lipoteichoová kyselina a pleurodéza

Radioterapie s ionty uhlíku u pediatrických pacientů a mladých dospělých léčených pro nádory spodiny lební

Účinnost a bezpečnost sorafenibu u pacientů v oblasti Asie a Tichomoří s pokročilým hepatocelulárním karcinomem: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie III. fáze kontrolovaná placebem

Pokročilá CML: léčebné volby u pacientů v akcelerované a blastické fázi

Regrese mnohočetných non-skeletálních metastáz navozená kyselinou zoledronovou

Riziko karcinomu jícnu při léčbě perorálními bisfosfonáty

Kyselina zoledronová a kostní příhody u pacientů se solidními tumory a kostními metastázami – analýza registru pacientů

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Podávání trastuzumabu v neoadjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním lokálně pokročilým karcinomem prsu – studie NOAH

Komentář ke studii NOAH

MUDr. Katarína Petráková

Komentář ke studii NOAH

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Procarbazin a lomustin u gliomatosis cerebri

Transarteriální holmium-chitosanový komplex u hepatocelulárního karcinomu

Účinnost everolimu u pokročilého karcinomu ledviny – výsledky III. fáze klinického výzkumu

Komentář ke studii Účinnost everolimu u pokročilého karcinomu ledviny – výsledky III. fáze klinického výzkumu

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Vliv anastrozolu na kognitivní funkce u postmenopauzálních žen – studie IBIS II

Endokrinní léčba plus kyselina zoledronová v léčbě karcinomu prsu v období premenopauzy

Protinádorový účinek kyseliny zoledronové potvrzen klinickou studií

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Prognóza pediatrických pacientů s provedenou transplantací při léčbě chronické myeloidní leukemie s pozitivitou philadelphského chromosomu v období 1989 až 2006 v České republice

Lékové interakce

Lékové interakce multikinázových inhibitorů

MUDr. Petra Holečková; Mgr. Jana Gregorová*; MUDr. Pavel Vítek

Nežádoucí účinky

Osteonekrózy čelistí u onkologických nemocných

Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky