Obsah čísla 3 / 2009

Nová léčiva / Nové indikace

Ustekinumab v celkové léčbě psoriázy

MUDr. Nina Benáková

Methylnaltrexon v léčbě zácpy indukované opioidy

MUDr. Ondřej Sláma

Význam clofarabinu v léčbě akutních myeloidních leukemií

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; MUDr. Alžběta Zavřelová

Profily léčiv

Cytarabin v liposomální formě

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Kombinace paracetamol/guaifenesin/kofein v léčbě bolesti

MUDr. Jiří Slíva; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Romiplostim (AMG 531) a léčba imunitní trombocytopenické purpury

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

Možnosti léčby chronické a chronicky recidivující atopické dermatitidy

MUDr. Štěpánka Čapková

Triptorelin v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Pavel Dušek

Zkušenosti s chelatační léčbou u myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová

Radiofrekvenční terapie

MUDr. Libor Doleček

Farmakoekonomika

Náklady na atopickou dermatitidu v České republice

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Adjuvantně podaný imatinib po resekci lokalizovaného primárního gastrointestinálního stromálního tumoru

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Vakcinace u pokročilého melanomu

Vakcinace u karcinomu prostaty

Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

Komentář ke studii

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Tigecyclin u komplikovaných kožních infekcí

Solifenacin v léčbě hyperaktivního močového měchýře – studie VENUS

Komentář ke studii VENUS

MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Konsolidační léčba ytrium-90-ibritumomab tiuxetanem po dosažení první remise u pokročilého folikulárního lymfomu

Hormonální léčba a věkem podmíněné změny u postmenopauzálních žen

Hladina protilátek proti HPV a klinická účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV

Komentář ke studii

RNDr. Marek Petráš

Nákladová efektivita vakcinace proti HPV v porovnání se screeningem Pap testem

Očkování proti HPV – praktické aspekty implementace v České republice

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Komentář k literárnímu přehledu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Natalizumab plus glatiramer acetát v léčbě sclerosis multiplex – studie GLANCE

Natalizumab a aktivita roztroušené sklerózy – retrospektivní analýza studie AFFIRM

Kvalita života u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časných stadiích onemocnění léčených kombinací levodopa/carbidopa/entacapon

Komentář ke studii

MUDr. Marek Baláž

Postantifungální účinky anidulafunginu vůči Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis a C. krusei

Kvadrivalentní meningokoková vakcína u dětí

Vakcinace proti herpetickým infekcím

Bezpečnost a imunogenita antimalarické vakcíny

Účinnost RTS,S/AS01E antimalarické vakcíny u kojenců a batolat

Účinnost a bezpečnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří neodpovídají na anti-TNF léčbu

Účinnost a bezpečnost abataceptu ve studii ARRIVE

Komentář ke studiím ATTAIN a ARRIVE

MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Riziko zlomenin u žen užívajících 1x měsíčně ibandronát – studie VIBE

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Hála

Ceftobiprol v léčbě komplikovaných kožních infekcí

Fingolimod v léčbě roztroušené sklerózy

Vakcinace a revakcinace proti pneumokokovým infekcím

Vakcinace proti cytomegalovirové infekci

Dlouhodobý účinek chondroitin sulfátu u osteoartrózy kolena – studie STOPP

Komentář ke studii STOPP

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Pimecrolimus u atopické dermatitidy – studie StabiEL

Telavancin versus vancomycin v léčbě komplikovaných kožních infekcí

Léčba metastazujícího renálního karcinomu: nepřímá srovnávací metaanalýza

Komentář k metaanalýze

MUDr. Tomáš Svoboda

Imunogenita a bezpečnost bivalentní vakcíny proti HPV u chlapců ve věku 10–18 let

Ciclesonid vs beclomethason ve vztahu k opacitě oční čočky

Chinacrin v léčbě prionových onemocnění – studie PRION-1

Snížený výskyt osteonekrózy čelisti u pacientů léčených bisfosfonáty po uskutečnění preventivního stomatologického programu

Kyselina zoledronová a osteonekróza čelisti v praxi

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D

Účinnost rekombinantní vakcíny s březovým pylem

Nová rekombinantní BCG vakcína

Vitamin D a nádory kůže – metaanalýza

Voriconazol u endemických mykotických infekcí

UV protekce kyselinou ferulicovou a vitaminy C a E

Galantamin u těžké Alzheimerovy choroby – studie SERAD

Kvadrivalentní meningokoková vakcína u adolescentů

Imunogenita a snášenlivost bivalentní vakcíny proti HPV u žen ve věku 15–55 let

Avotermin a nižší stupeň jizvení

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik na dolní část gastrointestinálního traktu

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky