Obsah čísla 3 / 2009

Nová léčiva / Nové indikace

Ustekinumab v celkové léčbě psoriázy

MUDr. Nina Benáková

Methylnaltrexon v léčbě zácpy indukované opioidy

MUDr. Ondřej Sláma

Význam clofarabinu v léčbě akutních myeloidních leukemií

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.; MUDr. Alžběta Zavřelová

Profily léčiv

Cytarabin v liposomální formě

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva

Kombinace paracetamol/guaifenesin/kofein v léčbě bolesti

MUDr. Jiří Slíva; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Romiplostim (AMG 531) a léčba imunitní trombocytopenické purpury

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

Možnosti léčby chronické a chronicky recidivující atopické dermatitidy

MUDr. Štěpánka Čapková

Triptorelin v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Pavel Dušek

Zkušenosti s chelatační léčbou u myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová

Radiofrekvenční terapie

MUDr. Libor Doleček

Farmakoekonomika

Náklady na atopickou dermatitidu v České republice

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Adjuvantně podaný imatinib po resekci lokalizovaného primárního gastrointestinálního stromálního tumoru

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Vakcinace u pokročilého melanomu

Vakcinace u karcinomu prostaty

Králičí antithymocytární globulin, ciclosporin a G-CSF u pacientů s aplastickou anemií a myelodysplastickým syndromem

Komentář ke studii

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Tigecyclin u komplikovaných kožních infekcí

Solifenacin v léčbě hyperaktivního močového měchýře – studie VENUS

Komentář ke studii VENUS

MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Konsolidační léčba ytrium-90-ibritumomab tiuxetanem po dosažení první remise u pokročilého folikulárního lymfomu

Hormonální léčba a věkem podmíněné změny u postmenopauzálních žen

Hladina protilátek proti HPV a klinická účinnost kvadrivalentní vakcíny proti HPV

Komentář ke studii

RNDr. Marek Petráš

Nákladová efektivita vakcinace proti HPV v porovnání se screeningem Pap testem

Očkování proti HPV – praktické aspekty implementace v České republice

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Komentář k literárnímu přehledu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Natalizumab plus glatiramer acetát v léčbě sclerosis multiplex – studie GLANCE

Natalizumab a aktivita roztroušené sklerózy – retrospektivní analýza studie AFFIRM

Kvalita života u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časných stadiích onemocnění léčených kombinací levodopa/carbidopa/entacapon

Komentář ke studii

MUDr. Marek Baláž

Postantifungální účinky anidulafunginu vůči Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis a C. krusei

Kvadrivalentní meningokoková vakcína u dětí

Vakcinace proti herpetickým infekcím

Bezpečnost a imunogenita antimalarické vakcíny

Účinnost RTS,S/AS01E antimalarické vakcíny u kojenců a batolat

Účinnost a bezpečnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří neodpovídají na anti-TNF léčbu

Účinnost a bezpečnost abataceptu ve studii ARRIVE

Komentář ke studiím ATTAIN a ARRIVE

MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Riziko zlomenin u žen užívajících 1x měsíčně ibandronát – studie VIBE

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Hála

Ceftobiprol v léčbě komplikovaných kožních infekcí

Fingolimod v léčbě roztroušené sklerózy

Vakcinace a revakcinace proti pneumokokovým infekcím

Vakcinace proti cytomegalovirové infekci

Dlouhodobý účinek chondroitin sulfátu u osteoartrózy kolena – studie STOPP

Komentář ke studii STOPP

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Pimecrolimus u atopické dermatitidy – studie StabiEL

Telavancin versus vancomycin v léčbě komplikovaných kožních infekcí

Léčba metastazujícího renálního karcinomu: nepřímá srovnávací metaanalýza

Komentář k metaanalýze

MUDr. Tomáš Svoboda

Imunogenita a bezpečnost bivalentní vakcíny proti HPV u chlapců ve věku 10–18 let

Ciclesonid vs beclomethason ve vztahu k opacitě oční čočky

Chinacrin v léčbě prionových onemocnění – studie PRION-1

Snížený výskyt osteonekrózy čelisti u pacientů léčených bisfosfonáty po uskutečnění preventivního stomatologického programu

Kyselina zoledronová a osteonekróza čelisti v praxi

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D

Účinnost rekombinantní vakcíny s březovým pylem

Nová rekombinantní BCG vakcína

Vitamin D a nádory kůže – metaanalýza

Voriconazol u endemických mykotických infekcí

UV protekce kyselinou ferulicovou a vitaminy C a E

Galantamin u těžké Alzheimerovy choroby – studie SERAD

Kvadrivalentní meningokoková vakcína u adolescentů

Imunogenita a snášenlivost bivalentní vakcíny proti HPV u žen ve věku 15–55 let

Avotermin a nižší stupeň jizvení

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik na dolní část gastrointestinálního traktu

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky